• No results found

PLAN FÖR VÅLD OCH HOT JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN FÖR VÅLD OCH HOT JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VÅLD OCH HOT

2007 - 2008

JONEBERGSSKOLAN SIMRISHAMNS KOMMUN

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING 3

FÖREBYGGANDE 4

RISKER 4

Risker elev 4

Risker vuxen 5

MINIMERA RISKER 5

Minimera risker elev 5

Minimera risker vuxen 5

INTRÄFFAD HÄNDELSE 5

Våld mellan elever 5

Våld personal – elev 7

Våld/hot vuxna besökare – personal 7

POLISANMÄLAN 7

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIAL-

TJÄNSTLAGEN 8

REFERENSER 8

(3)

INLEDNING

Simrishamns kommun är arbetsgivare för anställda på Jonebergsskolan.

Arbetsmiljöansvaret på enheten är delegerat till rektor. Denne ansvarar för att det finns en plan Våld och hot på arbetsplatsen och att denna följs upp och revideras en gång/läsår (AFS: 1993:2). Rektor informerar personal om att planen finns och om dess innehåll. Det är därefter varje arbetstagares ansvar att ta del av planen och följa den. Arbetstagare skall påtala eventuella brister i planen för arbetsledningen på skolan så att planen kan förbättras. Det är mentor som informerar sina elever om planen. Elevrådsansvarig (alt, skydds- ombud) presenterar planen för elevrådet. Både personal och elever omfattas av arbetsmiljölagen.

Alla som arbetar på Jonebergsskolan, personal likväl som elever, skall känna både trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Det skall vara både positivt och stimulerande att gå till arbetet. Det är viktigt med ett gott arbetsklimat.

Denna plan är reviderad med utgångspunkt av den förra planen med datum 2006-08-15. Personal har kommit med synpunkter på förbättringar. Planen kommer att presenteras i samverkan sept. 2007 och för elevrådet och föräld- rar under hösten 2007.

Simrishamn 2007-08-20

Magnus Henriksson rektor

(4)

FÖREBYGGANDE

Alla som arbetar i skolan skall …… aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen ……

(Lpo 94, sid. 10). Se vidare enhetens Lokala Arbetsplan; Normer och värden.

Vi som arbetar på Jonebergsskolan, personal och elever, skall känna delaktighet och att vi har möjlighet att påverka vår arbetssituation. På skolan skall finnas per- sonalkonferenser och arbetsplatsträffar som kan fungera som diskussionsforum.

Arbetsledaren skall ha regelbundna medarbetarsamtal med de anställda. Vid läs- årsstart informerar arbetsledare om medarbetaransvar och att den anställde skall påtala eventuella missförhållanden för arbetsledaren. Enheten har en skyddsrond/

termin då både elever och personal har möjlighet att föra fram brister som bör åtgärdas och få dessa protokollförda. Skyddsronden skall inledas med punkten Våld och Hot. Under denna punkt kan incidenter analyseras och förebyggande åtgärder planeras. Enhetens lärarpersonal har ett gemensamt skyddsombud. På enheten gör vi regelbundet en arbetsmiljöenkät bland personalen och trivselenkät bland eleverna. Skolan har en elevskyddsgrupp och en plan mot kränkande be- handling som revideras årligen. Vi har rastvakter vid bussarna samt under delar av skoldagen. Arbetsbeskrivning för rast- och bussvakt finns numera utarbetad.

Mentorn träffar hela sin elevgrupp vid två tillfällen varje vecka. Arbete med SET- utbildning startar hösten -07och vi använder läromedlet Livsviktigt. Enheten har gemensamma ordningsregler för personal och elever. Elever samverkar i klassråd och elevrådsmöten. På enheten finns elevskyddsombud.

Personal som upprättar riskbedömningar inom sina skolämnen och vid schema- brytande aktiviteter skall även bedöma riskerna för att någon kan utsättas för våld och hot.

Besökare hänvisas genom skyltning till expeditionen. Vi hoppas därmed kunna försvåra besök som har karaktären av uppgörelse eller försök till langning. Det är viktigt att arbetstagare kan känna sig förberedd att hantera en uppdykande våld- eller hotsituation. I dokumentets inledning pekar rektor därför på arbetstagares ansvar att ta del av planen och dess innehåll. Rektor underlättar denna uppgift, genom att avsätta tid vid varje terminsstart för genomläsning av dokumentet och för en efterföljande gemensam diskussion.

Fotokatalog finns vid telefonen i lärarrummet. (ansvar: skolvärd)

RISKER

Konflikter kan ha sitt ursprung från icke-skoltid men föras in i skolan. Kon- flikter kan även byggas upp i skolan. Trots vårt förebyggande arbete kan det ändå hända att någon blir utsatt för våld och hot på skolan Vi kan ställas inför en mängd olika situationer och vi kan uppfatta våld och hot på olika sätt. Det viktiga är att se hur den drabbade reagerar och ta det som har hänt på allvar.

Vi skall se till att alla inblandade får stöd, då ingen mår bra av det inträffade.

Risker elev:

• Sinnet hos elev kan rinna över vid psykiska kränkningar. Störst risk för våld och hot finns under raster i korridorer, på skolgården och i omkläd- ningsrum samt i väntan på buss. Det är alltså vid tillfällen då personal inte vistas i elevens omedelbara närhet. Vårt nya friare sätt att undervisa kan

(5)

innebära att en elevgrupp arbetar utan att vuxen finns i närheten. Olöst konflikt kan innebära ökad risk för trakasserier.

Risker vuxen:

• Risk för våld och hot finns vid t.ex. tillrättavisning av elev och avvisning av elev. En konflikt lärare – elev kan innebära risk för trakasserier från elevhåll. Personal kan också uppleva vissa kontakter med föräldrar som hotfulla och kränkande. Personal kan även uppleva hot från

kollega/arbetsledning.

MINIMERA RISKER Minimera risker för elev.

• Det förebyggande arbetet ligger som en grund för ett gott arbetsklimat. All lärarpersonal på skolan har schemalagd rastvakt. Lärare finns vid bussarna vid skolstart och skolslut. Elev som upplever otrygghet, från vuxen eller elev, skall söka hjälp hos mentor, annan vuxen eller elevskyddsombud.

Minimera risker för vuxen.

Var lugn! Undvik att röra vid eleven, se dock nedan Våld mellan elever!

Känner Du att sinnet håller på att rinna över, lämna platsen och lämna över till kollega eller skolledning.

• Tillrättavisning/avvisning: Säg till eleven på ett lugnt sätt, utan svordomar eller på något sätt med uttryck som kan upplevas som kränkande för eleven. Upprepa om du inte får gehör. Om Du fortfarande inte har grepp om situationen så skaffa hjälp hos annan vuxen eller skolledning.

• Olöst konflikt. Om Du ej klarar att lösa konflikt med elev eller vuxen, be skolledning (eller kollega) om hjälp.

• Risk för hotfulla föräldrakontakter. Upplever Du obehag/känner rädsla inför samtal med förälder/ar, be skolledningen om hjälp. Informera skolledning om Du har haft ett hotfullt samtal med förälder. Lärare skall i möjligaste mån undvika att vara ensam på skolan vid utvecklingssamtal.

• Hot eller våld från kollega. Informera rektor och skyddsombud. Rektor informerar/rådgör med personalchef.

INTRÄFFAD HÄNDELSE

Alla inblandade, oberoende av skuldfrågan, mår dåligt och behöver stöd. Vi har alla ansvar för att hjälpa till så att allt kan återgå till det normala.

Våld mellan elever.

Akut skede:

Elever: Kalla på personal.

Personal:

• Uppmana elever att sluta.

• Säg till övriga elever att gå undan så att de ej riskerar att utsättas för våld.

• Sära på eleverna om Du bedömer att Du klarar det. Om inte, be någon elev att hämta hjälp.

• Stanna kvar, observera vad som händer.

• Försök få stopp på händelsen när Du får ytterligare hjälp.

(6)

• Larma polis om slagsmålet inte upphör!

• Tänk på första hjälpen! ABC! Skolsköterska/Ambulans. Rättsintyg

• Informera skolledningen så snabbt som möjligt.

Efteråt:

• Inblandade elever bryter ordinarie aktivitet, behöver vara hos en vuxen och varva ner.

• Inblandade elevers föräldrar kontaktas av mentor, kurator eller skolledning.

• Övriga elever kan behöva diskutera det inträffade i klassrummen. Lärare kan bryta ordinarie program och inleda klassamtal, kan ta hjälp av elev- skyddsteam. Viktigt att lyfta fram empati.

• Informera skyddsombud och elevskyddsombud.

• Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen. Ge utrymme för frågor! För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

• Rektor överväger kontakt med förvaltningskontoret.

• Rektor överväger polisanmälan/anmälan till socialförvaltning.

• Rektor överväger Arbetsskadeanmälan. Allvarlig händelse anmäler rektor till Arbetsmiljöinspektionen.

• Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

• Elevskyddsteamet arbetar för försoning, när tiden är mogen,

• Kurator ansvarar för återkoppling till elevskyddsteamet – hur kan vi förebygga att händelsen upprepas?

• Krisgrupp ansvarar för ev. uppföljning efter en tid. Vad hände, varför, vad var bra, vad har vi lärt oss?

• Mentor skall dokumentera händelseförlopp/insatser. Lämnas till rektor för arkivering.

Våld personal – elev Akut skede:

Elever: Kalla på personal Personal:

• Få slut på det som inträffat.

• ABC! Sjukhus, rättsintyg

• Allas ansvar att arbetsledning informeras så snabbt som möjligt.

Efteråt:

• Utsatt personal behöver avskildhet tillsammans med någon han/hon känner förtrogenhet med. Ej arbete med elever, ordna vikarie. Samtal med vuxen. Ev. kontakt med anhörig. Tröst och stöd.

• Personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare.

• Enhetens krisgrupp kan hjälpa till med samtal. Eventuellt hjälp av Previa.

Personal kontaktas samma kväll (skolledning/krisgrupp).

• Elev behöver också avskildhet och någon vuxen i sin närhet. Kontakta hemmet och be dem komma till skolan. Ej skolarbete under dagen!

Hemmet kontaktas åter på kvällen.

• Elever behöver diskutera det inträffad. Lyft fram empati för att få ner upprörda känslor.

(7)

• Informera skyddsombud och elevskyddsombud.

• Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen. Perso- nalsamling kan vara aktuell efter skoldagen – uppföljning och planering framåt.

• För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

• Informera förvaltningschef och personalchef.

• Rektor överväger Arbetsskadeanmälan. Allvarlig händelse anmäler rektor till Arbetsmiljöinspektionen.

• Utsatt lärare kan själv polisanmäla det som hänt. Rektor kan också polisanmäla.

• Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

• Återkoppling till elevskyddsgruppen– hur förebygga att händelsen inte upprepas?

• Uppföljning krisgrupp

Våld och hot vuxna besökare – personal Akut skede

Elever kallar på personal

Personal försöker separera kontrahenterna. Vid ordkrig, skilj dem åt.

Vid skada, ABC, larma ambulans. Larma polis.

Kollega, eller den som är utsatt, informerar rektor.

Efteråt

• Den utsatte behöver tröst och värme. Någon från krisgrupp eller nära kollega avsätts för denna uppgift. Ev. kontakt med anhörig. Personal befrias från arbete under dagen.

• Personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare

• Eventuellt informera elevgrupp.

• Informera personal

• Rektor kontaktar besökare.

• Krisgrupp/nära kollega följer upp samma kväll och dagar framöver.

• Rektor el. drabbad överväger kontakt med Previa.

Rektor eller drabbad kan göra polisanmälan.

• Rektor överväger arbetsskadeanmälan el. anmälan om tillbud. Allvarlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöinspektionen.

• Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

• Informera skyddsombud, personalchef.

• Rektor och skyddsombud disk. med förvaltningschef.

• Återkoppling till elevskyddsgruppen– hur förebygga att händelsen inte upprepas?

• Uppföljning krisgrupp

POLISANMÄLAN

Någon lagstadgad skyldighet för kommun eller rektor att polisanmäla redan begångna brott finns inte. En enskild person har alltid rätt att som målsägare göra polisanmälan om man blivit utsatt för övergrepp. Den som bevittnat ett

(8)

Rektor har rätt att polisanmäla brott som har begåtts av anställda i tjänsten. En verksamhet som är obligatorisk för unga ställer extra höga krav på att all per- sonal uppfattas som en förebild. Det kan därför finnas skäl att polisanmäla brott som kan anses som ”ringa”.

FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 3 punkt 1) säger att barnets bästa skall sättas i främsta rummet vid alla myndighetsåtgärder som rör barn.

Polisanmälan av ej straffmyndig elev bör ha föranletts av en noggrann bedöm- ning om barnets bästa. Polisanmälan bör inte ske om det inträffade kan betrak- tas som ett mindre brott och en engångsföreteelse eller om skolan kan förutse att någon polisutredning inte kommer att ske.

En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen.

(se nedan)

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Anmälan till socialförvaltning skall göras om personal befarar att barn eller ungdom far illa och kan behöva hjälp eller skydd. Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoLär ovillkorlig och personlig. Skyldigheten gäller alla anställda hos en myndighet. Det är socialtjänsten som utreder om det finns underlag som gör om socialnämnden skall ingripa. Personal kan diskutera en eventuell anmälan med skolledning och elevvårdande personal.

Referenser:

Sekretess i förskola och skola m.m. (Svenska Kommunförbundet 1998) Skolledarpraktika (Nordstedts Juridik AB)

Att Leda skola, artiklar under senare år (Förlagshuset Gothia)

References

Related documents

Revisorskollegiet beslutade 2019-12-18 att skicka missiv och rapport till kulturnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom.

Det finns inga politiskt antagna riktlinjer eller styrande dokument avseende hot och våld mot anställda och förtroendevalda, det finns dock ett antal rutiner och arbetsdokument

“Då vill man väl finnas till hands och finnas där om personen vill prata eller sätta sig en stund och bara att man bara tar över lite i själva arbetet att den får sätta sig ner

Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsenhet SKA och (efter kontorstid) kommunchefen för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan.. Otillåten påverkan ska

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss till kommunstyrelsen för att få utrett hur förslag om mätning av närvaro på en förskola och ett fritidhem kan ge bättre underlag för

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

Olaga hot; ”om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller