Den nationella SOM-undersökningen KODBOK

75  Download (0)

Full text

(1)

KODBOK

Den nationella SOM-undersökningen

(2)

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2022). Den nationella

SOM-undersökningen 2020. https://doi.org/10.5878/jyym-aq24

(3)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

I NNEHÅLLSFÖRTECKNING

Användaranvisningar ... 1

Fältarbete och datahantering ... 2

Bortfallskoder ... 2

Undantag från scanningsprinciper ... 3

Primärforskarlista ... 4

Variabelförteckning ... 9

Nyheter och medier ... 9

Internet och digitala medier ... 14

Politik, samhälle och demokrati ... 15

Aktuella samhällsfrågor ... 23

Sverige i världen ... 27

Aktiviteter, intressen och värderingar ... 29

Föreningsliv och deltagande ... 34

Brottsoffer ... 36

Bilvanor ... 37

Konsumtion ... 38

Energi och miljö ... 39

Socialförsäkringar ... 41

Forskning och folkhälsa ... 43

Hälsovanor ... 44

Coronaviruset ... 46

Arbetsliv ... 48

Boende ... 49

Bakgrundsfrågor ... 50

Konstruerade variabler ... 54

Könsvariabel ... 54

Ålders- och generationsvariabler ... 54

Utbildningsvariabel ... 55

Riksområde ... 55

Regionvariabler ... 55

Stad–land... 56

Yrke ... 56

Inkomstvariabler... 56

Dagstidningsläsningsvariabler ... 57

Registervariabler ... 58

Kön ... 58

Län... 58

Kommun ... 58

Enkäten mottagen (indatum) ... 60

Öppen kodning – kodningsprinciper ... 61

Kodschema – öppen kodning ... 62

Morgontidning ... 62

Samhällsgrupp ... 63

Utbildningsinriktning ... 63

Parti ... 63

Samhällsproblem ... 65

Yrke ... 67

Fackförbund ... 68

Politiska förslag ... 69

(4)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

I NFORMATION OM DEN NATIONELLA

SOM- UNDERSÖKNINGEN 2020

A NVÄNDARANVISNINGAR

Den nationella SOM-undersökningen 2020 har genomförts som sex parallella undersökningar – Riks-1, Riks-2, Riks-3, Riks-4, Riks-5 respektive Riks-6 – som var och en omfattar ett systema- tiskt sannolikhetsurval om 3 750 personer boende i hela Sverige i åldrarna 16 till 85, dvs. totalt 22 500 personer. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalen. Samtliga frågeformu- lär var 12 sidor långa.

De sex formulären innehåller ett stort antal gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med sexdubbel urvalsstorlek. Eftersom de sex frågeformulären har olika teman är dock majoriteten av frågorna enbart ställda i en av de sex enkäterna.

I föreliggande kodbok betraktas de sex delundersökningarna som en undersökning. Detta medför att frågorna i kodboken inte är organiserade i samma ordning som i något av de enskilda formu- lären. Den som önskar se i vilket sammanhang frågan är ställd, och frågans exakta layout, hänvisas till respektive formulär.

1

Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodbo- ken. I kodboken anges också vid varje fråga dess nummer i respektive formulär.

Att såväl kodbok som datamängd är gemensam för samtliga formulär innebär att vissa frågor i datafilen saknar valida värden på ett eller fler av delurvalen. När en fråga inte är ställd i alla formulären har de svarspersoner vars formulär inte innehöll frågan tilldelats värde 96 (alternativt 996 eller 9996) på den variabeln.

Variablerna är etiketterade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodschemat för de öppna frågorna återfinns i slutet av föreliggande kodbok.

Observera: För de frågor som ingår i särskilda forskningsprojekt har primärforskaren ensam be- arbetningsrätt till frågorna till och med 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetnings- bart, dvs. för 2020 års undersökning den 31 mars 2022. Vem som är primärforskare (samt ev.

projektförankring/extern samarbetspartner) framgår av uppställningen nedan. Primärforskaren ska efter denna tidsgräns alltid kontaktas och godkänna eventuell publicering; vid sådan publice- ring skall det dessutom alltid refereras till den som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet (info@som.gu.se, 031-786 33 00) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodboken utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. När SOM-institutet står som primärfors- kare hänvisas till email (info@som.gu.se) eller telefon (031-786 33 00) för frågor om användande.

1 https://www.gu.se/som-institutet/som-undersokningarna/om-som-undersokningarna

(5)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

F ÄLTARBETE OCH DATAHANTERING

Den nationella SOM-undersökningen 2020 genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator. Arbetet var upplagt så att Indikator svarade för utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning, samt datauppläggning. Enkätsvaren har lästs av optiskt med hjälp av en scanner. SOM-institutet har stått för framtagning av frågeformulär och annat material som skickats ut, kodning av öppna svar samt iordningställande av den slutgiltiga datamängden inklusive variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler.

Undersökningsledare för undersökningen har varit Klara Wärnlöf Bové tillsammans med forskare Ulrika Andersson, Anders Carlander och Patrik Öhberg. Marcus Weis-senbilder är ansvarig biträdande undersökningsledare och ansvarar för den slutgiltiga datafilen.

Enkäterna skickades ut den 14 september och fältarbetet avslutades december 2020.

Svarsfrekvenser i den nationella SOM-undersökningen 2020

Totalt Riks-1 Riks-2 Riks-3 Riks-4 Riks-5 Riks-6

Bruttourval 22 500 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

Naturligt bortfall 740 121 106 129 126 130 128

Nettourval 21 760 3 629 3 644 3 621 3 626 3 620 3 622

Antal svarande 11 127 1 821 1 896 1 831 1 845 1 871 1 863

Svarsandel (netto) 51% 50% 52% 50% 50% 51% 51%

Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; bortrest under fältperioden; bosatt/studerar/arbetar utomlands; ej svensktalande; sjuk, institutionell vård; fysiskt eller mentalt oförmögen att svara, ej kommunicerbar;

avliden.

B ORTFALLSKODER

95/995/9995 Används som kod för de ip som filtrats av tidigare fråga.

96/996/9996 Används genomgående som kod för de ip som inte fått frågan i sin en- kät.

97/997/9997 Används när svar saknas på del av fråga (enskilt item) i frågor som in- nehåller flera item/variabler.

98 Används när svarspersonen kryssat i fler än en ruta där endast ett alter- nativ är möjligt. Observera undantagen enligt listan nedan.

99/999/9999 Används när svar saknas för hela frågan (oavsett det handlar om en fråga med flera delfrågor eller om en enkel fråga). Strecken mellan frå- gorna avgör vad som är en "hel fråga" när delfrågor kan göra detta tvek- samt.

Sifferhantering – I de fall svarspersonen angett ett intervall, har högsta värdet kodats.

(6)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

U NDANTAG FRÅN SCANNINGSPRINCIPER

F25: Om kombination 6 och 9, koda 9.

F26: Om kombination 6 och 9, koda 9.

F79: Om kombination 2 och 3, koda 3. Om 2 och 4, koda 4. Om 2 & 3, koda 3.

F81: Vid enskilt itembortfall: koda 9997. Koda helt årtal (fyra siffror).

F160: Vid enskilt itembortfall: koda 9997. Koda helt årtal (fyra siffror).

F161: Om kombination koda 3.

F162: Om kombination 1 och 5, koda 5.

F163c: Vid intervall, koda högsta värdet. Missing = 9997.

F164c: Vid intervall, koda högsta värdet. Missing = 9997.

F167: Om kombination koda högsta värdet.

(7)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

P RIMÄRFORSKARE , DEN NATIONELLA SOM- UNDERSÖKNINGEN 2020

Fråga Primärforskare f1 -

f2 - f3 -

f4 k-m: SOM-institutet & Ulrika Andersson, Göteborgs universitet

f5 -

f6 -

f7 Ulrika Andersson, Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet f8 SOM-institutet & Ulrika Andersson, Göteborgs universitet

f9 Sveriges Radio och Sveriges Television i samverkan med SOM-institutet f10 Sveriges Television i samverkan med SOM-institutet

f11 -

f12 Sveriges Television i samverkan med SOM-institutet f13 Sveriges Radio i samverkan med SOM-institutet f14 Sveriges Radio i samverkan med SOM-institutet

f15 Sveriges Radio och Sveriges Television i samverkan med SOM-institutet f16 Sveriges Radio och Sveriges Television i samverkan med SOM-institutet

f17 r-s: Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås z: Ulrika Andersson, SOM-institutet, Göteborgs universitet

aa-ac: Magnus Roos & Ulrika Holmberg, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet

f18 - f19 - f20 -

f21 a-e: Försäkringskassan, Säpo, Statistiska centralbyrån, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Riksgälden i samverkan med SOM-institutet.

f: David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet h: Anders Carlander, SOM-institutet, Göteborgs universitet

f22 c: Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås f23 a-c: Statistiska centralbyrån, Riksgälden och Statens beredning för medicinsk och social

utvärdering i samverkan med SOM-institutet f24 -

f25 Statskontoret i samverkan med SOM-institutet

f26 a: Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet f27 -

f28 -

f29 -

f30 -

f31 -

f32 -

f33 -

f34 -

f35 -

f36 -

f37 -

f38 -

(8)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

f39 SOM-institutet & Sören Holmberg, Göteborgs universitet f40 Johan Martinsson, SOM-institutet, Göteborgs universitet

f41 Henrik Ekengren Oscarsson, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f42 - f43 -

f44 k-l: Futurion i samverkan med SOM-institutet f45 Statskontoret i samverkan med SOM-institutet f46 -

f47 - f48 -

f49 j: Karl Ydén, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet v, aa, am: David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

aj, an, ap: Henrik Ekengren Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f50 b, d: David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

f51 Elin Naurin, PregDem, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f52 -

f53 Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

f54 a-b: Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

c: Futurion i samverkan med SOM-insitutet f55 Futurion i samverkan med SOM-insitutet f56 Futurion i samverkan med SOM-insitutet

f57 Thomas Denk, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

f58 Joachim Åström, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

f59 Jan Olsson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

f60 -

f61 Svenska institutet för europapolitiska studier i samverkan med SOM-institutet f62 a-b: Svenska institutet för europapolitiska studier i samverkan med SOM-institute f63 Karl Ydén, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet f64 Karl Ydén, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet f65 r: Myndigheten för kulturanalys i samverkan med SOM-institutet

y: Henrik Ekengren Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet aj, aq, ar, bt: Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

am, ap: Länsmuseernas samarbetsråd i samverkan med SOM-institutet

ao, br: Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f66 Myndigheten för kulturanalys i samverkan med SOM-institutet

f67 Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås f68 Caroline Mellgren, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet

Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f69 -

f70 SOM-institutet & Bo Rothstein, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f71 -

(9)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

f72 -

f73 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f74 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f75 David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

f76 Elin Naurin, PregDem, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f77 Länsmuseernas samarbetsråd i samverkan med SOM-institutet

f78 Länsmuseernas samarbetsråd i samverkan med SOM-institutet f79 -

f80 - f81 -

f82 Kulturdepartementet, Enheten för demokrati och det civila samhället i samverkan med SOM- institutet

f83 -

f84 Kulturdepartementet, Enheten för demokrati och det civila samhället i samverkan med SOM- institutet

f85 Kulturdepartementet, Enheten för demokrati och det civila samhället i samverkan med SOM- institutet

f86 Caroline Mellgren, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f87 Caroline Mellgren, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet

Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f88 Caroline Mellgren, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet

Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f89 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f90 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f91 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f92 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f93 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f94 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f95 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f96 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f97 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f98 Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet f99 -

f100 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f101 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f102 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f103 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f104 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f105 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f106 Henrik Oscarsson, MEK, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f107 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f108 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f109 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f110 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f111 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f112 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

f113 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

(10)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

f114 Anna Bendz & Maria Oskarson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet f115 Vetenskap och Allmänhet i samverkan med SOM-institutet

f116 Vetenskap och Allmänhet i samverkan med SOM-institutet

f117 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i samverkan med SOM-institutet f118 David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

f119 David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

f120 Mia Ericson, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet f121 Mia Ericson, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet f122 Mia Ericson, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet f123 Mia Ericson, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet f124 -

f125 Frida Lundin Gurné, Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård f126 Frida Lundin Gurné, Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård f127 Frida Lundin Gurné, Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård f128 Frida Lundin Gurné, Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård f129 Frida Lundin Gurné, Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård f130 -

f131 - f132 - f133 - f134 - f135 -

f136 Vetenskap och Allmänhet i samverkan med SOM-institutet f137 Vetenskap och Allmänhet i samverkan med SOM-institutet f138 Anders Carlander, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet f139 Anders Carlander, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet f140 Anders Carlander, SOM-institutet, Göteborgs universitet´

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet f141 Anders Carlander, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet f142 -

f143 - f144 - f145 - f146 - f147 - f148 - f149 - f150 - f151 - f152 -

f153 Louise Bringselius, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet f154 Louise Bringselius, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet f155 -

f156 -

(11)

DEN NATIONELLA SOM-UNDERSÖKNINGEN KODBOK 2020

f157 - f158 - f159 - f160 - f161 - f162 - f163 - f164 - f165 - f166 - f167 - f168 - f169 - f170 - f171 - f172 - f173 - f174 - f175 -

Primärforskaren/samverkansprojektet har ensam bearbetningsrätt till frågorna till och med 31

mars 2022. Frågor i kodboken utan primärforskare/projektanknytning är att betrakta som allmänna

frågor.

(12)

NYHETER & MEDIER

f1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

a Lokala nyheter från Sveriges Radio (SR)

b Ekonyheter från SR

c P3 Nyheter från SR d Aktuellt/Rapport från SVT e Lokala nyheter från SVT f TV4 Nyheterna

1 2 3 4 5 6

f3 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande?

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

Aftonbladet

aa ...på papper ab ...på internet

Expressen/GT/Kvällsposten

ba ...på papper

bb ...på internet

1 2 3 4 5 6

f2 Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på papper?

c Jag läser aldrig någon morgontidning på papper

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer Dagligen vecka vecka vecka sällan a ...mtidn1...

(morgontidningens namn)

b ...mtidn2...

1 2 3 4 5

R1: 1 R2: 1 R3: 1 R4: 1 R5: 1 R6: 1

R1: 2 R2: 2 R3: 2 R4: 2 R5: 2 R6: 2

R1: 3

R2: 3

R3: 3

R4: 3

R5: 3

R6: 3

(13)

f4 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet?

n Jag tar aldrig del av nyheter på internet

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig a Dagens Nyheter

b Svenska Dagbladet

c Någon lokal morgontidning d Annan lokal nyhetssajt e Sveriges Radio

f Sveriges Television g Utländsk nyhetstjänst h Annan nyhetstjänst i Sociala medier j TV 4

k Nya Tider/Nyheter idag l Omni

m Flashback

1 2 3 4 5 6

R1: 4 R2: 4 R3: 4 R4: 4 R5: 4 R6: 4-5

R1: - R2: 5 R3: - R4: - R5: - R6: 6

f6 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumerationer.

1 Ja 2 Nej

R1: - R2: - R3: - R4: - R5: 5 R6: - R1: a-i, n R2: a-i, k, n R3: a-i, n R4: a-i, n R5: a-i, n R6: a-n

f7 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen

helt delvis knappast inte alls uppfattning

Svenska nyhetsmedier ger ofta en bra

bakgrund till det som har hänt

Jag gillar att hålla mig informerad om vad

som händer i samhället

Sociala medier gör mig ofta uppmärksam på

viktiga nyhetshändelser

Sådant som jag tycker är viktigt tas sällan

upp i nyheterna

Jag litar inte på att nyheterna verkligen är

opartiska

Journalister bör vara öppna med var de står

politiskt a

b c

d e f

1 2 3 4 5 R1: -

R2: - R3: - R4: - R5: - R6: 7

f5 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumerationer.

Ja, Ja, digital

Nej papperstidning prenumeration

Den lokala morgontidningen Någon annan morgontidning

aa ba

ac bc ab

bb

(14)

f8 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmedier?

Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet förtroende förtroende förtroende förtroende

1 2 3 4

R1: - R2: - R3: 16 R4: - R5: - R6: 8

f9 Vilket förtroende har du för innehållet hos följande medier och internettjänster?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen

stort stort eller litet litet litet upp-

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning Sveriges Television (SVT)

TV3

TV4

Kanal 5

Sveriges Radio (SR)

Rix FM

Mix Megapol

Aftonbladet

Expressen

Dagens Nyheter Svenska Dagbladet

Den lokala morgontidningen där du bor

Youtube Facebook Wikipedia

Netflix

Spotify

f10 I vilken utsträckning instämmer du i att följande medier och internettjänster är oberoende, i relation till politiska, ekonomiska eller andra särintressen när de berättar om samhället och

världen?

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ingen

helt delvis knappast inte alls uppfattning

Sveriges Television (SVT) Sveriges Radio (SR)

TV4s kanaler (t.ex. TV4, 7, C More) Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet Expressen

Den lokala morgontidningen där du bor Youtube

Facebook Wikipedia

Netflix

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 a

b c d e f g h i j k l m

n o p q

a b c d e f g h i j k l R1: -

R2: 6 R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: -

R2: 7

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(15)

R1: - R2: 19 R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: - R2: 22 R3: - R4: - R5: - R6: -

f11 Hur intresserad är du av nyheter som handlar om:

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad Området där du bor

Den kommun där du bor

Sverige

Andra länder

a b c

d 1 2 3 4

f12 Vilket värde för det svenska samhället anser du att följande medier och internettjänster har?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen

stort stort eller litet litet litet upp-

värde värde värde värde värde fattning Sveriges Television (SVT)

Sveriges Radio (SR)

TV4s kanaler (t.ex. TV4, 7, C More)

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Expressen

Den lokala morgontidningen där du bor

Youtube

Facebook

Wikipedia

Netflix

1 2 3 4 5 6 a

b c d e f g h

i j k l

f13 Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? Frågan gäller alla sätt att lyssna, t.ex.

via radioapparat, dator eller mobil.

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig P1 i Sveriges Radio

P2 i Sveriges Radio P3 i Sveriges Radio

P4 i Sveriges Radio/Lokalradion

Rix FM

Mix Megapol

NRJ Star FM

Annan kommersiell radio Närradio

1 2 3 4 5 6 a

b c d e f g h i j R1: -

R2: 21

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(16)

f14 Hur ofta brukar du lyssna på radio på följande sätt?

5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer

Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig

Radioapparat Bilradio

Dator: direktsändning i efterhand/podcast Mobil: direktsändning i efterhand/podcast Surfplatta: direktsändning i efterhand/podcast Röststyrd högtalare: direktsändning i efterhand/podcast a

b ca cb da db ea eb fa fb

f16 Vilket värde anser du att innehållet från public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion) har...

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen

värde värde värde värde värde uppfattning ... för samhället i stort

... för dig personligen

f15 Tycker du att public service-avgiften man betalar för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion är värd priset eller inte?

Mycket väl Ganska väl Inte speciellt Inte alls värd priset värd priset värd priset värd priset

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 a

b

1 2 3 4 5 6 R1: -

R2: 20 R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: -

R2: 23

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

R1: -

R2: 24

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(17)

INTERNET & DIGITALA MEDIER

R1: 23 R2: 38 R3: 27 R4: 31 R5: 18 R6: 27

R1: a-f, i R2: a, c-k, m-p, u R3: a, c-e, i, l, v-w R4: a, c-i, q, t, x-y R5: a, c-e, g-i, r-s R6: a-e, i, z-ac

f17 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?

Ingen Någon gång Någon gång Någon gång Någon gång Flera gånger

gång de senaste 12 mån i halvåret i månaden i veckan i veckan Dagligen

Och hur ofta har du gjort följande på internet?

Någon gång Någon Någon Någon Flera Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i

gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen Skickat/tagit emot e-post

Tagit del av nyheter/nyhetstjänst Sökt information/fakta

Använt sociala medier

(ex. Facebook, Instagram, Twitter) Spelat onlinespel

Tittat på film/tv-serier Gjort ärenden hos myndighet Köpt/beställt varor eller tjänster Läst någon blogg

Skrivit egen blogg Tittat på e-sport

Läst artikelkommentarer Kommenterat nyhetsartiklar Lyssnat på radio

Gjort bankärenden

Lärt mig nya saker genom YouTube Sökt i bibliotekens databaser Laddat ner/strömmat bibliotekens

böcker/musik/film Hyrt eller hyrt ut bostad/

semesterbostad Använt hälso-/träningsapp Använt myndighetsbrevlåda Använt digital sjukvårdstjänst Spelat på tips/trav/casino Använt dejtingtjänst Lyssnat på poddar Köpt läkemedel

Köpt/beställt mat/matkasse Köpt/beställt kläder b

c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z aa ab ac

1 2

Gå till fråga xx 3 4 5 6 7

a

1 2 3 4 5 6 7

(18)

f18 Har du för närvarande tillgång till något av följande i ditt hushåll?

Ja Nej Ja Nej

Dator Drönare

Internet 3D-skrivare

Smartphone Röststyrt hem

Hemtelefon (ex. Amazon Echo)

Surfplatta Mediaspelare

VR-glasögon (ex. Apple TV, Chromecast)

a b c d e f

g h i

j

1 2 1 2

f19 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad 1 2 3 4

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI

R1: 5 R2: 8 R3: 5 R4: 5 R5: 6 R6: 9

f20 Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter

sitt arbete?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket stort stort eller litet litet litet förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende a Regeringen

b Polisen c Sjukvården d Försvaret e Riksdagen f Bankerna g Dagspressen

h De fackliga organisationerna i Radio och tv

j Grundskolan k Storföretagen l Svenska kyrkan m Domstolarna n Riksbanken o Kungahuset

p Kommunstyrelserna q Universitet/högskolor r De politiska partierna s EU-kommissionen t Europaparlamentet u Förenta Nationerna (FN)

1 2 3 4 5

R1: 6 R2: - R3: 7 R4: - R5: - R6: -

R1: a-u R3: a-c, f-g, i, o, q-r

R1: -

R2: 37

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(19)

R1: - R2: - R3: 9 R4: - R5: - R6: - R1: - R2: - R3: 8 R4: - R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: - R5: 10 R6: -

R1: 14 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

f21 Ange också hur stort förtroende du har för följande:

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen

förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning Försäkringskassan

Säpo

Statistiska centralbyrån (SCB) Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Riksgälden

Systembolaget

Folkhälsomyndigheten Riksbanken

a b c d

e f g

h 1 2 3 4 5 6

f22 Vilket förtroende har du för följande institutioner?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet Ingen förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning Sjukvården

De politiska partierna Biblioteken

a b

c 1 2 3 4 5 6

f23 Hur väl känner du till den verksamhet som bedrivs vid följande myndigheter?

Inte Inte särskilt Ganska Mycket

alls väl väl väl

Statistiska centralbyrån (SCB) Riksgälden

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering a

b c

1 2 3 4 f24 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande yrkesgrupper sköter

sitt arbete?

Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket

stort stort eller litet litet litet förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende Rikspolitiker

Poliser Advokater Journalister Sjukvårdspersonal Lärare

1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

(20)

f25 Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift?

Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen myndigheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Polisen

Skatteverket

Migrationsverket Trafikverket

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

MSB

Spelinspektionen

a b c d e f g h i

j 9 1 2 3 4 5 6

f26 Hur tycker du att den verksamhet fungerar som bedrivs på följande områden i det landsting/

region eller kommun där du bor?

Känner ej till Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen verksamheten bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Grundskolan

Sjukvården

Äldrevården

f27 Allmänt sett, hur tycker du att den offentliga servicen har fungerat under de senaste 12

månaderna i:

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen

bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning

Den kommun där du bor

Det landsting/den region där du bor a

b

c 9 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 a

b

f28 Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag?

Ange högst tre frågor/samhällsproblem.

...samprob 1-3, samprob_txt...

...

R1: 8 R2: 9 R3: - R4: 6 R5: - R6: -

f29 Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen

positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning

1 2 3 4 5 6

R1: 11 R2: 13 R3: 11 R4: 11 R5: 14 R6: 12 R1: - R2: - R3: - R4: 16 R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: 18 R5: - R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: 19

R5: -

R6: -

(21)

f31 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls nöjd nöjd nöjd nöjd

1 2 3 4 R1: -

R2: 11 R3: 6 R4: 8 R5: 7 R6: 11

f32 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?

Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet förtroende förtroende förtroende förtroende

1 2 3 4 R1: 9

R2: - R3: - R4: - R5: 15 R6: -

f35 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?

Klart till Något till Varken till vänster Något till Klart till

vänster vänster eller till höger höger höger

1 2 3 4 5 f34 Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt

1 2 3 4 5 f30 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls nöjd nöjd nöjd nöjd a EU

b Sverige

c Landstinget/regionen där du bor d Den kommun där du bor

1 2 3 4

R1: 7 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

f33 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska myndigheter?

Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet förtroende förtroende förtroende förtroende

1 2 3 4

R1: 13

R2: 12

R3: 12

R4: 9

R5: 9

R6: 13

R1: -

R2: 16

R3: 15

R4: 21

R5: -

R6: -

R1: 10

R2: 15

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(22)

f36 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

a 1 Vänsterpartiet 4 Liberalerna 7 Miljöpartiet

2 Socialdemokraterna 5 Moderaterna 8 Sverigedemokraterna 3 Centerpartiet 6 Kristdemokraterna 9 Annat parti: ....anparti...

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

a 1 Ja, mycket övertygad 2 Ja, något övertygad

3 Nej

R1: 13 R2: 12 R3: 12 R4: 9 R5: 9 R6: 13

f37 Var skulle du vilja placera de olika partierna på nedanstående skala?

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

a Centerpartiet b Moderaterna c Vänsterpartiet d Liberalerna

e Socialdemokraterna f Miljöpartiet

g Kristdemokraterna h Sverigedemokraterna

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Varken gillar eller ogillar Ogillar

starkt Gillar

starkt R1: 15

R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

f38 Om du skulle använda samma skala för några partiledare, var skulle du placera:

Personen

är okänd

för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

a Annie Lööf

b Ulf Kristersson c Jonas Sjöstedt

d Nyamko Sabuni e Stefan Löfven

f Per Bolund g Isabella Lövin

h Ebba Busch i Jimmie Åkesson

9 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

R1: 16 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

Varken gillar eller ogillar Ogillar

starkt Gillar

starkt

(23)

f42 Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll eller åt fel håll?

Åt rätt håll Åt fel håll Ingen uppfattning

1 2 3

R1: - R2: 14 R3: - R4: - R5: - R6: -

f39 Den här frågan gäller hur mycket man allmänt sett gillar respektive ogillar några internationella ledare. Var skulle du vilja placera dem på nedanstående skala?

Personen

är okänd

för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 Donald Trump

Joe Biden Angela Merkel Vladimir Putin Xi Jinping

Varken gillar eller ogillar Ogillar

starkt Gillar

starkt

9 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 a

b c d e

f40 Vilket eller vilka partier tycker du har en bra politik på följande områden?

Flera partier kan markeras för varje område.

Annat Ingen

V S C L M KD MP SD FI parti uppfattning

Ekonomi av as ac al am akd amp asd afi aap a_iu

Lag och ordning bv bs bc bl bm bkd bmp bsd bfi bap b_iu Skola/utbildning cv cs cc cl cm ckd cmp csd cfi cap a_iu Social trygghet dv ds dc dl dm dkd dmp dsd dfi dap d_iu Sysselsättning ev es ec el em ekd emp esd efi eap e_iu Jämställdhet fv fs fc fl fm fkd fmp fsd ffi fap f_iu Invandring gv gs gc gl gm gkd gmp gsd gfi gap g_iu

Sjukvård hv hs hc hl hm hkd hmp hsd hfi hap h_iu

Miljö iv is ic il im ikd imp isd ifi iap i_iu

f41 Hur stämmer följande påståenden in på dig?

Stämmer

Jag betraktar mig själv som... Stämmer Stämmer inte särskilt Stämmer

helt delvis bra inte alls

a ... socialist b ... liberal c ... konservativ d ... feminist e ... nationalist

f Annat (ange vilket) ...anideologi...

1 2 3 4

R1: - R2: - R3: - R4: - R5: 17 R6: -

R1: - R2: 18 R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: 20

R2: -

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(24)

f43 Har du under de senaste 12 månaderna varit inne på någon av följande hemsidor på internet?

Ingen Någon gång de Någon gång Någon gång Någon/några Hemsidan för: gång senaste 12 mån i halvåret i månaden gånger i veckan

a Din kommun b Något politiskt parti c Någon riksdagsledamot d Någon lokalpolitiker

1 2 3 4 5

f44 Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

oroande oroande oroande oroande Förändringar i jordens klimat

Ekonomisk kris

Politisk extremism

Globala epidemier

Organiserad brottslighet

Försämrad havsmiljö

Ökat antal flyktingar

Ökad användning av narkotika

Militära konflikter

Inskränkningar i yttrandefriheten

Ökad stress i arbetslivet Osäkra anställningsvillkor

Motsättningar mellan rika och

fattiga länder Digital övervakning Stor arbetslöshet

Miljöförstöring Försvagad demokrati

Försämrad välfärd Terrorism Ökad främlingsfientlighet Bostadsbrist

Ökad antibiotikaresistens Etniska motsättningar Ökade sociala klyftor Korruption

Situationen i USA Automatisering av jobb a

b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

aa 1 2 3 4 R1: 18

R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: 12 R5: 16 R6: -

R4: a-n

R5: a, d,

f, o-aa

(25)

f45 Har du under de senaste 12 månaderna för egen del eller närståendes räkning besökt något statligt servicekontor?

Nej Ja, för egen del Ja, för närståendes räkning

Om ja, i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om ditt senaste besök?

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer

helt delvis knappast inte alls

Kontoret låg tillräckligt nära ditt hem

Du fick den hjälp du behövde för att lösa ditt ärende Väntetiden var acceptabel

aa ab ac

b c

d 1 2 3 4

f46 Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande yrkesgrupper inblandade i någon typ av korruption?

Ingen

1 2 3 4 5 6 7 uppfattning Politiker

Offentliga tjänstemän

Inte alls I mycket

stor utsträckning

a

b 1 2 3 4 5 6 7 8

f47 Utredningen av mordet på Olof Palme har lagts ner. Anser du att beslutet är riktigt?

Ja Nej Vet ej

f48 Skandiamannen har pekats ut som skäligen misstänkt gärningsman för mordet på Olof Palme.

Anser du att utpekandet är trovärdigt?

Ja Nej Vet ej

1 2 3

1 2 3 R1: -

R2: - R3: - R4: 17 R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: 17 R4: - R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: - R5: 11 R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: -

R5: 12

R6: -

(26)

AKTUELLA SAMHÄLLSFRÅGOR

f49 Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt

förslag förslag förslag förslag förslag

a Minska inkomstskillnaderna i samhället b Ta emot färre flyktingar i Sverige c Satsa mer på ett miljövänligt samhälle d Sverige bör söka medlemskap i Nato e Sverige bör införa euro som valuta f Bedriva mer av sjukvården i privat regi g Minska försvarsutgifterna

h Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män

i Öka det ekonomiska stödet till glesbygden j Öka försvarsutgifterna

k Låta privata företag svara för äldreomsorg l Sänka skatterna

m Ta emot fler flyktingar i Sverige n Höja koldixoidskatten på bensin

o De nordiska länderna bör gå samman och bilda en förbundsstat

p En större del av föräldraförsäkringen bör reserveras för varje förälder

q Höja skatten på alkohol

r EU bör ha en gemensam finanspolitik s Mjuka upp arbetsrätten

t Låta staten överta ansvaret för sjukvården u Förbjuda reklam för nätcasinon

v Tillåta lokala producenter att sälja starksprit, vin eller öl från egen produktion i egna butiker

w Sänka skatten på alkohol

x Omfördela mer pengar från rika till fattiga EU-länder

y Införa sex timmars arbetsdag z Återinföra tjänstemannaansvaret

aa Tillåta lokala producenter att sälja starköl, vin och sprit i egna butiker (gårdsförsäljning) ab Förhindra företag med vinstsyfte att driva

sjukhus

ac Minska den offentliga sektorn

ad Låta staten överta ansvaret för skolan från kommunerna

ae Legalisera köp av sexuella tjänster af Överföra mer makt från EU till

medlemsländerna

ag Underlätta för privata företag att etablera sig på landsbygden

1 2 3 4 5

R1: 17 R2: 17 R3: 13 R4: 10 R5: 13 R6: 15

R1: a-k

R2: l-v

R3: a-b, n,

w-ab

R4: b-c,

ac-ah

R5: b, n,

ai-ap

R6: c, h, m,

aq-aw

(27)

forts f49. Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt

förslag förslag förslag förslag förslag

ah Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige ai Höja skatterna

aj Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften ak Stärka EU som en motvikt mot USA i

världspolitiken

al Satsa på ett mångkulturellt samhälle am Avskaffa Systembolagets monopol och tillåt

lokala producenter att sälja starksprit, vin

eller öl från egen produktion i egna butiker an Införa klimatskatt på nötkött

ao Skärpa straffen för gängkriminalitet ap Höja flygskatten

aq Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg

ar Återinföra värnskatten

as Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till

experter

at Sverige bör utträda ur EU

au Införa en basinkomst (medborgarlön) för alla vuxna medborgare

av Öka stödet till lokala morgontidningar för att

bevara den lokala journalistiken

aw Minska biståndet till utvecklingsländerna

1 2 3 4 5

f50 Nedan finns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt Ingen

förslag förslag förslag förslag förslag uppfattning

Begränsa rätten till fri abort

Tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker

Tillåta aktiv dödshjälp

Införa hårdare krav för att få servera alkohol på restaurang/bar/pub

Stärka homo-, bi- och transsexuellas

ställning i samhället

Avkriminalisera personligt bruk av

narkotika

1 2 3 4 5 6 a

b c d e f

f51 Vilka politiska förslag anser du borde genomföras i Sverige?

Politiskt förslag 1: ...polforslag1...

Politiskt förslag 2: ...polforslag2...

Politiskt förslag 3: ...polforslag3...

R1: - R2: - R3: 14 R4: - R5: - R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: -

R5: 24

R6: -

(28)

f52 Tycker du att Sverige ska behålla eller avskaffa monarkin?

Behålla monarkin Avskaffa monarkin Ingen åsikt

1 2 3

R1: - R2: - R3: - R4: - R5: -

R6: 14 f53 Nedan följer några frågor som rör din tilltro till det svenska rättsväsendet.

Vad anser du om följande påståenden om svenska domstolar?

Ingen Svenska domstolar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning a Utdömer straff som är rimliga för de

brott som begåtts

b Utdömer mycket olika straff för samma slags brott

C Utdömer alltid straff på sakliga grunder d Utdömer lindrigare straff till personer

med hög status

e Utdömer hårdare straff till personer som är födda utomlands

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Helt felaktigt

påstående Helt riktigt

påstående

f54 Vilken är din uppfattning om följande påståenden?

1 2 3 4 5 Kvaliteten i den svenska skolan har försämrats

under senare år

Internationella jämförelser är inte användbara för bedömningar av den svenska skolans kvalitet Den tekniska utvecklingen innebär att det skapas

många nya jobb i Sverige

Helt felaktigt

påstående Helt riktigt

påstående

f55 Allmänt sett, vilken är din inställning till att många jobb, med teknikutvecklingens hjälp, går att sköta på distans?

Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket

positiv positiv eller negativ negativ negativ

f56 I takt med att datorer blir kraftfullare och deras förmågor ökar, vad tror du Artificiell Intelligens (AI) kommer att få för effekter på hur vi arbetar i framtiden?

Mycket Ganska Varken positiva Ganska Mycket positiva positiva eller negativa negativa negativa

effekter effekter effekter effekter effekter Vet ej

a b c

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

R1: 19 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: 13 R5: - R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: 14

R5: -

R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: 15

R5: -

R6: -

(29)

f58 Det finns olika sätt som kommunerna kan erbjuda medborgarna möjligheter att delta i politiken mellan valen. Enligt din uppfattning, hur önskvärt är det att din kommun erbjuder medborgarna följande?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls önskvärt önskvärt önskvärt önskvärt Utökade möjligheter att lämna förslag och påverka

den politiska dagordningen

Utökade möjligheter att delta i diskussioner om politiska förslag och kommunal service

Utökade möjligheter att delta i beslut via rådgivande omröstningar

Utökade möjligheter att delta med förslag, i diskussioner och omröstningar via internet

f59 I det allmänna pensionssystemet i Sverige förvaltas en del av pensionskapitalet av de så kallade AP-fonderna. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om hur de offentliga pensionsmedlen i AP-fonderna bör investeras?

Instämmer Instämmer

inte alls helt Ingen

1 2 3 4 5 uppfattning

Hänsyn till mänskliga rättigheter ska prioriteras högre än ekonomisk avkastning

Hänsyn till klimat och miljö ska prioriteras högre än ekonomisk avkastning

Hänsyn till biologisk mångfald ska prioriteras högre än ekonomisk avkastning

Att prioritera en god ekonomisk tillväxt av pensionsmedlen är viktigare än andra hänsynstaganden

f57 Det finns frågor som man kan se som politiska och det finns frågor som man kan betrakta som icke-politiska. I vilken utsträckning tycker du att följande frågor handlar om politik?

Handlar i mycket Handlar i mycket hög utsträckning liten utsträckning

om politik om politik Ingen

1 2 3 4 5 uppfattning

Utbyggnad av kärnkraft Barnomsorg

Konflikter i regeringen

Fördelning av hushållsarbetet i hemmet Matinköp

Svenskt medlemskap i Nato Dödshjälp/eutanasi

Arbetslöshet

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 a

b c d e f g h

a b c d

a b c d R1: -

R2: - R3: - R4: 22 R5: - R6: -

R1: - R2: - R3: - R4: 23 R5: - R6: -

R1: -

R2: -

R3: -

R4: 24

R5: -

R6: -

(30)

SVERIGE I VÄRLDEN

f60 Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?

1 I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU 2 I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU 3 Har ingen bestämd åsikt i frågan

R1: 28 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

f61 Hur anser du att medlemskapet i EU påverkar Sverige inom följande områden?

Varken

Mycket Ganska positivt Ganska Mycket Ingen positivt positivt eller negativt negativt negativt uppfattning

a Miljön b Ekonomin c Sysselsättningen d Jordbruket

e Möjligheten att påverka utvecklingen i EU f Brottsbekämpningen g Den militära säkerheten h Jämställdheten mellan

män och kvinnor i Den sociala tryggheten j Invandringen

1 2 3 4 5 6

R1: 29 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

f62 Vilken är din åsikt om följande förslag?

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket

bra bra eller dåligt dåligt dåligt Ingen

förslag förslag förslag förslag förslag uppfattning a Sverige bör verka för att EU utvecklas

till ett Europas förenta stater

b Sverige bör i ökad utsträckning samordna sin utrikespolitik med övriga EU-staters

1 2 3 4 5 6 R1: 30

R2: -

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(31)

f64 Vilken är din bedömning av följande påståenden?

Helt Delvis Delvis Helt Ingen

riktigt riktigt felaktigt felaktigt uppfattning

a Sverige ger tillräckligt stöd till de soldater som har deltagit i utlandsinsatser

b De soldater som har deltagit i utlandsinsatser får tillräckligt med respekt i Sverige

c Det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar

d I händelse av krig i Estland bör Sverige gå med i konflikten på Estlands sida

1 2 3 4 5

f63 Det har diskuterats vilka uppgifter den svenska försvarsmakten ska ha i framtiden.

Hur viktiga anser du att nedanstående uppgifter är?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen

viktig viktig viktig viktig uppfattning a Försvara Sveriges gränser mot hot från andra länder

b Skydda centrala samhällsfunktioner mot terrorangrepp c Genomföra operationer för att avsätta ledare i diktaturer d Hindra andra länders ledare från att använda våld mot

protesterande medborgare

e Delta i fredsbevarande operationer i FN:s regi

f Delta i humanitära hjälpinsatser i andra länder g Bistå civila myndigheter vid krissituationer i Sverige h Bistå polisen vid insatser mot grov kriminalitet

1 2 3 4 5

R1: 31 R2: - R3: - R4: - R5: - R6: -

R1: 32

R2: -

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

(32)

f65 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Någon gång Någon Någon

under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i

gång månaderna året talet månaden veckan veckan a Motionerat/tränat

b Varit ute i naturen/friluftsliv

c Besökt restaurang/bar/pub på kvällstid d Åkt med kollektivtrafik

e Kört bil f Cyklat

g Spelat dator-/mobil-/tv-spel h Spelat på tips/trav/lotteri etc.

i Sett på film j Läst någon bok

k Funderat över livets mening

l Sjungit i kör /spelat musikinstrument m Umgåtts med vänner

n Diskuterat politik o Bett till Gud

p Skänkt pengar till hjälporganisation q Druckit sprit/vin/starköl

r Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning s Sysslat med handarbete/hantverk t Sett på tv-serie

u Åkt elsparkcykel

v Deltagit i demonstration w Rökt cigaretter

x Besökt bibliotek y Ätit kött

z Storhandlat alkohol utomlands aa Druckit dig berusad

ab Kontaktat en politiker

ac Skrivit under en namninsamling ad Besökt gudstjänst eller religiöst möte ae Ridit

af Tittat på text-tv ag Bakat/syltat/saftat ah Bjudit hem någon på middag

ai Mekat med eller vårdat bil/mc/moped aj Läst högt ur bok/tidning för något barn ak Arbetat ideellt/volontärarbetat

al Rest utomlands

am Besökt ditt regionala länsmuseum an Skänkt pengar till tiggare

1 2 3 4 5 6 7 R1: 24

R2: 26 R3: 28 R4: 27 R5: 23 R6: 25/26

R1: a-s R2: a-c, g-h, j, m-o, q, t, v-w, af, av R3: a-c, g-h, j, l-o, q, z-aa, au, ay, bo R4: a-h, j, m-p, ad-ae, ag-ai, bp R5: a-f, m-n, p, x-y, ab-ac, aj- am, at-ap, bp, bt R6: a-j, l-p, s, u, x, an-ao, ar, aw-bn, bp-bs

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

(33)

forts. f65 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Någon gång Någon Någon

under de gång i gång i Någon Någon Flera Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i

gång månaderna året talet månaden veckan veckan ao Använt bil från bilpool

ap Besökt länsmuseum i en annan region aq Lyssnat på ljudbok

ar Läst någon e-bok as Rest med flyg i arbetet at Rest med flyg privat au Handlat med aktier av Snusat

aw Besökt idrottsevenemang

ax Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet ay Gått på bio

az Gått på teater

ba Gått på rock-/popkonsert bb Gått på balett/dansföreställning bc Tecknat/målat

bd Dansat

be Spelat teater, deltagit i lajv etc bf Fotograferat/filmat

bg Lyssnat på ljudbok/talbok bh Gått på museum

bi Gått på konstutställning

bj Besökt historisk sevärdhet/byggnad bk Besökt fornminne

bl Besökt naturreservat/nationalpark bm Gått på klassisk konsert/opera bn Skrivit dagbok/poesi

bo Besökt vårdcentral bp Lyssnat på musik bq Firat någon högtid

br Bunkrat mat och dagligvaror bs Besökt arkiv

bt Läst tryckt bok

1 2 3 4 5 6 7

f66 Hur intresserad är du i allmänhet av hemslöjd och handarbete?

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls

intresserad intresserad intresserad intresserad

1 2 3 4

R1: 25

R2: -

R3: -

R4: -

R5: -

R6: -

Figure

Updating...

References

Related subjects :