• No results found

Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2019-07-02

Ku2019/01318/CSM

Kulturdepartementet

Betänkandet SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället Remissinstanser 1. Alingsås kommun 2. Antirasistiska akademin 3. Arbetsförmedlingen 4. Arbetsgivaralliansen 5. Arbetsgivarföreningen KFO 6. Arvsfondsdelegationen 7. Assyriska Riksförbundet 8. Barnens rätt i samhället 9. Barnombudsmannen 10. Boden kommun 11. Boverket 12. Bygdegårdarnas riksförbund 13. Civil Rights defenders

(2)

14. Civilförsvarsförbundet 15. Civos

16. Concord Sverige 17. Coompanion 18. Degerfors kommun

19. Delegationen mot segregation 20. Diskrimineringsombudsmannen 21. Domstolsverket

22. Ekonomistyrningsverket 23. Ersta Sköndal Bräcke högskola 24. Eskilstuna kommun 25. Famna 26. Filipstads kommun 27. Filminstitutet 28. Folkbildningsrådet 29. Folke Bernadotteakademin 30. Folkets hus och parker 31. Folkhälsomyndigheten

32. Fonden för mänskliga rättigheter

33. Forum – idéburna organisationer med social inriktning 34. Forum för levande historia

(3)

35. Forum Syd 36. Fryshuset 37. Frälsningsarmén 38. Funktionsrätt Sverige 39. Försvarshögskolan 40. Försvarsmakten 41. Förvaltningsrätten i Stockholm 42. Förvaltningsrätten i Umeå 43. Gislaved kommun 44. Giva Sverige 45. Gnosjö kommun 46. Göteborgs kommun 47. Hela Sverige ska leva 48. Härjedalen kommun 49. Hässleholm kommun

50. Idéburna skolors riksförbund 51. Ideell kulturallians

52. Immigranternas centralförbund 53. Institutet för språk och folkminnen 54. IOGT-NTO

(4)

56. Jordbruksverket 57. Judiska Centralrådet 58. Jämställdhetsmyndigheten 59. Kalix kommun 60. Kalmar kommun 61. Kammarkollegiet 62. Kammarrätten i Göteborg 63. Konsumentverket 64. Kriminalvården 65. Kronobergs läns landsting

66. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 67. Länsstyrelsen i Jönköpings län 68. Länsstyrelsen i Stockholms län 69. Länsstyrelsen Skåne län 70. Malmö kommun 71. Mind 72. Mullsjö kommun 73. Myndigheten för delaktighet

74. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 75. Myndigheten för stöd till trossamfund SST

(5)

77. Myndigheten för yrkeshögskolan 78. Nätverket idéburen sektor Skåne 79. Pensionärernas riksorganisation 80. Polismyndigheten

81. Riksantikvarieämbetet

82. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

83. Riksförbundet Sveriges museer 84. Riksidrottsförbundet

85. Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime 86. Riksrevisionen

87. Romano Pasos Research Centre 88. Rädda Barnen 89. Rättviks kommun 90. Sametinget 91. Sandvikens kommun 92. Scouterna 93. Selam 94. Serbernas Riksförbund 95. SISU Idrottsutbildarna 96. Skara kommun 97. Skatteverket

(6)

98. SKOOPI- de arbetsintegrerande företagens riksorganisation 99. Skåne läns landsting 100. Skärgårdarnas Riksförbund 101. Skövde kommun 102. Socialstyrelsen 103. Somalilands riksförbund 104. Specialpedagogiska myndigheten 105. SPF Seniorerna 106. Statens kulturråd 107. Statens skolverk 108. Statskontoret 109. Stiftelsen Expo 110. Stockholms kommun 111. Strängnäs kommun

112. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete

113. Sundbybergs kommun 114. Svenska Afghanistankommittén 115. Svenska ESF-rådet 116. Svenska FN-förbundet 117. Svenska institutet 118. Svenska jägareförbundet

(7)

119. Svenska kyrkan

120. Svenska Muslimer För Fred Och Rättvisa

121. Svenska Röda Korset

122. Svenska samernas riksförbund

123. Svenska tornedalingarnas Riksförbund

124. Svenskt friluftsliv

125. Sverigeesternas Riksförbund

126. Sverigefinländarnas delegation

127. Sveriges förenade studentkårer

128. Sveriges föreningar

129. Sveriges hembygdsförbund

130. Sveriges Kommuner och Landsting

131. Sveriges Kristna Råd

132. Sveriges kvinnolobby

133. Sveriges Muslimska Förbund

134. Säkerhetspolisen 135. Tillväxtverket 136. Timbro 137. Totalförsvarets forskningsinstitut 138. Trafikverket 139. Turkiska riksförbundet

(8)

140. Uddevalla kommun 141. Umeå kommun 142. Unga på landsbygden 143. Unionen 144. Upphandlingsmyndigheten 145. Upplands-Bro kommun 146. Uppsala läns landsting 147. Vallentuna kommun

148. Varken hora eller kuvad

149. Winnet Sverige 150. Våra Gårdar 151. Värmdö kommun 152. Västernorrlands läns landsting 153. Växjö kommun 154. Älvkarleby kommun 155. Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 31

oktober 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ku.csm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2019/01318/CSM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

(9)

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ytterligare ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Helena Swenzén

Expeditions- och rättschef

Kopia till

References

Related documents

Myndigheten instämmer med utredningens förslag om att nuvarande demokrativillkor bör förtydligas samt att bidragsgivarens tillämpning behöver bli mer enhetlig, transparent

MUCF ställer sig bakom utredningens förslag om att bidrag ändå får lämnas till en organisation trots att den eller en företrädare har agerat på ett sätt som strider

Mot ovan angiven bakgrund kan dock övervägas om det även är lämpligt att införa krav på an- mälningsskyldighet för berörda bidragsgivande myndigheter till Polismyndig- heten

Att Riksidrottsförbundets praktiska tillämpning av förordningen, utifrån förbundets interna bestämmelser, tillmäts betydelse vid bedömningen av om beslut om LOK-stöd, som är

Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag med undantag för punkten 2, dvs Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen

Skolverket efterlyser därför fler förtydligande exempel på särorganisering som inte är legitim avseende diskrimineringsgrunder som omfattar alla, för att underlätta tillämpningen

Statskontoret tillstyrker också förslaget att ge i uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utveckla och ge kunskapsstöd samt att bilda en