• No results found

Enheten för handel och tekniska regler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Enheten för handel och tekniska regler"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Q Kommerskollegium

National Board of Trade Sweden

Enheten för handel och tekniska regler

YTTRANDE

2019-11-18 Dnr 2019/01013-2

Infrastrukturdepartementet.

Endast via e-post.

Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)

Er ref. 12019/ 00922/E

Sammanfattning

Kommerskollegium bedömer att de författningsförslag som presenteras i utredningen inte är anmälningspliktiga enligt direktiv (EU) 2015/1535 då förslagen inte innehåller några krav som ställs på produkter.

Anmälningsplikt aktualiseras inte heller enligt direktiv 2006/123/EG då förslaget faller inom tjänstedirektivets undantag för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Enligt Kommerskollegiums uppfattning kunde dock utredningens resonemang och analys om förslagens förhållande till EU-rättslig reglering och mål utvecklats.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

Generella synpunkter

Enligt Kommerskollegiums uppfattning saknas det i utredningen ett djupare resonemang av förslagens förenlighet med gällande EU-rättsliga regler. Kommerskollegium anser vidare att det hade varit önskvärt om eventuella gränsöverskridande effekter av förslagen hade inkluderats.

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax; 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

(2)

2(4) Kommerskollegiums uppfattning är också att utredningen i större

utsträckning borde diskuterat och fördjupat resonemanget om på vilket sätt och ändamålsenligt vis förslagen bidrar till att uppnå de mål som b.la. ställs på EU-nivå.

Anmälan av tekniska föreskrifter

Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ((EU) 2015/1535).

1

Tekniska föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning,

bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.

2

Om Regeringskansliet inte anmäler tekniska föreskrifter, fast

Regeringskansliet borde gjort det, förlorar de tekniska föreskrifterna sin rättsverkan och kan inte tillämpas mot enskilda.

3

I betänkandet som remitteras föreslås författningsförslag med syftet att utnyttja de mindre aktörernas potential att bidra till den omställning som de klimatpolitiska målen ställer. I författningsförslagen introduceras bland annat ett kvotpliktssystem som styrmedel för att genomföra el- effektiviseringsåtgärder. I författningsförslagen presenteras i huvudsak skyldigheter för elleverantörer att bidra till en minskad effektbelastning, åtgärder som Statens energimyndighet får och ska genomföra samt regler för statligt stöd för eleffektiviseringsåtgärder.

Av de författningsförslag som föreslås bedömer Kommerskollegium att inget av dem omfattar några krav som ställs på produkter, utan kraven riktar sig istället mot elleverantörer och ansvarig tillsynsmyndighet.

Kommerskollegium vill dock uppmärksamma om att framtida föreskrifter om exempelvis godkända eleffektiviseringsåtgärder kan komma att vara anmälningspliktiga. Kommerskollegium mottar därför gärna också dessa på remiss.

1 Andra procedurer är de i enlighet med tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt

Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on Technical Barriers to Trade).

?Anmälningsdirektivet artikell.l(t).

3 Mål C-95/14, UNIC (2015) p. 29.

(3)

3(4)

Anmälan av nya krav på tjänsteverksam het

Av 20 § p 6 förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i EU. Ett sådant förfarande föreskrivs i tjänstedirektivet avseende nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet.

4

Tjänstedirektivet innehåller två bestämmelser om anmälningsskyldighet.

Den ena bestämmelsen

5

avser krav på tjänsteutövare som

är

etablerade i Sverige och omfattar endast ett antal specifika krav som räknas upp i direktivet. Enligt Kommerskollegiums bedömning innehåller de remitterade förslagen inga sådana specifika krav på etablerade aktörer.

Den andra anmälningsplikten

6

avser samtliga krav på

tjänsteutövare som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige. I detta avseende bedömer Kommerskollegium dock att eltjänsterna som regleras i förslaget faller inom tjänstedirektivets undantag för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

7•

Mot bakgrund av ovanstående gör Kommerskollegium bedömningen att de remitterade förslagen inte aktualiserar någon anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5.

5 Artikel 15.2.

6 Artikel 39.5.

7 Artikel 17.

(4)

d

4(4) Ärendet har avgjorts av enhetschefen Oscar Wåglund Söderström efter föredragning av utredaren Felinda Wennerberg. I ärendets slutliga handläggning har utredaren Hiba Zeydi deltagit.

Stockholm som ovan

Oscar Wåglund Söderström Enhetschef

F elinda W ermerberg

Utredare

References

Related documents

Kommerskollegium bedömer att Regeringskansliet ska anmäla förslaget om lag om skatt på kemikalier i kläder och skor till kollegiet enligt direktiv (EU) 2015/1535 eftersom det är

På rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december 2019 har ordförandeskapet aviserat en diskussion om framtiden för EU:s asyl- och migrationspolitik. Ordförandeskapet

förslagen inte innehåller några krav som ställs direkt på en vara eller en produkt och att förslaget därmed inte behöver anmälas enligt direktiv (EU) 2015/1535. Anmälan

· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.. · 5.3 Råd

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter