• No results found

Remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2019-10-04 U2019/03260/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”

Remissinstanser Borlänge kommun Botkyrka kommun Eskilstuna kommun Falu kommun Friskolornas riksförbund Göteborgs stad Göteborgs universitet Hudiksvalls kommun Hässleholms kommun Högskolan Dalarna

Idéburna skolors riksförbund Jönköpings kommun Karlsborgs kommun Karlstads kommun Karlstads universitet Katrineholms kommun Landsorganisationen i Sverige Linköpings kommun Linköpings universitet Malmö stad

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Drottninggatan 16

(2)

Malmö universitet Mariestads kommun Marks kommun Nässjö kommun Oskarshamns kommun Piteå kommun Sameskolstyrelsen Statens skolinspektion Statens skolverk

Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stockholms stad

Stockholms universitet Sundsvalls kommun

Sveriges akademikers centralorganisation Sveriges förenade studentkårer

Sveriges Kommuner och Landsting Södertälje kommun

Tierps kommun

Tjänstemännens centralorganisation Umeå kommun

Umeå universitet

Universitets- och högskolerådet Universitetskanslersämbetet Värnamo kommun Västerås kommun Växjö kommun Ystads kommun Älvsbyns kommun Örebro kommun Östersunds kommun Överklagandenämnden för högskolan 2 (3)

(3)

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet

senast den 8 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till u.remissvar@regeringskanslet.se. Ange

diarienummer U2019/03260/UH och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i

dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen.

En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Eva Lenberg Rättschef

Kopia till

Riksdagens utredningstjänst

Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

References

Related documents

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •