• No results found

From: Registrator <registrator@riksrevisionen.se>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "From: Registrator <registrator@riksrevisionen.se> "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Registrator <registrator@riksrevisionen.se>

Sent: den 26 november 2019 15:48

To: FI Remissvar

Subject: Ert dnr Fi2019/03515/S1 - Riksrevisionen avstår från att yttra sig

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Ert dnr : Fi2019/03515/S1 Vårt dnr : 5.1.1-2019-1275

Riksrevisionen avstår från att yttra sig över den rubricerade promemorian.

Med vänlig hälsning

L E E ( L I L L A N E ) E N G L U N D R E G I S T R A T O R

R I K S R E V I S I O N E N

› Telefon: 08-5171 4023

› Besöksadress: Nybrogatan 55

› Postadress: 114 90 Stockholm

› E-post: lillane.englund@riksrevisionen.se / registrator@riksrevisionen.se

› Webbplats: www.riksrevisionen.se

References

Related documents

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Yngve Gripple. Vid den slutliga handläggningen har också följande

uppföljning och utvärdering, särskilt då företag upplever kravet på koppling till forskning som otydligt, som gavs i NSD:s remissyttrande 4 över promemorian Förstärkt

TCO anser att det är angeläget att goda villkor för forskning och utveckling bedriven i företag är av stor vikt för konkurrenskraft, utveckling och fler och bättre jobb.. Denna

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Nedsatta socialavgifter bedöms snarare påverka löneutvecklingen för dem som arbetar med forskning och utveckling än arbetsgivares incitament att utöka antalet anställda

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller

arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling. LO avstår från att yttra sig

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor