Remissyttrande över promemorian Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-01-30 DIARIENR DOV 2020/115

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • Fax: 036-16 57 21 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Delegation av

beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden

och Forskarskattenämnden

Ert dnr Fi2020/00078/S3

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Gransk-ningen har även omfattat bedömning av om förslaget har påverkan på verksam-hetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.

Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Sara Leyde. Före-dragande har varit juristen David Ankerson.

Sara Leyde

David Ankerson

Figure

Updating...

References

Related subjects :