• No results found

Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Frida Niklasson

Sent: den 12 februari 2020 16:54

To: FI Registrator

Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Till ärende Fi2020/00495/OU

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik Från: Edman Åsa <asa.Edman@sklkommentus.se>

Datum: onsdag 12 feb. 2020 4:28 em

Till: Frida Niklasson <frida.niklasson@regeringskansliet.se>

Kopia: Edström Erik <Erik.Edstrom@sklkommentus.se>

Ämne: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Hej!

SKL Kommentus avstår från att lämna remissvar på rubricerad promemoria.

Vänlig hälsning Åsa Edman Chefsjurist SKL Kommentus

Post: 117 99 Stockholm Besök: Hornsgatan 15 Direkt: 08-08-709 59 56 Mobil: 072-528 41 36

www.sklkommentus.se

______________________________

SKL Kommentus - ett företag inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med dotterbolagen AffärsConcept, SKL Kommentus Inköpscentral &

SKL Kommentus Media (HR- och chefsstöd)

Läs om hur Kommentus behandlar personuppgifter.

References

Related documents

Jordbävning behöver dock normalt inte beaktas utom för sådana byggnader där en skada till följd av jordbävning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen. De

Avdelningschef näringspolitik Expert

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom

Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har

Förslaget kommer inte att på- verka kommunens upphandlingsarbete nämnvärt, eftersom kommunen i hög utsträck- ning redan i nuläget tillämpar ett arbetssätt att lämna så

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU- medlemskap eller av andra

Försämras Konkurrensverkets tillgång till data efter införandet av den nationella statistikdatabasen kommer verket fortfarande att behöva köpa in uppgifter från privata aktörer

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Denna remiss avser främst Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafik varför Linköpings kommun anser att yttrande ej behövs. Delegationsbeslutet fattas med stöd

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för

Sådana uppgifter kommer enligt förslaget däremot inte vara obligatoriska att lämna när det gäller upphandlingar över tröskelvärdena.. Detta är enligt

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som

För det fall författningsförslaget inte ska uppfattas på så sätt, utan att avsikten är att den upphandlande myndigheten genom att enbart ange ”Ja” eller ”Nej” i