• No results found

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00. registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-08-21 ERT DATUM 2019-07-10 DIARIENR 2019/137-4 ER BETECKNING Fi2019/02681/BB Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Förslag till ändringar i förordningen

(2016:881) om statligt investeringsstöd för

hyresbostäder och bostäder för studerande

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet.

Erik Nyberg Utredningschef

References

Related documents

Länsstyrelsen Kalmar län har bjudits in att lämna synpunkter över förslag till ändringar i förordningen 2016:881 om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder

Sammanlagt lämnas nio förslag på ändringar av förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Ändringarna

Länsstyrelsen i Örebro län har getts möjlighet att yttra över förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder

särlösningar saknas, då de saknar den sociala problematik som berättigar till stöd enligt socialtjänstlagen och kommunen därmed endast kan ge akut nödhjälp enligt

Om man söker och får stöd för solceller så kommer detta att avräknas vilket innebär att man inte uppmuntrar solceller i projekt med investeringsstöd.. Detta är kontraproduktivt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig fortsatt positiv till den ambition som promemorian för fram och anser att ett investeringsstöd kan vara en av

2019-08-09 diarienummer: KS 2019-1033 POSTADRESS Box 803, 761 28 Norrtälje Kommunstyrelsekontoret BESÖKSADRESS Estunavägen 14 KONTAKT 0176-710 00

Bilaga Nynäshamns kommuns yttrande om ändringar i 2016 881 statligt investeringsstöd.docx Bilaga Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016_881)