• No results found

Remisspromemoria Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (2) 2020-04-09 DI-2020-2585

Ert diarienr

U2020/00750/GV

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet,

Utbildningsdepartementet

Remisspromemoria Statistik om

studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget om att Statistiska centralbyrån (SCB) ska bli statistikansvarig myndighet för att kunna ta fram statistik om studieförbundens deltagare.

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet för studieförbunden att behandla känsliga personuppgifter.

I promemorian under rubriken Behandling av personuppgifter i samband med

insamling beskrivs hur insamlingen sker i dag. Det framgår bl.a. att

studieförbunden rapporterar uppgifter om enskilda individer, att

insamlingen sker via studieförbundens administrativa system Gustav och därifrån vidare till det uppbyggda systemet Studieförbundens

verksamhetsredovisning (STUV-systemet), och att rapporteringen sker inom respektive studieförbund från lokal eller regional till central nivå. Under rubriken Konsekvenser anges bl.a. följande. Förslaget innebär att det nuvarande insamlingsförfarandet vid insamlingen av uppgifterna kan fortsätta och bedöms inte medföra någon utökning av studieförbundens befintliga åliggande att lämna statistikuppgifter. Förslaget innebär att SCB kommer att behandla känsliga personuppgifter om deltagarna men risken för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet bedöms vara liten.

(2)

Datainspektionen DI-2020-2585 2 (2)

Datainspektionen konstaterar dock att det inte finns någon utredning över om studieförbundens behandling av personuppgifter, genom att bl.a. samla in och sedan överlämna dem till SCB, överensstämmer med

dataskyddsförordningens bestämmelser. Dessutom finns inte heller någon utredning eller analys om denna behandlings inverkan på de enskildas personliga integritet.

Vidare ifrågasätter Datainspektionen att personuppgiftsansvaret för de olika personuppgiftsbehandlingarna inte klargörs i promemorian. Där nämns bara att Folkbildningsrådet är beställare av den insamlade statistiken om

studieförbundens verksamhet och att studieförbunden ska rapportera uppgifter till SCB. Datainspektionen konstaterar därför att en analys av SCB:s, Folkbildningsrådets och studieförbundens roll vad gäller

personuppgiftsansvaret är nödvändig.

Datainspektionen anser mot denna bakgrund att förslaget bör analyseras vidare och kompletteras med en ordentlig analys av det rättsliga stödet för den behandling som föreslås.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom medverkat.

References

Related documents

frågor/anmärkningar höjer man sin landskylt och säger högt vilken av dem man önskar använda (detta gäller inte meddelande till ordföranden, då man istället skickar en lapp

sänkning av bufferten till 0 procent kan grovt räknat skapa ett utrymme för de svenska bankerna att öka sin utlåning med uppemot 900 miljarder kronor. 9 Beräkningen baseras på

Förslaget innebär bland annat att det nuvarande producentansvaret för returpapper upphävs och ansvaret för insamling och materialåtervinning av returpapper flyttas från

De förteckningar över uppgifter som Pensionsmyndigheten redovisar längre fram i rapporten är en sammanställning av dels de behov av uppgifter som myndigheten har för att fullgöra

Redovisning av kända avvikelser och saknad information samt för vilket projekterat innehåll, läge och/eller område detta gäller. Beskriv även metodik för hantering av

Yttrande över granskningsförslag till Ny Översiktsplan för Göteborg, Ny översiktsplan med fördjupning centrala Göteborg samt Ny översiktsplan med fördjupning Högsbo

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

myndighetens uppgift at t arbeta för att människors grundläggande fri- och rät tighet er skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen. Riksrevisionen avstår att yttra

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer

Om en styvförälder, eller någon på grund av eget föregående handlande, idag skulle anses inta garantställning och dömas för underlåtenhet att agera, är det troligt att det