• No results found

Vänliga hälsningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vänliga hälsningar "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi har fått betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) på remiss men har beslutat att inte svara på grund av att det inte är en fråga vi arbetar specifikt med.

Vänliga hälsningar

Christina Heilborn

Programme and Advocacy Director/Programchef UNICEF Sverige

Box 8161, SE-104 20 Stockholm, Sweden Phone +46 8 692 25 00 Direct +46 8 692 25 10 Mobile +46 70 190 75 39

christina.heilborn@unicef.se unicef.se

References

Related documents

Enligt MFoF bör tyngdpunkten i den psykosociala prövningen i stället ligga på barnets bästa vilket förutsätter kompetens att bedöma risken för att barn kan fara illa och vad

Myndigheten ser därför positivt på påpekandet att det behöver genomföras informationsinsatser riktade till hälso-och sjukvårdspersonal för att motverka de brister i kunskap

Sist men inte minst föreslår utredningen lagändringar som allvarligt kommer att äventyra rättssäkerheten för de barn som föds via surrogatmödraskap i utlandet till

faderskapspresumtion, eller det som ibland betecknas som moderskapspresumtion, det vill säga då en juridisk kvinna automatiskt blir rättslig förälder till det barn som hennes partner

Jag noterar att den situation som var aktuell i det ärendet ser ut att regleras genom utredningens förslag om socialnämndens utökade behörighet på det faderskapsrättsliga området

[r]

Skatteverket anser att det är nödvändigt att den rättsliga regleringen även ska omfatta personer som redan har en relation registrerad till en person som ändrat könstillhörighet,

Kommersiellt surrogatmoderskap är inte förenligt med de förbud som finns mot handel med kvinnor och barn och det är internationellt vedertaget att människokroppen och dess delar