• No results found

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Individ- och familjeförvaltningen Magnus Edström Epost: magnus2.edstrom@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) Datum 2020-11-17 Diarienr IFN 2020/00648- 1.7.1 Kopia till Socialdepartementet

Individ- och familjenämnden

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. Socialstyrelsens analys är att det behövs tydligare regler för att kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. Socialstyrelsen har

föreslagit att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Individ- och familjenämnden i Västerås har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Individ- och familjenämnden har verksamhetssystemet procapita som socialregister och dokumentationssystem. Inkomna anmälningar läggs upp som ”aktualiseringar” i systemet. När beslut fattas om att inte inleda

utredning på en inkommen anmälan gallras aktualiseringen tillsammans med den information som dokumenterats inom ramen för förhandsbedömningen efter 3 månader, för att inte bryta mot nuvarande regler. En utskrift av anmälan, den omedelbara skyddsbedömningen och övrig information som inhämtats inom ramen för förhandsbedömningen läggs i så kallade

slaskpärmar/kronologisk pärmar. Dessa pärmar innehåller stora mängder osorterad känslig information om barn och ungdomar. Innehållet i pärmarna förvaras i två år innan de gallras, enligt nämndens redovisningsplan.

Nämnden anser att systemet med kronologiska pärmar är både otidsenligt och integritetsmässigt osäkert.

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget att individ- och familjenämnden kan låta förhandsbedömningar som inte leder till utredning ligga kvar i

(2)

VÄSTERÅS STAD Datum 2020-12-02 Diarienr IFN 2020/00648- 1.7.1

Sida

2 (2)

verksamhetssystemet i två år. Dessa blir då sökbara och digitalt förvarade, vilket är en stor fördel jämfört med dagens system med kronologiska pärmar. Individ- och familjenämnden har inga synpunkter på förslaget utifrån ett dataskyddsperspektiv.

(3)

VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Individ- och familjenämnden 2020-11-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 304 Dnr IFN 2020/00648-1.7.1

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Beslut

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. Socialstyrelsens analys är att det behövs tydligare regler för att kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. Socialstyrelsen har

föreslagit att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Individ- och familjenämnden i Västerås har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Individ- och familjenämnden har verksamhetssystemet procapita som socialregister och dokumentationssystem. Inkomna anmälningar läggs upp som ”aktualiseringar” i systemet. När beslut fattas om att inte inleda

utredning på en inkommen anmälan gallras aktualiseringen tillsammans med den information som dokumenterats inom ramen för förhandsbedömningen efter 3 månader, för att inte bryta mot nuvarande regler. En utskrift av anmälan, den omedelbara skyddsbedömningen och övrig information som inhämtats inom ramen för förhandsbedömningen läggs i så kallade

slaskpärmar/kronologisk pärmar. Dessa pärmar innehåller stora mängder osorterad känslig information om barn och ungdomar. Innehållet i pärmarna förvaras i två år innan de gallras, enligt nämndens redovisningsplan.

Nämnden anser att systemet med kronologiska pärmar är både otidsenligt och integritetsmässigt osäkert.

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget att individ- och familjenämnden kan låta förhandsbedömningar som inte leder till utredning ligga kvar i

verksamhetssystemet i två år. Dessa blir då sökbara och digitalt förvarade, vilket är en stor fördel jämfört med dagens system med kronologiska pärmar.

(4)

VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1)

Individ- och familjenämnden 2020-11-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Individ- och familjenämnden har inga synpunkter på förslaget utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till

References

Related documents

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en