• No results found

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Individ- och familjeförvaltningen Magnus Edström Epost: magnus2.edstrom@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) Datum 2020-11-17 Diarienr IFN 2020/00648- 1.7.1 Kopia till Socialdepartementet

Individ- och familjenämnden

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. Socialstyrelsens analys är att det behövs tydligare regler för att kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. Socialstyrelsen har

föreslagit att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Individ- och familjenämnden i Västerås har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Individ- och familjenämnden har verksamhetssystemet procapita som socialregister och dokumentationssystem. Inkomna anmälningar läggs upp som ”aktualiseringar” i systemet. När beslut fattas om att inte inleda

utredning på en inkommen anmälan gallras aktualiseringen tillsammans med den information som dokumenterats inom ramen för förhandsbedömningen efter 3 månader, för att inte bryta mot nuvarande regler. En utskrift av anmälan, den omedelbara skyddsbedömningen och övrig information som inhämtats inom ramen för förhandsbedömningen läggs i så kallade

slaskpärmar/kronologisk pärmar. Dessa pärmar innehåller stora mängder osorterad känslig information om barn och ungdomar. Innehållet i pärmarna förvaras i två år innan de gallras, enligt nämndens redovisningsplan.

Nämnden anser att systemet med kronologiska pärmar är både otidsenligt och integritetsmässigt osäkert.

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget att individ- och familjenämnden kan låta förhandsbedömningar som inte leder till utredning ligga kvar i

(2)

VÄSTERÅS STAD Datum 2020-12-02 Diarienr IFN 2020/00648- 1.7.1

Sida

2 (2)

verksamhetssystemet i två år. Dessa blir då sökbara och digitalt förvarade, vilket är en stor fördel jämfört med dagens system med kronologiska pärmar. Individ- och familjenämnden har inga synpunkter på förslaget utifrån ett dataskyddsperspektiv.

(3)

VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Individ- och familjenämnden 2020-11-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 304 Dnr IFN 2020/00648-1.7.1

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Beslut

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringen gav 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. Socialstyrelsens analys är att det behövs tydligare regler för att kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. Socialstyrelsen har

föreslagit att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Individ- och familjenämnden i Västerås har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Individ- och familjenämnden har verksamhetssystemet procapita som socialregister och dokumentationssystem. Inkomna anmälningar läggs upp som ”aktualiseringar” i systemet. När beslut fattas om att inte inleda

utredning på en inkommen anmälan gallras aktualiseringen tillsammans med den information som dokumenterats inom ramen för förhandsbedömningen efter 3 månader, för att inte bryta mot nuvarande regler. En utskrift av anmälan, den omedelbara skyddsbedömningen och övrig information som inhämtats inom ramen för förhandsbedömningen läggs i så kallade

slaskpärmar/kronologisk pärmar. Dessa pärmar innehåller stora mängder osorterad känslig information om barn och ungdomar. Innehållet i pärmarna förvaras i två år innan de gallras, enligt nämndens redovisningsplan.

Nämnden anser att systemet med kronologiska pärmar är både otidsenligt och integritetsmässigt osäkert.

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget att individ- och familjenämnden kan låta förhandsbedömningar som inte leder till utredning ligga kvar i

verksamhetssystemet i två år. Dessa blir då sökbara och digitalt förvarade, vilket är en stor fördel jämfört med dagens system med kronologiska pärmar.

(4)

VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1)

Individ- och familjenämnden 2020-11-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Individ- och familjenämnden har inga synpunkter på förslaget utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är