AFA Försäkring AMF Pension Almega Arbetsförmedlingen Arbetsgivaralliansen Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer (Idea) Arbetsgivarföreningen KFO Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arjeplogs kommun Arvika kommun Centrala studiestödsnämnden Colle

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2020-12-15 Fi2020/05036

Finansdepartementet

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet Remissinstanser AFA Försäkring AMF Pension Almega Arbetsförmedlingen Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer (Idea) Arbetsgivarföreningen KFO Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arjeplogs kommun Arvika kommun Centrala studiestödsnämnden Collectum

(2)

DHR Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Dorotea kommun Ekonomistyrningsverket Enköpings kommun Eskilstuna kommun Eslövs kommun Faluns kommun

Finska Pensionärernas Riksförbund Folkhälsomyndigheten Fora Forte Funktionsrätt Sverige Företagarförbundet Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Stockholm Gotlands kommun Göteborgs kommun

(3)

Halmstads kommun Haparanda kommun Huddinge kommun

Independent Living Institute (ILI)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Institutet för framtidsstudier Jämställdhetsmyndigheten Jönköpings kommun Kammarrätten i Stockholm Karlstads kommun KPA Kommunal Konjunkturinstitutet

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) Konstnärsnämnden

Kumla kommun

Landsorganisationen i Sverige (LO) Lessebo kommun

(4)

Ludvika kommun Luleå kommun Lunds universitet Länsstyrelsen Jönköping Länsstyrelsen Skåne Myndigheten för arbetsmiljökunskap Malmö kommun Medlingsinstitutet Mittuniversitetet Motala kommun Myndigheten för delaktighet (MFD)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Offentliganställdas förhandlingsråd Nyköpings kommun

Oskarshamns kommun Pensionsmyndigheten

Pensionärernas riksorganisation (PRO) Privattjänstemannakartellen (PTK) Regelrådet

(5)

Region Jämtland Härjedalen Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten Riksförbundet PensionärsGemenskap SACO Studentråd Skatteverket SKPF Pensionärerna SPF seniorerna SPP Statens tjänstepensionsverk (SPV) Statistiska centralbyrån (SCB) Statskontoret Sundsvalls kommun Svensk försäkring Svensk Scenkonst Svenska ILO kommittén Svenskt Näringsliv Sverigefinska pensionärer Sveriges företagshälsor

(6)

Sveriges förenade studentkårer Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges läkarförbund

Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Tjörns kommun Umeå kommun Umeå universitet Västra Götalandsregionen Växjö kommun Åre kommun Älvsbyns kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22

februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se Ange diarienummer Fi2020/05036 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av

(7)

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johanna Mihaic Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :