• No results found

Yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning. (SOU 2020:27)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning. (SOU 2020:27)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (3) | 2020-09-30

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se

Diarienummer: LED 2020/287

Handling: 3

ku.remissvar@regeringskansliet.se majlis.nilsson@regeringskansliet.se

Yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt

samordning och uppföljning. (SOU 2020:27)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Ett centralt och kvarstående problem med minoritetspolitiken är att den befintliga lagstiftningen inom detta område alltjämt är otydligt utformad och att enskildas möjlighet att utkräva de rättigheter som lagstiftningen tillerkänner dem är begränsad. Genom att innebörden av bestämmelserna i lagstiftningen är otydlig begränsas också möjligheterna till uppföljning. Enligt DO:s uppfattning finns det vidare anledning att göra åtskillnad mellan att följa upp minoritetspolitiken, lagstiftningen inom detta område respektive individers och gruppers tillgång till mänskliga rättigheter utifrån Sveriges internationella åtaganden. Denna distinktion görs inte i tillräcklig utsträckning i utredningens förslag, och det framstår som oklart om det är minoritetspolitiken eller efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter som uppföljningen ska ta sikte på. Det är i detta sammanhang inte heller en självklar utgångspunkt att den svenska minoritetspolitiken i alla delar har samma syfte och målsättningar som Europarådets

minoritetskonventioner. Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed inte heller bidrar till att ytterligare stärka judars, romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars tillgång till sina rättigheter.

DO delar utredningens bedömning att uppföljningen av den nationella minoritetspolitiken behöver vara mer systematisk för att kunna bidra till att motverka förekomsten av diskriminering och för att säkerställa

efterlevnaden av Sveriges konventionsåtaganden. I betänkandet framstår det dock som att det vid sidan av kommuners och regioners brister i implementeringen av lagstiftningen framförallt är uppföljningssystemets organisering och utformning som varit en avgörande faktor till att Sverige

(2)

2 (3)

hittills inte säkerställt judars, romers, samers, sverigefinnars och

tornedalingars tillgång till sina rättigheter. En sådan problemformulering riskerar att förskjuta fokus från brister i politik och lagstiftning till att bristerna till stor del skulle bestå i att det är svårt att följa upp kommuners och regioners bristande implementering av minoritetspolitiken och att det finns avgörande metodologiska problem bland annat kopplade till att det anses saknas kvantitativa jämlikhetsdata. Det torde till exempel vara svårt att förstå och komma till rätta med varför det i många kommuner inte bedrivs adekvat modersmålsundervisning om uppföljningen fokuserar på skolhuvudmäns arbete för att leva upp till lagstiftningens krav på

modersmålsundervisning eller på att försöka upprätta kvantitativa data om hur många elever per minoritet som kan vara berättigade till

modersmålsundervisning. Ett sådant tillvägagångssätt riskerar att inte fånga upp det grundläggande problem vad gäller tillgång till

modersmålsundervisning som består i att staten inte kontinuerligt och långsiktigt anordnar och finansierar utbildning av modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken och dess varieteter. Den syn på uppföljningens utgångspunkter och syfte som utredningen implicit ger uttryck för medför enligt DO:s uppfattning att utredningens förslag riskerar att inte kunna utgöra grund för åtgärder som syftar till att bidra till att säkerställa judars, romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars tillgång till sina

rättigheter.

Utredningen föreslår att resurser ska flyttas från DO:s förvaltningsanslag till den föreslagna uppföljningsmyndigheten i syfte att förstärka samordningen och uppföljningen av minoritetspolitiken. Förslaget motiveras i betänkandet med att myndigheten omprioriterat från att ”…tidigare arbetat aktivt med främjandefrågor för att motverka diskriminering som rör de nationella minoriteterna” till att nu göra detta i en mer ”begränsad omfattning”. I detta sammanhang vill DO understryka myndighetens oberoende ställning i enlighet med Parisprinciperna, vars själva kärna kan sägas vara friheten att inom ramarna för sitt uppdrag självständigt inrikta sin verksamhet utan att drabbas av negativa konsekvenser till exempel i form av indragningar av myndighetens anslag. Vidare är utredningens antaganden om DO:s

prioriteringar och verksamhet inte korrekta, vilket framgår vid en närmare granskning av hur DO valt att arbeta med frågor rörande judars, romers, samers, sverigefinnars och tornedalingars tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Avslutningsvis vill DO framhålla vikten av att i den fortsatta beredningen ytterligare överväga den problematik som ligger i att organisationer i civila samhället ska söka statsbidrag från den statliga myndighet som

(3)

3 (3)

organisationerna också ska ha en öppen och jämlik dialog med om bland annat den statliga politiken inom detta område, inklusive fördelningen av statsbidrag. DO vill också understryka behovet av att den framtida

uppföljningsmyndigheten tillförs sådana resurser och kompetens med kunskap om kommunal och regional verksamhet och om mänskliga

rättigheter som krävs för att den på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade enhetschefen för utvecklings och analysenheten Lars Lindgren och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg

tillförordnad diskrimineringsombudsman

Björn Brodin utredare

References

Related documents

62 Luleå tekniska universitet 63 Lunds universitet 64 Stockholms universitet 65 Södertörns högskola 66 Umeå universitet 67 Uppsala universitet 68 Alvesta kommun 69

Särskilt för minoritetsgruppen romer finns en utbredd diskriminering på bland annat bostadsmarknaden och det är därför vik- tigt att insatserna för denna grupp utgår från ett

kulturkompetens” innebär att man måste leva enligt vissa kulturella normer, eller tala ett visst språk eller i förlängningen en viss varietet av ett språk, för att komma

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och verksamhetsutvecklare Tove Lidman,

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

att ansvaret för samordning och uppföljning av minoritetspolitiken ska flyttas från Länsstyrelsen Stockholm till Institutet för språk och Folkminnen (IOSF). att nuvarande

Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande: Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna deras rättigheter, språk

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och folkminnen och Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande stöd

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens förslag till hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Emelie Lindahl och utredare Frida Lockner

MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de nationella minoriteterna ges till Institutet för språk

Norrköpings kommun ställer sig bakom betänkandets förslag att flytta samordnings- och uppföljningsuppdraget för arbetet med samtliga nationella minoriteter från Länsstyrelsen

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Henrik Engström, Erik Fransson, Ole Settergren, Carl-Magnus Löfström samt

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras för att bidra till en

Riksarkivet har inga utpekade uppdrag inom minoritetspolitiken och är därför inte direkt berört av slutbetänkandet av utredningen.. Riksarkivet grunduppdrag utgår dock från

Utredaren gör dock den generella bedömningen att det är för tidigt att ge statliga myndigheter ett for- mellt utpekat ansvar för uppföljning av minoritetspolitiken inom sina

Skolinspektionen vill i detta sammanhang upplysa om att myndigheten under flera år har deltagit i årliga samråd med företrädare för nationella minoritetsorganisationer och

Istället för en ny myndighet föreslår utredningen att uppföljningsansvaret för nationella minoriteter flyttas över från Länsstyrelsen i Stockholms län till myndigheten

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

UHR ställer sig positivt till utredningens förslag att uppföljningsmyndigheterna själva ska bedöma vilken information de behöver från statliga myndigheter, och när de

Uppsala kommun har i sitt yttrande om betänkande SOU 2017:60 förordat att förlägga arbetet med samordning och uppföljning av minoritetspolitiken hos en framtida institution

Vetenskapsrådet, som granskat betänkandet utifrån sitt uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden samt

Östersunds kommun ser positivt på att regeringen genom tillsättandet av utredningen vill åstadkomma en ändamålsenlig organisering av samordning, utveckling och uppföljning för