• No results found

Ert dm.: 2020/08966

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ert dm.: 2020/08966 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FÖ RVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING

SVERIGES DOMSTOLAR

Remissvar

DATUM DIARIENR

2020-03-03 FLI2020/379

Socialdepartementet

Remissvar avseende betänkandet (SOU 2020:70) av Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Ert dm.: 2020/08966

Förvaltningsrätten i Linköping har inte något att erinra mot förslagen i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Annika Low&I efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Hanna Hansson.

Annika Low61

Box 406, 581 04 Linköping • Besöksadress: Brigadgatan 3 • Telefon: 013-25 11 00 • forvaltningsrattenilinkoping@dom.se • www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Expeditionstid: Måndag-Fredag 08.00- 16.00

References

Related documents

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Ronny Idstrand efter föredragning av föredragande juristen Julia Hansson. Förvaltningsrättsfiskalen Hanna Hansson har deltagit

Detta yttrande har beslutats av lagmannen

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av föredragande juristen Jolinn

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen Annika Lowén efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Mari Upphagen. Annika Lowén

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av föredragande juristen Jolinn

Förvaltningsrätten i Göteborg har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot de förslag som presenteras i

Åklagarmyndigheten förutsätter att risken för att ytterligare anstånd med redovisning av skatter och avgifter används som ett led i organiserad brottslighet ökar, har