Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Yttrande

Datum Dnr

2020-05-29

KFM 11532-2020

www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 1050 Esplanaden 1 0771-73 73 00 08-29 26 14

172 21 SUNDBYBERG 172 67 SUNDBYBERG

Infoklass: 1

Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning,

Enheten för offentlig upphandling

103 33 Stockholm

Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av

spridningen av sjukdomen covid-19

Fi 2020/02404/OU

Kronofogdemyndigheten har inte några synpunkter på förslagen i promemorian. Det här beslutet har fattats av rättschef Ulrika Lindén. Verksjurist Susan Höglund Westermark har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Christina Sundblad deltagit.

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Ulrika Lindén

Figure

Updating...

References

Related subjects :