Remissyttrande över promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30

[Företag] Datum

2020-06-16 Diarienummer DOV 2020/857

Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Ett ändrat

förfarande för att anmäla områden som omfattas

av begränsningen av rätten till dagersättning vid

eget boende

Ert dnr Ju2020/01879/L7

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den

verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av biträdande chefsjuristen Sara Leyde. Föredragande har varit juristen Maria Sjunnesson.

Sara Leyde

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :