verksamheter som hanterar avfall” avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar skrivelser ”Förslag till författningsändringar med Remiss från Miljödepartementet av Naturvårdsverkets

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BESLUT 1 (1)

Datum Diarienr

2020-06-03 2020–200017

Ert datum Ert dnr

2020-03-27 M2018/01322/R

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik Policyanalys Anna Lock 016-544 23 21 anna.lock@energimyndigheten.se Miljödepartementet – Rättssekretariatet

m.remissvar@regeringskansliet.se

johan.fallenius@regeringskansliet.se

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Org.nr 202100-5000 EM1 00 3, v5 .2 , 2017 -10 -30

Remiss från Miljödepartementet av Naturvårdsverkets

skrivelser ”Förslag till författningsändringar med

allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar

avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa

verksamheter som hanterar avfall”

Statens energimyndighet har i skrivelse, daterad 2020-03-27, beretts möjlighet att avge yttrande i rubricerat ärende.

Statens energimyndighet avstår från att lämna synpunkter när det gäller förslagen i rubricerat ärende.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson, enhetschefen Paula Hallonsten samt handläggare Kalle Svensson. Föredragande har varit handläggaren Anna Lock.

Robert Andrén

Figure

Updating...

References

Related subjects :