• No results found

______________________ Remissyttrande över promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14) Remissyttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "______________________ Remissyttrande över promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14) Remissyttrande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2020-09-04 Diarienummer FST 2020/292 Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Dnr A2020/01307/ARM

Remissyttrande över promemorian Genomförande av

arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som

domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Anna Önell efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Susanna Mutvei.

Anna Önell

References

Related documents

[r]

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •

[r]

Rätten anser att de förändringar som nu har införts medför att utkastet till lagrådsremiss har blivit en bättre pro- dukt jämfört med förslaget som lades fram i den

Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian. Föredragande har

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson efter föredragning av administrativa fiskalen Karin Öst. I beredningen har även administrativa direktören Åsa