• No results found

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-05-26 I2020/01387/E

Infrastrukturdepartementet

Energienheten, Säker tillförsel och marknader Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät Bostadsrätterna

Elinorr

Energiföretagen Sverige

Energi- och miljötekniska föreningen Energiforsk Energieffektiviseringsföretagen, EFF Fastighetsägarna Sverige Företagarna Förvaltningsrätten i Linköping Gröna bilister HSB Riksförbund Hyresgästföreningen

(2)

2 (4)

Institutet för Näringslivsforskning IT- och Telekomföretagen

Kammarrätten i Jönköping Konkurrensverket

Konsumenternas Energimarknadsbyrå Konsumentverket

Kungl. Tekniska högskolan Lantbrukarnas riksförbund Lokalkraft Sverige Mälardalens högskola Oberoende elhandlare Power Circle Regelrådet

Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet (SKGS) Statens energimyndighet

Statens fastighetsverk Svenska elnätsupproret Svenskt Näringsliv

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) Sveriges Kommuner och Regioner

(3)

3 (4)

Tillväxtverket Umeå universitet

Villaägarnas Riksförbund

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 7

september 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till i.e.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/01387/E och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Magnus Blümer Departementsråd

(4)

4 (4)

Bilaga

Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (EI PM2020:03)

References

Related documents

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) Funktionsrätt Sverige Fysioterapeuterna Företagarförbundet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Om lokaliseringssignaler i elnätstariffer införs är det mot denna bakgrund viktigt att konsumenten får information som är utformad så att denne kan tillgodogöra sig informationen

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm