• No results found

Myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) yttrande över PM Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) yttrande över PM Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Justitiedepartementet

Myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) yttrande över PM Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

(Ju2020/02984/L4)

Sammanfattande bedömning

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) välkomnar författningsförslaget i § 1 första stycket om ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster samt förslaget om ett snabbt ikraftträdande. Förslaget innebär ökade möjligheter till religionsutövning och religiösa sammankomster, vilket är särskilt viktigt i dessa tider enligt myndighetens bedömning.

Myndighetens överväganden

SST har följande synpunkter och kommentarer.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare (4.1)

• SST instämmer i vikten av att fortsatt aktivt motverka smittspridning och välkomnar samtidigt möjligheten att höja det högsta tillåtna antalet deltagare vid sammankomster för religiöst utövande förutsatt att smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.

• SST bedömer att trossamfunden har tagit ett stort ansvar för minskad smittspridning sedan i början av mars 2020. SST genomför regelbundna krissamverkansmöten till vilka berörda myndigheter bjuds in i syfte att diskutera frågor om covid -19. Dessa möten fortsätter så länge restriktioner med anledning av covid -19 gäller, varför möjligheten att utbyta erfarenheter, diskutera anpassningar samt dela löpande lägesbilder finns. Skulle ett smittutbrott ske bedömer myndigheten att trossamfunden har förmåga att mycket snabbt agera och anpassa sin verksamhet.

• SST föreslår att ”sittplatser” ändras till ”anvisade platser” i författningsförslaget. Anvisade platser, snarare än sittplatser, möjliggör för olika religiösa inriktningar att anpassa avstånd till sina religiösa riter utan att ge avkall på syftet med förbudet. Flera religiösa sammankomster sker t.ex. på golvet där

YTTRANDE

2020-08-26 Sid 1 (1) Dnr: 4.4/0213(20) Ert Dnr:Ju2020/02984/L4

Sid 1 (2)

Dnr: XXXXXXX

Datum: 2020-08-26

(2)

2

avstånd då skulle markeras utifrån anvisad plats snarare än sittplats. Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende anvisad plats istället för sittplats.

• SST föreslår att ”var och en av deltagarna anvisas.… minst två meters avstånd..” istället definieras

”hushållsgemenskapen/familjer anvisas…med minst två meters avstånd..”. Detta är särskilt viktigt för religiösa sammankomster som kan röra t.ex. begravningar och andra för hushållsgemenskapen avgörande riter. Religiösa sammankomster sker ofta gemensamt inom

hushållsgemenskapen/familjen och det kan finnas stora svårigheter med att placera mindre barn med två meter från föräldrarna vid sammankomster som t.ex. begravningar. Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende hushållsgemenskap/familj.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (5):

• SST välkomnar särskilt ett snabbt ikraftträdande. De religiösa sammankomsterna är särskilt viktiga för människor i tider av oro och osäkerhet.

Konsekvenser (6):

• SST instämmer ur trossamfundens perspektiv i bedömningen att det finns fullgoda möjligheter för trossamfunden att skapa förutsättningar för deltagande att hålla ett säkert avstånd. SST kommer fortsatt att stödja trossamfunden i arbetet med information från berörda myndigheter samt med att hitta fungerande och smittsäkra rutiner som gör att nya regler kan fungera på ett tillfredsställande sätt utifrån det gemensamma ansvaret att minska smittspridning i samhället.

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande myndighetschef Helena Josefson. Remissen har handlagts av krisberedskapshandläggarna Örjan Wallin och Tanja Viklund.

Helena Josefson

Vikarierande myndighetschef

References

Related documents

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre