• No results found

Tabell 1 Bilagor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tabell 1 Bilagor"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilagor

Nedan visas en tabell över resultat vi har fått utav de sökningar som gjorts i de databaser som vi valt att använda oss av.

Tabell 1

Sökdatum

Databas

Sökord

Träffar Urval Övrigt

2017-02-02

Primo

Mat och hälsa*

123

0

2017-02-02

Primo

Skollunch* AND prestation*

1

1

Refereegranskat

2017-02-02

Primo

Mat och hälsa i skol*

19

1

Peer reviewed

2017-02-03

Google Scholar Elev* föreställning*

matspjälkning*

55

1

Peer reviewed

2017-02-27

Google Scholar School child* digestion* food intake* 38 300

1

Peer reviewed

2017-02-27

ERIC

school child* taste vegetables

9

1

Peer reviewed

2017-02-27

ERIC

Sheila Turner

9

2

Peer reviewed

2017-03-02

ERIC

Digestion primary school*

8

3

Peer reviewed

(2)

Tabell 2

 

Författare  

Titel  

 

Tidsskrift  

Publikationsår  

Syfte  

 

Metod  

Kvalitativ  

 

Kvantitativ  

 

Översikt  

 

Teoretisk  

bakgrund  

Resultat  

Granklint   Enochson,  P.   Elevers   föreställningar  om   kroppens  organ   och  kroppen  hälsa   utifrån  ett   skolsammanhang  

Licentiatavhandling,  

2009     Undersöker  elever  föreställningar  kring  

kroppens  byggnad  och   funktion  

Kvalitativ   Sociokulturellt  

perspektiv     En  del  av  eleverna  i  studien  förstår  inte  

sambandet  mellan   kropp  och  hälsa.   Tydliggörs  detta  går   det  enklare  att   bemöta  hälsoråd  och   larmrapporter  som   eleverna  möter  i   vardagen.  Eleverna   måste  knyta  an  sin   vardag  i  

lärandesituationerna  i   skolan.    

Cakici,  Y.

 

Exploring Turkish upper primary level pupils'

understanding of digestion  

International  Journal  of  

science     Undersöker  283  turkiska  elevers  

uppfattningar  av   matspjälkningen  

Kvantitativ/kvalitativ   Sociokulturellt  

perspektiv   Resultaten  visade  på  begreppsförändring  

är  något  som  måste   bearbetas,  då   eleverna  tillämpade   språk  från  vardagen   till  mer  formellt   klassrumsspråk   Carvalho,  G.S.,  

Silva,  R.,  Lima,  N.,   Coquet,  E.  &   Clément,  P.  

Portuguese  

International  Journal  of   science  education,  2004  

Undersöker  elevers   föreställningar  kring   vad  som  händer  med   den  födan  vi  stoppar  i   oss.  Detta  redovisas  

Kvalitativ   -­‐   Läromedlen  som  

användes  inte  var   tillräckligt  explicita  i   sin  representation  av   koppling  mellan  

(3)

primary  school   children's  

conceptions  about   digestion  

genom  att  eleverna   målar  matens  olika   steg  i  kroppen  på  ett   ark.     organen  i   matspjälkningsproces sen.   Carvalho  G.S.,  Silva,   R.  &  Clément,  P.   Historical  Analysis   of  Portuguese   Primary  School   Textbooks  

International  Journal  of   science  education,  2007  

En  analys  kring   läromedel  och  hur   dessa  beskriver   kroppens  inre   processer,  såsom   matspjälkningen.  

Översikt     Bristande  bilder  i  

läromedlen  utför   felaktig  kunskap   gällande  

matspjälkningen.     Morris,  J.  L.,  

Neustadter,  A.,  &   Zidenberg-­‐Cherr,   S.  First  grade  

gardeners  more   likely  to  taste   vegetables.  

California  Argiculture,   2001  

De  undersöker  hur   undervisning  inom   nutrition  och  hälsa   kan  kombineras  med   praktiskt  arbete   genom  skolträdgård.  

Kvalitativ   Konstruktivism   Genom  att  arbete  

genom  skolträdgårdar   visar  elever  upp  en   nyfikenhet  för   grönsaker.  Som  i  sin   tur  kan  växa  till  att   elever  äter  mer   grönsaker.  

Turner,  S.

 

Children’s  

understanding  of   food  and  health  in   primary  classrooms  

International  Journal  of   Science  Education,  1997  

Undersöker  hur  elever   resonerar  kring  mat   och  hälsa.  Vilka   livsmedel  som  bör   intas  och  vilka  som   bör  undvikas  i  större   mängder.  

Kvalitativ   Sociokulturell   Genom  att  

kategorisera  maten  i   tidig  ålder  för   eleverna  i  tid  upp   ögonen  för  vad  som   bör  ätas  och  undvikas.   Turner,  S.,  Öberg  K.  

&  Unnerstad  G.  

Biology  and  health   Education  

European  Journal  of  

Teacher  education,  1999   Hur  hälsa  och  välmående  träder  

fram  i  

biologiundervisningen   i  Sverige  och  England.   Titta  på  likheter  och   skillnader,  elevers   föreställningar  och   undervisningsmetode

Kvalitativ   Sociokulturell   Slutsatser  från  denna  

pilotstudie  indikerar   på  att  ett  mer  elev  till   lärare  tillvägagångsätt   är  en  lämplig  

lärometod  för  få  med   elevinflytande.      

(4)

r  kring  

hälsoundervisningen.       Åkerblom,  P.  

Trädgård  i  skolan  -­‐   skola  i  trädgården.    

Licentiatavhandling,   2003    

Forskar  kring   skolträdgårdar  som   ett  lärande  medel,  hur   pedagoger  uppfattar   skolträdgårdar  samt   de  effekter  de  bidrar   med  till  elever.  

Kvalitativ   Konstruktivism/socio

kulturell  

Åsikter  hos  eleverna   tyder  på  positiva   erfarenheter  och   lärdomar.  Eleverna   får  arbeta  praktiskt   och  sedan  reflektera   över  det  som  gjorts.   Skolträdgårdar  bidrar   till  bättre  

handlingskompetens.   Rowlands,  M.  What  

to  children  think   happens  to  the  food   we  eat  

Journal  of  biological  

education,  2004   Undersöka  hur  10-­‐åringars  

föreställningar  ser  ut   kring  kroppens   agerande  vid  intag  av   föda.    

Kvalitativ   Sociokulturell     Undervisningen  

behöver  bli  tydligare   för  att  kunna  förklara   matspjälkningens   processer  med   korrekta  termer.     West,  E.     Undervisning  och   lärande  I   naturvetenskap   Doktorsavhandling,   2011   Undersöka  hur   grundskoleelevers   kunnande  om  ljud  och   ljudöverföring,  örats   funktion  och  hörseln.  

Kvalitativ   Socialkonstruktivism     En  slutsats  av  hennes  

resultat  är  att  elever   intresserar  sig  för  ett   innehåll  i  skolans   naturvetenskap  om   det  knyts  an  till  deras   vardag.  

Gil-­‐  Quílez,  M.,   Martínez-­‐Pena,  B.,   De  la  Gándra,  M.,   Ambite,  M  &   Laborda,  M.   (2012).  

Constructing  a   Model  of  Digestion   in  a  Primary  School  

Journal  of  Life  Science,  

2012   Undersöka  hur  matspjälkningen  kan  

synliggöras  genom   drama  i  

undervisningen  i   skolan  mellanår.  

Kvalitativ   Sociokulturella  

perspektivet   Deras  resultat  visar  på  att  användning  av  

drama  som  

undervisningsmetod   främjar  elevernas   motivation  och  lust   att  vilja  lära  sig.  

(5)

Using  a  Theatrical   Performance.  

Figure

Tabell 2  	
   Författare	
   Titel	
   	
   Tidsskrift	
   Publikationsår	
   Syfte	
  	
   Metod	
   Kvalitativ	
  	
   Kvantitativ	
  	
   Översikt	
  	
   Teoretisk	
   bakgrund	
   Resultat	
   Granklint	
   Enochson,	
  P.	
   Elevers	
   föreställni

References

Related documents

2 Visa fl iken Fält (Fields) och klicka på något av alternativen i gruppen Lägg till och ta bort (Add & Delete) för att lägga till ett fält av mot- svarande datatyp. 3

Emery Familjer med barn Författarens egna Framkommer inte Familjer till barn med medfött hjärtfel (1989) England med medfött hjärtfel erfarenheter har mer svårigheter

response to IPV disclosure Att öka hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse för misshandlade kvinnors åsikter rörande vårdgivarnas respons när de avslöjar intimt partner

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06.. Organisation

Belysning god under mörker totalt men mer i högre nivår - kontinuerlig belysning längs med gatan med hängande lampor från ena sidan till andra - men mer tänkt för bilen - dock ger

Detta kan förklara de stora procentuellmässiga skillnaderna i utdelningarna som studien tittat på där resultatet för ett bolags utdelning över en konjunkturcykel ofta är

[r]

bosatt i Motala, mannen folkskole- och ämneslärare bosatt på Terrassgatan 10 i Motala [Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl