2012 – ett år med stabil2012 – ett år med stabilverksamhetsutvecklingverksamhetsutveckling

Download (0)

Full text

(1)

Klicka här för att läsa brev et i din webbläsare Tipsa en v än!

A p ril 2 0 1 3

2 0 1 2 – e t t å r m e d s t a b i l

2 0 1 2 – e t t å r m e d s t a b i l

v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g

v e r k s a m h e t s u t v e c k l i n g

G R ä r e n s a m v e r k a n s o r g a n i s a t i o n s o m v e r k a r i e t t s t o r t n ä t v e r k a v o l i k a G R ä r e n s a m v e r k a n s o r g a n i s a t i o n s o m v e r k a r i e t t s t o r t n ä t v e r k a v o l i k a s a m h ä l l s a k t ö r e r o c h m e d i n f l u e n s e r f r å n m å n g a o l i k a d e l a r a v s a m h ä l l s a k t ö r e r o c h m e d i n f l u e n s e r f r å n m å n g a o l i k a d e l a r a v s a m h ä l l s u t v e c k l i n g e n . s a m h ä l l s u t v e c k l i n g e n .

G R h ar bliv it en allt v iktigar e aktö r i den r egio n ala u tv ec klin gen in o m till ex em pel in fr as tr u ktu r o c h ko llektiv tr afik, ko m peten s fö r s ö r jn in g o c h liv s lån gt lär an de. G R får o fta r o llen s o m in ter m ediär , dv s . att i u ppdr agen ko ppla s am m an bes lu ts fattar e in o m ko m m u n er , r egio n ala o c h n atio n ella o r gan , EU s am t n är in gs liv i s ats n in gar där alla beh ö v s fö r att m an s ka n å fr am gån g.

Någr a u tv ec klin gs ten den s er o c h fr ågeo m r åden h ar h aft s är s kild betydels e fö r G R u n der det gån gn a år et. Läs hela krönikan...

(2)

P r o g r a m k l a r t f ö r f r i l u f t s s e m i n a r i u m 2 2 m a j

P r o g r a m k l a r t f ö r f r i l u f t s s e m i n a r i u m 2 2 m a j

N u ä r p r o g r a m m e t k l a r t f ö r G R s s e m i n a r i u m d e n 2 2 m a j u n d e r t e m a t N u ä r p r o g r a m m e t k l a r t f ö r G R s s e m i n a r i u m d e n 2 2 m a j u n d e r t e m a t R e k r e a t i o n i s t o r s t a d s r e g i o n . R e k r e a t i o n i s t o r s t a d s r e g i o n .

Det blir pr es en tatio n er fr ån fler a aktö r er o c h per s pektiv s o m alla belys er dagen s fö r u ts ättn in gar fö r fr ilu fts liv et. Dagen in leds m ed fo ku s på h u r ko m m u n er n a plan er ar fö r fr ilu fts liv o c h fo r s kn in g o m fr ilu fts liv i fö r än dr in g. Dagen v ar v as m ed gr u ppdis ku s s io n er o c h en s n abbpan el. Det blir äv en in tr es s an ta fö r eläs n in gar o m bar n s n atu r ko n takt, n atu r m ö ten m ed in v an dr ar e, n atu r tu r is m o c h n atu r en s o c h tr ädgår den s betydels e fö r h äls an . Vi h o ppas på att få en br ed dis ku s s io n o m fr ilu fts liv ets betydels e o c h fö r än dr in g i G ö tebo r gs r egio n en . Ta del av pr o gr am m et här

Läs m er här

Ko n takt: Sv ante Sjöstedt

S t a r t s k o t t f ö r g e m e n s a m F o U - p l a t t f o r m f ö r k o m m u n a l

S t a r t s k o t t f ö r g e m e n s a m F o U - p l a t t f o r m f ö r k o m m u n a l

a r b e t s m a r k n a d s v e r k s a m h e t

a r b e t s m a r k n a d s v e r k s a m h e t

G ö t e b o r g s r e g i o n e n s k o m m u n e r h a r t i l l s a m m a n s s t a r t a t e n F o U - p l a t t f o r m f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s k o m m u n e r h a r t i l l s a m m a n s s t a r t a t e n F o U - p l a t t f o r m f ö r k o m m u n a l a r b e t s m a r k n a d s v e r k s a m h e t . k o m m u n a l a r b e t s m a r k n a d s v e r k s a m h e t .

Detta är en u n ik pilo t i lan det där 13 ko m m u n er gö r en gem en s am s ats n in g. Måls ättn in gen är att v er ks am h eter n a n är m ar e s ka kn yta an till fo r s kn in g o c h ö ka ku n s kapen o m effekter n a av de ko m m u n ala ar bets m ar kn ads in s ats er n a. Ver ks am h eten fin an s ier as av

m edlem s ko m m u n er n a o c h s ka pågå i tv å år o c h efter det tar ko m m u n er n a s tälln in g till en ev en tu ell fo r ts ättn in g.

Den 22 m ar s gen o m fö r des en wo r ks h o p, v ilket v ar det fö r s ta ar r an gem an get in o m r am en fö r plattfo r m en . Syftet v ar att gem en s am t iden tifier a fr ågo r o c h u tm an in gar i ar betet. Vid wo r ks h o pen delto g G R-ko m m u n er n as ar bets m ar kn ads c h efer , ett an tal fo r s kar e fr ån Wo r k an d Em plo ym en t Reas ear c h c en tr e (WE) v id G ö tebo r gs u n iv er s itet s am t fo r s kar e fr ån Fo U i Väs t.

Ko n takt: Ulrica Furby o c h Torbjörn Forkby

N y k u n s k a p s b a n k o m

N y k u n s k a p s b a n k o m

u n g d o m a r s

u n g d o m a r s

c a n n a b i s a n v ä n d n i n g

c a n n a b i s a n v ä n d n i n g

C a n n a b i s ä r d e n n a r k o t i k a s o m C a n n a b i s ä r d e n n a r k o t i k a s o m m i s s b r u k a s m e s t . m i s s b r u k a s m e s t . D r o g v a n e u n d e r s ö k n i n g a r v i s a r a t t D r o g v a n e u n d e r s ö k n i n g a r v i s a r a t t s v e n s k a u n g d o m a r h a r m i n s k a t s v e n s k a u n g d o m a r h a r m i n s k a t a l k o h o l d r i c k a n d e t m e n a t t a l k o h o l d r i c k a n d e t m e n a t t c a n n a b i s b r u k e t ö k a r . c a n n a b i s b r u k e t ö k a r .

Sam tidigt fin n s det m yc ket ku n s kap o m c an n abis s o m beh ö v er n å u t o c h o m s ättas i pr aktiken . På u ppdr ag av län s s tyr els en h ar Fo U i Väs t/G R där fö r s am m an s tällt aktu ell fo r s kn in g i en r appo r t s o m r iktar s ig till po litiker , c h efer o c h dem s o m ar betar fö r ebyggan de o c h m ed beh an dlin g r iktad till u n gdo m ar .

Läs m er här...

(3)

M ö t e s p l a t s ä l d r e o m s o r g 2 0 1 3

M ö t e s p l a t s ä l d r e o m s o r g 2 0 1 3

D e n 9 - 1 0 o k t o b e r g e n o m f ö r s M ö t e s p l a t s Ä l d r e o m s o r g 2 0 1 3 , D e n 9 - 1 0 o k t o b e r g e n o m f ö r s M ö t e s p l a t s Ä l d r e o m s o r g 2 0 1 3 , G ö t e b o r g s r e g i o n e n s e g e n f a c k m ä s s a f ö r a l l a s o m a r b e t a r i n o m G ö t e b o r g s r e g i o n e n s e g e n f a c k m ä s s a f ö r a l l a s o m a r b e t a r i n o m ä l d r e o m s o r g e n . ä l d r e o m s o r g e n .

A r r an gem an get på Sv en s ka Mäs s an i G ö tebo r g bes tår av tv å dagar s s pän n an de m ö ten , in s pir atio n o c h påfylln in g av ku n s kap, på år ets tem a Vär digt åldr ande!

Läs mer...

Ko n takt: Karin Westberg

G R U t b i l d n i n g i e u r o p e i s k t I T

G R U t b i l d n i n g i e u r o p e i s k t I T

-s a m a r b e t e

s a m a r b e t e

G R U t b i l d n i n g ä r " a s s o c i a t e p a r t n e r " t i l l i T E C , G R U t b i l d n i n g ä r " a s s o c i a t e p a r t n e r " t i l l i T E C , s o m ä r e n a v E u r o p a s s t ö r s t a s a t s n i n g a r p å I T i s o m ä r e n a v E u r o p a s s t ö r s t a s a t s n i n g a r p å I T i s k o l a n . s k o l a n .

Syftet m ed iTEC är att i s to r s kala ta fr am o c h tes ta u n der v is n in gs s c en ar ier s o m dr ar n ytta av de pedago gis ka o c h didaktis ka m ö jligh eter s o m it-u tv ec klin gen s kapar .

G en o m att v ar a as s o c iate par tn er till iTEC kan G R U tbildn in g delta i ko n fer en s er , wo r ks h o ps o c h an dr a ar r an gem an g, m en en s ådan par tn er deltar in te m ed elev er eller i u n der v is n in gs s c en ar ier . G R U tbildn in g h ar v ar it aktiv a i iTEC blan d an n at gen o m pr o jektet G R Dr o p o u ts .

Läs mer…

Ko n takt: Ingela Lundh

W o r k s h o p s o m l i k a b e h a n d l i n g p å V e t e n s k a p s f e s t i v a l e n

W o r k s h o p s o m l i k a b e h a n d l i n g p å V e t e n s k a p s f e s t i v a l e n

I n t e r n a t i o n e l l a V e t e n s k a p s f e s t i v a l e n G ö t e b o r g a r r a n g e r a s i s l u t e t a v a p r i l f ö r I n t e r n a t i o n e l l a V e t e n s k a p s f e s t i v a l e n G ö t e b o r g a r r a n g e r a s i s l u t e t a v a p r i l f ö r s j u t t o n d e å r e t i r a d . G R U t b i l d n i n g d e l t a r m e d f l e r a w o r k s h o p s . s j u t t o n d e å r e t i r a d . G R U t b i l d n i n g d e l t a r m e d f l e r a w o r k s h o p s . Veten s kaps fes tiv alen är en m ö tes plats fö r s ko la, allm än h et o c h akadem i m ed

s yfte att gen o m n yfiken h et o c h lär an de u ppm u n tr a till h ö gr e s tu dier s am t s kapa en po s itiv attityd till fo r s kn in g o c h v eten s kap. 2013 år s tem a är Ko n tr o ll o c h No ll Ko ll. I dagar n a pr es en ter ades fes tiv alen s s ko lpr o gr am . G R U tbildn in g deltar m ed fler a wo r ks h o ps den 15 o c h 22 apr il på tem at ”Rö r an de n o r m er - dis kr im in er in g, kr än kn in gar o c h likabeh an dlin g”. I wo r ks h o pen an v än ds u pplev els ebas er at lär an de fö r att n är m a s ig den dis kr im in er in g, de tr akas s er ier o c h den kr än kan de beh an dlin g s o m kan pågå i elev er s s ko l- o c h v ar dags m iljö . G R ö ppn ar u pp fö r en dis ku s s io n o m h u r o lika v ar dags s itu atio n er u ppfattas s am t h u r n o r m er s tyr u ppfattn in gen o m v år a m edm än n is ko r . Målgr u pp fö r des s a wo r ks h o ps är elev er i år s ku r s 8 o c h 9. Läs mer…

(4)

N y t t g r e p p f ö r a t t s t ö t t a k u n s k a p s f ö r a n k r i n g i p r o j e k t

N y t t g r e p p f ö r a t t s t ö t t a k u n s k a p s f ö r a n k r i n g i p r o j e k t

A t t i m p l e m e n t e r a n y k u n s k a p k a n v a r a s v å r t u n d e r e n b e g r ä n s a d t i d s p e r i o d A t t i m p l e m e n t e r a n y k u n s k a p k a n v a r a s v å r t u n d e r e n b e g r ä n s a d t i d s p e r i o d o c h ä r n å g o t s o m m å n g a p r o j e k t k ä m p a r m e d . o c h ä r n å g o t s o m m å n g a p r o j e k t k ä m p a r m e d .

I det ESF-fin an s ier ade pr o jektet G RA F (G R A r bete Fu n ktio n s n eds ättn in g) tes tas n u ett n ytt gr epp fö r att u n der lätta fö r an kr in gen av de n ya m eto der o c h ku n s kaper s o m pr o jektet gen er er ar . Pr o jektet h ar tills att en do ku m en tatio n s s tr ateg s o m ar betar aktiv t m ed att s tö tta ko m m u n er n a i der as s tr ategis ka ar bete m ed m åls ättn in gar o c h plan er fö r m ålu ppfyllels e.

Läs mer…

Ko n takt: Nicholas Singleton

2 0 0 p o l i t i k e r r e f l e k t e r a d e k r i n g U t h å l l i g t i l l v ä x t

2 0 0 p o l i t i k e r r e f l e k t e r a d e k r i n g U t h å l l i g t i l l v ä x t

N ä r m a r e 2 0 0 f u l l m ä k t i g e l e d a m ö t e r s a m l a d e s p å S v e n s k a M ä s s a n d e n 1 9 m a r s N ä r m a r e 2 0 0 f u l l m ä k t i g e l e d a m ö t e r s a m l a d e s p å S v e n s k a M ä s s a n d e n 1 9 m a r s f ö r a t t r e f l e k t e r a k r i n g r e s u l t a t e t a v d e r å d s l a g o m U t h å l l i g t i l l v ä x t s o m f ö r a t t r e f l e k t e r a k r i n g r e s u l t a t e t a v d e r å d s l a g o m U t h å l l i g t i l l v ä x t s o m g e n o m f ö r t s u n d e r h ö s t e n o c h v å r e n i G R s 1 3 m e d l e m s k o m m u n e r . g e n o m f ö r t s u n d e r h ö s t e n o c h v å r e n i G R s 1 3 m e d l e m s k o m m u n e r .

Syftet är att fö r a det gem en s am m a s am talet kr in g r egio n en s m ö jligh eter o c h u tm an in gar ett s teg v idar e o c h ytter ligar e fö r s tär ka ko m m u n er n as delaktigh et i r egio n en s u tv ec klin g.

Här kan du ta del av ett r epo r tage fr ån kv ällen m ed n ågr a n eds lag i pr o gr am m et, in ter v ju er i m in glet o c h fo to n .

Ko n takt: Nils-Gunnar Ernstson

S p r i d n i n g s k o n f e r e n s f ö r

S p r i d n i n g s k o n f e r e n s f ö r

n ä t v e r k e t

n ä t v e r k e t

E n t r e p r e n e u r s h i p a n d t h e

E n t r e p r e n e u r s h i p a n d t h e

W o r l d o f W o r k

W o r l d o f W o r k

U n d e r c a t v å å r h a r G R U t b i l d n i n g U n d e r c a t v å å r h a r G R U t b i l d n i n g d e l t a g i t i e t t i n t e r n a t i o n e l l t n ä t v e r k d e l t a g i t i e t t i n t e r n a t i o n e l l t n ä t v e r k k r i n g e n t r e p r e n ö r s k a p i s k o l a n o c h k r i n g e n t r e p r e n ö r s k a p i s k o l a n o c h s a m v e r k a n s k o l a / a r b e t s l i v . D e n 2 2 s a m v e r k a n s k o l a / a r b e t s l i v . D e n 2 2 m a j ä r d e t d a g s f ö r f i n a l . m a j ä r d e t d a g s f ö r f i n a l .

G R h ar deltagit i n ätv er ket tills am m an s m ed deltagar e fr ån Tu r kiet, Dan m ar k, Span ien , G r eklan d, Ö s ter r ike, Bu lgar ien o c h Neder län der n a. En tr epr en ö r s kaps fr ågan , s am v er kan m ellan s ko la/ar bets liv o c h fr am tids ko m peten s er h ar m an dis ku ter at i s yfte att tills am m an s bli klo kar e o c h få en dju par e, in ter n atio n ellt gån gbar fö r s tåels e fö r fr ågan . Läs mer…

Ko n takt: Malin Fry kman o c h Josefin Twedmark

G R U t b i l d n i n g

G R U t b i l d n i n g

u t v e c k l a r n y t t

u t v e c k l a r n y t t

m e t o d m a t e r i a l

m e t o d m a t e r i a l

i s e x u e l l h ä l s a

i s e x u e l l h ä l s a

I s a m a r b e t e m e d H i v - p r e v e n t i o n i I s a m a r b e t e m e d H i v - p r e v e n t i o n i V ä s t r a G ö t a l a n d s k a G R U t b i l d n i n g V ä s t r a G ö t a l a n d s k a G R U t b i l d n i n g u n d e r 2 0 1 3 t a f r a m e t t u n d e r 2 0 1 3 t a f r a m e t t m e t o d m a t e r i a l f ö r s e x - o c h m e t o d m a t e r i a l f ö r s e x - o c h s a m l e v n a d s u n d e r v i s n i n g i s a m l e v n a d s u n d e r v i s n i n g i g r u n d s k o l a n s s e n a r e å r o c h g r u n d s k o l a n s s e n a r e å r o c h g y m n a s i e t . g y m n a s i e t .

G en o m m eto dm ater ialet s ka lär ar e ges s tö d o c h v er ktyg att ar beta m ed fr ågo r kr in g s ex u ell o c h r epr o du ktiv h äls a o c h r ättigh eter . Mater ialet tar s in u tgån gs pu n kt i u pplev els ebas er at lär an de o c h ko m m er att bes tå av tv å s pel s am t ett an tal en klar e v är der in gs ö v n in gar . Lan s er in g av m ater ialet ko m m er s ke i s am ban d m ed den år liga ko n fer en s en Sex , u n ga o c h s ko lan s r o ll u n der h ö s tlo v et i v ec ka 44.

(5)

H u v u d t a l a r e k l a r a f ö r M ö t e s p l a t s I F O 2 0 1 3

H u v u d t a l a r e k l a r a f ö r M ö t e s p l a t s I F O 2 0 1 3

M ö t e s p l a t s I F O ä r e t t å r l i g t å t e r k o m m a n d e o c h u p p s k a t t a t a r r a n g e m a n g s o m M ö t e s p l a t s I F O ä r e t t å r l i g t å t e r k o m m a n d e o c h u p p s k a t t a t a r r a n g e m a n g s o m b e r e d e r p l a t s p å s c e n f ö r k o m m u n e r n a s e g n a v e r k s a m h e t e r i n o m i n d i v i d - o c h b e r e d e r p l a t s p å s c e n f ö r k o m m u n e r n a s e g n a v e r k s a m h e t e r i n o m i n d i v i d - o c h f a m i l j e o m s o r g . f a m i l j e o m s o r g .

Syftet m ed dagen , s o m i år äger r u m den 2 o kto ber , är att u tbyta er far en h eter o c h gen er ö s t dela m ed s ig av ku n s kap i pr es en tatio n er o c h dis ku s s io n er . Tem a o c h u r v al av pr es en tatio n er fö r Mö tes plats en bes lu tas av en plan er in gs gr u pp s o m bes tår av v er ks am h ets c h efer in o m in div id- o c h fam iljeo m s o r g.

Läs mer…

Ko n takt: Nicholas Singleton

G ö t e b o r g s r e g i o n e n s r e s u l t a t i

G ö t e b o r g s r e g i o n e n s r e s u l t a t i

Ö p p n a j ä m f ö r e l s e r i n o m

Ö p p n a j ä m f ö r e l s e r i n o m

ä l d r e o m s o r g

ä l d r e o m s o r g

I n o m k o r t k o m m e r e n I n o m k o r t k o m m e r e n s a m m a n s t ä l l n i n g a v G ö t e b o r g s s a m m a n s t ä l l n i n g a v G ö t e b o r g s -r e g i o n e n s -r e s u l t a t i Ö p p n a r e g i o n e n s r e s u l t a t i Ö p p n a j ä m f ö r e l s e r i n o m o m r å d e t v å r d o c h j ä m f ö r e l s e r i n o m o m r å d e t v å r d o c h o m s o r g o m ä l d r e . o m s o r g o m ä l d r e .

Ö ppn a jäm fö r els er är in dikato r bas er ade jäm fö r els er m ellan ko m m u n er s o m s yftar till att ge in s yn , jäm fö r a kv alitet o c h r es u ltat s am t u tgö r a u n der lag till fö r bättr in gar , u ppfö ljn in g o c h u tv är der in g av v er ks am h eter . In o m s o c ialtjän s ten pu blic er ar So c ials tyr els en o c h SKL Ö ppn a jäm fö r els er blan d an n at in o m bar n - o c h u n gdo m s v år d, m is s br u k o c h

ber o en dev år d, s tö d till per s o n er m ed fu n ktio n s n eds ättn in g s am t v år d o c h o m s o r g o m äldr e.

Fö r att u n der lätta jäm fö r els er in o m r egio n en o c h ge ko m m u n er a en lättillgän glig bild ö v er det egn a r es u ltatet pu blic er as s n ar t den fö r s ta

s am m an s tälln in gen av G R-ko m m u n er n as r es u ltat i Ö ppn a jäm fö r els er in o m o m r ådet v år d o c h o m s o r g o m äldr e.

Sam m an s tälln in gen ko m m er att ku n n a laddas n er här...

Ko n takt: Sara Dav idsson

S t a t i o n s s a m h ä l l e n a s

S t a t i o n s s a m h ä l l e n a s

r o l l

r o l l

a v g ö r a n d e

a v g ö r a n d e

P å K u n s k a p s s e m i n a r i e t ” D e t u r b a n a P å K u n s k a p s s e m i n a r i e t ” D e t u r b a n a s t a t i o n s s a m h ä l l e t - V ä g e n m o t e t t s t a t i o n s s a m h ä l l e t - V ä g e n m o t e t t r e s u r s s n å l t r e s a n d e ” 6 m a r s r e s u r s s n å l t r e s a n d e ” 6 m a r s k o n s t a t e r a d e s d e t a t t k o n s t a t e r a d e s d e t a t t s t a t i o n s s a m h ä l l e n a s f r a m t i d a r o l l ä r s t a t i o n s s a m h ä l l e n a s f r a m t i d a r o l l ä r a v g ö r a n d e f ö r s t ä d e r n a s o c h a v g ö r a n d e f ö r s t ä d e r n a s o c h r e g i o n e r n a s u t v e c k l i n g . r e g i o n e r n a s u t v e c k l i n g . Det är äv en en gem en s am u tm an in g fö r aktö r er o c h an dr a in tr es s en ter att s kapa en

V i s u a l i s e r i n g a v

V i s u a l i s e r i n g a v

e n e r g i a n v ä n d n i n g i

e n e r g i a n v ä n d n i n g i

f ö r s k o l a n

f ö r s k o l a n

P å u p p d r a g a v o c h i s a m a r b e t e m e d P å u p p d r a g a v o c h i s a m a r b e t e m e d S P S v e r i g e s T e k n i s k a S P S v e r i g e s T e k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t k o m m e r G R F o r s k n i n g s i n s t i t u t k o m m e r G R U t b i l d n i n g u n d e r 2 0 1 3 a t t p r o d u c e r a U t b i l d n i n g u n d e r 2 0 1 3 a t t p r o d u c e r a e n h a n d l e d n i n g o c h ö v n i n g a r f ö r a t t e n h a n d l e d n i n g o c h ö v n i n g a r f ö r a t t a r b e t a m e d e n e r g i a n v ä n d n i n g i a r b e t a m e d e n e r g i a n v ä n d n i n g i f ö r s k o l a n . f ö r s k o l a n .

Pr o jektet Fö r s ko leVis s o m h elh et s ka r es u lter a i ett digitalt, webbas er at v er ktyg

(6)

attr aktiv r egio n .

Läs mer...

Ko n takt: Lisa Ström

o c h lär o r ika ö v n in gar fö r fö r s ko lan s bar n s am t bidr ar m ed ku n s kap o c h s tö d till fö r s ko llär ar e s o m v ill ar beta m ed en er gifr ågo r i fö r s ko lan .

Pr o jektet gen o m fö r s i s am v er kan m ellan SP Sv er iges Tekn is ka

Fo r s kn in gs in s titu t,In ter ac tiv e In s titu te s am t de fem ko m m u n er n a Här r yda, Ku n gälv , Tr o llh ättan , G ö tebo r g o c h O s kar s h am n . Ko n c eptet s o m u tar betas i pr o jektet tes tas av pedago ger i fö r s ko lo r i des s a ko m m u n er .

Ko n takt: Carolina Dahlberg

D i g i t a l p l a t t f o r m f ö r e n t r e p r e n ö r s k a p i s k o l a n

D i g i t a l p l a t t f o r m f ö r e n t r e p r e n ö r s k a p i s k o l a n

Nu pr es en ter ar G R U tbildn in g o c h ESF-pr o jektet G R SYVO en n y digital plattfo r m ,

En tr epr en ö r s kap i s ko lan (EIS), i s yfte att u n der lätta fö r s ko lo r att ar beta en tr epr en ö r iellt s am t fö r att ö ka den kv alitativ a s am v er kan m ellan s ko la o c h ar bets liv . Fö r h o ppn in gen är att EIS s ka ge u tbildar e ö v er s kådlig in fo r m atio n o m v ilka en tr epr en ö r s kaps o r gan is atio n er s o m fin n s o c h h u r des s a ar betar .

Läs mer…

Ko n takt: Josefin Twedmark

R a m ö v e r e n s k o m m e l s e o m s o c i o n o m s t u d e n t e r s

R a m ö v e r e n s k o m m e l s e o m s o c i o n o m s t u d e n t e r s

k o m m u n p r a k t i k

k o m m u n p r a k t i k

G R h a r t a g i t f r a m e n r a m ö v e r e n s k o m m e l s e s o m r e g l e r a r f o r m e r n a f ö r h u r G R h a r t a g i t f r a m e n r a m ö v e r e n s k o m m e l s e s o m r e g l e r a r f o r m e r n a f ö r h u r s o c i o n o m s t u d e n t e r f å r p r a k t i k i m e d l e m s k o m m u n e r n a . s o c i o n o m s t u d e n t e r f å r p r a k t i k i m e d l e m s k o m m u n e r n a .

Ram ö v er en s ko m m els en är ett er bju dan de till r es pektiv e ko m m u n , s o m då kan s lu ta ö v er en s ko m m els en m ed In s titu tio n en fö r s o c ialt ar bete. U tö v er att r egler a s tu den ten s pr aktik o m fattar r am ö v er en s ko m m els en o c ks å v is s ko m peten s u tv ec klin g fr ån in s titu tio n en s s ida, s am t en s am v er kan s plattfo r m där fö r u to m pr aktikfr ågo r n a äv en kan tas u pp fr ågo r av s een de s o c io n o m u tbildn in gen s u tfo r m n in g o c h in n eh åll. De ko m m u n er s o m v ill s lu ta den n a ö v er en s ko m m els e s ka s en as t 17 m aj läm n a in den u n der tec kn ade ö v er en s ko m m els en till G R.

(7)

S t ö d t i l l p i l o t p r o j e k t i g r ö n k i l

S t ö d t i l l p i l o t p r o j e k t i g r ö n k i l

N u h a r l ä n s s t y r e l s e n f a t t a t e t t d e l b e s l u t o m v i l k a p r o j e k t i V ä s t r a G ö t a l a n d s o m N u h a r l ä n s s t y r e l s e n f a t t a t e t t d e l b e s l u t o m v i l k a p r o j e k t i V ä s t r a G ö t a l a n d s o m f å r s å k a l l a t L O N A - b i d r a g ( l o k a l t n a t u r v å r d s s t ö d ) . f å r s å k a l l a t L O N A - b i d r a g ( l o k a l t n a t u r v å r d s s t ö d ) .

Ett pr o jekt i Dels jö n -Här s ko gen kilen s o m G R o c h fem m edlem s ko m m u n er an s ö kt o m h ar fått klar tec ken fö r u n gefär h älften av åtgär der n a, v ilket m o ts v ar ar ett s tö d på 222 000 kr o n o r . Sen ar e i apr il kan det bli ytter ligar e tilldeln in g av m edel s o m bliv it ö v er fr ån tidigar e LO NA -pr o jekt. Stö det in n ebär att en ko m m u n ö v er gr ipan de kar tläggn in g av n atu r - o c h

r ekr eatio n s v är den gar an ter at ko m m er igån g liks o m ett ar bete kr in g

lan ds kaps kar aktär is er in g i kilen . Er far en h eter n a s ka s edan ku n n a an v än das i r egio n en s an dr a gr ö n a kilar . Läs mer...

Ko n takt: Sv ante Sjöstedt

R e s u l t a t o c h f r a m t i d f ö r v å r a E U - p r o j e k t –

R e s u l t a t o c h f r a m t i d f ö r v å r a E U - p r o j e k t –

i n f o r m a t i o n s d a g 1 5 m a j

i n f o r m a t i o n s d a g 1 5 m a j

R e s u l t a t o c h f r a m t i d f ö r v å r a E U - p r o j e k t s t å r i f o k u s p å e n i n f o r m a t i o n s d a g R e s u l t a t o c h f r a m t i d f ö r v å r a E U - p r o j e k t s t å r i f o k u s p å e n i n f o r m a t i o n s d a g s o m G R o c h V ä s t r a G ö t a l a n d s r e g i o n e n a r r a n g e r a r d e n 1 5 m a j 2 0 1 3 s o m G R o c h V ä s t r a G ö t a l a n d s r e g i o n e n a r r a n g e r a r d e n 1 5 m a j 2 0 1 3 t i l l s a m m a n s m e d L ä n s s t y r e l s e n i V ä s t r a G ö t a l a n d , T i l l v ä x t v e r k e t o c h S v e n s k a t i l l s a m m a n s m e d L ä n s s t y r e l s e n i V ä s t r a G ö t a l a n d , T i l l v ä x t v e r k e t o c h S v e n s k a E S F - r å d e t . E S F - r å d e t .

Det pågår ett fö r ber edels ear bete in fö r EU s n ya pr o gr am per io d 2014-2020. A v s ikten är att ko m m u n er n a s ka s kaffa s ig en ber eds kap fö r att r edan fr ån bö r jan ku n n a an v än da s ig av de m ö jligh eter s o m då ö ppn as . Fyr a tillfällen ar r an ger as u n der tem at Res u ltat o c h fr am tid, ett in o m v ar der a av de fyr a ko m m u n alfö r bu n den .

Sem in ar iet är ko s tn ads fr itt. In bju dan o c h an m äln in gs fo r m u lär h ittar du här…

Ko n takt: Björn Wallermark

I n s p i r a t i o n , s k o l u t v e c k l i n g

I n s p i r a t i o n , s k o l u t v e c k l i n g

& d i g i t a l t l ä r a n d e i

& d i g i t a l t l ä r a n d e i

K u n g s b a c k a

K u n g s b a c k a

D e n 2 5 a p r i l e r b j u d s 2 5 0 0 D e n 2 5 a p r i l e r b j u d s 2 5 0 0 p e d a g o g e r i f ö r - o c h g r u n d s k o l a e t t p e d a g o g e r i f ö r - o c h g r u n d s k o l a e t t p r o g r a m u t v e c k l a t a v G R U t b i l d n i n g p r o g r a m u t v e c k l a t a v G R U t b i l d n i n g o c h K u n g s b a c k a i s a m v e r k a n m e d o c h K u n g s b a c k a i s a m v e r k a n m e d 1 1 3 a k t i v i t e t e r . 1 1 3 a k t i v i t e t e r . Pr o gr am m et bes tår av ko r ta s em in ar ier på 30 m in u ter , fö r eläs n in gar o m 75 m in u ter s am t wo r ks h o ps på 75 m in u ter . Fö r eläs ar e är ko m m u n en s egn a pedago ger o c h ex ter n a fö r eläs ar e. Dagen ar r an ger as av Ku n gs bac ka ko m m u n o c h Pedago gis kt C en tr u m fö r tr edje år et i r ad.

Läs mer…

Ko n takt: Wictoria Kov ats

G R U t b i l d n i n g m e d v e r k a r

G R U t b i l d n i n g m e d v e r k a r

i n y a D e m o k r a t i t o r g

i n y a D e m o k r a t i t o r g

i v å r

i v å r

D e m o k r a t i t o r g ä r e n d i a l o g f o r m s o m D e m o k r a t i t o r g ä r e n d i a l o g f o r m s o m g e r f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r m ö t e n o c h g e r f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r m ö t e n o c h g o d d i a l o g m e l l a n p o l i t i k e r o c h g o d d i a l o g m e l l a n p o l i t i k e r o c h g y m n a s i e u n g d o m a r i V ä s t r a g y m n a s i e u n g d o m a r i V ä s t r a G ö t a l a n d s r e g i o n e n . G ö t a l a n d s r e g i o n e n .

G en o m Dem o kr atito r gen får u n gdo m ar n a tillfälle att fr am fö r a s in a ås ikter dir ekt till bes lu ts fattar e, m edan po litiker n a ges m ö jligh et att ö ka s in fö r s tåels e fö r u n gas s itu atio n o c h beh o v .

Läs mer…

Ko n takt: Sofia Reimer

Klicka här för att av registrera din adress

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :