K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 30 november 2015 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 30 november 2015 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

5. Ekonomisk bedömning 2015 6. Allmänpolitisk debatt

7. Finansplan inklusive definitivbudget för 2016 och plan för 2017-2018

8. Utdebitering år 2016 9. Patientavgifter 2016

10. Förslag till ny tandvårdstaxa den 15 januari 2016

11. Förslag till införande av avgift för snarkskena inom den statsbidragsfinansierade tandvården den 1 januari 2016

12. Fastställande av interkommunal ersättning Blekinge Folkhögskola 2016

13. Reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll i Landstinget Blekinge

14. Tillkännagivande av landstingsfullmäktiges sammanträden 2016 15. Svar på motion om att sprutbyte i landstingets regi inte ska verkställas 16. Svar på motion angående röda telefonen

17. Svar på motion angående IVF-klinker

18. Svar på motion angående utreda möjligheten för ett center för endometriosvård i Blekinge

(2)

20. Svar på motion angående tillsättning av en snabbutredning för att utröna möjligheten att öppna vårdcentralen i Holmsjö

21. Avsägelser

22. Valärende: Regionsamverkan Syd 23. Valärende: Folkhälsoråd

24. Interpellationer och frågor

25. Anmälan om avgivna yttranden under året

26. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 16 november 2015

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

(3)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande Upprop Kl. 09.05-10.00 Plenum Kl. 10.00-10.20 KAFFEPAUS Kl. 10.20-12.30 Plenum forts KL. 12.30-13.30 LUNCH Kl. 13.30-15.00 Plenum Kl. 15.00-15.20 KAFFEPAUS Kl. 15.20 Plenum

Figure

Updating...

References

Related subjects :