aurivillio SPECIALEM

Full text

(1)

A. D. Q.. D. u v. DIS ΡV T ATIONFM Γ

i

METjrHXSlCAXfM

ij· S Ε X T A

I

Ρ A R T Ε Μ

SPECIALEM

QuinCotifekfu

Amplffl Philofo b: CoRefh

inRegi* Axad:

Vpjalicnfi»

? R aE S 1 D Ε

m.petro

aurivillio

Log.

&

Metaph;

Prof.

Ord.

Rtfrondentt

PETRO

®aat3RTO GeflrAie,

Publitar fA.fyir«« cenlarae

fubnrtten» λ

io Aucht Ma;.Vet. I>.c

Μ· '*Υ*

Anno Μ.DC.LXXV. υ PS A LTiE

(2)

ί/Φ

Reverend

is &

Clav

i

β.

Oomtm\

Du.ΝIC OL AO

HOLMIO

'

in

#crt>jufl&a/

'

Dn. OLAG

DALENIO

*

in

fymbo/

I

*

Po.

Μ. Ε RICO

TYBELIO

.

in Ocfr(6o/ ,

Dn. AN DR Ε;£

$£>Ä6

Ii

in

Sfljrfunfca/

f\

Do. N1COLAO

GEVALIO

y

m

Zor^åtcv/

Paftoribus <te EcdcfiaCfcrifli bene ,

meritis; \ 3

NEC NON

Vmerabilibus,

Preflantiß·

dtqnt

j

&

Deftisfmis VIRIS,

β

Dn. JO Η A Ν Ν I

LINGZEJLIO

C(

»n Jhcffcfunba / ι .

Do.ABRAHAMO

FORTHELIO Ρ

in QBaai&ß/

fi

v Comminiftris V. D. Iniefdfisi

!

^

FätitortbtUi Pjåjept, ac

Be»tfdäo7tl>fts

,

ttietifcrgetUA

oljervantta

coltndu

Jajuten»,.

fflic:tatewque

(3)

COri\>entrct

Ftrifl.

<2^v.

fortasßs

OariJJ. J?ent»

ommri

y

randi

yFautores

atatem

obfervandi

meFobis tri

Vifum altifpam

arrotan-'

ti* partim

fnbiijfc,

fisod Ν

ominibus

Ve

fris publicum

koccc

fludiorttm

ßxcimen

infignire fußhuerim

j

Ni-fijuxtd

m

itio

cujusdam

foetarum

Uterum

facile

excujatum

iriy

Jfes

\Λfolgeret

mimmedubia:-

Et

bcne

-iapud

memores veteris

ftat

i

gratia

faéfci.

Naßngularis

Ve-ßr*

in

meos mcqve

bcneVolenti*,

3

ttodoriscftt

ajfeSlus

conflans

®

per*

3

fetuus,

qvo me

Fobis

ar

Sie

obßri~

) ««w

tenetis,

non

dicam

yenerandam

tmiem

Feflram,

qyam

fumm*

me

°HC

lantis non

profeqyt

(4)

decet,

hane

mihi

mdulgentiam

fub·

ι

minißravit. Kam

pr

Mer

amoremr

j

ρ

feo

bonas

litern

jeSlantium

melio-

b

rem

fortunam

flotts

maxime

yolu*

U

ptati

effe

oßenditis, Veßra in

me

be-

g

tteficia

&

magna

&

multa

extant.

d

Q*ter*qyof\>c,in

Vobis

qy*

elucent

c

Ytrtutesy

tyvamyis

plerasq}

nunc

an*

η

gußia exelufm

pagin*

taceam)fc:

e*

j

f

ruditio ,

ingenn

feheitas

,

glorttf

Di-Vtn*

^dtis

ingens,

officiique

Jaai

ad-1

ei

ihinißrandiasßduita*

fingtilariSjfr*

f

utab

omnibus,

tia

qyoqye

a

me

jure

U

juflo depradicanda,

hand

parwn,

U

Vosut irem

bacvicc

competlatum,

k

addiderunt

animi;

qvarum

ytrtutum

(

k

beneficio

(Sf

pracla

ro

adminiculo,

rd'

ni

Hsneclaboribus

necmoleßiispareffl'

fc

(5)

&\optime

de

Écclefis

natalis

med

proyinci*

annos

bene

multos

mere-b'miniy hdieqye

meremini conflan*

, uk:

Igitur

ne

ingratitudims

Φ

inte*

gAobliyioms

notamihi

for

et

fttbeun-dtyhancoptaum

ltbeniir

arripui

oc*

ufionem,

Veßra

de

me

exfpeSlatio-ni

partim,

qyoad

fieri

pojfet,

fatis·

faciendi,

partim

aperiendi

antmvm

rneum

er%a

Vos

longe

grattßimum,

tumfve

vener

ationis

depradkationts·

<}M

documento

publico faciendi tefla*

faw.

Quamobrem

hoc

perpetud

pie-tatis

ßgnum,

firmum

mutud.

Mernoscharitatis

pignus,

qvod

Vo+

i

bis

nunc mittertnondubito

yfi fronte

tioniHrfgis fayenti,

(6)

ac-cesfto

fiat

fpet ultevioris

& beneyolen·

tu&

féVoris foliti,

facilt

non

dixl·

rim. Interim TSlumen

iHud

fupit-mum&cal

idisßmts

Veneror

yotis

perpetHum

Venerari

pergm

>

Vos

>. Fautoresmodis Omnibus

colendijene*

1

ίΐα

prövtBiortfiec

mmsßoridayfu[-petendo

Vires

hoc

pra

[ertim

impietd?

tis

deploranda

feeufo muneri

Veßrp·

m

fußinendo.pares,

per

gratis

fu<t

du-ramt

q\od ajunt,

plenis

Vehs

dfßanm

« tem

dignetur

bearc,

in

Eccleßd,

Vt-

fr

ßrum

forum,

bonorumqye

otnniurn

k

decus,

adjumentuniy

Jubfdtum

&

gaudium !

Referent.tum

Veft.rum

addi&iilimus

(7)

4UF

FAK TIS STEC1ALIS

HP ΑΓΜΑΤΟ ΑΟΠ'ΑΣ

METΑ PH Υ SI C;E

CAP. Ϊ.

ftctermiuatmem

Entis

Realis ad

proximas

fpeeies

generatim

ex*

pindtns.

DT&umeratad

iic«dtias effeD>fci

calceaa

plits* hjui

i*

umvcrfalispartes . Generalent

feu

magh

U ntverfahm

un am,

Spetia-Um feu minus

Vmverfalem

alteram·

De illaha&enits

proingenii habitu ,re·

nimqut tamvarieratemultiplici,quam

f'iblimitare ardua» convcnicnti

bre-V'tate,nun(mepari,ut (peremiis,

per·

fp'cuitate a&um eftj fequitur nunc X,

, c paucis,eodemquctenore

exponea-**< Bft au fem

specialis

Pars

Metaphyfi»

(8)

4-itf

c«** * qua*

proximas

Enris

Re-aHs

ipecies

eontemplatur,

Äubilantiam ic. & Accrdens.

Ubiprimum omnium monemus ne¬

minemoffendjdebereappellatione Spe*

itervm : Voeemn.Spettet accipimusin lariori, &nonm»i»ps<q»iainftri&tor

illa#

ufiratafignificatione»n Elementis

Logi-eisantcadeclarata. Id vcroquod

obita*

re dicitur, quominus hic (pecies

da«

poiiint» videljcetquodiuc non

dentuf

differthtu Speiißtnon videtur

mihi

tantiefTe, utinutrjem liJampariun»p*t" timnonneeefl^rjam,iiro meptamq"0'

qaeterminorum

iaitÉuroehtahum,

qlU

generalesefledebent. adcertaquseukm JBntitimgenera eontra&ionem,tam

do#

cenribos, quamdifcentibus jure

aliqH0

imponere poffit. Nec facile

aainaadver-terepotui,quid usqueadrο incommo

di ex concelia hic dtfferentia

Speofc*

(voceLogicé fwmpra)

metuencl·

m

iitj

cumipfi conftanter vtgent ex Gerere

&

afferentia ctmprfttiontm

teAletn

ftT^\

t * d<

(9)

4*7/

Arlftotfctisa. argfcmerrta quod attmet,

probantilla S, ec»e$basnonefle Umivo·, v*«n ,nccSpfriAltjfimmt qu^s per d.ffe*·

tentias realesconftitui norr abauirnns:

Htc verb putamus veros, ipterpos

coaftitutivosrrodosiuiiiceread

expres-(ioreshas,feufpeciftcas eifendiratione*

indicandas & ablolvendas» quos pro#

pteicawaiiOi(«mtAhcntes appellan faci!e

fuftinemus.

PorrοSfettes itldsλ!> Affettionibw

Tntif-itßingvi

argumentoetimprimisé!t

diver-fapridicandkg.tti»,exquahanrrarö ,nec;

Jnfeliciter colÜ^i fölet diverfa q oque elTendiratio. tn>enimno» pratdicaf^rAdedtiombusinabftrafio

, nt ifhräS'

eft Ens.adeoque

σννωννμας, [ed

inton-iret9, Vmimeit Ens, 5: lic τη\ωνΰαως*

ÜtfubßuntiAverb & Aciideuttpr*duai'it, i»abßrufto

,»nr-ell ge rornlrimarov

feucruiwyuuAif

,f bitantia eil Bnsv

Acci-nseilEns. Rai« e(V, quia

Äffetlio»'

"fs'mbbunt

& »ntinreimplicanripftim

»(ed (uljeäive t40U & ma'trtaliter,

non Kbfaaäe

.&[ormAhtir> ut Stbft»o«a>

(10)

Uht-v* . .

Ulter'mliguetüns

Reslead hl? fpe·

c esfe non habere tit GemtHhwcum,

fed Analoga»): non enim po eft Acci· c^emc<-mi biamtade acquabra e-par¬

ti parioiiii vel anributoms j re nl'o

ct-r are. qnan■■toq.uidferti ab ipia f bje*

t

iiivé de.perideat , h. e. ipfä Subftdfitsa jtaedfoiler u* .urn.fi «IIa fit»jpfumel*

frroqttear,(kurpart.Gener.csp. xvii·

yilemusdeclarariirocxÜat. Lbinon

facij

t> »r^ri poiTum quidin mcntero venerif

p-hlolophocuidatn Lipfierifi,vt»o

a!

a!

i»on minuseriidiiiouis »qu^n

mode

ii

fatide pxrdaro, ut tcnviiéjaictt-crwen

fquan tim in d iciplnls

tradendis

vi# tun!) innrere fuiiinerec dlis,

f.ni

i4b·

itraciioremquendarr,& cornrouniorrm En tisconceptumdari aifernnt, q'a"1

Subfteetae di Accidentis, Detnr<qnc

ei'e adrquatum Metaphyfic«

obi**

dum nevanr. cum 0an ro abfit , qr'n I

jpfe ntenm hand obfuirc

oO«ndatdc

inproximo»nouS&aiou;

confiniovedar''

fTR'cr itr q·oad conftitutionem

reri'ifl

UauictiiidentaJtm, q^amque

facl«"'

(11)

4I*

» eripoföt

, caTümn^tpfr pocios , op^orfnnufepra-beat. Q*> $ t«quam

dm: ve!fcr<pMi ttmectum hrittigtrtt**·

'

ι lemtnbi'wrentt{ff futtot.e efitndt tp(o De»f

9 Rfftoiideat pro omnibtu Cflfberr.

(ilerii·, res Meti bytuas , inqui^ns,,

5 Hottftr.dorealt#onnet ,(1 tion eßetd; tobt·

blute fultemt(f>nd

1 (»mnumtate. 2 QuΛ

tonη m um/n leätene AtHhtelu hvfp*> ton Mtoitdvertit nv tum(ffoft tn itlum

perttd-b fanterftttn

yiftttd dcteat Ε1.1 qua itts-9

&u bffuntrem

primam, C Dtum*qu tpoliere»

$ > «deoqne l)tum Xéetarl}?.<&■

ad<tcji<Ati,fti t(fi

η o'jecixm? Quttdeat'Vtl

Analogt»

fur.-u dumenatm in

Speiiel'Ui Analegittii tar.ium

eIJedependenttum CAifulem

? 4 Qpo dmi¬ xt 1uetnodc&

jure sbiqtie vitis nrruiSfaoΊα/»~

(i poteri

M^tuphpf'ius defiendere ad

4ottfidt-c r*li»nj>m

ptuxtnurum Εnits Reair Sps.ie*

t* nc

p.suiis rrvoriitrabimHj.

0

I

- ϊ* ΝοηriTc td Jienumå Mecapbjr^

c »cacerdend

una% qtiodlc>eoti'S peiitiit«·

i, tinraliis,

prjeieruni boc i, Γο limuel:

η &oftt*«£bon!s

f.# no» transjpediaf-r j

"! at<3/f ^bjidifui proxitras vwmeirpiari

rl 1

(12)

4®®

SpecirstaVqiud ^< quidni "tagne

ipfi

jfceatiarum Uegmar id luea: ? Qfui«

viseromid faders nonmhi' ä fumrcio il*

Jo uni erfa'Übroa· abdraébpni» fattigt*

defcendat,deq eejus rem trat rigore»

»dhucramen roHil corqaurtére videuif

deb foojiivio ludigrtnm.cumJelita i«M

difitreJter te b ib snt ad ncaieriale &

jmreaterklf,fin tum& mhoituwi,quod

deb bdarifia & modis iubfiltendi fatis,

claret. Qiiod verö Accidentium Rta^ jinrnclaiTes ma'orem parrem maurnatil fanrum& firntis Eur busfamiliäres

per-cenfeat, id fatit U em uttlaiies £n< tiumRealiumcomplear ,earnmquen"'

memm determinet, diicipPnisquepafs

tknlanbus juita iua penia

coirimodki

djftribuat.

Autconfidera»io

Speeierumi''3

m

Cl

rumad MerapHyfkam fpeétat > allt a"

iDifciplinam

philofopfikain

aliarn

c*

notistliis & ullra is , aur ad novam

a!i

q am Λ" haiegtis tgtoram i

NonkM'

c m id iuilijhaaenusin ηentern veJ1®

iiec ratM^e 'éiq a iolida.

videtnf

evifl-m

(13)

cvincipoiTe- Koniüud.finguW enifß

dla-nim in aliq ^arantninharum fpecierum

eonfidcranda occpat» funt,

altins-Sueafct-ndirc neq eunr: Εrgo

tßud.

Sunra- Du« tant> m prox nriae Entis

Reahs Species,

Subßantta®

Acciäens,

cectis£uis ceatrabentibus feti fpecificis »odis definir«Sccopitmits,

Subfißen»

tialc« Sc Jnbarentia ,de quibus in ié*

3lIentjbus dift»n&ms& latins agendim. Probarur du*seffeilUs Species l- Indu-bitne,s SienimOvulosScrrientis Sc cor*

porisq'iam fieripotent atcentillmé

cir-^'rrferre voIi<erinM!S,omresque hujus

»iniverfi angti!os& receiTtis perreptarc &penetrare

,nihil reale Sc vere

politi-vi'mreperiemns,qnod

nen»d aiiqu^i»

harum fpecierumreferri coaimo^

poi-, imovehc.

h bxeo,quodhdSpecies per ratienet, ''tloqni folemus,, contradiäerUs eppef tuntur, b. efita,ut nonpoffit inter illa

®ar»

aliquod-medium ,adeoquetertium

ansRealis

genus. EileflimSubftdniisb

Ucrcoxpluribus

patebir» quxper

Je

fub*

(14)

4it

fifiit,necalteriextrånet tnnitiopus hsht, in

vtfiti Actidens ve^ö

jfnod perfe ntn

feb*

j

d"

fißtt,fedAltertextranet inniti &

inbtttttjPr

emtffumhabeti unde lequitur

yfXIO ΜA Unkum. , fit

Omne Ens Reale&

Pofiti-

^

vu'ii aut

Subftanria

eft,

auj

Φ

ÅCciaens.

Verita· et di£Hs eridens ed&

j

C*flara,

quapoiraUris hqiier,

q'»0^

{q

nam eile pored Metaphytfcerun»

Hj·

«iumdeEnffbusquibasdam InlentitntU»)Ui Hn,qnjctiee fubftaritiae fint, nec Acc'* fa

dentiaRealia: Nécnonlongaill*

fer'e

Entium Meralium£ virotjuedaη

celekfi

ßa

drerud'ro nupercopitextaiVidenfurre ^

ferenda efle omftia illa ad aÜquam tt

rum Specterum,

q"orqiot Entiu»

6'

Äoruc» fen figmentortiiir

fuftlcio^j

j,,|

«ritarevolnerint,*wt,.fi fieripoflit, W

tj£

fitim aliqnod Emiiimrealiumgenus

da·

jj,-OHolidé demonflrandum. Vbi & ^οί ·

obiternotan potelt; quotiei de al»

110

4

(15)

4H inclditdifpntario, nbn

ftanirt

qearren#

dum,ficne Subftantiaam Accidensiied

primum©mrsiiirapoihdandum., ut prov

bcturteré, reeitter &pefitivé dert m re· f«WK4/*r4, Scdeindeinquirendum»am fit Subftantja vel Aecidens. Contra»

rinmGniinfarpécontingerevidemus ha» «dlevi cum veritatis detrimemeSc d».

fpeudio.

Cαρ. II. I · De

Subßantia*

Snbfiantia

cribuimus

tfon

lacum ,cunri

immeritö principe»

rarione

cegni-tum dignitavs, rumdenqur

fun-imew,vid, Arrft.lib.vi. Merapb.c. i.

K

W(to\9yi#r Subitanti» »qnå i

fub-»ando derivatur.Bon omnmö

irrpro-batr,ui,cumnihilvetet,quominus

Enl

reale drei potlic Subftamia, qua'.entis ^JibusvisfubftatattriLntisie" afFedio~

1"'»US,

nec(dumquaicut (ubftat Ac»

rideot.busreahbus realiter ab ipf» dl»

»

"n^is»raq<

efuitenraf.

Ppwvfikίμ Subit*mi»

pa&a»

apud

(16)

4*4

■Metaphyficos evolκta legi poteft. Nes

d«as tanciim Snbltantise acceptioneshic BOtamus: Prior Jmproprtaej?, quarribni

ctiamfolét Accidentibns, litpotc

bonis|

operibus»dequortimSnbftattria ddp»· tant Theologi» de Subuancia lurrt:nii,

pl.eriqne Phyiici, qwi tarnen nequideni

Accidens reale ilhid efietoncednnt, Et jnxra hane acceptionem ,ficut

fAvvrx fint Subftaaria & Etfentia» itt

coniugara eorum Snbtfanriale A

Eßitfi'

tiale. Conf. part. gener, cap, XVl·

jBémb. !v.de CaufaFormal^.

PofierurPropridefl,A htijtisloci,

<1®'

fcribimrqne Subftantia juxtaearofauflC

in modmm

Subflanria efl: Fns R^'c per

ié iubfiftens;

W

ut

Horne-jus:

Subftantia rft

Ens

Rea^c,

nonrecpurens

aliud

extra

ft·

urn genus

ad id;

ut

fit,

&

lt

tt%

Log. qu*ß.

7. η,

Ε η i. ti

I

f,

ai it fs η d f fil Cl i CJ ί/»/

(17)

41 j losi Ens letale

genus,

latiori

pur* hic g?nirisacccptione.

Nemo enim

nega-i>»i vsritEnris RealisconceptnmS'ibüamiä

eileeotiiTOtiniorem,& Eilentialiter

Süb-;Ηΐ·i

ÜaHtiisatqtie

Accidenri convfnientfm· π«»

Dtffereniitc

(onceptum nobis

fiftit

m

th.cr(e[übßßnei<\"odßri&ehic

noa

^

fumitur,proultimo iüo & emplef

exi-v*'

ßer.dinwde iρforumfingularwm & tudivi*

,M

dierttm■(cd latim

, proutomniilli £ntt

ffi ileah

eonvenif»qu©d>exienrentia Hor*

rI' 1

nei,nonreqniriraliudmtraftfotngenus»

i f.extra illain Éntitim clallem

in qu*

'e'j

iplnma

natura conftimt m eft. ad id nC

«Mit. Sen,uta!ij;non eget*ho

tanquam

f'ilcro, qnod

prius itibfternendura ett»

Je ?meSn3m lpi-itn üt, *«1 fflepoiTit« l bi itmitncoefi'g end» rnnobi> eft adexcu*

ff' fationern

part. Gener. cap. ι, ad

Defi-C} η'*·

E'Uis

ReabsadUtarn. Nemo enina

conceptnn, $nb(!aatisin ie Ae *

f»it narnra

pontivvm eiie, qiumvis&

I, ßßbi5nonpoiüt

n«fi vertrmis ncgarivi« Ifplicari.

lit Formale

hoc Subftanti* cl&rius

(18)

evadat,nctandnm reperfc

fubfftere

in·

β

dicareSiibftantiam i.ιJivirxptwsrIteffe> Ρ

feuhabere proprtam extßenttarn

intrtnfett

c

non dependentem ab extßentia

alter

itu.

Si

|

ri

eniraalianoneflent,jpfa per

propriam;

ti

exiftentiaro perßflere in natura

poffet.!

«

2. Å'v^v7rxf>XTovIt,feu exißentiatn

fuetn^

ni

(etp/a habere. Non cnirn

praduppoait

bj

aliud Ens, ad cujui exiftenu® «ι»1·"11

tu

ipfaeiiftac, vel non

fxiftat.

c*

'ττχρχτάν It,i.e. taleEns,

quod

fua

natunt

debet frtusexifiereamequam

alt

a

esiftaflf,

lirpotcAccidentia,qu*

feniu

oppofito

di

ldicideberent quafiVdCTT^Va^KTw,

cum

iila exißere naturalircr naqueant,

nifi'

intcll gatnr prius

fubßerni

aliud

Entiii6

genus,cuirealiter

.iniint

Sc

convenianf.

A

Porrbutdiiiw&rusdevärns

Eilendi

^

medijagatur,quos

potiüima

b®c

£I)C:S

rrali ipecies

iibf-vendicat,-anteq'U"11'"!

fiertam bujus umverft

protieat,

ipr«b»at

ipienc

δζ.

ultimaté

cenipictf»1'

.

tpam ,tnonnulla ex parte

gener

biic re^

petenda iunt.

Ubi priroum

quidem

n

pf

(19)

4*7

η· flwtum yel in

Tjftndt CempUtam «(fe,

t, k/ 1ncompletλμ

, (eu, aut ex fe ÄTuå

•d naturaordinari ad conftirutionem alte·

Si riuj,*utnon. St Inctmplfta eil. rurfus

in tuteft

Univerfalü[Logicis fubftantia fe*

it,I (undadi&a]utnaturaanimalii» horat-ii nis,See. autSinfularis

»utnariira |aco»

eit bi3Biicephali, ^cc· Deilla

,qtiod

infli-im tutonoftro fatis

fit,egi»us Part.Gen. Jv1· cap,xxi. De hac, quia vario quodam

trt enr»effendi habituin

theafrownivern fe

prodit, latinsnonnihil hec loco a gen#

dum reftat.

Subit

a.

Subßantia

Singularu

.

geminam

ccmfiderationem,

:

^biolutam

unam,

Mudifica-it i ito ilfl lift u$ r»t,

jj

tam altera

m* >m

^bfoluté

confiderata

Sub·

i^

ftantia

Singularis

eft

Ens Re*

*le,per

fe

iubfi;Tentcm,alibq;

$

.Hffent"aluer

incomanicabw

leavhabens

Eflfentiam.

(20)

,

jj^

Obfervt

Ifen

tum

Singular

em

ttum*

1

Inuntcabilemefe,nonmodo

quovis

>

fed

f"

£jjentuliter, fic

emmrecie

oppanitar

.. Univerfuli. Sichtenirn ejus

EiTentiain

11

«oconfiftir,utcommunicari

poffit

pl>"

.. ribus,deq libusin

quid

eft

prsdicainr·'

'fl

Iu Siogularis Eatis

Eftenria

ejusirodi

P1

communicabilitarem formaliter

negat

jj

nihilinterimproh.bens, quo

minus

ali<

"

aliqtio communicetur

modo.

V1

Moäificatc

confiderata

Wc,

Subfiftentiam

implicat,

velAi

deftituitur.

autem

'

[

Subfiftcntia

Subilatiti#

Sifii

g

gularis

uftimus

&

perfeftiß

£

mus

exiftendi

modus,

quoi'

f

pfa

alii

ejusmodi

fubfiflcnti

e

fubftantiae

prorfus

reddituriflf

,

cornmunicabifis.

j

Diciturverb ult'tmus&

perfeäisP#"1

(21)

oet

42, »ddi neqneat,adeoqucfit

in

natura

En#

tiutn perfeÄiflimns.

UtvcroSubSttenti* bojasratiome¬

lius innotefcar,obfervancfum ejus I. Materialefeu

EfftntiätHa

re̬ ɫ

$boftiva,

quam , juxtaea qu*

ia

prolegamcnis Partis Gener, de Mode di&afleruat,etiambic Modus afficit.

Ba eftipfa SibftantiaAngularis &

indi-vidiuunitate numericadefinita, fcaliis

permodam tmivcrfalis eilentialiter itu

cowmunicabilis.

1. Fermate

efl

fyjd

[dfifiendt

in»

t*mmunic*bilitM, q«anon tam nega#

turcomcnunicari

poiTe

fubftantia» fin·

gularem per modum generis, feu per

Eifentialem ; Cid enim jamante

iocUiditar Material»3fedeam non

pos-lecommunicarialii alfcifti natur* htmc eutidem fubfiftendi modutn habenti»

mc hane ilK. Eft namque feic

Eftendi

owdus nlriasHS, ideoque eo rnaoente, alius ulterior

fupervenire neqtiit. alias bicnoneilet ulrimiis.

Subftantiaitaque quaetalem medum

(22)

Ä.

propriumimpltcar & pofilder , dicitur |

tnfubpfiende

Cempleta.ien »; j

öa

fropriam

habens fubfifientiam\

qu»vC"

ro tuli modo proprio deftitnitur» 7,51

Subfißendo Ineompleta

vocari

meruit»

|

^

GrsEcisίνντήs»t^ ,alterius

fubfißentU

ßA

gßüdens.

Subilantia

Singularis

in

fubfiilerido

completa

föl!

dv$vm$cQ(&J\

Duplex

eß,

Sup-pofitum

&

Perfona^

Süppofitum eil

Subilantia

Angularis

in

iubfiftendo

co-pleta, intclle&u

dcftitutaj^

hk

hber,

Bucepbalus,

&c.

Pcrfona eil

Subilantia

fin¬

gularis

in

fubfiftendo

compi^

ta rationalisj

utbichomo

jH

tes}

Gabriel

7

&c»

(23)

4U

j

Da

quihvis

Not,

i.

Vocem

Suppofiii

dupücitcr accipi apod Meraphyficos, velGenereliter pro quivu Subßantiit tivju. wiwroi fen proprium

fubfiftentiam

nlti-Rumhab^nre,qtofenfu«ciam Pcrfbn»

I

iuppufituai

efti

vei

Speiultter

pro

Sub*

fttntta αϊ^νπο&τω irrdtiontli,£voce

*«-gativéfuepta] quomodo

k

Perfona df# ftingvitur,q<i#"t exdefcriptioneljquec

ftib!tantiam;«ju9var#5«niv'rationalem de· »otat.,:

Nota χ. Mdterule utrtusqutgemhum'

tJft'GeMeriium& Specificum,fen Remotum

&froHttnu.I#«<it!lSubtfantiafinf;ularis

^mpletaMvfyiffi&vnt>quaedaturtamia f

^erfonaj

quam Suppoflfo:

eftcui-S»· proprium, Suppoßt» quidem

Sub-ftanria fingularia irrationalis,

TcrfoitA

verö rati®nalis. Förmält utrobiqué efl

Jpfa«u^w7rosa<nÄ fe«fukßßtnii

intommu-McMtdi. Unde liquetnoni

immericost

^"taphyficis

afSrmari, Suppofitum &

P'rfoitAmratione Matertalis,tionFvrrndo

> ciifferre.

Not. 3,

Suppofit

um

&

Ptrfonam

(24)

fli-4**

plieitcr

fumi,

velConcreto

&

fic

utru·

qtiepaiilloante

dchnitum

fiuic

; firλiléfreipfe

imommmcahihfui>fißndi

mode, quem in Subftantia

irrational·

i

completaap! ellare

lolenr

Metaphyfici»

<

voceScholafticä» Suff§(:taltutent, inra- f

tionahverb Perfonalitatem:verbi

caiif*»

e quandoFilms in Divinis dicitur

chara*

(

der hypoßafeos Patris,vox

bvpoftafeoi

teil Perfon*fumitwrlomrcri pro

EHrn*

tia Diviratharaderehypoöatica

Patdl

j

infignira , quomodo Filius

eft

im*g°

Perfonr Patris, i.e. primat

Perfoufi

quaseftPater;non

Abßrtfte

pro

ipia

Ρ*'

ί

rrisperloialitatc propria, t η

jus

iroag0

j Filitis* qnippe aliam

haben*

perionali'

tatem» die«nequit.

Subftantia in

Subfifte^0

t

Incompleta feu

Ε'ρυπός-ατ®*

fi

(25)

^ΒΗΗΡΗΗΡ

*

rf

ftcntia,

idque

per

8c

propter

arftamcum ca

unioncm;

Utanima rationalii,ctimnecfittncc fieripoflitStippofjmna

> tam inunione,

<juam extraeameilScmanet Subftanti«

Angularis, non minus in iuhfiltcndo·

qutrn ciiendo incompleta, unita verb

«•rptri, ejusfruitur lubiittentia.

Subftantia

Incom^cta

du¬

plex effi,

,autex

le 8c

fuå

natura,

Wcxacciderui talis

eft.

Ma

eßjCpz

natura

iuå ad

öltimu

i11um

fubfiftendi

mo-dum

non

adfpirat,

nec eum

naturaliter

confequi

potefl::

ty

Talis

eft anima rarionalis»Cut alias

Jor»*sft

bftan?iaieünuaCtaceam]

e. g.

U"

Lazarijqtiamvis

enim åcorpore perin* g. tegrumferé<juatriduumfeparatahierir,

r

Janht

tarnenrn

fubfiftendoincompléra.

"

i ?^»utSwar«z

Difp. 34·i·/· »um.6z*

(26)

loquitur, modum alitjuem

fifitivktn

feftdrdtienem hdbuit

cemmunuitioni

re·

pugtiAtitem: nnde corpori icerum com·

xnunicart potu t. Sicetiam materia»

vocanc>primafempermanet,tamio

ef

iendo, quam fobfiftend©

incomple^i

partes qtioque omnesfi.bftäntiarumratfi

integrales,quam efientiale*

naturalicef

incompfetasiubftantiae innt.

H*c

efi,

qua?

ob

c.ertumali-cjuem

ftacum

non

eft

proprio

& incommunicabiii

ixiöHö

terininata ; ut

iterum

l>

c\t* eam

defcribit.

Qualiieft :gnis,quamdiuin

ferromä'

net,eividebcetintimeSc

ariii&rceiinb

tus»frtisrurfubfiftentia ferri, edfoquc

iuvarciKiOfelt.ialtcBiratiane iljiusiiatus:

itaquando ab aqua ialfa fal feparat«1/

qnoctinqué td demum furmodo.» red;

picpropriamiubfiiientiam»cur»

io

^atU

rnaiomscumaqua,eademcumipta gal1'

(27)

43 r

Tri« iraque

reqtiirit D.

D.

Calovius

ad Stibftatitiatn hvvvri&cny feu in

fub-iiftendoincoRipletam.q'iorum

Ego

exfftirao«eflfc ar&am unionem duarum

I ftibdaniiariim,exquå,tanquam

funda-! mento fybfiitenn» cosnmunicatio

fe-qnitnr. Negat* enlm unione

quslibet

fubftantia naturalem fuum fubiiftendi

modum rennet ieu coroplettim,

fett

-ihcompletum. £

a.dum la raiiunioueunam nacuramifat

comparafaeffe deberrjUtjquö

arbhor

ic-q acttrtiιΐο,fiarq; exdlisunumper

fe

» propradelimiarwrfubfiitenri«:

Nihil

enimimpedit quominuseandem2mit#

terepodincumiubftantiam

iingularem»

q'å talem,inrrmfecé non conÜitna^

Aheram verö naturem llum defedum*

fatilc iommuuicatiiuiiubfiiUntiafup#

-plere potTe.

Adeoq. $.tium

prioremillam,

ne

plané

fic, hujus fru» fubfiltentia„ ,

quamdiuar&ailladuraiunie.

^ubftantia

omnisyd

(28)

41

ran)

habct,Te/Materi>expcrs

: IL· Material

is,

håc

Im-r

ateiidis;

IL·

Corpus,

hat

Spiritus

5

IL·

Corporca,

l*c)

Spiritualis iubitaoüa

eft

&

dicitur.

Nor. I. HasSubftanti« fpeciesop·

f)0«iperrationescomradidorias.a^*0' queinre: illasnon dari medium, t nde iequituromnem Sihftjmtiam,aut Cor*

puiιaut Spiritum,hoc eil,aut

ma;eria

lem,aut nonmatcrialem eile. Nec ob' ! falittAttriale et tamdui, quod d

mstetU

defendetineße, fieri & eperArt·,cum

de

«oadhuc integra mancat qu*di°»

*ia" bcarneilludquoditadependere

dicitur

Itiateriam, aut non? Proinde nfη c** peditnt fe ilVefTugio, qui die«nt

&

docent formas Subftanciales, excep'* •nimarationali, eflTe tratetlalcs, dependeant 1 materiain 6eri, effe

fpetatii Adhucem»©fteiidere tenen' tur»

(29)

417

t»r.habeant»eCjiismodi fbrrr* »sate·

riana,an uon?

Nota i. Corpus hicnon fum'

ftridé-& phyficc pro compofito natural) ce

materia&forma»fic enim materia r.on

eflTer corpus, fed latins

pro

omnriub-ftanria,qttg velipfa eftmarerta,

adeo-qrécor .i orea, ve! ex mareria tanquara

parreeffentiali inrrinfecc conftitura. Nota 5. NoneifeMetaphyfice

inte-fctHsninhac Entittm realmm lerie

iilte-rius deicendere

j cum Hic flum con*

ι templationis (tia cogatur abrnmpere,

I

i

taramen,uthas Stibftantiscfpecies di*

'

fäplinis

& fcienriis conmutat parricu#

laribu*. juftå.diligentia,expendendas St confiderandas«

Subß&uttam quidem

Materialem

fhy

fica

,

ImmaUrtahm

veto Vntumattt«* Non

itaquc farij

tnuneris iui merrores vWentu'r rlli

I ^etaphyiici,

q!nlollioteinfingulasl"pe# derutr» »nfenorom fpecies tnqurunt,

•atuanqné mimer»roSc d vrfiones per-ve! igare

«onantur. Conatus quidena

^udandui eilet,«iii vjderetufhocJoce»

(30)

41*··

uoxnihil intempeftivus,. confnfione»-· (

qucinferre difcipl/nariim,

ttii»iaaé

tet lerandam»

tlOMATA.

1 ] I.

Subfhntiaqua

talis,nec

Eifeotialirer,

nsc

Äccsdcnta-htercfl

compoilta.

Habet en m fr quoad

ab^raihm

fu-amnarurami Η deren:er ad fensSim·

pfex & Coinpaiitum» usήοη

minns

Enl

·

ρ

fimplexSubltansia (it, qtum

compnfi*

j

tura. Si&utauremEnsqua Ens.

quin-doqntdem

ablirahitab Ente

S'mpbci

&

Coi»i oftco> Depesde^ic h.

Inaépen-denre , Fi ito & I finuo non

å^niiiMC

princip'a co ftitutiva, ob ra?>ones

I""

praPart. Gener cap. v·

indkatas»

ifa

eandrm obta;fam neci^fa Snbftanr/a»■

Fit quidem«IIa Ens reale &

pofifrvt'®

perfefübkftens» verum.

drterBv.natii'S

Idquendo>necformeliter

Simple*

»ne5

(31)

439> ' fcrens.

Adeoqué in ifU indifierentia

necprincipiaal>qu* intern* eiiendi» ex

qubuscomponantr, nec accidentia ali> ! gua*reålia, qnsbus fubfler} necfiiariö

i requirit. Sic Dens veré > proprie

KiettphyiiceSubifimtis eft ,imöτοξωτως

$cxxr ί£ο^ν, nentrum tanien iitorum

aBmittit. Unde cxfacili quoq? e

colligi-tur Subllantias, qnå tales,

non incur?

rereinienftu,qnamv;iqusdam per ac— cidentla externa ie conipiocndas

prs#-b.eänr· Qutdenmtjidsmawriali,&c.

II.

Subftantia

Singularis

:

cjuå

talis

3 nec

άυ$υπόςατ@*

-eil,

nec

incommtinicabilemu

iubfift

cηtiam υ1timans im-»

portat.;

Utrumque

expraeceptis eil

evidens

ι :

hm qujdeiw. quia dann«" Subftanti*

^ngnlares

ονυττόςκπι>b. c.non propria,

fed alteriusgandeme*fabfiüciiti.s«,quo·

^odoincoffipletx fint in iubfifteadojä

ψftritttotι»,fcu ijftntialufeninteetAlts:

(32)

44*

# .

»t urplerarque a!i*ßntinH&ndo com'

j$

ple'*, tifignis in ferio ignKo, iirbm p(

quovil corporeperfe&ctnixro. f.letrrfl· m

ta enim d im rnmlxtis perfe&is Amt, p( Entiamanenr in Eflendoqmcecomple·

jj

ta,fedin

fubftftcndoincontpfera,

[quf

'

A

modoquisfenrentiarn Averreis & Za- ci

barellse de rdfra&ione formani» Elf ti

menrarium irmigarepolietJeure

frtiafl'

ci

turfobfiftenna corporis mixci

ffngul«'

al

ris, hujus,pttta,vel illius,ideoque

*V·

(i

B-vråiKTu eile neqeeanr. Secnsnamqwc γ

tot eireiit individua corpore» inune il

rnixfo ,qnot reveraftint Element«·ali- j d

aqné corpora Hmplicia conftitutionrifl η

niixningredientu, P$fteriusautem iq»'* n

Subitantia Angularis etiam ia

eilende

g

completa,qmppetmiratenumerica

de-

r

ternvnata, Contenra eft forrealiter

ill*

(

comnrtnieacjonisnegatioae feu incom» t

imuLablitare,qu® reraover

y.ifå'1

® fennalem per modumgeneris, ieu

ut

fl

qitod ,non verb negat

commuaicad®'

1

nem ntquo» dterinatnras

faltemviait*

c

eollibiletn,liiiO alteri ttiam

fuppofifo·

- - · r

(33)

44*

,Ν«» illud, quja nihil quicqnatn

moitftrari

pered,quodobftet quominn*

h*c

ani-marationalis, btc & nuncU Deocreata» poliituniri <5c cerrmtinicari huic

lingu-hri& individ*o corperi iridet»

å Deo

fabricato, ficut in treatiofe Adaini coitigit. JN»*hcc,nann

et'amii

fuppofi«

twnjam ante ultimo Γ

bfiftendi

modo

completum fit, nihiltarnenvetat

,quin

•liamaliquamnatu ramfingularemmtra i«atnnaturamaröifliinS unionis

«&*%«'-admitrerepcilit» qu*

eadem

cum illö fubfiftenriagaitdere qv.eat.

Si

verö

duofueiint Suppofita #

quamdiii

talia

rcanenc,nonpoflunt

fibi

invreem

com-tnunicare& communicari,quippe

fin¬

ita jam ante fuam fubiiftentiam ulti# roamhabemia,qua

incorrmunnabiliter

Hincbquetn*

Hann

inpfica-been radiÄiorie«in

όξ^νίοξ'α

<

hrifti*-^adeunione

hutrauae

naturac

in

fubff-ftendo incornplet* cum perfona

Etlfi

definitamfuam iubfiftentiam ulti·

föami <5c peHonalirarmi habente. HI* Nuila

Subftantiaa&u

(34)

44*

ipiöplcne

in

rerurn natura ex- ι

J

iftens

eftprorfus

ώνυποςΌΐτοζ)

q feu

ultima iubililcntia

carcns.

Quaeesim Subftantiara&u ipfo

pk'

I

y lic,feuimrnediaté»feu mediarc exiRutit

^

innatura,omueshabentultimum iliud ^ fubfiftendicomplementum Ratio q"ip· ^ peincontrariiiim ioiidaproferri nequit, g

cur natura plériique fubftantiii id

lar-^

giatur, aliis vero idneget. Proratione

tarnen Lilenri® in fingulis:

Undefit»

titquaidampropriam

habeant

fubliflM'

$

tian», qttidam alienå content« fin1» in

idqué parrim ufå natura«qu3 ad con·

ftitutieoenn aliorum Ennum ordinal· t' iiint»partim obexrernum aliquem

da-ρ

Cum,in quo, poftulänte

ita-velcurfa

*

caufartirn narnraiiitm , vel alterias

di'

^

cujus agentis(«perioris difpoikiene

&

^

einst*/*!tp,feu prasternaturali feu

f>per'

naturaii duranr, tum prseceptis

diltifl*

<äius oiteniumfuit. Ihdft&ionequoq,!e

idemdemonltraripoteft,

progredient

,

0

per omne Subitantiarum genus»

wrT1

li

(35)

wjii-44J

»inivcrfaljrm quam fingularium, in

ef-(endocompletarufcvclincompltfaruae,

quam»nullam deprehendere ett

pror-fas «vuWswtov,ifedomnesvel propriå, vclaliena gauderefubfiiientia. Inquam veritaremcraffeimpingunt Calviniani,

ncc propriam tribuentes

humans in

Chriftonatur» fiibfiftentiam,& id qui# d.cmreäé ι nec concedtntes eam

fub-filterefubfiftentia feuhypoftafiκόγα

fcu

Filii Deithocverb falfiflimé.

IV. Matertcde

Suppofiti eft

Subftantia

Singularis

in

cf-fendo

complcta,rationc

deftl··

tutaj

Formale,

ultimus

ille

Sc

perfe&iffimus fubfiftédi

nio-^us)

quem

Schohftica

voce

typofitalitatem. appellare

fole-mus.

Veritas hujusaflertienisexipfis prx«

repris©ppidö claret. linde colligimuf *. -»ubitantiam

fingularens etiam in

(36)

444

fendocompletam, noneffe idemcum fuppeüro, fed abccutincluium

ab

i»·

clodentedifcrepare. Non enim

(ola il¬

lafubitanriaGngularis abfolvit

fuppofi*

tum>(ed requiritur tdtimus& mcon»·

iminicabtliter fubfiltendi modus, q111 Formale praeftat. x.

Subitantiam

na*

gularem,

propriéloquendo

»non

magis

elfegenusinppofiti,quam

materia

Phy·

ficacorporisnaturalis;fcft enim

illa

Μ«*

terialeSuppofiri,

Subfiftenria

Forma*

le,ficut materia & forma,

conitituuat

corpus»

V. A&ioncs

funt

Sappo·]

fitorum.

Seil: ut Frineipioram

Quod,

nl1<k

cttam ultimaté ab aöionibut denoW' aaotur» non ut Princip?orar»

[quid(itprincipium

quod <fk.

quo·

parf*

Gen.cap. xtv,declaratun

exftat

J

turar quidem in Eifendo

fing^lare»,"01

incompler«, quam

completse

reve'a

vimagendi babent» fed a$ti

ipfo

nt'n

agunt,. niii ultima itio &

pfene

1

tob"'

Rea·

(37)

i

">45

I ftfmti modo ftipatc

f«#rinf

»quem

fnp«

pofiitimformaliter importaf, lSque

eft

quaii quardam

conditio anteceden'er

neceflaria,utnaturafingularisa&u

ipio

aÄicnemedat ,feumodus ill« fnbfiften·

> dipreprius fuerit,

fett

ab alio

conamu#

nicatus. Ubi notandum in Suppofito,

naturasquidemfingulas

»qnamlibet

pro

itiSindole reveraa&imn iuorum

prin-kpiautquo«iie»

ipfnati

tarnen

itippo-fittim efletOTundetn principinrn

quod

f<?utotale, quod etiatr.

ultimateab

illis

denominarur. Ve'bo; Suppoiittim

hie

nedubires inlatioriaccep?ionefumere,

S'^etiam Perfona

Suppoiiwm

eit»uc

bipramdicatum fuiu

V I.

Mttetiate Perfona;

eft

Subflantia

fingularis in

cflcn-docompleta,

intelligens; For¬

male , rurius

c[\

ultimus

ille

Sc

if'Comunicabiiiter

fubfiftendi

niodus,

quem,

diftmdionis

(38)

gra-44^

gtatia

j

Terfonalttatem

appelli-

ju

re mos eft. c

Iterum hic memioifle proderif» in*

cominunicabiliraremhane negare cm· ρ municationern poflibilcm alccri

perfo'

\

it

nas>fettivnifeu pluribus

>non aberina·

fr

turar propriå fcbiiilenfia deiiitut*,

di

Hrncfluit i-Perfonam nen ejft naturen

B

fi^uUrem praafé, [ed cum ultima

futy d<

ßentia [tu Perfenalitate. i. Verfa

quaii

ni

vice,Perfonamomnemfuam habere

E/Jen»

(p

tiam. Non eniin potclt modus»

qualit

(j

formaliterefftperfona, fir.efe/feotia

ck>

fti;

cujws eftmodus. | Materiale & Form* 'gf

lePerfonA,feu SubßanttamfingtiUrem

ittteU

aI

ligentcm&ip/amPerfonalttatemperfe«"« ce inferrecentpofttionem realem,

quamvisid

C.

increaturiscontingar,quod docet

h0-

l'! mana in Chrift© natura proprio carens pi

fiibiidenfiä. Hoevcro eftde

Materiälii

φ non Formali Perion« in cbnér^foi«"" {<

ptaej Quodaucemeftde

Materiali,&*'

t]

Vil.

Multipliers

(39)

ι-

Ti's,

non

multiplicantur

ne-ccffario Eflentix.

tt" Voce 'puta ,

Perfett*

A^ßrafte

fimftd

t

V

pro ipfo Inbfiftendi

modo

fubftanti»

ο' , mteliigeiius, Satisenim ingeaere

con-I*· ftatuniws rd& Eifenti«plures eile

mo-*-♦ dos,

iifpoteEnnsUnitatem,V«ritatem»

Φ Bonitatem 4 NeceiTitatem ,

Dependen-ß· dentiam,&c. Nec ver«e

contradi&io-ιίί nisullumproäarargumentum,cum

re-P ipediu rju'dem nontnbuiitur Eilenria;

Iii Uniras& Plnralitas. qnippe illa

Eilen«

e< itias,haec ratione modorum eft

inrejli-#' 'gffida. Nec-obttat wyßeno Trinitatis ,

r/' dumtßt midorum ultimdie,quod ajunt,

untrAbetitittm,quam aßneiitium raiionem.

id Cum concedtqudempoiiir,

rrmlriplica#

i~ 'tijperfonis^ctiam·Hniras Eiientrasmujri.

"s pl'carj,

idqué propter fioitarem

in

am,

'> /φι*uno modo uinmo facilé & plene *" : cpnrrabitur

i Sed non infinitam , mul-(· fJplieari

penitu·» nefuam. Addi efiam

y «

hypoftann

in k manis

eile

abfo·

1'"tumquid

, in D.ymisverö

(40)

44%

tesfiypoftaticas

efFe rclaiiones.

Poffmt

^

itaqnehaemultiplicari,

irnö

nan

poreit

-nonrelari·efle interplnra,

Eflfennain·.

terim, tanquam abfoluttun

quid

»

^a'

Ä

nente uoa.

CAP. III.

Η

£

Ve Accidente

in

Gcnere. ^ Icnon atcendimus Aceidens

Λv

>gtcum,

quod

Prafacabtle

dicmrt,

ix, [

poteå

J*

Opponmiriiue rön

SubftanrL.

eniiw Sc Snbitanna eile ] Ted

reliq^ &

Praed eabdibusmnninis,Generis,p"*

ta,Speciei, &c.Verum

de

Aeeide^tt\o

Metapbyfifg ,h

e.

Entis

reaMs

Sc

ρ0'·'

tivicerra quadam fpecie» quam

dito'

ρ

Äionis eanfa in Scholis Logicis

^a*

p|

lid incommodéappellavens

Acciden*

Tradu&mtntale, follicitos nos

el£

^

nunc oporret,quod

pleraque

propr,ä'

tf|

necnan dtflerenriasquafdan»

comp'*'!

äitur. (um Attidens

Loccumfijf·

fn

bber termimisdraliquo

affirmative

vc

$„

negative

ptatdicabilis»falva

manef^

^

(41)

ifit] ™ ·

e߻Henris;

nec

eft

neer

flari"m,

»it

fft

reale»

[fumpta vore Realis fpecialiter} do· tforeH$rntj»luft. Lcf. Itb.

i,q**(t. rf*

a

fium.jo,

Accidens

Metaphyficnni

cft Ens

Reale,Effenrian) fuam

^

Habens

in

Subftantia,eamqué

^

extraeiTentialiter

afficienf;

rtijeuy

eftEns

Reale,

ncceifariö

ιυ,ί 8c

intrinfccé

alio Entc

indi·

^igens,

ut

fir#

0fr MiflfavartaHomonymieAccideafis I

bii' ^*aP"d Celeberr.Calovuiir Meraph. j,a.

^art·

Spec

cap 6. Λ Mkhael. Piwcarr.

|e(ii

PMo£

Altorpb.

Difp, 49. explaaat*

e(f{

Φ

poteft,

definitionen} propparen» P',,r|busexplicaaclamteufeoms.inqua

It'i

u«»r

quij

Verdens

eft

Ens

Sie

vet

?ii"

^er'

Λρο«·»"ί'· qnandoqtiidem%

fi"i

k!'

nt,a

divrrfam co'fttrifre de·

(len·

ResJjf

iffiif«, Id verfc

(42)

prtobütur

fiuhc

in

mednte.

ι

Qwtqüi

J

fßentiatn habet realem

&

abjolutam

}Te·

d

tofa petfißenttm innatura

titraßclmew

(i

mentk tideßEmReale; At

Accdens

talm

*

wffentiam, quaetratn perpradicata

fomalu, i

tealia'& quiddttattvaettprimituri

habet,

tit

d

albedo cftcoJor viitimdisgrrgansi

virtui

p

iilaliqnid veré A realiter anlem«

no·

pi

ftruna afficiens,confornairarrin cumrr

et

äarationeobferväi,&c ι

Quuquidyeu

p.

^&realHer,titraemnemmer,tu

fiüiontnin·

fa

ββ, ό inbaretido

affidt, id

Ens

Reale

J

h

00,tutineßtnatura

dißtnRÜi

Atde

/iitfw 1u

U verumprimΕ.poßerius 3.

Quoießage»; ,pa

itiPrtficipiuto] idEns

Reale;

nihil

enina

4t

igereporéft,

nifi

fit

Ens

Reale.

Prim

fy

probarnm

dedit Swarez

Diip{%Wet

Γ®'

^

fe;VenVtn erit Üc Poft. 4.

Si

äé

ρ

Ii

tieutianonhabent Effentiam &

quidiitate%

qu

fytißhamtfedtkmumper

attributienem

C

bu

uUrionemadSulßantiam duuntur

ftü,

,pr

ipfa dlfferentta in

ejfeniia

fua

ptatife

partt

Qij

eipabifgenusjqusedam

eniro

difiercß*'*

,"

fbftraccidenfi«^eneris,ut

bipes,ty,a'

["c

***$««< ud:

faiium-poft, E,

&

p***

(43)

»{.£_

ii/ j Quedpreprie dependenj eß

, efentialiter

re. dißiHgviturabta, Å que dependet: ÄtAt»

(tn (tientiaa Sul/ftantw dipendeat;

E. ett Am

ein 44 jfli< realiter [difi irtgvuntur. conf. β*.

li.cap.'XVII. 6. Resip[4 loquitur a\be-m

tit Einern,v, c. non eile qualitatem

pro# tui Pler Subftantia·», etiamfi fuo modo

ιο· propter Siibftanriamfir accidens,

quod

re etiam concediwir contrari» (ententiac

ert patroni. η. Oua aDespeßuntfepdrAtt vel in- f(innäim confervAri, éi reAliter

fum dt-,λΙ ß'Hfte , & quid

emUli dißmüme reali,

'ett 1"elu eft inier duas Sultflant'tM»

Cartef.

rt ipart. i.

princip. Philo!, nnm 6o. At

lim Åc(identupüßuMt fepararii E. etia realibttf rim kffmnt eßentus. Conf. Swarez

t)ifpj*.

t8.

λ4«(.}ζ.

ς. 2.num,i7.frqq.

Hinc liquet

cd·

plcraquc

eorum,cp'ge vulgö diftinftis

tåι

J'tibusdann

Accidcnrium realium dafl?#

ιc onsinfertale

gt infti r, Bon eiTcverc de

tMi.Proprip. E«uia realiaι

adeoqué

miniflrä

irr

.d'Raa,

«t,ρ(ΐΝ

cert®afiqu« c'affes int«

iti< bititReaÜa

adfignénbiftqualia noftrö |08''udlcioftKitπμitufm fr Rttii

(44)

2. Atcidtns

Effemtiam

fuetn

ha-

f!

btTt in S*bß*ntf*;

quod

noη

neg

af

P<

Accidentifuamcompefre

elfen

tram

ab

«(TeariaSubftanri«diftin&am

fed

affir-ara< potrns.

Qnod

enim

fcifentiam

fuam

?f

Inahohabet,>d effeatiamutiqne

baoati

ht

quod

modo

demonftratum ivtmxs.

fa

5.

Atridens

extrneffentuUter

af ft.

S*b(l*ntiamyfumpravocr

£*'"·

«feniuliter in

f*gnifkarionc

itri&orii

quioaone

id

eicraeflentia'e

eft

$

q"O^

.

tiTeatiarainterneΛproxiire non

to*'

»I

ftituir.(ed quocuuqtie

modo

coBf.q»"'

]<j

Mur» feu mcdiaié. fen

immediatc.

fa··

üeceilarib,feuconcingemer

Νοβ

co«'

^

mode tarnen huc

refepinrur

ca.

qHi

ro Subibnti« modoaltquo

adiunguftur'

^

qrel

appenduntur,quala

funt,

qn*

cott'

jei

m nircrprsdiramenrtim

ϊ

ίχο»

fe""'

ru

fcirtis comp!erc lolent.

Sila

«ι»"1

Pif

cu

Elfentiamfuamabfoluram

funt

Subita·*»

fe

ti»tadjnadipipfa ett artio

alicu)»«»dt

fttagemi*,

deno-^inatio autem

fecaetejusaiodi rei m

Ic

abfolH'·

•PT^

'

(45)

4ff μ ,g'geere potisf«jni,qufl talis,EnsReale Sc

it pofitivirm falntartnidlojure «nerettir.

^ 4·

AccidensmdtgertahoEnti

tvi~

r.

idicet Subßantra,

cm

inftt,

ut

fit, vtl

β» φ

ρφ.

U*erohaud d:ffictfeao fca·

tc» &?reiotelleftttm arbitramur, 6 confe«

rantarquaefupra,ubi fotmalts ratioSub®

ι/-

expofhaerat·diéU fuertiat.

4;

Acctdeatis

Μ

c,

aphy

fici

feu

jd

^ca^s

qttatVor

funt [fmtes^

Qua->*

titas,

Qualitas,

Mqtus

Sc

Rc-lt1,,io·

Ut

h*caffrrtiolonginsnona&ii i *»!-Bi Bar'

Predicatuemortim

L«gicorüaame· up

*°difced«jbs

*minuseoru»cavtllaftoni·

)ft,

^'s

G'

obnoxi«

,qn

b

isterael parirerac ^

'ewpcr

decrerum eft quascunqne

vete-( run» iententias,di£bSc plactra pra ora»

^

culij

habendaefle.neqiicq'ani

oblu&a-^

lt

A

reclamaarcVerität«,Noraidum. in- . 1* hicatttnuendos

efjc

quo/-ψVu

nodos fubftantiarn afficientes

,

)*ιΐvtpot£

Joiiate«,

Verttatem,Äc.

(46)

4,4

«juia Elit ipCtira, eciaitv-

Subflantiam,

lintis potilUmatn fpeciem non

podnQt

nonafiicercihaudaiiterqua!o*.omouva facultasafficit Eßeiitia« anjma'is»q«£ quiaEiientialiter

includitur in

horoiae»

ctiamhominisnaruram afficitVtrum

tes tantum,qui

formaliter

6-

abf.olutl

loquendo

Entta

funt

rea

ha,

adeoqut

vera Ends

Ejalü fpeties,

de

qaibui

folis hic ornoino agcndum.

2. ISTecbuc

referri

mtrito

poffe

dt'

fidfübiationei' qum

dam

extnnfecäé*

Namutfacileeoncedoacutiif. Do.

Stt*

bJiöihijq;JLögrc.eas

non.efTe

fimplid*

rersrarionis, fed reales, iumpta

νοίβ.

realis in fignificatione

generali;

ira

vit

mihihadenus perfuädere

porui

eas

eiie

formaliter Enria Realia. Si

quis

illas p#

adtrsinrelle&usdeaorninantis

explicer,

quod facere non

dnbitat

medo

naem0'

rarut Philoföphtis,

ficadclaffem

adio'

numnonpoiTunt non

referri

·, ego

hatid facile dixero eättm intcüeäus ψ

jemm

deneminetiottis

ex

tri*fettet

tytßt*

i4

'

α .

"

*"

'til f* id

I

7» Ί*1 his pe, ev;

ί

tys V D, Sc rit ra c* tei ve all.

(47)

s hitatcipiieint. Hinc \iqwctdenesninatié"

t iU<u extrinfeias Å Tempere, Léce & g, Hrtium inloio Sim toinime idoneas effti, % »dcouftituendascertasaliqaas Stabalii·

,

djftiu&as

Farium realium daiies.

Tern-n 7Wai,tem ipfrtm,Lecum St partiumf#r«* j

Mit

realemfitum ad vulgaria 'illa St ab

^

bis

denomitiata

pra?

di

camenta

proprio

pertincre,.nondu»'q'iod fciftm

picnd■-11

«viftuw,eft.

I· Hand· mirtsfli videri deberes

f;

fipltre

unftituantur

Pradtcament*

L.

tyfta,

feu (laßes terminorum

Pradu

i* Wilium,

quam

(laßes

rerum

feu

En

-i* Mftm

realium; cumterroiniplnres fint,

'e ^amres:

Ut, onaniicientla, juftiiia

ii Dei fu.nt

rerroinide Deo pracditabiles, &interfediftinéf i,

nemo tarnen dixe#

er wtlllos

formaliterdenotare Entia realia

realiter diitin&aj Eife in templo» in

°*

c*naiterio, inplatea» indomo , dtc.

termini iuiit diftm&i, non tarnen

di-fr-

aT^^nt'arca^aGfeificaaites·

Etficia

Metapbyficttm

efle faltem follici#

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :