2015 Årsrapport Fjärrvärme. Trollhättan Energi AB

21  Download (0)

Full text

(1)

2015 Årsrapport Fjärrvärme

Trollhättan Energi AB

(2)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)

* Allmänt om verksamheten:

Fjärrvärmeverksamheten är ett affärsområde inom Trollhättan Energi AB. Värme producerar och distribuerar värme i Trollhättans kommun med omnejd. Beskrivning av övriga verksamheter som bedrivs av Trollhättan Energi AB: Trollhättan Energi AB:s olika affärer är (i koncernen), förutom fjärrvärme, Biogas, Vatten (dricksvatten och avlopp), Elnät (Trollhättan Energi Elnät AB), Stadsnät och Elhandel.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

En ny prismodell för fjärrvärme har införts från 2015-07-01. Denna har tagits fram i dialog med våra kunder inom ramen för Prisdialogen. Prisdialogen representeras av näringsidkare som äger lokaler, flerfamiljshus och industri. Villaägarna representeras av villaägarföreningen.

2015 var ett mycket varmt år som påverkade försäljningen av värme negativt. Verksamheten visade trots detta en god lönsamhet.

* Egna aktier:

Av Trollhättan Energi AB:s aktiekapital, 10 Mkr, beräknas 6.0 Mkr avse fjärrvärmeverksamheten.

* Flerårsöversikt

Fjärrvärmen är till stor del färdigutbyggd och de flesta industrier, lokaler och flerfamiljshus är anslutna till fjärrvärmen. Sker förtätning och utbyggnad av staden tror vi att fjärrvärmen kommer att kunna vara med och konkurrera om att få leverera till denna utbyggnad. Detta innebär att verksamhetens leveranser förmodligen kommer att krympa genom att kunderna effektiviserar sin energianvändning. De närmaste 10 åren tror vi på en stabil verksamhet som konsoliderar sig. Arbete med att effektivisera verksamheten kommer att fortgå, framförallt för att möta konkurrensen från värmepumpar. Den enskilt största ekonomiska risken ligger i bränsleprisutvecklingen men kan den hållas stabil, så kommer fjärrvärmens framtida ekonomi att vara god.

* Resultatdisposition

Trollhättan Energi AB:s vinstmedel överföres i ny räkning.

Byte av redovisningsprincip:

Miljöinformation:

Fjärrvärmeverksamheten har en effektiv värmeproduktion från flis med mycket låg andel fossil olja. Den fossila andelen var under 2015 0,1%. Under 2014 togs en ny absorptionsvärmepump i bruk, vilket ytterligare förbättrade nyttjandet av energiinnehållet i bränsleråvaran. Den effektiva produktionen medger lågt nyttjande av tilldelade utsläppsrätter. Sedan 2012 är fjärrvärmen märkt med Bra Miljöval för hela leveransen i Trollhättan.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

Det finns ett samarbete på gång genom att bygga ihop Trollhättan och Vänersborgs fjärrvärme. Detta skulle innebära ökad säkerhet i leveranserna samt att vi skulle få tillgång till spillvärme från Vargön Alloys. Under våren 2016 kommer anbudsförfrågan att skickas ut. Förväntningar är lägre leveranser inom befintlig verksamhet men ökat fokus på t ex regionalt samarbete.

Övriga upplysningar:

(3)

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT

Summa materiella anläggnings- tillgångar

Ingående anskaffningsvärde NO110 93 919 742 911 12 826 31 377 881 033

Inköp NO120 0 38 726 340 0 39 066

Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0 -142 0 -142

Omklassificeringar NO140 274 0 -467 -20 171 -20 364

Utgående anskaffningsvärden NO150 94 193 781 637 12 557 11 206 899 593

Ingående avskrivningar NO210 -51 997 -482 477 -10 015 0 -544 489

Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO220 0 0 142 0 142

Omklassificeringar NO230 -274 0 467 0 193

Årets avskrivningar NO240 -3 824 -24 437 -1 601 0 -29 862

Utgående ackumulerade avskrivningar

NO250 -56 095 -506 914 -11 007 0 -574 016

Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0

Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO320 0 0 0 0 0

Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0

Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO420 0 0 0 0 0

Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

NO450 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 0 0 0 0

Redovisat värde NO500 38 098 274 723 1 550 11 206 325 577

(4)

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings- värde

Ack. avskriv- ningar enligt plan

Planenligt restvärde

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.

materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 93 089 275 759 0 3 257 372 105 -269 194 102 911

Kraftvärmeproduktions- anläggningar

NO50100 0 0 0 0 0 0 0

Distributionsanläggningar NO5020 0 505 879 0 6 713 512 592 -292 974 219 618

Övrigt (Ska specificeras)

Fordon NO5030 0 0 5 843 0 5 843 -4 840 1 003

Arbetsmaskiner m m NO5040 1 104 0 6 713 1 236 9 053 -7 009 2 044

NO5050 0 0 0 0 0 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar

NO50600 94 193 781 638 12 556 11 206 899 593 -574 017 325 576

(5)

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår distributions-

anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

2015 2014 2013 2012

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 7 2 7 7

1970-talet AL003 14 17 15 15

1980-talet AL004 20 25 21 21

1990-talet AL005 19 14 20 20

2000-talet AL006 31 35 33 33

2010-talet AL007 9 7 4 4

Summa AL000 100 100 100 100

(6)

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2015 2014

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 193 023 197 445

Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 6 155 6 944

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 3 015 5 136

Intäkter elcertifikat RR7134 3 280 4 308

Intäkter utsläppsrätter RR7135 5 246 4 912

Övrigt (ska specificeras)

RR7115 0 0

RR7117 0 0

RR7119 0 0

Summa övrigt RR7130 0 0

Nettoomsättning RR7110 210 719 218 745

(7)

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014

Nettoomsättning RR7110 210 719 218 745

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0

Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 1 032 2 567

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 211 751 221 312 Rörelsens kostnader ange med minustecken:

Råvaror och förnödenheter RR73120 -80 991 -84 597

Övriga externa kostnader 3 RR73130 0 0

Personalkostnader 5 RR73140 -20 986 -20 738

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

RR73150 -29 863 -28 414

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 -57 395 -55 515

Summa rörelsekostnader RR73190 -189 235 -189 264

Rörelseresultat RR74000 22 516 32 048

Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

RR75130 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 0 0

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -6 855 -8 604

Summa finansiella poster RR75000 -6 855 -8 604

Resultat efter finansiella poster RR76000 15 661 23 444

Extraordinära intäkter RR77110 0 0

Extraordinära kostnader RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 10 000 10 000

Lämnade koncernbidrag TU7713331 -7 000 -7 000

Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 -5 634 -13 343

Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 -2 634 -10 343

Resultat före skatt RR77135 13 027 13 101

Skatt på årets resultat 9 RR77140 -249 0

Övriga skatter RR77150 -404 -249

Årets resultat RR78000 12 374 12 852

(8)

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

BR71211 0 0

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 0 0

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 7 075 6 901

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 7 075 6 901

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 38 098 41 922

Inventarier, verktyg och installation NO5002 1 550 2 811

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 274 723 260 434

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 11 206 31 377

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 325 577 336 544

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71232 56 027 46 027

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 25 25

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 56 052 46 052

Summa anläggningstillgångar BR71200 388 704 389 497

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 14 207 18 001

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0

Förskott till leverantörer BR71315 145 155

Summa varulager m.m. BR71310 14 352 18 156

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar BR71321 48 190 58 837

Fordringar hos koncernföretag BR71322 36 479 23 162

Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0

Övriga fordringar BR71324 0 1 466

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 790 2 337

Summa kortfristiga fordringar BR71320 85 459 85 802

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0

Kassa och bank

Kassa och bank BR71340 7 9

Redovisningsmedel BR71341 0 0

Summa kassa och bank BR71342 7 9

Summa omsättningstillgångar BR71300 99 818 103 967

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 488 522 493 464

(9)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

Bundet eget kapital

Aktiekapital BR72111 6 000 6 000

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0

Uppskrivningsfond BR72113 0 0

Reservfond BR72115 0 0

Andra fonder BR72114 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 6 000 6 000

Fritt eget kapital

Överkursfond BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 30 547 17 695

Årets resultat RR78000 12 374 12 852

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 42 921 30 547

Eget kapital BR72100 48 921 36 547

Obeskattade reserver BR72200 148 398 142 764

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 377 407

Avsättningar till skatter BR72312 1 239 0

Övriga avsättningar BR72313 249 3 886

Summa avsättningar BR72300 1 865 4 293

Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 255 339 276 427

Skulder till koncernföretag BR72413 0 0

Skulder till intresseföretag BR72414 0 0

Övriga skulder BR72415 3 130 3 444

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 258 469 279 871

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 20 698 21 938

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 0 130

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 11

Övriga kortfristiga skulder BR72518 6 829 4 951

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 3 342 2 959

Summa kortfristiga skulder BR72500 30 869 29 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 488 522 493 464

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609 0

Summa ställda säkerheter BR72624 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 0

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 488 522 493 464

- Justerade skulder BR75200 -323 851 -345 561

+ Räntebärande skulder BR75300 260 334 284 164

(10)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 425 005 432 067

(11)

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 15 661 23 444

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 15 589 65 039

KF1 31 250 88 483

Betald inkomstskatt KF113 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KF110 31 250 88 483

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 3 794 3 289

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 352 -24 933

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 880 -43 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 36 276 23 419

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 -7 947 -12 848

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 8 317 11 032

Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -39 066 -24 602

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 20 506 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -18 190 -26 418

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0

Utbetald utdelning KF145 0 0

Erhållna koncernbidrag KF146 10 000 10 000

Lämnade koncernbidrag KF147 -7 000 -7 000

Upptagna lån KF143 0 0

Amortering av lån KF144 -21 088 0

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -18 088 3 000

Årets kassaflöde KF150 -2 1

Likvida medel vid årets början KF160 9 8

Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut KF180 7 9

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 29 863 28 414

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner KF230 -30 -33

Övriga avsättningar KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 -14 244 36 658

Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 15 589 65 039

(12)

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 78 599 78 172 87 239 87 557

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 2 024 3 298 2 430 2 363

1.4 Levererad värme externt FV15 240 721 240 530 269 787 256 080

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 321 344 322 000 359 456 346 000 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 3 859 3 355 3 837 3 947

2.4 Levererad el externt FV26 17 849 17 650 20 753 26 100

Totalt levererad el FV20 21 708 21 005 24 590 30 047

(13)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

* Avskrivningsprinciper:

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Räntor under byggnadstiden ingår ej i anskaffningsvärdena. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade intjänandeperiod. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Värmenät 4 %, byggnader 2-5 %, byggnadsinventarier 5-10 % och maskiner och inventarier 5-33 %.

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:

Intäkter och kostnader som genom särredovisning direkt kan härledas till fjärrvärmeverksamheten har upptagits till sitt fulla belopp.

Tillgångar och skulder som ej kan härledas direkt till fjärrvärmeverksamheten har fördelats med procentsats i förhållande till koncernens tillgångar och skulder.

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Prissättning för interna intäkter och kostnader har gjorts på ett sådant sätt med målet att ge en rättvisande bild.

Övriga upplysningar:

Leasingavtal: Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella, redovisas i den juridiska personen som operationella leasingavtal. I koncernredovisningen redovisas finansiella leasingavtal som inköp av anläggningstillgångar och upptagande av lån. Leasingavgiften ersätts med avskrivning och räntekostnad.

Immateriella anläggningstillgångar består av outnyttjade utsläppsrätter och elcertifikat som värderats till marknadspris vid anskaffningstidpunkten.

Förändring av låneskuld 2015 har baserats på restvärde i förhållande till koncernens restvärde.

(14)

Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014

Specificera:

TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205

Totalt 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014

Specificera:

TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306

Totalt 0

(15)

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014

Specificera:

Serviceavtal TU711513 114

Hyresintäkter TU711523 453

Övrigt TU711533 465

TU711543

Totalt 1 032 2 567

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

Rep o UH, energi, drift m m TU731343 21 967

Lokalkostnad/övriga hyreskostnader TU731353 2 120

Entreprenadtjänster TU731363 5 354

Komm, OH, fordon, försäkr, förbr, admin TU731373 27 954

Totalt 57 395 55 515

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU731383 TU731384 TU731385 TU731386

Totalt 0 0

(16)

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2015 2014

Män TU731413 30 30

Kvinnor TU731423 0 1

Totalt TU731403 30 31

5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2015 2014

Styrelse och VD TU731443 0 0

Övriga anställda TU731453 -14 221 -14 386

Totalt TU731463 -14 221 -14 386

Sociala kostnader TU731473 -6 075 -5 643

varav pensionskostnad TU731483 -1 350 -1 381

varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0

Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -20 296 -20 029

6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)

2015 2014

Utdelning TU751113 0

Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0

Nedskrivningar TU751133 0

Återförda nedskrivningar TU751143 0

Övrigt TU751153 0

Totalt TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014

Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0

Övriga ränteintäkter TU751423 0

Övrigt TU751433 0

Totalt TU771403 0 0

(17)

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014

Räntekostnader till koncernföretag TU751513 -6 855 -8 604

Övriga räntekostnader TU751523 0

Övrigt TU751533 0

Totalt TU751103 -6 855 -8 604

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014

Aktuell skatt för året TU771413 -249 0

Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0

Uppskjuten skatt TU771433 -404 -249

Övrigt TU771443 0

Totalt TU771403 -653 -249

Noter till balansräkning

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2015 2014

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 7 7

Övriga interimsposter TU713293 783 2 330

Totalt TU713253 790 2 337

(18)

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings- fond

Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.

för.)

Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 6 000 0 0 0 0 17 695 12 852 36 547

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Utdelning 0 0

Balanseras i ny räkning 0 12 852 -12 852

Fondemission 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Kostnader hänförliga till emission 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat 12 374 12 374

Medlemsinsatser (ek. för.) 0

Förlagsinsatser (ek. för.) 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0

Belopp vid periodens utgång 6 000 0 0 0 0 30 547 12 374 48 921

(19)

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 0

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 0

Totalt TU724153 0 0

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2015 2014

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0

Övriga interimsposter TU7251963 3 342 2 959

Totalt TU725193 3 342 2 959

(20)

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

Utsläppsrätter TU727013 4 143

Elcertifikat TU727023 2 932

TU727033 TU727043

Totalt 7 075 0

15. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727053 TU727063 TU727073 TU727083

Totalt 0 0

16. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043

Totalt 0 0

(21)

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Trollhättan 2016-06-15

Viveca Dalhammar ordförande

Trollhättan 2016-06-15

Björn Brovik vice ordförande Trollhättan 2016-06-15

Pia Brühl Hjort verkställande direktör

Trollhättan 2016-06-15

Bo Eriksson

Trollhättan 2016-06-15

Anna Foldemark Lanhage

Trollhättan 2016-06-15

Börje Gustavsson Trollhättan 2016-06-15

Kim Henriksen

Trollhättan 2016-06-15

Sven Arne Karlsson Trollhättan 2016-06-15

Börje Kvist

Trollhättan 2016-06-15

Andreas Lundh Trollhättan 2016-06-15

Sari Samuelsson

Trollhättan 2016-06-15

Bijan Zainali Trollhättan 2016-06-15

Kent Almar

arbetstagarrepresentant

Trollhättan 2016-06-15

Hans Johansson arbetstagarrepresentant

Figure

Updating...

References

Related subjects :