• No results found

Brf Drömkåken Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Drömkåken 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Brf Drömkåken Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Drömkåken 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Drömkåken 2

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari  31 december 2018.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

• Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

• Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.

• Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten.

• Årsavgifterna planeras att höjas.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler till medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 19970805. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 19971212 och nuvarande stadgar registrerades 20000621 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Styrelsen

Lina Margareta Bardh Ledamot

Alexander Fredrik Norman Ledamot Jenny Susanne Pettersson Ledamot

(2)

Fastighetsfakta

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning Förvärv Säte

Halleberg 2 1935 Stockholm

Fastigheten är upplåten med tomträtt.

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Byggnadsår och ytor

Fastigheten bebyggdes 1935 och består av 1 flerbostadshus.

Värdeåret är 1935.

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 728 m², varav 627 m² utgör lägenhetsyta och 101 m² utgör lokalyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 12 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt.

Lägenhetsfördelning:

Verksamhet i lokalerna Yta Löptid

Copyright I J K AB 50 m² 20200331

Adminor AB 50 m² 20221231

Gemensamhetsutrymmen Kommentar

Förråd Förråd samt verkstad

Tvättstuga Cykelrum Vindsförråd

0

11

1 0 0 0

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

(3)

Teknisk status

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll År Kommentar

Renovering av DUC för fjärrvärme 2018 Utfördes i samband med stambyte.

Reparation av golv i lokalen 090111 2018 Pga vattenskada byttes golvet i lokalen i uppgång 11.

Renovering tvättstuga 2018 Utfördes i samband med stambyte.

Stambyte 2018 Fullständigt stambyte inklusive bottenplatta.

Byte av elstigar 2018 Utfördes i samband med stambyte.

Planerat underhåll År Kommentar

Fasadrenovering 2020 Just nu tar vi in offerter för fasadrenovering. Planerat till 2020 men kan ske tidigare eller senare.

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal Leverantör

Ekonomisk förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Föreningens ekonomi

Föreningen övervakar förändringar på marknaden vad gäller värmekostnader, tomträttsavgäld och lån. Stambytet bekostades av sparade medel samt att uppta ett nytt lån. Lånet är uppdelat på olika perioder för att kunna anpassa amortering och ränta enligt marknadsförändringar.

Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 20190901 med 3 %.

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2018 2017

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 708 301 2 621 508

INBETALNINGAR

Rörelseintäkter 519 982 536 779

Finansiella intäkter 11 6

Ökning av långfristiga skulder 3 500 000 0

Ökning av kortfristiga skulder 11 646 0

4 031 639 536 785

UTBETALNINGAR

Rörelsekostnader exkl avskrivningar 6 020 553 391 707

Finansiella kostnader 24 881 0

Ökning av kortfristiga fordringar 9 0

Minskning av kortfristiga skulder 0 58 285

6 045 443 449 992

(4)

Fördelning av intäkter och kostnader

Skatter och avgifter

Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 337 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2018 utfördes ett fullständigt stambyte. I samband med detta renoverades badrum i samtliga lägenheter och lokaler. En hög enhetlig standard för alla lägenheter valdes. En genomgående tanke har varit att öka komfort och minska framtida slitage i lägenheter genom att t.ex. standardisera duschväggar så att mindre fuktpåverkan kan ske på fönster från vattenstänk. Golvvärme finns nu som standard i alla badrum. Även köksstammen byttes ut till samtliga kök då dessa var undermåligt utförda i tidigare renovering. Stamfilmning av en tidigare bytt stam (samt renoverade badrum perioden 20052011) visade på avsevärda problem med denna stam. Besiktning av dessa badrum visade också att de inte var godkända enligt gällande regler. De liggande stammarna i källaren var också helt

uttjänta. Därför beslutades under våren att utföra byte av alla lägenheters badrum samt renovera källaren. I källaren byttes liggande stammar vilket medförde att tvättstuga också fick renoveras. Tvättstugans maskinpark förnyades med nytt torkskåp och torktumlare. Tvättstugans ventilation har bytts ut och injusteras just nu. Elstigar till alla lägenheter byttes ut och nu har alla lägenheter 3fas el. Även den datoriserade undercentralen för fjärrvärmen i huset byttes och har kunnat hålla samma värmekostnader trots höjt pris från leverantör och bättre värme i lägenheter. P.g.a. 3 extra badrum och källarrenovering fick budgeten för stambyte ökas med ca 1,6miljoner kronor, något som föreningen redan innan hade räknat med.

Efter stambytet fick vi en vattenskada i en av källarlokalerna  ett fel som åtgärdades av entreprenören. De lägre hyresintäkterna 2018 beror på hyresbortfallet från vattenskada och stambyte. Vi passade på att förbättra

golvstandarden i lokalen samt ta bort biologiskt material ur väggarna i källarlokalen för att minska risken för fukt och mögel.

Utöver detta har mindre injusteringar utförts av värmesystemet. Viss fasadreparation har gjorts då puts har släppt på några ställen vilket visar på behovet av den kommande fasadrenoveringen.

Hyror 18%

Årsavgifter 80%

Övriga intäkter 2%

Periodiskt underhåll

92%

Taxebundna kostnader

3%

Övrig drift 4%

Avskriv

ningar 1%

(5)

Medlemsinformation

Medlemslägenheter: 12 st Överlåtelser under året: 1 st

Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 18 Tillkommande medlemmar: 1

Avgående medlemmar: 2

Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 17

Flerårsöversikt

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Årsavgift/m² bostadsrättsyta 665 643 643 698

Hyror/m² hyresrättsyta 909 1 156 1 060 1 342

Lån/m² bostadsrättsyta 5 582 0 0 0

Elkostnad/m² totalyta 31 30 25 28

Värmekostnad/m² totalyta 177 171 176 160

Vattenkostnad/m² totalyta 19 27 26 29

Kapitalkostnader/m² totalyta 34 0 0 0

Soliditet (%) 39 99 98 98

Resultat efter finansiella poster (tkr) 5 610 61 95 26

Nettoomsättning (tkr) 509 520 510 473

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 627 m² bostäder och 101 m² lokaler.

Förändringar eget kapital

Belopp vid årets utgång

Förändring under året

Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut

Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 3 379 068 0 0 3 379 068

Fond för yttre underhåll 4 632 954 33 000 0 4 599 954

S:a bundet eget kapital 8 012 022 33 000 0 7 979 022

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 67 052 33 000 60 571 94 623

Årets resultat 5 609 947 5 609 947 60 571 60 571

S:a ansamlad förlust ;5 676 999 ;5 642 947 0 ;34 052

S:a eget kapital 2 335 023 ;5 609 947 0 7 944 970

(6)

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat 5 609 947

balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 34 052 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar 33 000

summa balanserat resultat ;5 676 999

Styrelsen föreslår följande disposition:

av fond för yttre underhåll ianspråktas 4 632 954

att i ny räkning överförs ;1 044 045

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter.

(7)

Resultaträkning

1 JANUARI  31 DECEMBER 2018 2017

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning Not 2 508 655 519 898

Övriga rörelseintäkter Not 3 11 327 16 881

Summa rörelseintäkter 519 982 536 779

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader Not 4 5 935 870 346 715

Övriga externa kostnader Not 5 84 683 44 992

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Not 6 84 507 84 507

Summa rörelsekostnader ;6 105 060 ;476 214

RÖRELSERESULTAT ;5 585 078 60 565

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 24 881 0

Summa finansiella poster ;24 870 6

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ;5 609 947 60 571

ÅRETS RESULTAT ;5 609 947 60 571

(8)

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2018;12;31 2017;12;31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 7 5 263 876 5 348 383

Summa materiella anläggningstillgångar 5 263 876 5 348 383

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 263 876 5 348 383

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar

Avgifts och hyresfordringar 9 0

Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 8 634 601 347 655

Summa kortfristiga fordringar 634 610 347 655

KASSA OCH BANK

Kassa och bank 59 897 2 360 647

Summa kassa och bank 59 897 2 360 647

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 694 507 2 708 301

SUMMA TILLGÅNGAR 5 958 383 8 056 684

(9)

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018;12;31 2017;12;31

EGET KAPITAL Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 3 379 068 3 379 068

Fond för yttre underhåll Not 9 4 632 954 4 599 954

Summa bundet eget kapital 8 012 022 7 979 022

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 67 052 94 623

Årets resultat 5 609 947 60 571

Summa fritt eget kapital ;5 676 999 ;34 052

SUMMA EGET KAPITAL 2 335 023 7 944 970

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut Not 10,11 1 150 000 0

Summa långfristiga skulder 1 150 000 0

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 10,11 2 350 000 0

Leverantörsskulder 49 634 44 702

Skatteskulder 21 524 21 260

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12 52 202 45 752

Summa kortfristiga skulder 2 473 360 111 714

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 958 383 8 056 684

(10)

Noter

Belopp i kronor om inte annat anges.

Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga

anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar 2018 2017

Byggnader 100 100

Fastighetsförbättringar 50 50

Värmeanläggning 1625 1625

Not 2

NETTOOMSÄTTNING 2018 2017

Årsavgifter 416 872 403 158

Hyresbortfall 26 135 0

Hyror lokaler 117 903 116 740

Öresutjämning 15 0

508 655 519 898

Not 3

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018 2017

Fakturerade kostnader 11 327 10 031

Övriga intäkter 0 6 850

11 327 16 881

(11)

Not 4

DRIFTKOSTNADER 2018 2017 Fastighetskostnader

Städning entreprenad 22 336 24 560

Städning enligt beställning 740 0

Mattvätt/Hyrmattor 7 175 8 651

Myndighetstillsyn 1 695 500

Serviceavtal 11 522 11 373

Förbrukningsmateriel 2 044 665

45 512 45 749

Reparationer

Lokaler 0 6 000

Tvättstuga 4 056 1 975

Entré/trapphus 0 2 099

Värmeanläggning/undercentral 8 038 0

Elinstallationer 5 895 6 044

Fasad 7 625 0

25 614 16 118

Periodiskt underhåll

Stambyte 5 506 250 0

Ventilation 73 521 0

5 579 771 0

Taxebundna kostnader

El 22 864 22 102

Värme 128 799 124 328

Vatten 13 530 19 856

Sophämtning/renhållning 11 945 11 516

177 138 177 802

Övriga driftkostnader

Försäkring 19 833 19 297

Tomträttsavgäld 52 000 52 000

KabelTV 3 526 3 537

Bredband 10 952 10 952

86 311 85 786

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 21 524 21 260

TOTALT DRIFTKOSTNADER 5 935 870 346 715

Not 5

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2018 2017

Medlemsinformation 211 0

Tele och datakommunikation 539 283

(12)

Not 6

AVSKRIVNINGAR 2018 2017

Byggnad 52 250 52 250

Förbättringar 32 257 32 257

84 507 84 507

Not 7

BYGGNADER 2018;12;31 2017;12;31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6 829 231 6 829 231

Utgående anskaffningsvärde 6 829 231 6 829 231

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 1 480 848 1 396 342

Årets avskrivningar enligt plan 84 507 84 507

Utgående avskrivning enligt plan ;1 565 355 ;1 480 848

Planenligt restvärde vid årets slut 5 263 876 5 348 383

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad 5 948 000 5 948 000

Taxeringsvärde mark 5 000 000 5 000 000

10 948 000 10 948 000

Uppdelning av taxeringsvärde

Bostäder 10 400 000 10 400 000

Lokaler 548 000 548 000

10 948 000 10 948 000

Fastigheten är upplåten med tomträtt.

Not 8

ÖVRIGA FORDRINGAR 2018;12;31 2017;12;31

Klientmedel hos SBC 634 601 347 655

634 601 347 655

Not 9

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2018;12;31 2017;12;31

Vid årets början 4 599 954 4 591 486

Reservering enligt stadgar 33 000 32 900

(13)

Not 10

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntesats

2018;12;31

Belopp 2018;12;31

Belopp 2017;12;31

Villkors;

ändringsdag

Swedbank 0,890 % 1 200 000 0 20190425

Swedbank 1,310 % 1 150 000 0 20210423

Swedbank 0,742 % 1 150 000 0 Rörligt

Summa skulder till kreditinstitut 3 500 000 0

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 2 350 000 0

1 150 000 0

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 3 500 000 kr.

Not 11

STÄLLDA SÄKERHETER 2018;12;31 2017;12;31

Fastighetsinteckningar 3 600 000 0

Not 12

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018;12;31 2017;12;31

Ränta 6 022 0

Avgifter och hyror 46 180 45 752

52 202 45 752

Not 13

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Föreningen förbereder en fasadrenovering i samarbete med vår grannförening Brf Halleberg 1. Vi håller just nu på att ta in offerter för arbetet och planera upptagande av lån för att bekosta renoveringen.

(14)
(15)

Till årsmötet i Brf Drömkåken 2 Organisationsnummer 769602-3675

Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen för Brf Drömkåken 2

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen

enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika

åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om

effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

som grund för våra uttalanden.

(16)

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Föreningens namn för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stockholm 2019-05-15

---

Ernesto Carocca

References

Related documents

Lars Erik Andersson Ledamot Avgick ur styrelsen 2004-02-19 Jörgen Källström Ledamot Medlem i styrelsen 2004-02-19 Morgan Lindqvist Ledamot.. Daniel Sandblom Ledamot Avgick

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Krister Henrik Hansén, Karin Yvonne Berg, Anders Per Henrik Björk, Lars Erik Lindstrand,

ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond -1 339 395 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -216 690 Summa ansamlad förlust -1 875 736

balanserad vinst före reservering/ianspråktagande 3 659 501 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna - 181 500. totalt 4

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf Vasa i Sollentuna för år 2017 samt av förslaget till

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten