e-strategi i utbildningen

Download (0)

Full text

(1)

POSTADRESS

Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Gymnasietorget 1

TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

e-strategi i utbildningen 2013-2016

Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-IT-kommunerna i länet.

En verksamhet i takt med tiden

Vision

E-strategi i utbildningen i Huddinge ger barn, elever och

vuxenstuderande möjligheter att nå resultat och rusta dem för morgondagens krav och möjligheter. Barn, elever och vuxen-

studerande känner sig motiverade, kreativa och utvecklas i fas med

de möjligheter som den digitala tekniken medger och kräver i vardag

och yrkesliv.

(2)

Syfte

E-strategin utgår från kommunens gemensamma e-strategi, Mål och Budget och förvaltningens IT-plan för samarbete med central IT-sektion..

Målet för barn- och utbildningsförvaltningens e-strategi är att vi ska använda digitala medier och verktyg som ett medel för att främja barnens, elevernas och lärares och övriga medarbetares utveckling och lärande. Den digitala utvecklingen i samhället och på framtidens arbetsmarknad ska avspegla sig i skolan. Huddinge ska ha förskolor och skolor som rustar barn, elever och medarbetare med tillräcklig kunskap och erfarenhet i att använda digitala verktyg för att möta nutida och framtida behov.

Genom en gemensam långsiktig e-strategi skapar vi en tydlig riktning.

E-strategi i utbildningen ska

• ge struktur för genomförande av verksamheternas egen IT- utveckling.

• ge vägledning och stöd, i första hand till skolledare och pedagoger, för att nå e-strategins mål.

• säkra att läroplanens direktiv vad gäller användning av moderna lärverktyg efterföljs.

• säkra likvärdigheten i tillgång till digitala verktyg.

• stödja och öka måluppfyllelsen inom kunskapsutveckling och övriga målområden

• säkra att lärare och övriga medarbetare, barn och elever använder modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

• säkra att lärarna och övriga medarbetare aktivt integrerar IT i undervisningen så att arbetsformer och lärande för barn och elever utvecklas och anpassas efter samhällets behov.

Digital kompetens

Alla medarbetare ska ha kompetens att använda digitala verktyg på bästa sätt.

• Adekvata enheter och avdelningar på barn- och

utbildningsförvaltningen ska stödja skolledare och förskolechefer i deras satsning på digital teknik, i syfte att utveckla skolan.

(3)

• Senast 2014 ska det ha arbetas fram och driftsatts en

organisationsmodell ute på enheterna/områdena som kan driva den IT-pedagogiska utvecklingen.

• Samtliga enheter ska senast 2014 ha en handlingsplan för IT- utveckling med tillhörande kompetensutvecklingsplan.

Att följa upp:

• Enheternas handlings- och kompetensutvecklingsplan plan för IT- utveckling (BUF IT)

• Förvaltningens stöd för enheternas IT-utveckling (Utvecklingsenheten)

• Resurspersoner för enheternas IT-utveckling finns på plats (BUF IT)

Digitala verktyg och funktioner

Alla medarbetare ska ha tillgång till effektiva digitala verktyg och IT-system för administration, pedagogik och kommunikation.

• IT som administrativt, pedagogiskt och kommunikativt hjälpmedel ska vara användarvänligt, enkelt och funktionellt.

• De som arbetar och verkar inom barn- och utbildningsförvaltningen ska ha en fungerande teknik som är lättillgänglig för arbete och lärande oavsett tid och rum.

• IT-systemen ska vara flexibla och det ska vara enkelt att lägga till och förändra tjänster och applikationer

Tekniktillgänglighet

Ökad tillgång till digitala verktyg är en av förutsättningarna för att nå ökad digital kompetens.

 Alla skolledare, lärare och övriga pedagoger på gymnasiet och i grundskolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg.

 Alla förskollärare ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg.

 Alla förskolor och fritidshem ska ha ett digitalt verktyg per avdelning.

 Alla elever på gymnasiet och i grundskolan ska ha ett eget digitalt verktyg. I de tidigare årskurserna kan det vara aktuellt med ett digitalt verktyg på två elever.

(4)

Att följa upp:

Tillgång till digitala verktyg enligt separat tidplan (BUF IT)

Informations- och kommunikationsstruktur

• Förskolans och skolans medarbetare, barn, elever och

vårdnadshavare ska på ett enkelt sätt kunna kommunicera och samverka med varandra via kommunens IT-lösningar.

Samordning

• BUF IT ska samordna kompetensutvecklingsinsatser, inköp, tjänster och avtal för att skapa en organisation med stor potential för pedagogisk utveckling.

IT-pedagog

• Förvaltningen stödjer verksamheterna genom att inrätta två IT- pedagogtjänster. Syftet med dessa tjänster är att inspirera och att driva utvecklingen och användandet av digitala resurser i

undervisningen. IT-pedagogens arbete riktar sig i första hand till arbetslag och nyckelpersoner liksom ledningsgrupper på skolor och förskolor.

Ansvarsfördelning och organisation

Den politiska styrningen

Barn- och utbildningsförvaltningens nämnder beslutar om förvaltningens e-strategi.

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningsledningen ansvarar tillsammans med verksamhetscheferna för e-

strategiska frågor och leder utvecklingen samt följer upp genomförandet/tillämpningen av e-strategin. Förvaltningens ledningsgrupp samordnar, planerar, delegerar och avsätter resurser för en övergripande IT-utveckling.

Verksamhetschefer

Verksamhetscheferna ansvarar/ser till att enheterna arbetar enligt e-strategin inom sin verksamhet.

(5)

BUF IT

BUF IT samordnar och stödjer verksamheternas inköp. Utifrån verksamhetens behov samordnas här även kompetensutveckling, omvärldsbevakning och inspiration.

Förvaltningens kvalitetsavdelning

Kvalitetsavdelningen tar tillsammans med verksamheterna och BUF IT fram mått för att följa upp IT i undervisningen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Enhet/verksamhet

Rektor/ förskolechef ansvarar för att enheterna arbetar enligt e-strategin och planerar för IT-verksamheten på sin enhet. Rektor/ förskolechef ansvarar också för att koppla strategin till en pedagogisk idé på enheten och att driva den strategiska IT-pedagogiska utvecklingen. Rektor/ förskolechef har ansvaret för att medarbetarna har tillräcklig kompetens inom IT-området.

IT- pedagog

Ska inspirera samt driva utvecklingen och användandet av digitala resurser i undervisningen. IT-pedagogens arbete riktar sig i första hand till arbetslag och nyckelpersoner liksom ledningsgrupper på skolor och förskolor.

Lokalt IT-stöd

Enheterna ska ha en eller flera medarbetare med IT-pedagogiskt uppdrag kopplat till verksamheten och ansvara för att driva enhetens IT-pedagogiska utveckling.

Arbetslag och pedagoger

Arbetslaget och pedagogerna ansvarar för att tillämpa e-strategin i arbetet med barn och elever. Pedagogerna ansvarar också för att fortsätta att utveckla IT som en naturlig del i barn och elevers lärande. De ansvarar även för att eleverna får relevant digital kompetens.

(6)

POSTADRESS

Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS

Gymnasietorget 1 Huddinge

TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 300 00 08-535 360 02

E-POST OCH WEBB

barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se

HANDLÄGGARE

Steinmo, Conny 08 – 535 35 000

Conny.Steinmo@huddinge.se

Förskolenämnden

E-strategi för förskolenämnden 2013 - 2016

Förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner förvaltningens bifogade skrivelse "e-strategi i utbildningen 2013-2016" som nämndens e-strategi för 2013-2016.

Sammanfattning

Förvaltningen har arbetat fram en samlad e-strategi för utbildningen med verkan under perioden 2013 - 2016, som syftar till att stödja utvecklingen av användning av digitala verktyg i alla verksamheter från förskola till

vuxenutbildning. Strategin stödjer denna utveckling genom att ge en riktning och beskriva en modell för hur utvecklingen ska stödjas, såväl på

förvaltningsnivå som i verksamheterna. e-strategin ger en önskvärd tidtabell för när olika insatser ska vara på plats.

Beskrivning av ärendet

Undersökningar, bland annat från statens medieråd, visar att många

förskolebarn är vana och entusiastiska användare av datorer och lärplattor; i första hand i hemmiljö, men även på många förskolor där personalen ser möjligheter med framför allt läsplattan som pedagogiskt verktyg. Av dessa skäl är det viktigt att inte se IT i utbildningen som endast en skolfråga. I dagsläget pågår utvecklingsarbete på flera förskoleenheter med lärplattan i centrum och även gemensam fortbildning och inspirationsarbete sker lokalt i kommunen.

IT-utveckling har varit ett prioriterat område i verksamhetsplanen för förskolenämnden 2013 och kommer att vara det även 2014.

Syftet med en samlad e-strategi är att hålla ihop utvecklingen i Huddinges förskolor och skolor för att det ska finnas adekvat IT-kunnande och verktyg för att möta såväl utbildningens som omvärldens krav och behov nu och inför framtiden. Den beskriver behovet av digital kompetens för att utnyttja de verktyg som finns på marknaden och inför de förändringar som kontinuerligt sker. Här beskrivs också behovet av att alla enheter behöver ta fram egna IT- planer för att beskriva sin väg till hur man möter IT i utbildningen.

I strategin finns en målsättning avseende tekniktillgänglighet där det beskrivs

en nivå av tillgänglighet till och med 2016.

(7)

Vidare beskriver e-strategin hur samordning och stöd ska organiseras. För detta behövs en organisation och förvaltningens ledningsgrupp har valt att frigöra de resurser som fanns i det svagt utnyttjade skoldatateket och omvandlat dessa till två IT-pedagogtjänster. IT-pedagogerna kommer att ha som huvuduppgift att ute i verksamheterna stödja, inspirera och informera verksamheternas pedagoger och att hålla i nätverk för inspiration och informationsutbyte.

E-strategin kommer inte med någon skrivning om ekonomiska förutsättningar för utvecklingen. Verksamheternas ambitioner och ekonomiska möjligheter blir en planeringsdiskussion för enhetschefsgrupper och verksamhetschefer.

E-strategins styrka är att den pekar ut en riktning och beskriver stödprocesser och ansvarsfördelning.

Förvaltningens synpunkter

Det är viktigt att notera är att andelen digitala verktyg alltid är mindre viktigt än pedagogernas kunnande om hur de digitala möjligheterna på bästa sätt kan stödja barnens utveckling och lärande. Innehåll går före teknik, måste vara den utgångspunkt som präglar det fortsatta arbetet med IT i utbildningen.

På förskolorna är det framför allt lärplattor som köps in och där man arbetar med olika projekt för att finna ut hur man bäst använder dessa för barnens utveckling och lärande. Det saknas ännu forskning på området men det finns stöd och inspiration att få på internet där erfarenhetsutbytet är intensivt.

Användningen av digitala verktyg i förskolan kan ha en roll i att arbeta mot det man kallar för den andra digitala klyftan. Där den första klyftan framför allt handlade om vilka som hade och vilka barn och familjer som inte hade tillgång till något digitalt verktyg över huvud taget, så handlar den andra klyftan om att få möjlighet och förstå att använda verktyget till

kommunikation och egen utveckling.

IT i utbildningen kommer att vara en central utvecklings- och resursfråga i ett mycket långt perspektiv. Den förelagda e-strategin är en startpunkt för att se denna utveckling som ett samlat ansvar för enheter och förvaltning. Behov av revision av strategin kommer att uppstå då verkligheten inte alltid går den planerade vägen.

Jukka Kuusisto Utbildningschef

Annelie Glifberg

Verksamhetschef för förskolan

(8)

Bilagor

Skrivelse: e-strategi i utbildningen 2013-2016

Beslutet delges

Akten

Figure

Updating...

References

Related subjects :