ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN

Download (0)

Full text

(1)

Social- och hälsovårdsn. § 46 22.04.2015

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN

SOHÄN 22.04.2015 § 46 Beredning: I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn 040-723 4141 och III stadsveterinär-praktiker Katja Mustonen tfn 040 4895797, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt 13 § i veterinärvårdslagen (765/2009) 13 § ska kommunen ordna med akut veterinärhjälp som är tillgänglig under alla tider på dygnet för husdjur som finns på kommunens område. Kommunen ska ordna med jourtjänst för akut veterinärhjälp som behövs utanför tjänstetid i samarbete med andra kommuner inom ett jourområde som motsvarar en eller flera ekonomiska regioner eller ett eller flera landskap. Akut veterinärhjälp inom jourområdet ska ordnas med skild personal för små och för stora djur. Från detta krav får man dock avvika i ett jourområde där djurtätheten är låg eller där små husdjur som utan svårigheter kan transporteras till

veterinärmottagningen utgör en liten andel av alla husdjur som hålls inom jourområdet, eller när det av andra särskilda skäl är motiverat.

Veterinärjouren för samarbetsområdet för veterinärvården i Borgå är för närvarande organiserad med två separata jourområden. Borgå ordnar som egen verksamhet veterinärjouren för Sibbo, Borgnäs, Askola och Borgå. För att ordna jouren för Lovisa och Lappträsk har Borgå ingått avtal med Kotka stad om samjour där Kotka ansvarar för jouren för Pyttis och Kotka, medan Borgå ansvarar för jouren för Borgå, Lovisa och Lappträsk. Avtalets uppsägningstid är 6 månader.

Veterinärjouren ordnas turvis på jourområdets olika mottagningar så, att fyra tjänsteveterinärer med uppgift att erbjuda veterinärtjänster inom respektive jourområde deltar i jouren. De jourhavande

veterinärerna ansvarar för akut veterinärhjälp för både små och stora djur inom sitt jourområde. År 2014 hade de jourhavande

veterinärerna i Borgå samarbetsområde sammanlagt 1100 besök av smådjur och 248 besök hos stora djur.

Inom verksamhetsområdet för veterinärvården i Borgå finns 97 000 invånare, varför djurtätheten för små djur kan beräknas vara ganska hög, minst 12 500 djur. Inom verksamhetsområdet finns också cirka 1500 hästar och lite över 100 gårdar med produktionsdjur (enheter med 20 – 5000 djur). Inom verksamhetsområdet är djurtätheten för smådjur och stora djur inte låg i den mening som avses i

veterinärvårdslagen, varför lagens krav att i huvudsak anlita olika personer för jouren för små och stora djur är förpliktande.

Kommunala veterinärer som erbjuder veterinärtjänster berörs inte av arbetstidslagen. Således följer de inte ordinarie arbetstid. De ska

(2)

emellertid vara anträffbara för klienter under tjänstetid samt under de jourpass som hör till tjänsten. Jouren sköts vid sidan av det normala dagsarbetet. För jour under veckoslut får veterinären två lediga dagar. Ett jourpass på natten under veckan är 16 timmar, och veckoslutsjouren är 64 timmar. Det längsta enhetliga arbetspasset kan vara upp till 104 timmar. Till sin natur är jouren primärjour, varför jourhavande veterinären inte kan garanteras tillräcklig dygnsvila.

Enligt 8 § i arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Risker och olägenheter i arbetet ska undanröjas eller, om detta inte är möjligt, ersättas med sådant som är mindre farligt eller skadligt.

En utredning inleddes inom veterinärvården år 2014 om alternativen för att ordna veterinärvården. Målet var att identifiera sådana

alternativ som uppfylla lagstiftningens krav, minskar jourbelastningen på veterinärer till en skälig nivå och är kostnadsmässigt förmånlig för kommunerna inom samarbetsområde. En detaljerad jämförelse av alternativen visas i tabell 1.

1. Veterinärjour i samarbete med Vanda stad

Vanda stad vill gärna ingå ett samarbetsavtal om veterinärjour med hälsoskyddet i Borgå, enligt ömsesidighetsprincipen:

Veterinärjouren utanför tjänstetid för smådjur inom

verksamhetsområdet för hälsoskyddet i Borgå och i Vanda stad skulle skötas av stadsveterinärerna i Vanda. Den akuta veterinärhjälpen för stora djur under tjänstetid samt jouren utanför tjänstetid skulle skötas av veterinärerna vid

hälsoskyddet i Borgå. Såväl Borgå som Vanda skulle själva stå för kostnaderna för de veterinärtjänster som de producerar.

Stadsveterinärmottagningen i Vanda har utrustning bl.a. för inhalationsanestesi, röntgen och blodprovsanalysator. På mottagningen finns också ett biträde under jourtid om

vardagskvällar och dagtid under veckoslut. Mottagningen har således färdighet också för krävande diagnostik och kirurgi.

I synnerhet för klienter med smådjur skulle resorna till jouren bli längre. För de stora djuren beror jourresans längd på

jourhavande veterinärens stationeringsort, såsom hittills.

Jourresans längd ökar i någon mån också i utkanten av

verksamhetsområdet, om jourhavande veterinären befinner sig i andra ändan av området. Resornas längd ligger dock inom de riksomfattande kvalitetskraven (jourtjänster under jourtid bör vara tillgängliga i 90 % av fallen på ett avstånd kortare än 100 kilometer).

(3)

Veterinärerna i Borgå skulle kunna ha färre jourpass än hittills.

Då telefonrådgivningen nattetid för ägare av smådjur flyttas till Vanda, har veterinärerna i Borgå bättre möjlighet till vila under jourpasset.

2. Veterinärjour i samarbete med Kotka stad

Kotka stad vill gärna fortsätta joursamarbetet så att jouren fördelas i proportion till tjänsteveterinärerna. Jouren för små och stora djur kan skötas separat så att de två nuvarande jourområdena slås ihop och två veterinärer har jour samtidigt i området. Den ena av veterinärerna skulle ansvara för smådjur och den andra för akut veterinärhjälp för stora djur. Såväl Borgå som Kotka skulle själva stå för kostnaderna för de veterinärtjänster som de producerar.

I detta alternativ är det ändamålsenligast att koncentrera jouren för smådjur till två mottagningar (t.ex. i Pyttis samt en mottagning inom verksamhetsområdet för hälsoskyddet i Borgå). Mottagningarna skulle utrustas enligt det

riksomfattande programmet för veterinärvård med utrustning som är bättre än minimikravet (inhalationsanestesi, röntgen, blodprovsanalysator). Även jourhavande biträde skulle

anställas på mottagningarna. Vid jouren för smådjur kunde en högre klinikavgift kunna tas i bruk för jourtider, för att i viss mån täcka investeringarna och kostnaderna för ett biträde.

Ett alternativ till höjningen av smådjursmottagningarnas utrustningsnivå är att ingå ett remissavtal med en privat veterinärstation som erbjuder tjänster dygnet runt. Patienter som behöver akuta och krävande veterinärtjänster kunde enligt avtalet få remiss till fortsatt vård under jourtid (t.ex. kirurgi och diagnostik som kräver specialutrustning). Tänkbara

serviceleverantörer är åtminstone Univet Oy:s kliniker i Vanda och Hattula samt Universitetets djursjukhus i Helsingfors.

Tjänsterna ska konkurrensutsättas före beslut om upphandling.

Priset på remissavtal på andra orter i Finland ligger mellan 5 000 och 25 000 €¨år.

Såväl smådjursklienternas genomsnittliga resor till

jourmottagningen som veterinärens genomsnittliga resor till gårdar med stora djur skulle bli en aning längre. Resornas längd ligger dock inom de riksomfattande kvalitetskraven (jourtjänster under jourtid bör vara tillgängliga i 90 % av fallen på ett avstånd kortare än 100 kilometer).

För veterinärerna skulle antalet jourpass i detta alternativ vara oförändrat, och i synnerhet kunde de ansvariga

(4)

tjänsteinnehavarnas dygnsvila under jouren för smådjur inte garanteras.

3. Upphandling av jouren för smådjur hos privat serviceproducent och jour för stora djur som egen verksamhet

Borgå skulle stå för kostnaderna för sina egna veterinärtjänster samt för kostnaderna för den smådjursjour som upphandlas hos en privat serviceproducent. Tänkbara serviceproducenter är bland annat Univet Oy:s kliniker i Vanda och Hattula samt Universitetets djursjukhus i Helsingfors, vilka redan i dag erbjuder veterinärtjänster utanför tjänstetid. Tjänsterna ska konkurrensutsättas före beslut om upphandling. På andra orter i Finland ligger kostnaderna för veterinärjour för smådjur hos privata serviceproducenter utanför tjänstetid mellan 50 000 och 150 000 € / år. Vid konkurrensutsättning bör man också vara beredd på att privata kliniker inte betraktar jourtjänster utanför tjänstetid som ekonomiskt lönsamma, beroende på det relativt låga antalet klienter inom jourområdet.

Jourresorna för smådjursklienter är svåra att beräkna före konkurrensutsättningen, eftersom jourmottagningens läge inte är känd. Sannolikt skulle resorna bli längre än de är i dag.

Uppfyllandet av de riksomfattande kvalitetskraven ska ställas som villkor för upphandlingar. För produktionsdjuren beror resans längd på jourhavande veterinärens stationeringsort, såsom hittills. Jourresans längd ökar i någon mån i utkanten av verksamhetsområdet, om jourhavande veterinären befinner sig i andra ändan av området. Resornas längd ligger inom de riksomfattande kvalitetskraven (jourtjänster under jourtid bör vara tillgängliga i 90 % av fallen på ett avstånd kortare än 100 kilometer).

Veterinärerna i Borgå skulle kunna ha färre jourpass än hittills.

Då telefonrådgivningen nattetid för ägare av smådjur övergår till en privat serviceproducent, har veterinärerna i Borgå bättre möjlighet till vila under jourpasset.

Alternativen 1 och 2 har presenterats för de ledande

tjänsteinnehavarna i samarbetsområdet. Av kommunerna i samarbetsområdet begärdes också utlåtanden om alternativen.

Också kommuninvånarna samt de i området verksamma producenterna av privata veterinärtjänster och

producentsammanslutningarna har erbjudits möjlighet att

kommentera alternativen. En sammanfattning av kommentarerna och utlåtandena finns i bilaga 2. Joursamarbete med Vanda betraktades allmänt som ett bättre alternativ än samarbete med Kotka. Alternativ 3 har införts på basis av respons från privata

(5)

veterinärer i området.

Av de utredda alternativen är joursamarbete med Vanda det

kostnadsmässigt förmånligaste, minskar veterinärernas bundenhet vid arbetet och höjer smådjurs- och produktionsdjursklienternas servicenivå från nuvarande. Avståndet mellan klienter och jourtjänster för stora djur ökar också mindre än i

jämförelsealternativet. Konkurrensen mellan kommunal veterinärvård och områdets privata serviceproducenter minskar i någon mån då jouren för smådjur flyttas untanför området, eftersom efterfrågan på privata lokala veterinärtjänster utanför tjänstetid sannolikt ökar.

Bilagor:

Kommentarer Jourutredning Jämförelsetabell Shd:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att bland de presenterade alternativen för veterinärjour välja joursamarbete med Vanda stad på de villkor som nämns ovan så, att samarbetet inleds 31.12.2015.

Nämnden beslutar också säga upp samarbetsavtalet med Kotka stad om ordnande av veterinärjouren från 31.12.2015.

Beslut:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att bland de presenterade alternativen för veterinärjour välja joursamarbete med Vanda stad så, att samarbetet inleds 31.12.2015. Nämnden

beslutade också enhälligt säga upp samarbetsavtalet med Kotka stad om ordnande av veterinärjouren från 31.12.2015.

Figure

Updating...

References

Related subjects :