• No results found

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås"

Copied!
36
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (2)

Datum

2016-08-31 LTV 160775

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post

Landstinget Västmanland Landstingshuset 721 89 Västerås

Landstingshuset, ing 4 021-17 30 00 232100-0172 landstinget@ltv.se

Telefax VAT nr Webbadress

021-17 45 09 SE232100017201 www.ltv.se

Landstingets revisorer

Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig vårdgivare för Landstinget Västmanland utifrån tidigare granskning 2010 vidtagit ett flertal åtgärder avseende styrning, uppföljning och samordning inom patientsäkerhetsområdet för att säkerställa en god intern kontroll.

En viktig del i detta är uppbyggnaden av en central patientsäkerhetsfunktion och in- tegreringen av patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Västmanlands ledningssystem.

Landstinget Västmanland har utvecklat patientsäkerhetsarbetet inom många om- råden för att säkerställa ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete både på bredden och på djupet med engagemang inom alla verksamheter.

Landstingsstyrelsen är informerad om och medveten av att ha en god personal- försörjning samt fokus på samverkan med andra vårdgivare är viktiga hörnpelare i ett fortsatt gott patientsäkerhetsarbete.

I Landstinget Västmanlands Patientsäkerhetsberättelse redovisas varje år övergripande mål och strategier, vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivits, de resultat som nåtts samt planerade satsningar för att nå bästa möjliga patientsäkerhet - för en nollvision av undvikbara skador i vården.

Det program för patientsäkerhet som är under framtagande kommer att säkerställa det fortsatta arbetet.

Nedan följer kommentarer till några punkter i revisionsrapporten Avsnitt 1.1 Bakgrund

Enär suicid med vårdkontakt senaste fyra veckorna skall lex Maria-anmälas sedan år 2006 och betraktas som patientolycksfall har Landstinget Västmanland i sitt patient- säkerhetsarbete även förutom de traditionellt vanligaste vårdskadorna fokuserat på detta.

Avsnitt 2.1 Övergripande mål och strategier

Landstingsplanens resultatmål för patientsäkerhetsområdet; att antalet patienter som drabbas av allvarlig vårdskada skall minska mäts genom antalet anmälningar enligt lex Maria. En viktig grund är att alla allvarliga vårdskador kommer till känna.

Genom en väl utbyggd avvikelserapportering och de processmål som antagits om klassificering och allvarlighetsbedömning säkerställs detta.

Det centrala patientsäkerhetsteamet följer upp alla avvikelser samt har med detta som en punkt i patientsäkerhetsdialogen.

Bil 16 a

(2)

2 (2)

Datum

2016-08-31

Avsnitt 2.2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetets fördelning inom verksamheten

Patientsäkerheten är av högsta vikt inom Landstinget Västmanland och genomsyrar organisationen på alla nivåer. Det påbörjade arbetet tillsammans med landstingets HR-avdelning; att än mer lyfta patientsäkerhetsperspektivet vid introduktionen av ny personal är av stor betydelse med tanke på personalomsättningen. För inhyrd perso- nal finns detta också med i introduktionen och som ett krav på leverantören.

Avsnitt 2.4 Källor för egenkontroll

Landstinget Västmanland var tidigt med att bredd-införa infektionsverktyget inom all specialistsjukvård. En tydlig struktur för arbetet finns och är beskriven i Patientsäker- hetsberättelsen. Infektionsverktyget är ej ännu utvecklad för primärvården men ett nationellt utvecklingsarbete pågår.

Patientsäkerhetskulturmätningarna har återförts både landstingsövergripande men även på förvaltning och verksamhetsnivå för även lokala handlingsplaner. Vid 2017 års mätning kommer även de privata utförarna av primärvård att omfattas.

Markörbaserad journalgranskning är en metod som ej heller ännu finns tillämpbar för primärvården. Däremot granskas metodiskt patientjournaler för nya hyrläkare.

Avsnitt 2.5 Systematiskt förbättringsarbete

De risker som finns i vården vid övergången mellan olika vårdgivare har Landstinget Västmanland uppmärksammat och tagit initiativ till gemensamma händelse- och risk- analyser tillsammans med flera vårdgivare. Vidare har landstinget startat nätverks- möten med samtliga kommuners medicinskt ansvariga sjuksköterskor för gemensamt patientsäkerhetsarbete.

Revisionen lyfter vikten av fortsatt initiativ till olika samverkansytor mellan olika ak- törer eftersom samverkan ska ses som en del av patientsäkerhetsarbetet.

Inom ramen för Vårdvalet sker samverkan och kvalitetsutveckling inbegripande patientsäkerhetsarbetet mellan primärvårdens olika utförare. Ett speciellt råd KU- rådet bevakar detta och ordnar årligen den Västmanlänska kvalitetsdagen för primärvården.

FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

Denise Norström Anders Åhlund

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör

(3)

Bil 16 b

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

     

   1 (2)

Datum  Diarienr 

  2016‐08‐31  LTV160772 

     

     

  

 

     

Postadress  Besöksadress  Telefon, vxl  Org Nr  E‐post 

Landstinget Västmanland  Landstingshuset  721 89 Västerås 

Landstingshuset, ing 4  021‐17 30 00 232100‐0172 landstinget@ltv.se

Telefax  VAT nr  Webbadress 

021‐17 45 09 SE232100017201  www.ltv.se

     

 

Landstingets revisorer   

       

Yttrande över förstudie ”Ambulansdirigeringen” 

Landstingets revisorer har överlämnat förstudierapport ”Ambulansdirigeringen” till  Landstingsstyrelsen för yttrande. 

Landstingets revisorer bedömer att de potentiellt största riskerna utifrån ett patient‐

säkerhetsperspektiv förekommer i samband med problem att bemanna arbets‐

schemat inom larmcentralen och överväger att följa upp bemanningssituationen  framöver. 

Första året har varit tufft bemanningsmässigt. Man bör ha i åtanke att arbetet som  larmoperatör/dirigent är en ny roll för många av sjuksköterskorna i larmcentralen. 

Erfarenheter från andra larmcentraler visar på en relativt stor initial personal‐

omsättning när en ny central startas. För att säkra goda svarstider använder sig  Sjukvårdens Larmcentral (som finns i både Västerås och Uppsala men jobbar som en  enhet) av så kallad overflow för inkommande samtal, vilket innebär att samtal från  en central besvaras av den andra centralen om svarstiden överstiger en förut‐

bestämd tid.  

Liksom övriga delar av sjukvården, där sjuksköterskor utgör huvuddelen av perso‐

nalen, är personalförsörjningen den största utmaningen. Arbetet med att skapa en  stabil arbetsplats är en ständigt pågående process. Ett exempel på en åtgärd är  anställning av en utbildningssjuksköterska.   

 

Kommentarer till riskbedömningen. 

 Svårigheter att nå fastställt tillgänglighetsmål.      

Tillgänglighetsmålen för ambulanssjukvården har förbättrats kraftigt de senaste  åren och med ”Larmcentral i egen regi” kan vi se att vi kommer nå de, nationellt  sett, högt ställda målen.  

 I en eventuell fördjupning kan det vara av intresse att granska samspelet mellan  ambulansdirigeringen och hanteringen av sjukresor. Även nyttjandet av och  tillgången till helikopterresurs bör beaktas i en eventuell fördjupning. 

Ambulansdirigeringsnämnden har beslutat att initialt satsa på en stabil grund‐

tjänst; därefter finns möjlighet att utveckla larmcentralens tjänster. Gällande  helikopter finns det en rutin för hur kringliggande läns helikoptrar ska användas.   

Bil 17 a

(24)

     

  2 (2)

Datum  Diarienr 

2016‐08‐31  LTV160772 

  

 

  

 

   

 Hur påverkas ambulansdirigeringen av införandet av en mer finfördelad  prioritering av larmen? 

En finfördelad prioritering ger dirigenten en större verktygslåda att leda lands‐

tingets prehospitala resurser. Dirigenten har ett övergripande ansvar för att  upprätthålla beredskapen i länet. 

 

FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN    

 

Denise Norström    Anders Åhlund   

Landstingsstyrelsens ordförande  Landstingsdirektör   

(25)

Bil 17 b

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

References

Related documents

NMI 2013 avseende medarbetarsamtal fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor. Generellt sett uppvisar kvinnornas svar något högre NMI än männens

- Om köpare har med egen artiklar (matlåda, bestick och glas/behållare för dryck) för påfyllnad, till skillnad från engångsartikel, bör ett rabatterat pris på Tisdagslunch ges

ÅHS styrelse har gett primärvården i uppdrag att även införa detta på Åland.. Vid den omfattande hälsoundersökningen som

- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2021 - Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 100 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende.. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att

Den här planen handlar om hur rektor och all personal bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande

Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens slutsats att områden i de sydöstra delarna av kommunen bör prioriteras för vindkraft före området inom riksintresset

Det pågår ett arbete med att fördjupa vattenplanens åtgärder genom att ta fram åtgärdsprogram för respektive avrinningsområden i kommunen (ca 15) och i dessa kommer frågan