• No results found

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

Skickas till:

Trosa kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Sökande

Org nr/ pnr Namn

Tel nr Dagtid/

Mobil

Adress

Fax nr

E-post

Serverings- ställe

Namn

Gatuadress Postnummer och postort

Serveringens omfattning

Servering skall ske till (ange till vilka alkoholservering skall ske)

Tillställningens art Beräknat antal

gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl Vin Andra jästa alkoholdrycker Sprit

Serverings- tid

Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas. Datum

Sökandens- underskrift

Underskrift av sökanden/behörig firmatecknare Namnförtydligande/titel Ansökningsdatum

För anvisningar till ansökan, se följande sidor.

(2)

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Anvisningar till ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person (firmatecknare) samt insändas till Miljökontoret (se adress nedan). Ansökan remitteras under handläggningen för yttrande till berörda myndigheter.

Följande handlingar skall bifogas ansökan:

 Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas).

 Kopia på hyreskontrakt för lokalen/markupplåtelse.

 Planritning över serveringsytan, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som är bordsavdelning/matsal och antal platser vid bord, eventuell drinkbar samt eventuell uteservering. Av ritningen skall även framgå hur serveringsytan är avgränsad mot omgivningarna.

 Brandmyndighetens godkännande av arrangemanget jämte uppgift om max antal personer som får vistas i lokalen. Uppgift om brandskyddsansvarig på bilagd blankett.

 Verksamhetsbeskrivning.

 Meny

 Dokumenterad kunskap i alkohollagen, dvs ett godkänt resultat på FHI’s kunskapsprov.

 Personbevis

 Skuldfrihetsintyg

 Bolagsregistreringsbevis, ej äldre än 3 månader

(3)

Information om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Syftet med denna skrivelse är att på ett tidigt stadium informera sökande om de krav som skall vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skall kunna erhållas. Framställningen nedan gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare föreskrifter och myndighetskrav kan förekomma.

Trosa kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Alkoholserveringen skall ingå i ett evenemang som är seriöst. Serveringstillstånd till evenemang som huvudsakligen vänder sig till ungdomlig publik under 20 år bör noga övervägas.

Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse. Miljönämndens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda.

Servering skall bedrivas på en avgränsad yta där den övervägande delen upptas av bordsplatser

Betryggande tillsyn skall garanteras. I denna ingår att servering och konsumtion av alkohol endast sker inom den avgränsade ytan. Det är tillståndshavarens ansvar att villkoren för tillståndet efterlevs.

Sökanden måste uppfylla alkohollagens lämplighets- och kunskapskrav för att kunna få tillstånd för servering av alkoholdrycker.

Polismyndighetens och miljönämndens bedömning av riskerna för störda grannar och

ordningsstörningar tillmäts stor betydelse vid prövning av serveringens placering och serveringstidens längd.

Därutöver gäller följande:

Särskild måttfullhet skall iakttas vid marknadsföring av alkoholdrycker.

Serveringsansvarig skall finnas närvarande under hela serveringstiden.

Kassaregister skall finnas. Kvitto skall alltid erbjudas kunden/gästen.

Tillståndsenheten

Trosa Kommun

(4)

Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer

ANMÄLARENS UPPGIFTER

Personuppgifter i denna handling behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och behandlas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Tillståndshavare/

sökande

Organisationsnummer/personnummer Namn

Serverings- ställe

Namn Restaurangnummer

Gatuadress Postnummer Postort

Serverings-

Namn Personnummer

ansvarig personal (samtliga vid anmälnings- tillfället, även tidigare anmälda)

Underskrift anmälare

§

Underskrift Namnförtydligande/titel Datum

ANTECKNINGAR – Tillståndsenheten i Trosa Kommun Registrering

Anteckning

Denna anmälan ersätter tidigare insänd anmälan enligt 8 kap 18

§ alkohollagen (2010:1622)

Signum/Datum

(5)

Brandskyddsansvarig vid alkoholutskänkning

Denna blankett skall fyllas i vid ansökan om tillstånd för alkoholutskänkning.

Anläggning

Gatuadress

Fastighetsbeteckning

Brandskyddsansvarig

Namn, textat Tele,dag Tele, kväll

Postadress Postnr och ort

Ställföreträdande brandskyddsansvarig

Namn, textat Tele, dag Tele, kväll

Postadress Postnr och ort

Ställföreträdande brandskyddsansvarig

Namn, textat Tele, dag Tele, kväll

Postadress Postnr och ort

Vid tillståndspliktig alkoholutskänkning skall det finnas en brandskyddsansvarig.

Brandskyddsansvarig skall vara den som är tillståndsinnehavare för alkoholutskänkningen. Är inte den brandskyddsansvarige i ”tjänst” vid tillställningen skall det finnas en utsedd brandskyddsansvarig (ställföreträdande brandskyddsansvarig). Detta ansvar skall läggas på den person som har de högsta befogenheterna under tiden försäljningen av tillståndspliktiga drycker pågår, t ex den serveringsansvarige.

Gäller tillståndet tillsvidare och lokalen rymmer fler än 150 personer ska ansvar och befogenheter för den brandskyddsansvarige dokumenteras.

Det är den brandskyddsansvarige som ansvarar för att personantalet inte överstiger enligt tillståndet tillåtet antal.

Brandskyddsansvarig ansvarar för att personalen har tillfredsställande kunskap och utbildning för att kunna hantera den brandsläckningsutrustning som finns i lokalen, samt för att medverka vid en larm-/brandsituation.

Brandskyddsansvarig ansvarar för att brandtekniska installationer i anläggningen fungerar.

References

Related documents

2§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker till allmänheten - Edsbacka Wärdshus, Sollentuna. 2021/0065

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL ALLMÄNHETEN, SAMT FÖR ENLIGT 8 KAP 2 § ALKOHOLLAGEN (2010:1622) FRÅN FIRATKERIM AB, 556829-2253