Oponentní posudek na diplomovou práci

Download (0)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Alena Mancová

Studijní program/obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Název práce: Školní úspěšnost - vliv sociálního postavení rodiny Vedoucí práce: PhDr. Jitka Josífková

Hodnotící kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce:

Zvolené téma je přínosné pro učitelku 1. stupně. Autorka navíc mohla využít dlouhodobých zkušeností z učitelské práce na malé škole. Sociální postavení rodiny a jeho vliv na školní úspěšnost je problémem aktuálním.

Teoretická část je logicky strukturována, autorce se podařilo využít vhodnou literaturu. Pojmy jsou vysvětelny srozumitelně. Souvislá část je věnována školní úspěšnosti, vlivu rodiny na školní úspěšnost a vztahům v sociálních skupinách. Teoretická část se opírá o vhodnou odbornou literaturu. Na některých místech by však bylo výhodnější text více komentovat a propojovat.

Praktická část má jasně vymezeny výzkumné úkoly. Autorka využila baterii metod a

postupů, které vhodným způsobem popsala. Metodologicky se snažila i zobjektivizovat volbu srovnávaných žáků jasnou volbou kritérií. Autorka využila převážně kvalitativního přístupu s metodami dlohodobého porozování, strukturovaného rozhovoru, sociometrického

dotazníku, dotazníků pro žáky a rodiče.

Dle mého názoru pracuje autorka s metodami citlivě. Snaží o logické interpretace, přičemž usiluje vyhnout se přílišnému zobecňování vlastních poznatků.

Chválím snahu o přehledné shrnutí výsledků. Naopak v diskusi se mohla autorka více opřít o srovnávání s jiným autorky. Metody, které autorka ve výzkumu použila, je možno prakticky využívat ke zlepšení diagnostiky třídy i žáků.

Autorka ke zpracovnání diplomové práce přistupovala zodpovědně a s velkým zaujetím.

Oceňuji samostatný a kreativní přístup při hledání metod a snahu o interpretaci.

Jazyk práce je celkově kultivovaný a odborný. Odkazování na odbornou literaturu však není tak časté, u některých pasáží není jasné, odkud autorka čerpá (např. str. 15-16).

Celkově práce splňuje kritéria k udělení titulu magistr a doporučuji ji k obhajobě.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu:

1. Zamyslete se nad tím, jak lépe zapojit do spolupráce se školou rodiny na socioekonomicky nízké úrovni.

2. Pokuste se srovnat výslekd ysvé práce se závěry jiných autorů.

Datum:

19.5.2014

Podpis:

Figure

Updating...

References

Related subjects :