Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM)

Download (0)

Full text

(1)

Instruktion verksamhetsförlagd utbildning och bedömning Barnmorskeprogrammet vid GU, 2009-06-01

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM)

Namn:_____________________________________________________________________

Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive dokument), är det nödvändigt att under VFU använda kursplan samt tillhörande studiehandledning.

Dokumentation i samtliga blanketter samt alla samtal är obligatoriska moment.

1. Information till handledande barnmorska

Det är av värde att handledaren får kännedom om studentens professionella bakgrund för att kunna individualisera handledningen. Det som studenten anser vara sådan viktig information kan dokumenteras och överlämnas till handledaren i samband med planeringssamtalet.

2. Reflektion och självevaluering av vårdsituation

Efter varje arbetspass skall student och handledare tillsammans ansvara för att kort beskriva vårdsituationen. Fokus skall vara på studentens reflektion över lärandet i olika situationer.

3. Underlag för samtal under verksamhetsförlagd utbildning

Detta dokument används vid samtal var 14:e dag mellan student och handledare.

Följande kriterier utgör underlag för de återkommande diskussionerna: Teoretiska kunskaper; Förmåga att lösa problem; Förmåga till handlingsberedskap; Förmåga att stödja, stärka och kommunicera med kvinnan och hennes närstående; Förmåga att samarbeta och kommunicera med olika personalgrupper; Förmåga till uppfattning av egna begränsningar; Förmåga till lyhördhet, närhet, distans och självkännedom;

Förmåga att arbeta självständigt; Studentens och handledarens feedback till varandra.

Dessa kommer i slutet av kursen även vara ett stöd vid det slutgiltiga bedömningssamtalet:

Studenten och handledaren förbereder sig före samtalet genom att gå igenom alla kriterier och gör noteringar i var sitt underlag (dokument 3). Därefter tar student/handledare del av den andres noteringar som skall ligga till grund för samtalet.

Utgå med fördel från specifika vårdsituationer.

4. Bedömningsblankett VFU

Planeringssamtal: Samtalet syftar till att planera studentens verksamhetsförlagda utbildning i relation till kursens lärandemål. Handledaren tillsammans med studenten är ansvarig för att detta samtal genomförs.

Utvecklingssamtal: Syftet med samtalet är att studenten får stöd och stimulans till fortsatt utveckling utifrån planringen att uppnå lärandemålen. Skriftlig dokumentation av resurser och brister hos studenten är obligatorisk.

Bedömningssamtal: Syftet med detta samtal är att bedöma studentens uppfyllelse av lärandemålen. Bedömningen utgör ett underlag för examination. Underkänd verksamhetsförlagd utbildning ska skriftligen motiveras.

(2)

===================================

===================================

===================================

=======================================

Information till handledande barnmorska

Namn:______________________________________________________________________

Personnummer:_____________________________ Termin:_________________________

Adress:_____________________________________________________________________

Telefon:________________________ E-post adress:_________________________________

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska och annan information som du vill delge dina handledare

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1

(3)

Instruktion verksamhetsförlagd utbildning och bedömning Barnmorskeprogrammet vid GU, 2009-06-01

Reflektion och självevaluering av vårdsituation

Datum:__________ Typ av vårdsituation:___________________________________

Beskriv kortfattat en av dagens vårdsituationer. Fokusera på vad du specifikt lärt dig i denna situation.

Handledares kommentar:

Handledares underskrift:_______________________________________________________

2

(4)

Instruktion verksamhetsförlagd utbildning och bedömning Barnmorskeprogrammet vid GU, 2009-06-01 aaaa~íìãLëáÖå~íìê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ~íìãLëáÖå~íìê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ~íìãLëáÖå~íìê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ~íìãLëáÖå~íìê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ====

^å~ãåÉë=====

^å~ãåÉë=====

^å~ãåÉë=====

^å~ãåÉë======

= o™ÇÖá o™ÇÖá o™ÇÖá o™ÇÖáîåáåÖîåáåÖîåáåÖîåáåÖ=

dóåÉâçäçÖáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ dóåÉâçäçÖáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ dóåÉâçäçÖáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ dóåÉâçäçÖáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=

péÉâìäìãJìåÇÉêë∏âåáåÖ=çÅÜ=Éî=

éêçîí~ÖåáåÖ=

_áã~åìÉää=é~äé~íáçå=

hçãÄáåÉê~ÇÉ=ÜçêãçåÉää~=ãÉíçÇÉê hçãÄáåÉê~ÇÉ=ÜçêãçåÉää~=ãÉíçÇÉê hçãÄáåÉê~ÇÉ=ÜçêãçåÉää~=ãÉíçÇÉê hçãÄáåÉê~ÇÉ=ÜçêãçåÉää~=ãÉíçÇÉê=

mJéáääÉê=

mJêáåÖ=

mJéä™ëíÉê=

dÉëí~ÖÉå~=ãÉíçÇÉê dÉëí~ÖÉå~=ãÉíçÇÉê dÉëí~ÖÉå~=ãÉíçÇÉê dÉëí~ÖÉå~=ãÉíçÇÉê=

i™ÖÇçëÉê~ÇÉ=ãáåá=éJéáääÉê=

jÉää~åÇçëÉê~ÇÉ=éJéáääÉê=

mJëí~î~ê=

e∏ÖÇçëÉê~ÇÉ=éJéáääÉê=

mJëéêìí~=

fåíê~ìíÉêáå~=é fåíê~ìíÉêáå~=é fåíê~ìíÉêáå~=é fåíê~ìíÉêáå~=éJJJJãÉÇÉäãÉÇÉäãÉÇÉäãÉÇÉä=

lÄëÉêîÉê~í=áåë®ííåáåÖ=~î=ëéáê~ä=

dàçêí=áåë®ííåáåÖ=~î=âçéé~êëéáê~ä=

dàçêí=áåë®ííåáåÖ=~î=Üçêãçåëéáê~ä=

_~êêá®êãÉíçÇÉê _~êêá®êãÉíçÇÉê _~êêá®êãÉíçÇÉê _~êêá®êãÉíçÇÉê=

hçåÇçã=

mÉëë~ê=

^âìí=éêÉîÉåíáîãÉÇÉä=Òa~ÖÉå

^âìí=éêÉîÉåíáîãÉÇÉä=Òa~ÖÉå

^âìí=éêÉîÉåíáîãÉÇÉä=Òa~ÖÉå

^âìí=éêÉîÉåíáîãÉÇÉä=Òa~ÖÉåJJJJÉÑíÉêÉÑíÉêÉÑíÉêÉÑíÉêJJJJ éáääÉêÒ

éáääÉêÒ éáääÉêÒ éáääÉêÒ=

kcmLi^j kcmLi^j kcmLi^j kcmLi^j=

o™ÇÖáîåáåÖ=çã=ëíÉêáäáëÉêáåÖ o™ÇÖáîåáåÖ=çã=ëíÉêáäáëÉêáåÖ o™ÇÖáîåáåÖ=çã=ëíÉêáäáëÉêáåÖ o™ÇÖáîåáåÖ=çã=ëíÉêáäáëÉêáåÖ=

dê~îáíÉíëíÉëí dê~îáíÉíëíÉëí dê~îáíÉíëíÉëí dê~îáíÉíëíÉëí=

^Äçêíê™ÇÖáîåáåÖ

^Äçêíê™ÇÖáîåáåÖ

^Äçêíê™ÇÖáîåáåÖ

^Äçêíê™ÇÖáîåáåÖ=

^åí~ä=íáãã~ê=

^åí~ä=íáãã~ê=

^åí~ä=íáãã~ê=

^åí~ä=íáãã~ê=

éêÉîÉåíáîãÉÇÉäëê™ÇÖáîåáåÖLÇ~Ö éêÉîÉåíáîãÉÇÉäëê™ÇÖáîåáåÖLÇ~Ö éêÉîÉåíáîãÉÇÉäëê™ÇÖáîåáåÖLÇ~Ö éêÉîÉåíáîãÉÇÉäëê™ÇÖáîåáåÖLÇ~Ö====

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

=============================

Aktivitetsblad för preventivmedelsrådgivning vid MHV/BMM

(5)

Instruktion verksamhetsförlagd utbildning och bedömning Barnmorskeprogrammet vid GU, 2009-06-01

Underlag för samtal handledare/student var 14:e dag under VFU. Bedömningen skall genomföras utifrån kursplan och studiehandledning.

Teoretiska kunskaper

Förmåga att lösa problem

Förmåga till handlingsberedskap

Förmåga att stödja, stärka och kommunicera med kvinnan och hennes närstående

Förmåga att samarbeta och kommunicera med olika personalgrupper

Förmåga till uppfattning av egna begränsningar

Förmåga till lyhördhet, närhet, distans och självkännedom

Förmåga att arbeta självständigt

Studentens och handledarens feedback till varandra

Studentens namn:____________________________________Datum:__________________

3

(6)

Underlag för samtal handledare/student var 14:e dag under VFU. Bedömningen skall genomföras utifrån kursplan och studiehandledning.

Teoretiska kunskaper

Förmåga att lösa problem

Förmåga till handlingsberedskap

Förmåga att stödja, stärka och kommunicera med kvinnan och hennes närstående

Förmåga att samarbeta och kommunicera med olika personalgrupper

Förmåga till uppfattning av egna begränsningar

Förmåga till lyhördhet, närhet, distans och självkännedom

Förmåga att arbeta självständigt

Studentens och handledarens feedback till varandra

Handledarens namn:_________________________________Datum:__________________

3

(7)

Instruktion verksamhetsförlagd utbildning och bedömning Barnmorskeprogrammet vid GU, 2009-06-01

Bedömningsblankett Verksamhetsförlagd utbildning

Student___________________________________________ Personnummer__________________________

Enhet_____________________________________________ Tid___________________________________

Termin____________________________________________

Planeringssamtal mellan student och handledare Datum________________________________

(enligt kursens syfte och mål)

Närvarande________________________________________________________________________________

Utvecklingssamtal (obligatoriskt) Datum_______________________________

(efter halva tiden i förhållande till syfte och mål)

Tillfredställande utveckling

Bör förbättras om målen för kursen skall nås Sammanfattning av fortsatt behov av lärande samt strategier för måluppfyllelse:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Närvarande________________________________________________________________________________

Bedömningssamtal Datum_________________________________

Godkänd (avseende syfte och mål)

Underkänd (skriftlig motivering) Sammanfattning av måluppfyllelse:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Närvarande________________________________________________________________________________

4

Figure

Updating...

References

Related subjects :