Delårsrapport Q1. - Periodens omsättning uppgick till 366 MSEK (256 MSEK)

Full text

(1)

1

XPonCard Group AB

Delårsrapport Q1

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

Januari - mars 2008

- Periodens omsättning uppgick till 366 MSEK (256 MSEK) - Rörelseresultat justerat för struktur- och transaktionskostnader

uppgick till 13,6 MSEK (pro forma 6,4 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,7%

- Rörelseresultat uppgick till 0,3 MSEK (2,1 MSEK)

- Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (1,2 MSEK)

- Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK (0,41 SEK)

- Organisk tillväxt på 14 % jämfört med föregående år

- Oberthur Technologies har förvärvat 97,7% av aktierna i

XPonCard Group AB

(2)

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

2

VDs kommentar till

utvecklingen under Q1

Resultat Q1 2008

XPonCards omsättning under Q1 2008 uppgick till 366 MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 14% jäm- fört med Q1 föregående år. Rörelseresultatet justerat för strukturkostnader i samband med integrationen av ACSC bolagen samt transaktionskostnader i samband med Oberthurs bud på XPonCard uppgick till 13,6 MSEK, en väsentlig förbättring jämfört med motsvarande pro forma beräknade resultat för Q1 2007 på 6,4 MSEK.

XPonCards grundläggande verksamhetsgrenar, det vill säga leverans av kort och tjänster till kunder i Norden och den globala SIM-kortsverksamheten, utgör de vik- tigaste faktorerna för omsättnings- och vinstgenerering, medan kortadministration (XSS) och de nya marknaderna i Baltikum, Polen och Amerika är under uppbyggnad och föremål för investeringar.

På investeringsområdena har läget förbättrats i Amerika, däremot är volymerna för låga i Baltikum, Polen och inom kortadministration för att generera ett positivt resultat.

Resultatet är belastat med strukturomkostnader på MSEK 11,5 i samband med integrationen av ACSC och dessa är planenliga.

Integration av All Cards Service Center AB

XPonCard förvärvade All Card Service Center AB, ACSC, i november 2007 och stärkte därmed ytterligare positio- nen i Norden genom ökad marknadsandel och utökat produkterbjudande. Förvärvet är ett viktigt steg i arbetet att nå de finansiella målen och skapar förutsättningar för förbättrad lönsamhet och avkastning på eget kapital genom kostnadsbesparingar och samordning av produkt- utveckling, produktion, inköp och försäljning. Totalt sett är det vår avsikt att förverkliga årliga synergier på en nivå av 30 MSEK.

Integrationen av ACSC sker enligt fastlagd plan. Vi har utökat våra produktionsresurser och vårt serviceutbud samt sammanfört våra produkter, tjänster och utveck- lingsresurser. Vi skapar nu ett ännu starkare bolag, vilket är till fördel för våra aktieägare, våra kunder och våra medarbetare.

Under Q1 har integrationsarbetet slutförts när det gäl- ler huvudkontorsfunktioner och det är också avslutat i Finland, där kontoren samlats under en adress. I Norge har förhandlingar avslutats avseende indragning av 19 tjänster, försäljningsavdelningarna ska flytta till en och samma adress, produktionen fortsätter att säkerställa leverans av rätt kvalitet i rätt tid och det fokuseras på att förverkliga en lönsam drift. I Sverige kommer det från och med Q2 att etableras ett gemensamt försäljnings- kontor med gemensam ledning.

Samarbete omkring inköp har påbörjats i syfte att använda den nya volymen till förbättrade priser på chip och kort.

Strategisk refokusering har lett till goda resultat i Telecom Global

XPonCard fortsätter arbetet på att utvecklas till en av världens fem största leverantörer av SIM-kort och för- sta kvartalet visar på en stabil period med god tillväxt i volym och ett antal nya kunder. Med detta som mål är vi glada att kunna rapportera framgångar på de stra- tegisk viktiga marknaderna i Mellanöstern, Europa och Afrika, samt att situationen i Amerika har förbättrats.

Bakom detta ligger att de satsningar, som gjordes under 2007 avseende utveckling av lösningar till kunder, har medfört ökad omsättning under Q1 2008, samtidigt som tillgången av nya potentiella kunder fortsätter att öka i god takt.

Att vi i dag har en starkare plattform att utgå ifrån inom Telecom Global är en följd av tydligare regionali- sering där ledning, försäljning, utveckling och support sitter närmare marknaden, effektivare produktion av SIM-kort i egen regi eller hos partners samt fokus på value-added-services. Prisläget på marknaden är fort- satt stabilt och fokus ligger fortsatt på försäljning och kostnadskontroll. Vi ser att vår strategi håller och ser positivt på utvecklingen.

Ännu starkare position i Nordikum

XPonCard fortsätter det strategiska arbetet mot att bibe- hålla och utveckla XPonCards ledande position på den nordiska kortmarknaden samt bli en ledande leverantör även i Polen och Baltikum.

Under Q1 har vi ytterligare stärkt vår position som mark- nadsledare på bankkortsmarknaden, bland annat genom att teckna nya avtal gällande EMV-projekt och fortsätta framgångarna med individuellt designade kort. Vi fort- sätter också att stärka konkurrenskraften genom att satsa på att utveckla och leverera fler tjänster som skapar mer- värde till existerande och nya kunder. Allt i syfte att täcka en allt större del av kundens lösning och kunna erbjuda helhetslösningar..

Genom samgåendet med ACSC har vi utökat vår pro- duktionskapacitet väsentligt och att vi kan i hög grad motsvara våra kunders krav på lokal service. I dag har vi EMV-godkända servicebyråer i Sverige, Norge, Finland, Lettland och Polen samt ytterligare en servicebyrå i Sverige för kort som inte kräver hög säkerhet. Den senast godkända servicebyrån i Polen erbjuder lokal service till banker i Polen. Kontrakt har tecknats medan produk- tionsstart har flyttats fram något.

(3)

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

3

Q1 Telecom Global

Genom Telecom Global erbjuds operatörer på den globala telekommarknaden SIM-kort, kontantkort, kundanpassade applikationer och mjukvaruplattfor- mar för mobila tjänster.

Europa, Mellanöstern och Afrika

XPonCards ställning som en av de ledande leverantörerna i EMEA har befästs genom god orderingång från ett flertal länder, framförallt på våra prioriterade marknader som Baltikum, Polen och Ryssland. Nya order har under perio- den inkommit från en av Europas ledande telekomopera- törer, service providers i Danmark samt från operatörer i Norge, Estland, Bulgarien och Polen. Vi kan också rappor- tera genombrott på den iranska marknaden och har under perioden vunnit ett antal nya kunder i Ryssland.

Marknaden i Afrika har återhämtat sig efter en låg period och vi har kunnat utöka vår redan stabila kundplattform.

Order har inkommit från operatörer i Tanzania, Sudan och Sydafrika. Vi ser också en tendens till att kunderna väljer 64 K kort framför 32 K.

I Pakistan har order erhållits från en av de nyetable- rade operatörerna avseende helhetslösning baserad på skrapkort. En annan ny marknad, där vi vunnit ett antal förfrågningar, är Afganistan.

Kunderna köper allt oftare helhetslösningar - SIM-kort, skrapkort, förpackningar och material för marknadslan- seringar. Dessutom ser vi en ökad efterfrågan generellt på mobila PKI-lösningar och data management för kon- troll av dataflöden hos individuella operatörer.

Nord, Syd och Mellanamerika

Efterfrågan på den amerikanska marknaden har ökat och under Q1 har order inkommit från operatörer i Haiti, Honduras och Bolivia. Framgångarna har också innebu- rit ett genombrott på marknaden i Argentina och ett

återvunnet samarbete omkring SIM-kort med en av kon- tinentens största operatörer. Arbetet med att återställa regionen på en positiv kurs har gett resultat.

Asien

Orderingången är fortsatt hög och XPonCards marknads- andelar i Asien fortsätter att öka.

Regionen kännetecknas av hård priskonkurrens, konkur- rens från kinesiska tillverkare och övergång till 3-G tek- nik. XPonCard levererar i högre grad SIM-kort med högre kapacitet, framför allt 64 K, och nya order har inkommit från operatörer i Vietnamn och Filippinerna. Vår konkur- renskraft ligger i ett partnernätverk och representation i flera asiatiska länder.

Q1 Nordikum

Nordikum erbjuder kunder i Norden och länderna kring Östersjön totallösningar med plastkort, kort- administration samt packnings- och distributions- lösningar, vilket gör att kunderna kan effektivisera större delen av sin kortverksamhet genom outsour- cing till XPonCard.

Bank & Finans

XPonCard kan rapportera fortsatt god försäljning på den nordiska bankkortsmarknaden.

Vi har under Q1 tecknat avtal med en dansk och en norsk bank omkring EMV-kort och genomför pilottest av EMV- kort till en polsk bank. Vidare har de första EMV-korten till en estnisk bank producerats vid vår servicebyrå i Riga.

Genom vårt stora expertis och långa erfarenhet kan vi erbjuda säkra och snabba EMV-koncept, något som visar sig kostnadseffektivt för våra bankkunder.

Intresset för individuella kortlösningar är också fortsatt högt. XPonCard fortsätter att sälja det internetbaserade koncept för individuellt designade kort med vilket vi tidi- gare rapporterat framgångar i Sverige och Danmark. Nu är det bland annat polska banker som visar intresse. >>

Offentligt uppköpserbjudande från Oberthur Technologies

Oberthur offentliggjorde den 19 februari 2008 ett kon- tanterbjudande till aktieägarna i XPonCard om att över- låta samtliga aktier i XPonCard till Oberthur till en pris på 157 kronor kontant per aktie. Budet från Oberthur representerar en premie på 34 procent jämfört med slutkursen, 117,50 kronor, för XPonCards aktie den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande och en premie om 42 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga stängningskursen under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Erbjudandet, som bland annat är villkorat av godkännan- de av relevanta konkurrensmyndigheter samt att aktieä- gare i XPonCard överstigande 80 % accepterar erbjudan- det, har rekommenderats av XPonCards styrelse.

Anmälningsperioden för erbjudandet inleddes den 12 mars och avslutades den 4 april 2008, och Johan Rapp, Consepio och Svolder med flera ägare, som tillsammans innehar totalt 50,7 procent av aktierna och rösterna i XPonCard, har gentemot Oberthur förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Den 9 april offentliggjorde Oberthur att ägare till 85,8 % av aktierna i XPonCard har accepterat erbjudandet vilket sammantaget med de 11,9 % av aktierna i XPonCard redan förvärvade av Oberthur ger ett innehav av 97,7 % av utestående aktier. Oberthur förklarade att man fullföljer erbjudandet och har för avsikt att snarast inleda tvångs- inlösen av resterande aktier samt att verka för avnotering av XPonCard från OMX Nordiska börs i Stockholm.

Flemming Breinholt, koncernchef

(4)

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

4

Rörelsemarginal och Avkastning på eget kapital baseras på 12 månaders rullande utfall.

10 8 6 4 2 0 -2 -4

60 50 40 30 20 10 0 20

15 10 5 0 -5 -10

% %

%

2008

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2008

2008 2004 2005 2006 2007

Mål

Mål

Rörelsemarginal

Mål

Avkastning på eget kapital Soliditet Implementering av systemet pågår också hos ett 70-tal

svenska sparbanker alla med olika logotyper, samtidigt som kunderna ges möjlighet att sätta sin personliga prägel på kortet.

I Finland tecknade XPonCard avtal med ett serviceföretag för kreditkort avseende Visa och MasterCard-kort och i Estland inkom order avseende Visa-platinum och guldkort.

Handel & Lojalitet

Under Q1 levererades ett presentkortsprogram till världs- ledande finsk tillverkare. XPonCard står för en helhets- lösning avseende kort, förpackning och butiksdisplay.

Presentkortslösningen ska användas i England.

Lojalitetskort har också levererats till en finskt flygbolag.

Här handlar det om re-design av ett nytt lojalitetskort och individualiseringstjänster.

XPonCard kan också rapportera ytterligare framgångar på den polska presentkortsmarknaden.

Två modekedjor inför det elektroniska presentkortet som ger säkrare kontroll över transaktioner och möjliggör för innehavaren att dela upp beloppet.

Offentliga sektorn och transport

Orderingången under Q1 avseende identitetskort till olika personalkategorier har varit stabil.

XPonCard har bland annat levererat ID-kort till norska och svenska byggarbetare.

Byggbranschen har infört säkerhetskort för identifiering och närvaroregistrering på arbetsplatserna. Syftet är att begränsa möjligheterna att anlita svart arbetskraft och försvåra närvaro av obehöriga.

Vidare har norska kommuner infört ett så kallat soci- alkort, som är ett prepaid plastkort, med vilke bidrags- tagare kan ta ut pengar i vanliga bankautomater.

XPonCard har ansvar för hela konceptet – från kort till kortadministration.

I Finland har produktionen av medborgarkort för The Population Register Centre (VRK) startat. Avtal har tidi- gare tecknats med VRK avseende tjänster omfattande order- och produktionssystem, tillverkning och leverans av kort, samt tryck och distribution av PIN/PUK-koder.

Korten används för att understödja elektronisk kommu- nikation inom offentlig och privat sektor.

Orderingången avseende resekort till länstrafikbolag i Sverige har ökat. Order har inkommit avseende kort med kontaktlösa chip från en ny kund och från existerande kunder som repeatorder. Den kontaktlösa tekniken ersät- ter pappersbiljetter och magnetremsekort i allt högre grad och erbjuder högre bekvämlighet för resenärer och bussförare.

(5)

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden uppgick till 366,4 MSEK (320,1 MSEK pro forma, 256,3 MSEK) och rörelseresul- tatet uppgick till 0,3 MSEK (2,1 MSEK). Rörelseresultatet er påverkat negativt av strukturkostnader i samband med integrationen av ACSC bolagen på 11,5 MSEK samt av transaktionskostnader i samband med budet från Oberthur på 1,8 MSEK. Resultatet justerat för dessa kost- nader är 13,6 MSEK vilket innebär en förbättring med 7,2 MSEK jämfört med mosvarande resultat för Q1 2007.

Finansiella mål

Rörelsemarginalen på 1,7 % (neg) och avkastningen på eget kapital på 2,1 % (neg), baserat på 12 månaders rull- lande utfall innebär en väsentlig förbättring jämfört med Q1 2007. Justerat för struktur- och transaktionskostna- der ville rörelsemarginalen vara 2,8 %.

Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 44 % (33).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 3,7 MSEK (3) varav 0 MSEK (0) finan- sierades med leasing.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel, exklusive beviljade kreditra- mar, uppgick vid periodens slut till 51 MSEK, vilket är en ökning sedan utgången av år 2007 med 16 MSEK.

Bolagets beviljade kreditutrymme överstiger väsentligt den utnyttjade delen. XPonCard har under perioden ökat de räntebärande skulderna med 23 MSEK, vilket huvud- sakligen beror på den ökade omsättningens påverkan på rörelsekapitalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ingen avgörande förändring av väsentliga risker och osä- kerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av XPonCards risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i koncernens årsredovisning för 2006.

Personal

Antalet anställda i XPonCard Group har under perioden i medeltal uppgått till 567 (425). Ökningen är huvudsakli- gen beroende på förvärvet av ACSC.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. En detaljerad redovisning av XPonCards redovisningsprinci- per återfinns i koncernen årsredovisning för 2006.

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver enbart koncernsamordnande aktiviteter.

Årsredovisning

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna på XPonCards huvudkon- tor senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Årsredovisningen kommer då att distribueras med post till aktieägarna, samt finnas tillgänglig på XPonCards hemsida.

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att äga rum den 13 maj 2008, i Stockholm.

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 27 juni 2008, i Stockholm.

Finansiell information för 2008 Delårsrapport kvartal 2 15 juli, 2008 Delårsrapport kvartal 3 24 oktober, 2008 Datum för bokslutskommuniké meddelas senare.

Denna rapport är ej granskad av bolagets revisorer.

Stockholm den 21 april 2008 Flemming Breinholt

VD och Koncernchef

Ytterligare information lämnas av:

Flemming Breinholt, VD och Koncernchef, telefon +46 8 658 7550

Leif Mårtensson, CFO, telefon +46 8 658 7550

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

5

2006

2004 2005 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 1400

1200 1000 800 600 400 200 0

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

Finansiell utveckling, tolv månader rullande

MSEK

Omsättning Rörelseresultat

(6)

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

6

Resultaträkning i sammandrag - Koncernen

Januari-Mars Helår

Rullande

MSEK 2008 2007 12 mån. 2007

Omsättning 366,4 256,3 1219,6 1109,4

Rörelsekostnader -352,8 -254,2 -1185,0 -1086,4 Rörelseresultat före strukturkostnader 13,6 2,1 34,6 23,0

* Strukturkostnader -11,5 - -11,5 -

** Transaktionskostnader -1,8 - -1,8 -

Rörelseresultat 0,3 2,1 21,3 23,0

Finansnetto -3,9 -2,0 -9,4 -7,5

Resultat före skatt -3,6 0,1 11,9 15,5

Skatt 0,6 1,1 -5,5 -5,0

Resultat -3,0 1,2 6,4 10,5 Hänförligt till moderbolagets aktieägare -3,1 1,2 6,3 10,4

Hänförligt till minoritetsintresse 0,1 0,0 0,1 0,1 Data per aktie

Antal aktier (000 st) före och efter utspädning 4.487 2.952 4.487 4.487 Resultat per aktie (SEK) före och efter utspädning -0,67 0,41 1,76 3,33

* Kostnader i samband med integrationen af ACSC

** Kostnader i samband med bud från Oberthur

Balansräkning i sammandrag - Koncernen

Mars Mars December

MSEK 2008 2007 2007

Tillgångar

- Immateriella anläggningstillgångar 184 73 186 - Materiella anläggningstillgångar 170 131 180 - Finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 - Uppskjutna skattefordringar 25 24 24

- Varulager 166 121 142

- Omsättningstillgångar 319 253 330

- Kassa 51 47 35

Summa tillgångar 918 652 900 Eget kapital och skulder

- Totalt eget kapital 402 212 407 - Långfristiga skulder

- Räntebärande skulder 58 49 62 - Avsättningar för pensioner 18 15 17 - Uppskjutna skatteskulder 26 22 26

- Övriga 9 9 10

- Kortfristiga skulder

- Räntebärande skulder 141 110 114

- Rörelseskulder 264 225 264

Summa skulder 516 440 493

Summa eget kapital och skulder 918 652 900 Soliditet 44% 33% 45%

Förändringar i eget kapital - Koncernen

Mar Jan-Mar Jan-Dec

MSEK 2008 2007 2007

Ingående eget kapital 406,8 210,6 210,6 Förändring av omräkningsreserv -1,5 0,5 2,6

Nyemission 0,0 0,0 187,1

Periodens resultat -3,0 1,2 10,5

Utdelning 0,0 0,0 -7,4

Minoritesintresse 0,0 0,0 3,4

Utgående totalt eget kapital 402,3 212,3 406,8 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 398,8 212,3 403,4 Hänförligt till minoritetsintresse 3,5 0,0 3,4

Data per aktie

Januari-Mars Helår SEK 2008 2007 2007 Periodens resultat, före och efter utspädning -0,67 0,41 3,33 Eget kapital, före och efter utspädning 88,88 71,94 89,90

(7)

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget

Januari-Mars Helår

MSEK 2008 2007 2007

Övriga intäkter 2,6 2,0 8,0

Rörelsekostnader -3,5 -3,1 -10,5

Rörelseresultat -0,9 -1,1 -2,5

Finansnetto 1,3 1,8 7,9

Resultat före skatt 0,4 0,7 5,4

Skatt -0,1 -0,3 -1,6

Resultat 0,3 0,4 3,8

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

7

Kassaflödesanalys i sammandrag - Koncernen

Januari-Mars Helår

MSEK 2008 2007 2007

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 12 9 55 Förändringar i rörelsekapital -13 3 -17 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 12 38

Investeringsverksamhet -6 9 3

Kassaflöde efter investeringsverksamhet -7 21 41

Finansiell verksamhet 23 7 -19

Utdelning - - -7

Omräkningsdifferens i likvida medel - - 1 Förändring av likvida medel 16 28 16

Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget

Mars Mars December

MSEK 2008 2007 2007 Tillgångar

- Immateriella anläggningstillgångar 2 4 3 - Finansiella anläggningstillgångar 260 66 260 - Uppskjutna skattefordringar 5 6 5

- Övriga fordringar 171 186 168

- Kassa 0 22 0

Summa tillgångar 438 284 436

Eget kapital och skulder

- Totalt eget kapital 405 225 405 - Långfristiga skulder

- Avsättningar för pensioner 1 1 1 - Kortfristiga skulder

- Räntebärande skulder 28 52 25

- Övriga skulder 4 6 5

Summa skulder 33 59 31

Summa eget kapital och skulder 438 284 436

Effekt av ACSC förvärv - Koncernen

Januari -Mars

XPC inkl XPC inkl ACSC ACSC proforma

MSEK 2008 2007

Omsättning 366,4 320,1

Rörelsekostnader -352,8 -313,7

Rörelseresultat före strukturkostnader 13,6 6,4

* Strukturkostnader -11,5 -

** Transaktionskostnader -1,8 -

Rörelseresultat 0,3 6,4

Finansnetto -3,9 -2,6

Resultat före skatt -3,6 3,8

Skatt 0,6 0,2

Resultat -3,0 4,0

* Kostnader i samband med integrationen af ACSC

** Kostnader i samband med bud från Oberthur

(8)

XPonCard Group AB

For Stronger Relations

XPonCard Group AB · Delårsrapport Q1 · 2008

8

XPonCard Group AB Box 6600

113 84 Stockholm Sverige

XPonCard Group AB (Org. nr. 556408-3854)

Box 6600 · 113 84 Stockholm · Sverige · Tfn 08-658 7550 · Fax 08-658 7599 · www.xponcard.com

Ytterligare information lämnas av:

Flemming Breinholt, VD och Koncernchef, telefon +46 8 658 7550 Leif Mårtensson, CFO, telefon +46 8 658 7550

XPonCard är ett serviceföretag som erbjuder kortkoncept och lösningar för säkra betalningar, smarta mobillösningar, ökad kundlojalitet och säker identifiering. Genom vår globala närvaro och vår hängivna lokala organisation står vi till tjänst för våra kunder, bland annat banker, telekomoperatörer, butikskedjor, trafikföretag och offentliga myndigheter.

Vårt mål är att alltid vara bäst på vårt område. Inte bara genom att utveckla bättre koncept och lösningar, utan först och främst genom personalens engagemang, pålitlighet och tillgänglighet.

B

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :