• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kristína Madudová Název bakalářské práce: Využití statistických metod v podnikové praxi Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Kristína Madudová Název bakalářské práce: Využití statistických metod v podnikové praxi Cíl práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Kristína Madudová

Název bakalářské práce: Využití statistických metod v podnikové praxi

Cíl práce: Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku pomocí finanční analýzy a statistického rozboru ukazatelů finanční analýzy a dále pak predikce jejich vývoje v dalších dvou letech.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Na začátku kapitoly 3.5.2 se uvádí „ Pro porovnání hladiny významnosti s P-Value je pro časové řady aktivity zvolena hladina významnosti 0,1 z důvodu vyšších hodnot P-Value, dosažených v jednotlivých případech.“. To zní dosti účelově. Vysvětlete, proč je možné změnit hladinu významnosti z 5 % na 10 % a jaké to má důsledky.

2. Na str. 58 se uvádí „Hodnoty Debt equity ratia by měly s pravděpodobností 95 % a při zachování stejných podmínek v letech 2016 a 2017 dosahovat hodnot -0,38 a -0,93. Tyto hodnoty však také nemohou nastat.“. Jak je možné, že hodnoty předpovědí pro další 2 období jsou nereálné?

Vysvětlete.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Datum: 23. 5. 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje přehled teoretických východisek práce, která jsou zaměřena na dva základní aspekty – finanční analýzu podniku a vybrané statistické metody. Ve druhé části nalezneme stručný popis činnosti a charakteristiku podniku, který poskytl vstupní údaje pro finanční analýzu. Tento popis je následován komentářem k vývoji a grafickým znázorněním vývoje vybraných finančních ukazatelů v letech 2010-2015. V dalších kapitolách je pozornost věnována postižení vztahů mezi vybranými sledovanými ukazateli, a to pomocí korelační a regresní analýzy.

Postižení průběhu vývoje ukazatelů aktivity a rentability je provedeno precizně a závěry, v práci uvedené, jsou srozumitelné a správné. Je škoda, že ve velmi precizním a zpočátku správném využití nástrojů regresní analýzy nedokázala studentka pokračovat i u dalších ukazatelů. U ukazatele počet obrátek zásob v kapitole 3.5.2 se např. uvádí, že průběh vývoje tohoto ukazatele je vhodné vystihnout pomocí přímky. Už při pohledu na P-Value u celkového F-testu je zřejmé, že by bylo vhodnější hledat výstižnější funkci. Pokud použijeme funkci, která je v programu STATGRAPHICS označena jako Reciprocal y, tj. Y = 1/(a + b*X), dostaneme se k hodnotě P-Value 0,0463 u celkového F-testu a i oba parametry dané funkce jsou statisticky významné už na hladině významnosti 5 %. U dalšího ukazatele, kterým je počet obrátek pohledávek, je jako nejvhodnější uvedena hyperbola i přesto, že celkový F-test je nevýznamný. Je nepřípustné použít tuto funkci k popisu vývoje hodnot daného ukazatele. Jeho vývoj je natolik komplikovaný, že z matematických funkcí, které se běžně používají (program STATGRAPHICS jich nabízí 27), nelze najít žádnou, která by byla vhodná k popisu vývoje daných hodnot. Podobně u ukazatele počet obrátek krátkodobých závazků je jako nejvhodnější použita parabola, ačkoli všechny její parametry jsou statisticky nevýznamné. Pokud bychom použili funkci, která je v programu STATGRAPHICS označena jako Reciprocal y, tj. Y = 1/(a + b*X), dostaneme se na hodnoty všech P-Value ve všech testech menší než 5 %. Podobné nepřesnosti následují i u ostatních ukazatelů. V závěru studentka uvádí shrnutí toho, co v průběhu tvorby bakalářské práce zjistila, ale některé závěry jsou dosti obecné a bylo by nezbytné prostudovat předchozí kapitoly, aby bylo zřejmé, k jakým poznatkům autorka práce dospěla. Vytknout by bylo možné i formální úpravu práce, kdy chybí odsazení textu odstavců, na konci řádků je možné najít dost opuštěných písmenek apod. Nicméně, na závěr je možné konstatovat, že cíl práce byl splněn, a s obtížným zadáním se studentka vypořádala poměrně úspěšně.

References

Related documents

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji