Renhållningstaxa. Renhållningstaxa. Version Sida 1/27. För hushållsavfall från privatpersoner och därmed jämförligt avfall från verksamheter

Full text

(1)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 1/27

Renhållningstaxa

För hushållsavfall från privatpersoner och därmed jämförligt avfall från verksamheter

Beslutad av: Nämnden för Teknik och Kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: Tekniska Förvaltningen

Kontakt: Renhållningsavdelningen

(2)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 2/27

Innehållsförteckning

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler ... 4

1.2 Ikraftträdande ... 4

1.3 Principer ... 4

1.4 Definitioner ... 4

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper ... 5

1.6 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden ... 5

1.7 Placering av avfallsbehållare ... 6

1.8 Grovavfall ... 6

1.9 Farligt avfall från hushåll ... 7

1.10 Komposterbart trädgårdsavfall ... 7

1.11 Glas och returpapper ... 7

1.12 Sommarhämtning ... 7

1.13 Extrahämtning samt avfall bredvid behållare ... 8

1.14 Felsorteringsavgift ... 8

1.15 Avgift för överfull avfallsbehållare ... 9

1.16 Särskilda avgifter ... 9

2 Avgiftsdokument 10 2.1 Allmän taxeinformation ... 10

2.2 Abonnemangsformer ... 11

2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall ... 12

2.3.1 Abonnemangsavgift ... 12

2.3.2 Avgifter för villaabonnemang ... 14

2.3.3 Avgifter för flerbostadshus och samfällighetsföreningar ... 16

2.3.4 Avgifter för verksamheter ... 17

2.4 Avgifter för slamsugning ... 18

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare ... 19

2.5.1 Containrar ... 19

2.5.2 Komprimatorcontainrar ... 20

2.5.3 Evenemangscontainrar... 21

2.5.4 Underjordsbehållare ... 21

2.6 Avgifter för tilläggstjänster ... 22

2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl ... 22

2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl ... 23

2.6.3 Avgifter för extra sommarhämtning av kärl... 23

2.6.4 Glas och returpapper ... 24

2.6.5 Komposterbart trädgårdsavfall ... 24

2.6.6 Latrin ... 24

2.6.7 Avgifter för grovavfall ... 25

(3)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 3/27

2.6.8 Avgifter för extra tömningar mm. ... 25

2.6.9 Avgift för felsortering eller överfylld avfallsbehållare ... 25

2.7 Avgifter för återvinningscentraler ... 26

2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral ... 26

2.7.2 Vågavgifter för Barnamossen ... 27

(4)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 4/27 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808).

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun. Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka

kommun.

1.2 Ikraftträdande

Taxan träder i kraft 2017-01-01.

1.3 Principer

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Kungsbacka kommuns mål inom avfallsområdet. 27 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

1.4 Definitioner

Begreppen hushållsavfall, verksamheter, grovavfall, små

avloppsanläggningar, avfallsbehållare och tomtgräns som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Övriga termer och begrepp som används i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

(5)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 5/27 1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper

Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunen.

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna renhållningstaxa och ska teckna abonnemang för aktuell

avfallshantering. Fast avgift ska erläggas av samtliga fastighetsägare. Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till kommunen. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla.

Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av nämnden för Teknik påföras den högre avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än angiven plats.

1.6 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden

Varmkompostering

Kompostering i egen varmkompost kan beviljas enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun och får endast göras i för ändamålet godkänd behållare.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till renhållningsavdelningen enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

(6)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 6/27

Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga avgifterna. Fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning kan beviljas enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

1.7 Placering av avfallsbehållare

Avfallsbehållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på hämtningsdagen vara placerad vid tomtgräns eller vid en av nämnden för Teknik anvisad plats inom rimligt gångavstånd. Avfallsbehållare för flerfastigheter och verksamheter ska vara placerad högst 2 meter från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som ej är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats.

Avstånd mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats får ej överstiga 50 meter. I annat fall ska

fastighetsinnehavaren anvisas av kommunen om att avfallet samlas in och hämtas vid av nämnden för Teknik angiven plats.

1.8 Grovavfall

Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda hushåll/fastighetsinnehavare lämnas vid bemannad återvinningscentral där man har ett bestämt antal kostnadsfria besök. Dessa är satta enligt

bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.

Kostnaden för detta täcks av taxans fasta avgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning sker

(7)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 7/27 enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka

kommun.

1.9 Farligt avfall från hushåll

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens sorteringsanvisningar. Farligt avfall i för ändamålet avsedd behållare kan även hämtas efter beställning. Tjänsten beställs hos kommunen.

1.10 Komposterbart trädgårdsavfall

Komposterat trädgårdsavfall från villor och fritidshus kan avlämnas vid återvinningscentral. Behandlingskostnaden täcks av den fasta avgiften.

I taxan finns även ett särskilt abonnemang för hämtning av komposterbart trädgårdsavfall i kärl från villor och fritidshus. Behållare ska på

hämtningsdagen vara placerade vid tomtgräns senast kl. 06.00.

1.11 Glas och returpapper

Glas och returpapper kan lämnas till återvinningsstation.

I taxan finns ett särskilt abonnemang som hämtning av glas och returpapper från villor, fritidshus eller flerfastighetsbostäder. Behållare ska på

hämtningsdagen vara placerade vid tomtgräns eller avsett hämtställe senast 06:00.

1.12 Sommarhämtning

För abonnemanget ”Matavfall Blir Biogas” kan veckohämtning av matavfall och brännbart restavfall, (s.k. sommarhämtning), beställas som en

tilläggstjänst under veckorna 19 till 38. Tillägget kan beställas både för

(8)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 8/27 helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för

att undvika olägenheter under sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten kan endast beställas för alla veckor under vecka 19 – 38 och beställs senast vecka 15.

1.13 Extrahämtning samt avfall bredvid behållare

Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i avfallsbehållare uppstår på fastigheten ska detta hämtas genom

extrahämtning mot särskild avgift. Extrahämtning mot kostnad kan beställas och kan ske i samband med ordinarie hämtning genom att

fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan av avfallskärlet.

Hämtning sker vid tomtgräns eller av nämnden för Teknik avsedd plats.

Avfall som ej lagts i avfallskärl medtages ej vid ordinarie hämtning utan att särskild tilläggstjänst beställts senast en dag före ordinarie hämtningsdag.

1.14 Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare har nämnden för Teknik rätt att debitera en felsorteringsavgift, detta gäller även vid besök på

återvinningscentral.

Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning eller plocka bort det otillåtna avfallet.

I samband med andra påpekandet om felsortering i avfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering.

Vid det tredje påpekandet kan befintlig abonnemangsform ändras.

(9)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 9/27 1.15 Avgift för överfull avfallsbehållare

Vid tillfällen då avfallsbehållare är överfulla har nämnden för Teknik rätt att debitera en avgift. Vid tömning kommer renhållningspersonal göra en bedömning om kärlet är överfullt, är det fallet kommer kärlet ej tömmas vid hämtningstillfället. Fastighetsinnehavaren kommer istället att få beställa en extra tömning samt betala för eventuella extra säckar som kan uppstå.

I samband med andra påpekandet om överfulla sopkärl debiteras en avgift.

Vid det tredje påpekandet kan befintlig abonnemangsform ändras.

1.16 Särskilda avgifter

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna

renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får nämnden för teknik besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna renhållningstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§

miljöbalken.

(10)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 10/27 2 Avgiftsdokument

2.1 Allmän taxeinformation

Avgifterna som finns för de olika abonnemang som finns består av två olika delar:

• Fast avgift

• Rörlig avgift

Dessa två delar täcker kostnader för följande:

Fast avgift

• Återvinningscentraler

• Kundtjänst

• Administration

Rörlig avgift

• Tömning av kärl

• Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion)

• Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall)

(11)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 11/27 2.2 Abonnemangsformer

I Kungsbacka kommun är renhållningstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det renhållningsabonnemang som ger störst miljöbelastning kommer att ge den största avgiften.

De tre abonnemang som erbjuds kan tecknas på helår eller delår är följande:

Matavfall Blir Biogas

I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en separat brun påse och läggs sedan i ett brunt ventilerat kärl som sedan körs till en biogasanläggning där det rötas till biogas. Förpackningar och tidningar lämnar du på en

återvinningsstation, brännbart restavfall lägger du i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentral. Detta abonnemang är ett av de två billigaste och här ingår bruna påsar, påshållare samt ett brunt

matavfallskärl för varje grönt kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet uppstår hämtas matavfall inte mer sällan än var 14:e dag.

Egen Varmkompost

I detta abonnemang sorterar du också ut matavfallet, men du lägger det i en egen godkänd varmkompostbehållare, ansökan för detta görs hos kommunen.

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation, brännbart restavfall lägger du i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta abonnemang är också ett av de två billigaste.

Eftersom matavfallet tas omhand vid fastigheten kan hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara upp till var fjärde vecka.

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

I detta abonnemang lägger man det brännbara restavfallet och matavfallet tillsammans i ett grönt kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du på en

(12)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 12/27 återvinningsstation och farligt avfall och grovavfall lämnas på en

återvinningscentral. Detta abonnemang ger högst miljöbelastning och är därför det dyraste abonnemanget.

2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall

2.3.1 Abonnemangsavgift

I abonnemangsavgiften ingår ett antal tjänster. Bland annat följande:

• Hämtning av avfall enligt fastställt hämtschema vid fastighetsgräns eller annan av nämnden för Teknik fastställd plats.

• Transport av avfallet från hämtställe till behandlingsanläggning.

• Behandling av insamlat avfall.

• Kort till återvinningscentral med ett bestämt antal besök beroende på abonnemangsform.

• Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare eller slamtömning).

• Påsar och påshållare för matavfall.

• Upp till två meters dragväg till hämtfordon för avfallskärl.

• I slamtömmningsavgift ingår slangdragning upp till 20 meter.

Bland annat följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsägarens skyldighet:

• Anordna farbar väg till hämtställe.

• Anordna hårdgjord och plan yta på behållarens dragväg mellan uppställningsplats och hämtställe.

• Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och uppställningsplatser.

• Rengöra avfallsbehållare

• Se till att renhållaren har tillträde till behållarna på hämttillfälle

(13)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 13/27

• Att avfall i behållare går att tömma utan svårighet. Avser i huvudsak fastfruset eller intorkat avfall.

(14)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 14/27 2.3.2 Avgifter för villaabonnemang

Helårsabonnemang gäller för villor med permanentboende.

I priserna ingår en grundavgift på 820 kr för abonnemangen Matavfall Blir Biogas och Egen Varmkompost en grundavgift på 1305 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

Nya abonnemang med 660 L kärl kan ej beställas för permanent och säsongsboende.

Årsavgifter Helårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Egen Varmkompost

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

130 Liter Varannan vecka 1 484 1 484 3 200

Var fjärde vecka - 1 312 -

190 Liter Varannan vecka 1 818 1 818 3 665

Var fjärde vecka - 1 640 -

370 Liter Varannan vecka 2 608 2 608 4 698

Var fjärde vecka - - -

660 Liter Varannan vecka 7 214 7 214 11 419

Var fjärde vecka - - -

(15)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 15/27

Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning vecka 19-38.

I priserna är moms inkluderat och det ingår en grundavgift på 410 kr för abonnemangen Matavfall Blir Biogas och Egen Varmkompost en grundavgift på 652 kr för

abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.

Nya abonnemang med 660 L kärl kan ej beställas för permanent och säsongsboende.

Årsavgifter Delårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Egen Varmkompost

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

130 Liter Varannan vecka 741 741 1 600

Var fjärde vecka - 656 -

190 Liter Varannan vecka 909 909 1 833

Var fjärde vecka - 820 -

370 Liter Varannan vecka 1 304 - 2 348

Var fjärde vecka - - -

660 Liter Varannan vecka 3 607 - 5 710

Var fjärde vecka - - -

(16)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 16/27 2.3.3 Avgifter för flerbostadshus och samfällighetsföreningar

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus och samfällighetsföreningar

I priserna ingår en grundavgift på 820 kr för abonnemangen Matavfall Blir Biogas och Egen Varmkompost en grundavgift på 1305 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

Årsavgifter Helårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Egen Varmkompost

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

130 Liter Två gånger per vecka - - -

Varje vecka 3 020 - 6 399

190 Liter Två gånger per vecka - - -

Varje vecka 3 579 - 7 331

370 Liter Två gånger per vecka 9 993 - 18 788

Varje vecka 4 996 4 996 9 394

660 Liter Två gånger per vecka 19 238 - 27 230

Varje vecka 9 619 9 619 13 615

(17)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 17/27 2.3.4 Avgifter för verksamheter

Helårsabonnemang gäller för verksamheter.

I priserna ingår en grundavgift på 820 kr för abonnemangen Matavfall Blir Biogas och Egen Varmkompost en grundavgift på 1305 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.

Årsavgifter Helårsabonnemang

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Egen Varmkompost

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

130 Liter Två gånger per vecka - - -

Varje vecka 3 020 - 6 399

190 Liter Två gånger per vecka - - -

Varje vecka 3 579 - 7 331

370 Liter Två gånger per vecka 9 993 - 18 788

Varje vecka 4 996 4 996 9 394

660 Liter Två gånger per vecka 19 238 - 27 230

Varje vecka 9 619 9 619 13 615

Källsorterat Matavfall från restauranger, skolkök mm.

Gäller endast vid separat abonnemang dvs. ej i kombination med brännbart avfall

Veckohämtning helår 3 532

Veckohämtning delår 1 530

(18)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 18/27 2.4 Avgifter för slamsugning

Slambrunnar skall tömmas minst vart 12e månad, men kan fås tömt med intervallen var 6e eller 3e månad. Fettavskiljare skall tömmas minst var 3e månad.

Avgifter per tömning av slutna avloppstankar, brunnar eller fettavskiljare

Volym På aviserad tid av entreprenör

Inom fem valda dagar

Inom valt dygn På specifik timme

<2 kbm 778 922 2 857 4 432

2-4 kbm 1 086 1 331 3 176 4 751

Tilläggsavgift för varje kubikmeter slam utöver 4 kbm

På aviserad tid av entreprenör Inom fem valda dagar

Inom valt dygn På specifik timme

185 384 384 384

Avgifter för hämtning av fosforfilter från minireningsverk

Kassett 2 930

Sugning löst filtermaterial 2 930

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter

Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, Max 50 m) 21

Framkörning vid uteblivet uppdrag (bomkörning) 922

Kranbil vid hämtning (kr per timme) 1 171

Slambil (kr per timme) 1 474

Hjälparbetare (kr per timme) 819

(19)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 19/27

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare

2.5.1 Containrar

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar I priserna ingår en grundavgift på 820 kr för abonnemanget Matavfall Blir Biogas och en grundavgift på 1305 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.

Hämtning Container helår

Storlek och årsintervall

Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

5 kbm helår Varje Vecka 47 003 103 981

Varannan Vecka 34 124 66 084

7 kbm helår Varje Vecka 67 565 152 161

Varannan Vecka 49 087 96 342

(20)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 20/27

Delårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar I priserna ingår en grundavgift på 410 kr för abonnemanget Matavfall Blir Biogas och en grundavgift på 652 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.

Hämtning Container delår

Storlek och årsintervall

Hämtningsintervall Matavfall Blir Biogas

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

5 kbm delår Varje Vecka 29 419 59 841

Varannan Vecka 24 381 42 750

7 kbm delår Varje Vecka 42 939 88 184

Varannan Vecka 35 679 62 945

2.5.2 Komprimatorcontainrar

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar I priserna ingår en grundavgift på 1305 kr för abonnemanget Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat.

Hämtning komprimatorcontainer

Storlek och årsintervall

Hämtningsintervall Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat

5 kbm helår Varannan Vecka 102 068

Var fjärde vecka 51 034

7 kbm helår Varannan Vecka 135 468

Var fjärde vecka 67 733

(21)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 21/27 2.5.3 Evenemangscontainrar

Används för tillfälliga och korta evenemang eller liknande och kan hyras per dag eller per månad. Max hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan nyttjas av verksamheter.

Hämtning Evenemangscontainer

Storlek Intervall Matavfall och Brännbart Restavfall

Blandat

4-6 kbm Per dag 435

4-6 kbm Per månad 5 438

7-10 kbm Per dag 653

7-10 kbm Per månad 7 613

Utkörning/återtagning eller tömning/återställning vid hyra 3 997

2.5.4 Underjordsbehållare

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar I priserna ingår en grundavgift på 1305 kr.

Hämtning underjordsbehållare

Tömning <2 kbmMatavfall Varje vecka 92 840

Varannan vecka 46 421

Tömning 2-4 kbmBrännbart Varje vecka 97 605

Varannan vecka 48 802

Tömning 4,5-6 kbmBrännbart Varje vecka 144 230

Varannan vecka 72 115

(22)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 22/27 2.6 Avgifter för tilläggstjänster

2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl

Tillägg för gångavstånd är endast möjligt för avfallskärl. För att teckna sig på denna tilläggstjänst måste en ansökan lämnas in till renhållningsavdelningen som kommer att utreda om förutsättningarna tillåter gångavstånd. Först efter en godkänd ansökan kan denna tilläggstjänst tecknas.

Avgifter för gångavstånd helår

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Vart 4:e vecka

2-10 m 284 71 36

11-20 m 1 136 284 142

21-50 m 1 988 497 249

Avgifter för gångavstånd delår

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Vart 4:e vecka

2-10 m - 36 18

11-20 m - 142 71

21-50 m - 249 124

(23)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 23/27 2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl

För varje grönt kärl hos privatpersoner ingår ett brunt kärl, utöver det går det att få extra bruna kärl mot avgift.

Avgifter för varje extra 140 liters kärl för matavfall

Varannan vecka helår Varannan vecka delår

444 222

2.6.3 Avgifter för extra sommarhämtning av kärl

För abonnemanget ”Matavfall blir biogas” kan veckohämtning av matavfall och brännbart beställas som en tilläggstjänst under sommaren (v19-v38). Tillägget kan beställas både för helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten tecknas för alla veckor 19 – 38 och sista datum för att anmäla sig till tilläggstjänsten är 15:e april

Avgifter för extra sommarhämtning under vecka 19-38

130 liter grönt kärl 1 140

190 liter grönt kärl 1 397

370 liter grönt kärl 2 006

660 liter grönt kärl 5 549

Pris per extra 140 liter brunt kärl 784

(24)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 24/27 2.6.4 Glas och returpapper

Hämtning glas och returpapper helår

Glas och Returpapper Villa hämtning månadsvis 477

Glas och Returpapper Flerbostadshus hämtning veckovis 4 388

Hämtning glas och returpapper delår vecka 19 - 38

Glas och Returpapper Villa hämtning månadsvis 268

Glas och Returpapper Flerbostadshus hämtning veckovis 1 986

2.6.5 Komposterbart trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under v.14-45, 10 stycken hämtningar ingår

Kärl 240 L 1 192

Kärl 370 L 1 390

2.6.6 Latrin

Hämtning av latrinkärl

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 1 529

Gångavstånd 2-10 m, per tillfälle och behållare 5

Gångavstånd 11-20 m, per tillfälle och behållare 10

Gångavstånd 21-50 m, per tillfälle och behållare 16

(25)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 25/27

2.6.7 Avgifter för grovavfall

Hämtning Grovavfall

Mindre än 1 kbm 819

Utöver 1 kbm, per extra kbm 218

2.6.8 Avgifter för extra tömningar mm.

Extra tömningar mm.

Per extra säck vid ordinarie tömning 109

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 328

Extra tömning av container vid årsabonnemang (4-8 kbm) 3 822

Extra tömning av underjordsbehållare vid årsabonnemang (<2 – 6 kbm) 4 375

Byte eller utställning av begagnat kärl, kr per gång 546

2.6.9 Avgift för felsortering eller överfylld avfallsbehållare

Avgift för felsortering eller överfylld avfallsbehållare

Per behållare 500

(26)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 26/27 2.7 Avgifter för återvinningscentraler

2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral

Som privatperson har du 15 respektive 7 fria besök på återvinningscentralerna, beroende på vilken abonnemangsform du har. Besöken utöver det kostar enligt tabell nedan. Verksamheter har inga fria besök utan betalar per besök.

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kg. Dessutom gäller volym-

begränsning på maximalt tre kubikmeter per kortbesök och max tio slipers eller motsvarande per kortbesök.

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:

0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång 3,5-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare.

Fordonskombinationer över 3 500 kg hänvisas till att vägas in på vågen på

Barnamossens avfallsanläggning på samma villkor och prislista som tunga lastbilar.

Laglig lastvikt gäller för både dragfordon och eventuellt släpfordon, vid eventuell tvist kan kontrollvägning kan ske på Barnamossens återvinningscentral.

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal.

Avgifter för privatpersoner

Mottagningsavgift för besök utöver de besök som ingår i renhållningstaxan

263

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 105

(27)

Renhållningstaxa

Version 160420 Sida 27/27

Avgifter för verksamheter

Mottagningsavgift per besök 263

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 105

2.7.2 Vågavgifter för Barnamossen

Vågavgifter Barnamossen

Kontaminerat trä, per ton 2 000

Metall, per ton (i hanterbar storlek) 0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :