• No results found

26.1. Ansökan om medlemskap i föreningen Svenska Cykelstäder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "26.1. Ansökan om medlemskap i föreningen Svenska Cykelstäder"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-03-14

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 2

Chef för strategiska enheten +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0117 KS-2 Diariekod: 309

Kommunstyrelsen

Ansökan om medlemskap i föreningen Svenska Cykelstäder

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens miljöutskott föreslå kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen ansöker om kommunens medlemskap i föreningen Svenska Cykelstäder.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har blivit inbjuden att ingå i en förening som heter Svenska Cykelstäder. Mot den bakgrunden beslutade trafik- och

fastighetsnämnden 2016-02-18, § 15, att hemställa till kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i föreningen.

Föreningen utgörs av 17 kommuner som går i bräschen för cykeltrafik, däribland Malmö, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala. I föreningen ingår även intresseorganisationer och forskningsinstitut såsom Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) och Victoria Swedish ICT. Föreningen arbetar genom opinionsbildning med målsättningen att öka andelen cykelresor.

För att bli medlem i Svenska Cykelstäder krävs en inbjudan och ett godkännande av föreningens styrelse. Det krävs även ett politiskt beslut i den egna kommunen. Trafik- och fastighetsnämnden har 2016-02-18, § 15, beslutat att godkänna en ansökan om medlemskap i Svenska Cykelstäder till en årskostnad om 15 000 SEK och att medlemskapet ska utvärderas i början av 2017.

Kommunledningskontorets synpunkter

Med hänsyn till att föreningen Svenska Cykelstäder har en agenda i linje med den av kommunfullmäktige 2015-06-11, § 70, antagna policyn för Sollentuna kommuns trafik- och transportsystem föreslår

kommunledningskontoret kommunstyrelsen att tillmötesgå trafik- och fastighetsnämndens hemställan om att kommunstyrelsen ansöker om medlemskap i föreningen.

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä

Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Godkänt dokument, 2016-03-29, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-14

Dnr 2016/0117 KS-2 Sidan 2 av 2

Bilaga: Trafik- och fastighetsnämndens beslut 2016-02-18, § 15.

Godkänt dokument, 2016-03-29, Katarina Kämpe

References

Related documents

Nytt för året var att föreningen nu anordnar träffar för samtliga diagnoser inom OCD spektrumet, med tricho-/dermaträffar och en samtalsgrupp för samlarsyndrom.. Typ av träff

Trafik- och fastighetskontoret önskar därför att trafik- och fastighetsnämnden godkänner ansökan om medlemskap i Svenska Cykelstäder till en årskostnad om 15 000

Enligt förslaget till stadgar är föreningens syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.

• Kommunfullmäktige antar den till tjänsteutlåtande daterat 2015-05-04 bifogade policy för Sollentuna kommuns trafik- och transportsystem.. Thomas Ardenfors (M) med instämmande

Enligt beslut i trafik- och fastighetsnämnden i februari 2016 ansökte Sollentuna kommun om medlemskap i Svenska cykelstäder, vilket är ett nätverk där kommuner, forskning

Enligt beslut i trafik- och fastighetsnämnden i februari 2016 ansökte Sollentuna kommun om medlemskap i Svenska cykelstäder, vilket är ett nätverk där kommuner, forskning

Trafik- och fastighetskontoret önskar därför att trafik- och fastighetsnämnden godkänner ansökan om medlemskap i Svenska Cykelstäder till en årskostnad om 15 000

Moa Rasmusson moa.rasmusson@sollentuna.se Action: Sign Method: Swedish BankID Christina Bernhardsson christina.bernhardsson@umea.se Action: Sign Method: Swedish BankID Emmyly