05.4 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Valberedningen

Sammanträdesdatum 2014-11-25

Sidan 9 av 10

§ 8/2014 Dnr 2014/0464 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Brandkåren Attundas direktion för mandatperioden 2015-01-01—2018-12-31

Sammanfattning

Medlemmarnas kommunfullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Dessa väljs för fyra år i taget, från den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Valberedningens förslag

• För mandatperioden 2015-01-01—2018-12-31 väljs Douglas Lithborn (M) som ledamot och Freddie Lundqvist (S) som ersättare i direktionen för kommunalförbundet Brandkåren Attunda.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :