• No results found

Geoteknisk undersökning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geoteknisk undersökning"

Copied!
54
0
0

Full text

(1)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

LINKÖPINGS K O M M U N

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Manstorp, Linghem

Kommunens stycketomter

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk PM

Tekniska Verken Driftum AB Infrateknik/Geoteknik 2014-11-24

Dnr 1481

(2)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

INNEHALLSFÖRTECKNING

1 Uppdrag 3 2 Genomförda undersökningar 3

3 Geoteknisk beskrivning 3

3.1 Allmänt 3 3.2 Jordlagerbeskrivning 3

3.3 Grundvattenförhållanden 4 3.4 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 4

4 Rekommendationer för grundläggning 4 4.1 Återfyllning efter flytt av dagvatten ku Ivert och svackdike 4

4.2 Grundläggning av småhus 4

4.3 Markradon 4 4.4 Övrigt 5 5 Granskning 5

(3)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

Manstorp, Linghem

Kommunens stycl<etomter Geoteknisl< PM

1 UPPDRAG

På uppdrag av Linköpings Icommun har Teloiiska verlcen Driftum AB, Infratek-

nil<yGeotelaiilc utfört geoteloiislc undersölaiing for 21 stycketomter i Manstorp, Linghem.

Syftet med undersölaiingama har varit att redovisa de geotekniska förutsättningarna for grundläggning av källarlösa småhus i 1 - 2 våningar.

2 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Resultat av fältundersökningar redovisas separat i Rapport geoteknik, RGeo, daterad 2014- 11-24.

3 GEOTEKNISK BESKRIVNING 3.1 Allmänt

Området för stycketomter är från geotelmisk synpunkt relativt homogent och utgörs idag till största delen av åkermark på lera. Området genomkorsas i öst- västlig riktning av ett kulverterat dagvattendike som berör ett antal tomter i den södra delen. Ovan kulverten finns ett "svackdike" som sannolikt fungerar som fördröjningsmagasin vid höga flöden.

Dagvattenkulverten och svackdiket behöver flyttas iiman området bebyggs.

I områdets norra del har geotelaiisk undersökning tidigare utförts för stycketomter (borr- hålsid 415-414). Resultat av dessa har nyttjats i nu aktuell undersölaiing varvid komplette- rande undersölaiing har utförts i borrhål 1.

3.2 Jordlagerbeskrivning

Under 0,3-0,4 m muUhaltig lera består jorden av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2 m djup under markytan varunder följer halvfast lera ned till 3 m. Därunder följer i huvudsak lös lera ned till 6 ä 7 m djup varunder sonderingsresultaten indikerar skiktad lera och silt (med ökande inslag av silt) med varierande mäktighet. Sonderingarna har avslutats i fastare bottenlager (sannolikt morän) inom 7-12 m djup. Djupet till berg har inte närmare under- sökts.

(4)

Tekniska

verken

2014-11-24 D n r M s i

3.3 Grundvattenförhållanden

Grundvattennivån har uppmätts att i huvudsalc ligga 1-1,5 m under markytan.

3.4 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

Lerans odränerade skjuvhållfasthet T(ni) har bestämts på laboratorium med konforsök.

Skjuvhållfastheten har på 4,7 och 5 m djup uppmätts till 20 respektive 23 kPa och efter korrigering med hänsyn till lerans konflytgräns w l och överkonsolideringsgrad OCR (en- ligt SGI Info 3) till 15 respektive 17 kPa. På 7 m djup den odränerade skjuvhållfastheten uppmätts till 19 kPa och efter korrigering till 16 IcPa. Leran är således lös på dessa nivåer.

Torrskorpan är relativt väl utbildad och leran vidare ned till ca 2 m djup är fast och därun- der, mellan 2 och 4 m djup, halvfast. Lerans deformationsegenskaper framgår av utförda kompressionsförsök typ CRS. Lerans förkonsolideringstryck har på 4,7 och 5 m djup upp- mätts till 114 respektive 101 kPa. Jorden är konsoliderad för högre belastning än idag vil- ket innebär att viss last kan bäras av leran utan att sättningar av långtidskaraktär uppstår.

Upp till ca 80 % av det i CRS-forsök uppmätta förkonsolideringstrycket kan utnj^tjas utan att s k l<xypsättningar inträffar på lång sikt således ca 80 kPa. Effektivspänningen på ca 5 m djup är idag ca 40 kPa vilket i detta fall medger en tillskottsbelastning (ex vis på grund av uppfyllnader och belastning från byggnader) i storleksordningen 40 kPa.

Under förutsättning att marlcnivån inte höjs med mer än 1,0 m kan 2-vånings småhus bygg- gas utan att skadliga långtidssättningar sker.

4 REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING

4.1 Återfyllning efter flytt av dagvattenkulvert och svackdike

Efter borttagning av befintlig kulvert behöver schakten inom ytor där detaljplanen medger att byggnader får uppföras återställas exempelvis enlig följande.

Fyllnadsmassor och mullhaltig jord bortschaktas och ersätts med packad friktionsjord för- slagsvis enligt A M A Anläggning 10, kapitel CEB.21 "Fyllning för grundläggning av byggnad".

För att begränsa grundvattenströmning i fyllnadsmassorna bör tätskärmar av bentonit utfö- ras med ett avstånd av ca c/c 50 m längs kulvertens sträcloiing genom området.

4.2 Grundläggning av småhus

Grundläggning av småhus i 1-2 plan kan exempelvis ske med hel kantförstyvad botten- platta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. Uppfyllnader/terrasseringar med maximalt 1,0 m höjd ovan nuvarande marloiivåer kan, från geotelaiisk synpunlct, utfö- ras utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid grundläggning bör maximala grund- trycket under vouter, sulor etc begränsas till 100 kPa.

4.3 Markradon

Tidigare utförda markradonmätningar indikerar att jorden består av normalradonmark.

Grundkonstruktionen bör därför utforas radonskyddande.

(5)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

4.4 Övrigt

I byggnadslägena ska mullhaltig jord schaktas bort imian uppfyllnader och grundläggning utförs.

Om marknivån behöver höjas under byggnaderna kan detta exempelvis utföras enligt AMA Anläggning 10, kapitel CEB.21 "Fyllning för grundläggning av byggnad".

Under byggnadskonstruktionen utförs dränerande och kapillärbrytande lager exempelvis enligt A M A Anläggning 10, kapitel CEF.21 "Dränerande och kapillärbrytande lager för byggnad".

Dräneringsledningar utförs i nonnal omfattning.

5 GRANSKNING

Rapporten har granskats av Lisa Björk

Tekniska Verken Driftum AB Infrateknik/Geotelaiik

4..-^-->

U---

1

iCy:j/J f p

A y L

Lars Johansson Lisa Björlc'*'

ty

(6)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

LINKÖPINGS K O M M U N

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Manstorp, Linghem

Kommunens stycketomter

Geoteknisk undersökning

Rapport geotekniska fält- och laboratorieunder- sökningar, RGeo

Tekniska Verken Driftum AB Infrateknik/Geoteknik 2014-11-24

Dnr 1481

(7)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Uppdrag 3 2 Geotekniska undersökningar 3

3 Redovisning 4

BILAGOR Nr Jordprovstabeller 10:1-4 CRS-försök 11 CPT-sonderingar 12:1-4

SGF:s Beteckningssystem

RITNINGAR

Planritning, skala 1:1000 G l Sektionsritningar, skala H = 1:100, L = 1:400 G2

Sektionsritning 2007-05-30, skala H = 1:100, L = 1:400 G5

(8)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr MSI

Manstorp, Linghenn

Kommunens stycketomter

Rapport geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, RGeo

1 UPPDRAG

På uppdrag av Linlcöpings kommun har Telmiska verken Driftum AB, Infi-atek- nik/Geoteloiik utfört geoteknislc undersölaiing for 21 stycketomter i Manstorp, Linghem.

Denna rapport utgör dokumentation av utförda fältundersökningar. Utvärderingar samt rekommendationer redovisas i en separat geotelaiisk PM daterad 2014-11-24.

2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Geotelaiiska fältundersökningar har utförts i november 2014 av Mikael Lennart son med borrbandvagn typ GH 8. Undersölaiingama har omfattat:

Viktsondering 17 punkter CPT-sondering 4 punkter Slonivprovtagning (störda prover) 4 punlcter Kolvprovtagning (ostörda prover) 1 punkt, 1 nivå Gmndvattennivåmätning i öppet rör 1 punlrter

Utsättning och avvägning av borrpunkter har gjorts av personal vid Driftum AB i koor- dinatsystemet SWEREF 99 15 00 och höjdsystem RH2000.

De störda jordprovema har undersökts i fält och på SGI:s laboratorium varvid jordarts- bestämning har utförts på samtliga prover. De ostörda proverna har undersökts på SGI:s laboratorium med avseende på bestämning av jordart, vattenlcvot, konflytgräns, skrym- densitet, sensitivitet och odränerad skjuvhållfasthet. Vidare har lerans kompressions- egenskaper undersökts med hjälp av CRS-forsök.

I redovisningen ingår även relevanta delar av tidigare utförda undersöloiingar i områdets norra delar (Stadspartner 2007-05-30).

(9)

Tekniska

verken

2014-11-24 Dnr 1481

3 REDOVISNING

Sammanställning och uppritning av undersökningsresultaten har utförts av Mikael Lennartson, och redovisas på bifogade ritningar.

Telcniska verken Driftum AB Infrateknilc/Geotelcnik

Lisa B j ö r k L a r s Johansson

(10)

Tekniska

verken

2014-11-24 Bilaga 10:1 Manstorp, Linghenn

Stycketomter

Dnr: 1481

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

betsklass

2 Skr 0-0,25 Brun mullhaltig lera med växtdelar

0,25-1,0 Brun rostfläckig torrskorpelera 3

1,0-2,4 Brun varvig lera med enstaka sandkorn (fast) 3

2,4-3,0 Brungrå varvig lera (halvfast) 3

6 Skr 0-0,4 Brun mullhaltig lera med växtdelar

0,4-1,3 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera 3

1,3-2,2 Brun varvig lera med enstaka sand- och grus- korn (fast)

3

10 Skr 0-0,3 Brun mullhaltig lera med växtdelar

0,3-1,4 Brun rostfläckig torrskorpelera 3

1,4-2,1 Brun varvig lera med enstaka sand- och grus- korn (fast)

3

2,1-3,0 Brungrå varvig lera med tunna siltskikt samt enstaka sand- och gruskorn (halvfast)

(11)

Tekniska

verken

2014-11-24 Bilaga 10:2

Manstorp, Linghem

Stycketomter Dnr: 1481

JORDPROVSTABELL

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

16 Skr 0-0,25 Brun mullhaltig lera med växtdelar

0,25-1,3 Brun rostfläckig torrskorpelera 3

1,3-2,3 Brun varvig lera (fast) 3

2,3-3,0 Brungrå varvig lera med enstaka sand- och gruskorn (halvfast)

3

(12)

.^^ö R A P P O R T

A ^ utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT is issued by an Accredited Laborafoiy

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Beställare: Lars Johansson, Telcniska Verken Driftum AB, Box 1035, 581 10 Linlcöping

1481 Manstorp - Linghem Tabell

1481 Manstorp - Linghem

D"-- 7.1-1401-0007:19

Ankomstdatum

141120

Provtagningsredskap

Sia, Kv St 2

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

141124-1128 OA,FB

Datum 141128

Ankomstdatum

141120

Provtagningsredskap

Sia, Kv St 2

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

141124-1128 OA,FB Teknisk ledare -.y ,^

1) 2) 3) 4) 5) 5)

Sektion/ Benämning enligt "Jordarternas indelning och be- Den- Vat- Kon- Sen- Skjuv- Jordarts förkortning Borrhål/ nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2. sitet ten- flyt- siti- håll- (Anmärkning) Djup (m) 1981 års system" kvot gräns vitet fasthet

P \v W l St T

t/m' % % kPa

6

2,2-3,3 BRUN, VARVIG LERA - 49 76 - - v Le

3,3-3,7 BRUNGRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT

- 59 67 - - v Le (si)

4,7 BRUNGRÅ, VARVIG LERA MED ENSTAKA, TUNNA SILTSKIKT

1,68 65 66 13 20 v Le (si)

1) Ej ackrediterad metod. Baserad pä okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1 2011-10-27 2) Skrymdensitet - Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2

3) Vattenkvot - ISO/TS 17892-1, Medelvärde av två bestämningar.

4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer från SGF:s laboratoriekommitté används 400 g könen då konintrycket med

100 g könen är mindre än 7 mm.

Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, www.swedgco.se

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i för\'äg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

P o s t a d r e s s , hk:

B e s ö k s a d r e s s , hk:

5 8 1 9 3 L I N K Ö P I N G O l a u s M a g n u s v ä g 3 5

T e l : F a x :

0 1 3 - 2 0 1 8 0 0 0 1 3 - 2 0 1 9 1 4

E - p o s t : B a n k g i r o : O r g . n r :

s g i ( g s w e d g e o . s e 5 2 1 1 - 0 0 5 3 5 2 0 21 0 0 - 0 7 1 2

(13)

L A B O R A T O R I E T

R A P P O R T - i

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT is issued by an Accredited Laboratory

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR Beställare: Gösta Hydén, Stadspartner AB Box 1937 58118 Linköping

Manstorp, Linghem Tabell 2(3)

Manstorp, Linghem

^ 2-0701-0018:1

Ankomstdatum

070116--18

Pfovtagningsredskap

Kv Stl och skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

070122-30 GA IMK

Datum 2007-01-30

Ankomstdatum

070116--18

Pfovtagningsredskap

Kv Stl och skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

070122-30 GA IMK Teknisk ledare Sektion/

Borrhål/

Djup

Benämning enligt "Jordarternas indehiing och be- nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2.

1981 års system "

2) Den- sitet

t/m' Vat-3) ten- kvot

w

%

4) Kon- flyt- gräns

W l

% Sen-5) siti- vitet

St

5) Skjuv- håll- fasthet

T kPa

Jordartsbenänming (Anmärkning)

416 0,0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,4 2,4-3,0 3,5 5,0 7,0

0,0-0,25 0,25-0,9

BRUN, MULLHALTIG LERA MED ROTTRÅDAR BRUN TORRSKORPELERA, ROSTFLÄCKIG BRUN LERA, ROSTFLÄCKIG

BRUNGRÅ LERA GRÄLERA

GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT GRÅ, VARVIG LERA MED SILTSKIKT

1,70 1,65 1,70

37 45 49 56 67 52

75 77 74 70 70 51

5,4 12 16

39 23 19

muLevx Let Le Le Le v Le si v Le si

BRONrWULLHALTIG L E R A

B R U N T O R R S K O R P E L E R A M E Q S I L T I N S L A G , R O T E R Ä D A R , R O S T F L Ä C K I G ~ - B R U N L E R A M E D T Ä T A , T U N N A S I L J S K H a r "

R O S T F L Ä C K I G

^ Ä J S A N D I G T l S r I G S I L T M E D L E R K Ö R T L A R O C H G R U S I N S L A G

jnu-Le- Letvx L e ^ sairSi-

1) Baserad pä okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata.

2) Skrymdensitet - Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2 3) Vattenkvot - Tidigare gällande standard SS 027116, Utgåva 3 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3 Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas pä vår hemsida, www.swedgeo.se

R l 2005-12-14

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport fär endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

S t a t e n s g e o t e k n i s k a i n s t i t u t

581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14

(14)

^ VA/ ^

114S isoitc \im

R A P P O R T utfärdad av ac]

REPORT is issued by an Accredited Laboratoiy

.$ utfärdad av ackrediterat laboratorium

SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS 027126, utgåva 1

1481 Manstorp - Linghem Tabell

Dnr 7.1-1401-0007:19

Ankomstdatum

141120

Provtagningsredskap

Kv St 2

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

141124 M H

Datum 141128

Teknisk ledare ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Beställare: Lars Johansson, Tekniska Verken Driftum AB, Box 1035, 581 10 Linlcöping

Sektion/

Borrhål/

Djup

Den- sitet CRS

t/m' kPa M ,

kPa kPa

M ' Permea- bilitet

m / s

c mm v

m'/s

Diagram a,b,c

Nr

Jordartsbenänming (Anmärkning)

6

4,7 1,60 114 402 131 15,7 3,4-10" 4,2 v Le (si)

Mätosäkerhet ej fi-amtagen, ej relevant. R5 2010-02-10

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

P o s t a d r e s s , hl<:

B e s ö k s a d r e s s , h

5 8 1 9 3 L I N K Ö P I N G O l a u s M a g n u s v ä g 3 5

T e l : 0 1 3 - 2 0 1 8 0 0 F a x : 0 1 3 - 2 0 1 9 1 4 v m w . s w e d g e o . s e

E - p o s t : s g i @ s w e d g e o . s e B a n k g i r o : 5 2 1 1 - 0 0 5 3 O r g . n r : 2 0 21 0 0 - 0 7 1 2

(15)

SGI

statens Geotekniska I n s t i t u t

ODOMETERFORSOK CRS Datum 141124 Diagram I A SS 027126, u t g å v a 1

Ödometer nr 3 Projekt Defhast. %/h 0.7 S e k t / h å l Densitet 1.60 D j u p / n i v å H=20 mm D=50 mm P r e l . ben Utrustningens egendeformation beaktad

1 0

o

- H 2 0 + - P

n

4-1 O

<U Q

3 0

4 1 1 ^—

5 0 0

7.1-1401-0007:19 6

4.7 m Le 1.03

H 1 1 K 6 0 0 7 0 0

Sigmaeff kPa

o > > cv

'*W>I>>

+ Def

-HlO- 8

4 0 ' 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 H

• 1 0 - 9

>

1 0 - 7 ^ ^ 4-)

a Q) o

4-4 O) O

W n o

-hlO- 6

1 0 - 5

Sigma'C M l Sigma'L M ' Perm. k Beta-k 114- kPa i f 0 ^ kPa / - ? / kPa - ? , . T - I ' c r ' ^ ' m/s ^ j tia

(16)

SGI

statens Geotekniska I n s t i t u t

ODOMETERFORSOK CRS SS 027126, u t g å v a 1

Ödometer nr 3 Defhast. %/h O, Densitet 1, H=20 mm D=50 mm

7 60

Datum 141124 Diagram I B Proj ekt

S e k t / h å l Dj u p / n i v å P r e l . ben Utrustningens egendeformation beaktad

7.1-1401-0007:19 6

4.7 m Le 1.03

1 0 0 0 0

9 5 0 0

9 0 0 0

8 5 0 0

8 0 0 0

7 5 0 0

7 0 0 0

5 5 0 0

6 0 0 0

nS

^ 5 5 0 0

Q 5 0 0 0

s M Ö

O 4 5 0 0 - H

Q CQ 0)

<q 4 0 0 0

&

3 5 0 0

3 0 0 0

2 5 0 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

1 0 0

Sigmaeff kPa

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0

>^>t>>t>t>>t>I>l>l>l>I>I>C>l>> l> > > > > > >u

+ M

»

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0

4 0

3 5

- 3 0

2 5

- 2 0

M M

O

o

O j

1 5

- 1 0

(17)

SGI

statens Geotekniska I n s t i t u t

Datum 141124 ODOMETERFORSOK CRS

SS 027126, u t g å v a 1

Ödometer nr 3 Projekt Defhast. %/h 0.7 S e k t / h å l Densitet 1.60 D j u p / n i v å H=20 mm D=50 mm P r e l . ben Utrustningens egendeformation beaktad

Diagram

7.1-1401-0007:19 6

4.7 m Le 1.03

Permeabilitet m/s

1 0 - 1 0 1 0 - 9 1 0 - 8 1 0 - 7 1 0 - 6 1 0 - 5 1 0 - 4

O I 1—I I I I l l l | 1—I I I 1—I I I l l l l l 1—I I I I 1—I I I I 1—I I I I 1—I I I I 1—I I I I I I I

1 0

ö o

- H 2 0 4 J nS

4-1 O Q (U

3 0

4 0

(18)

C P T - s o n d e r i n g u t f ö r d e n l i g t E N I S O 2 2 4 7 6 - 1 Förboimingsdjup 1,00 m

Start djup 1,00 m Stopp djup 7,42 m Grundvattemiivå 1,00 m

Referens my Nivå vid referens 56,59 m Förborrat material mu Le vx Geometri Normal

Vätska i filter Olja BorrpunJstens koord.

Utrustning ENVI MemoconI Sond nr 51404

Projekt Manstorp Lmghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 2

Datum 20141119

Spetstryck (MPa)

0 1 2 3 4

0,0-

0,5-

1,0-

1,5-

2,0-

2,5-

3,0-

3,5- p S 4,0-

'4,5-

5,0-

5,5-

6,0-

6,5-

7,0

5 O

Friktion (kPa)

20 40 ^ 60 80 100

Å ;

\

}

1 j 1 j

y

\

1

Portryck u, u^, Au (kPa)

O 500

_ i I 1 i _

Friktionskvot (%) Portrycksparameter Lutning (grader) O 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,5 O 5 10

- J 1 L .

/

\

\

V A

f v l

Tekniska verken Driftum A B

TD — 1 m C T ; „ i , x „ ; —

G:\GeoteIcn!k\Projekt\Pågående Geo\1481 Manstorp LmEhem\ResuItat\Beräknmgar\CPT\BH2.cpw

2014-12-01

(19)

Referens my Nivå vid referens 56,59 m Grundvattenyta 1,00 m Startdjup 1,00 m

Förbormingsdjup 1,00 m Förborrat material mu Le vx Utrustning ENVI Memocone Geometri Normal

Utvärderare Lisa Björk Datum för utvärdering 2014-12-01

Projekt Manstorp Linghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 2

Datum 20141119

0,0-

0,5-

1,0-

1,5-

2,0-

2,5-

3,0-

3,5- p

¥ 4,0-

4,5H

5,0-

5,5-

6.0-

6,5

7,0

Klassificering

Odränerad skjuvhållfasthet (kPa) Friktionsvinkel (°)

O 20 40 60 80 "i 00 120 30 40 50

-1 1 1—

1 1 I __l 1 1 1 1 t

(X) (X)

(X) (X)

(X)

(X)

Ä X X

(X)

(X)

( (

(X) )

1 m

(X) (X) M

(X)

W- (X) (X) (xl (X)

W—

(>

(X) (X)

Relativ lagringstäthet 1^ (%) O 100 200 O

Modul (MPa)

10 20 30 40 50 60 70

1 1 1 1 1 1 1

X Svensk empiri 0 Lunne, överkonsc + Lunne, norraalko X Svensk empiri 0 Lunne, överkonsc + Lunne, norraalko

liderad nsoliderad

)f 0

G:\Geoteknik\Proiekt\Påt;ående Geo\1481 Manstorp Linghem\ResuItat\Beräkningar\CPT\BH2.cpw 2014-12-01

(20)

Referens my Nivå vid referens 56,59 m Grundvattenyta 1,00m Startdjup 1,00 m

Förbormingsdjup 1,00 m Förboirat material mu Le vx

Utrustning ENVI Memocone Geometri Normal

Utvärderare Lisa Björk Dalum för utvärdering 2014-12-01

Projekt Manstorp Linghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 2

Datum 20141119

0,0-

1,0-

Klassificering O 20 40 60

2,5-

3,0-

c 3'

4,5

6,0-

-mu L : vx

-Let

- v Le

v Le

L

- -

) -

) -

)-_

j - Cl

vL NC

1_ L

J M NCSi

Sa L 1

80

Effektivtryck (kPa)

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 O

Odränerad skjuvhållfasthet x^^ (kPa) 100 120 20 40 60 80

1 1 1 1 1 1 1

(xl (xl

(xl (xl

(xl

(xl

X X

(xl (xl

1 ) 1 (xl

(X

(x (xl (X) (xl

(xl

(xl

(X) (xl (xl

(xl

(xl (X

(xl (xl

G:\Geoteknik\Proieki\Pågaende Geo\1481 Manstorp Linghem\Resultat\Beräkningar\CPTVBH2.cpw 2014-12-01

(21)

2014-12-01

C P T - sondering

Projekt

Manstorp Linghem 1481

Plats Linghem Linköpings kommun

Borrhål 2

Datum 20141119

Förbormingsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

100 m 1,00 rn 7,42 m 1,00 m my 56.59 m

Förbonat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

mu Le vx Normal Olja

Mikael Lennartson ENVi Memocone [x] Portryck registrerat vid sondering Kalibreringsdata

Spets 51404 Datum 20140303 Areafaktor a 0,700

Areafaktor b 0,006

Inre fiiktion Inre friktion Of Cross talk c, Cross talk c.

0,0 kPa 0,0 kPa 0.000 0,000 Slcalfaktorer

Portryck Område Faktor

Friktion Område Faktor

Spetstryck Område Faktor

I I Använd skalfaktorer vid beräkning

NoUvärden, IcPa

Portryck Friktion Spetstryck

Före 100,00 0,00 0,00

Efter 100,00 0,00 0.00

Diff 0.00 0,00 0,00

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Bedömd sonderingsklass Klass 1

Portrycksobservationer Sldktgränser Klassificering Djup (m) Portryck (kPa)

1.00 0,00

Djup (m) Densitet

Frän Till (ton/m^) Flytgräns Jordart

0,00 0,25 1,60 mu Le vx

0,25 1,00 1,65 Let

1.00 2,40 v Le

2,40 3,00 0.66 v Le

Anmärkning

•G,'iGeoteknik\FToiektiPåciående 6eo''1481 Manslort "•;in3ar\CPT\BH2.cp'

Tekniska verken Drif tum A B

Box 1035 Linköping

(22)

CPT-sondering

2014-12-01

Sida 1 av 1

Projekt

Manstorp Linghem 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 2

Datum 20141119

Djup (m) P (t) o \ O C R I d E M q c M n c

Från Till Klassificering kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0 . 0 0 0 , 2 5 m u L e v x 1,60 2 . 0 2 . 0

0,2:5 1,00 L e t 1,65 - 6 1 3 6 . 1 ) 1 0 , 0 1 0 , 0 1,00

1,00 1,20 v L e 1,90 ( 8 5 . 6 ) 1 7 , 9 1 6 , 9 1,00

1,20 1,40 v L e 1.70 ( 7 7 . 7 ) 2 1 , 5 1 8 , 5 1,00

1,40 1,60 v L e 1,70 ( 6 8 . 6 ) 2 4 . 8 1 9 , 8 1,00

1,60 1 , 8 0 v L e 1,70 ( 6 3 . 6 ) 2 8 , 1 2 1 , 1 1,00

1,80 2 , 0 0 v L e 1,60 ( 5 0 , 8 ) 3 1 , 4 2 2 , 4 1,00

2 , 0 0 2 , 2 0 v L e 1.60 ( 5 3 , 0 ) 3 4 , 5 2 3 , 5 1,00

2 , 2 0 2 , 4 0 y L e 1,85 ( 5 3 , 5 ) 3 7 . 9 2 4 , 9 1.00

2 , 4 0 2 , 6 0 v L e 1,85 0 , 6 6 3 0 . 7 4 1 , 5 2 6 , 5 1 8 5 . 6 7 , 0 0

2 . 6 0 2 , 8 0 v L e 1.85 0 , 6 6 2 8 . 3 4 5 , 2 2 8 , 2 1 6 5 . 3 5 , 8 7

2 . 8 0 3 , 0 0 v L e 1,85 0 , 6 6 2 3 , 4 4 8 , 8 2 9 , 8 1 2 8 . 7 4 . 3 2

3 , 0 0 3 , 2 0 C i L N C 1,85 ( 3 5 , 7 ) 5 2 , 4 3 1 , 4 1,00

3 . 2 0 3 , 4 0 C l L N C 1.60 ( 2 6 , 8 ) .55,8 3 2 , 8 1,00

3 , 4 0 3 , 6 0 C l L N C 1.60 ( 2 3 , 4 ) 5 8 , 9 3 3 , 9 1,00

3 , 6 0 3 , 8 0 C l v L N C 1,75 ( 2 0 . 0 ) 6 2 . 2 3 5 . 2 1,00

3 . 8 0 4 . 0 0 C l v L N C 1,75 ( 1 9 . 6 ) 6 5 , 7 3 6 . 7 1,00

4 , 0 0 4 , 2 0 C l v L N C 1.75 ( 1 8 , 0 ) 6 9 , 1 3 8 , 1 1.00

4 . 2 0 4 , 4 0 C l v L N C 1,75 ( 1 8 , 5 ) 7 2 , 5 3 9 . 6 1.00

4 , 4 0 4 , 6 0 C l v L N C 1,75 ( 1 8 , 0 ) 7 6 , 0 4 1 , 0 1 , 0 0

4 , 6 0 4 . 8 0 C N L N C 1.75 ( 1 7 . 4 ) 7 9 , 4 4 2 , 4 1 . 0 0

4 , 8 0 5 . 0 0 C l v L N C 1 , 7 5 ( 1 6 , 7 ) 8 2 . 8 4 3 , 8 1 . 0 0

5 . 0 0 5 , 2 0 C l v L N C 1,75 ( 1 6 . 9 ) 8 6 , 3 4 5 , 3 1 . 0 0

5 . 2 0 5 , 4 0 C l v L N C 1,75 ( 1 6 , 8 ) 8 9 . 7 4 6 , 7 1,00

5 , 4 0 5 , 6 0 C ! v L N C 1,75 ( 1 6 . 6 ) 9 3 . 1 4 8 , 1 1,00

5 , 6 0 5 , 8 0 C ! v L N C 1.75 ( 1 5 , 7 ) 9 6 , 6 4 9 , 6 1,00

5 , 8 0 6 . 0 0 C ! ¥ L N C 1.75 ( 1 5 . 1 ) 1 0 0 , 0 5 1 . 0 1 , 0 0

6 , 0 0 6 , 2 0 C l v L N C 1,75 ( 1 4 . 5 ) 1 0 3 , 4 5 2 . 4 1,00

6 . 2 0 6 , 4 0 C l v L N C 1,75 ( 1 3 , 8 ) 1 0 6 , 9 5 3 . 9 1.00

6 , 4 0 6 , 6 0 C I v L N C 1.75 ( 1 3 , 4 ) 1 1 0 , 3 5 5 . 3 1,00

6 , 6 0 6 . 8 0 C I v L N C 1.75 ( 1 8 , 8 ) 1 1 3 . 7 5 6 . 7 1 . 0 0

6 . 8 0 7 , 0 0 C l L N C 1.60 ( 2 4 , 9 ) 1 1 7 , 0 5 8 , 0 1,00

7 , 0 0 7 , 2 0 C i M N C S i 1.85 ( 4 4 , 9 ) 1 2 0 , 4 5 9 . 4 1,00

7 . 2 0 7 , 3 1 S a L 1,80 3 5 . 0 1 2 3 . 2 6 0 , 6 4 2 , 4 1 3 , 0 1 6 , 5 1 3 , 2

Tekniska verken Driftum A B

Box 1035 Linköping

(23)

2014-12-01

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Projekt Manstorp Linghem

Projektnunimer "1481

Borrföretag Tekniska verken Driftym AB

Borrningsiedare Mikael Lennartsoii

Plats Linghem Linköpings kommun

Borrhål 2

Datum 20141119

Förbomiingsdjup 1,00 m Förbonat material mu Le vx Start djup 1,00 m Geometri Normal Stopp djup 7,42 m Vätska i filter Olja Giimdvattennivä 1,00 m Bonpunktens koord.

Referens my Utrustning ENVI Memocor

Nivå vid referens 56,59 m Sond Nr 51404 [xl Portryck registrerat vid sondering 0 2

1 1 1

4 6

l l l l l

8 10 12

1 , 1 1 1

14 16

l l l l l

18

1

20 q.MPa

1

O 50 100

I I I I I I I I

150

I I I

200

I I I

250

I I I

300

I I I

350 400 450

I I I I I ' I I 1 I I I I

u.kPa 450 500 f.kPa O

Lutning (grader) 5 10

_ i — I I

15

Tekniska v e r k e n D r i f t u m A B

Box 1035 Linköping

(24)

C P T - s o n d e r i n g u t f ö r d e n l i g t E N I S O 2 2 4 7 6 - 1 Förbormingsdjup 1,00 m

Start djup 1,00 m Stopp djup 7,87 m Grundvattennivå 1,00 m

Referens my Nivå vid referens 57,50m Förborrat material mu Le vx Geometri Normal

Vätska i filter Olja Borrpimktens koord.

Utrustning ENVI MemoconI Sond nr 51404

Projekt Manstorp Linghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 6

Datum 20141119

O

-a 0,0

0,5-

1,0-

1,5-

2,0-

2,5

3,0-

3,5-

4,0

4,5-

5,0-

5,5

7,5-

Spetstryck q_, (MPa)

1 2 3 4

Friktion (kPa) 10 20 ^ 30 40

1 1 I

\

1

-

/

]

/

1

1

\

j

;

j

)

\

t

) ) i

1 )

5

Portryck u, u^, Au (kPa)

50 O 500

AU

/T

/ 1

ÄU

Friktionskvot Rf (%) O 2 4 6 0,0

1 1 1

K

f

\

i T

Portrycksparameter Lutning (grader) 0,5 1,0 1,5 0 5 10

I ' I I I I ' I ' 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1

\

Tekniska verken Driftum A B

r > „ „ 1 m c T —

G:\Geoteknik\Projekt\Pågående Geo\M81 Manstorp Linghem\ResuItat\Beriilaimgar\CPT\BH6.cpw ^^'-^^

2014-12-01 '

(25)

Referens my Nivå vid referens 57,50 m Grundvattenyta 1,00 m Startdjup 1,00 m

Förbormingsdjup 1,00 m Förborrat material mu Le vx

Utrastning ENVI Memocone Geometri Normal

Utvärderare Lisa Björk Datum för utvärdering 2014-12-01

Projekt Manstorp Linghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 6

Datum 20141119

Odränerad skjuvhållfasthet T (kPa)

0,0-

0,5-

1,0-

1,5-

2,0-

Klassificerlng

.^^ V " Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstäthet 1^^ (%) O 50 100 150 O 20 40 60 O 10 20 30 40 O

2,5

3,0-

3,5^

p 4 , 0 -

"c' 3"4.5-

5,0H

5,5

6,0

6,5-1

7,0

7,5

1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1

(X) (X)

(X) (X)

(x)

X

(X)

X X X X X

X (X) (X) (X) (X)

X X (X) (X) (X)

fx) (X) (X) (X) (X)

fx) (X) (X)

(X) (X)

IVIodul (IVlPa)

4 6 8 10 12 14

1 1 1 1 1 1 1 1

X Sven 0 Lunr + Lunr

sk empiri e. överkonsoUderad e. normalkonsoliderad

1 Jl.

+x 0

G:\Geoteknik\Proiekt\Pågående Geo\1481 Manstorp Linehem\Resultat\Beraknint;ar\CPT\BH6.cpw 2014-12-01

(26)

Referens my Nivå vid referens 57,50 m Grundvattenyta 1,00m Startdjup 1,00 m

Förbormingsdjup 1,00 m Förborrat material mu Le vx

Utmstning ENVI Memocone Geometri Normal

Utvärderare Lisa Björk Datum för utvärdering 2014-12-01

Projekt Manstorp Linghem Projekt nr 1481

Plats Linghem Linköpings kommun Borrhål 6

Datum 20141119

Klassificering 50

Effektivtryck (kPa)

100 150 200 -mu L ; vx

0,5-

v Let

1,5- -v Le

2,0^

2 . 5 :

v Le

3,0:

3,5-v Le i)

a 4 , 0 : Cl L NC 'c' -a

'c' -a vL

3~4,5-:

v Le si)

5 , 0 :

5 , 5 :

vL

6,0:

CI NC

6,5:

7,0: E L 7,0:

vL

7,5-Si

Sa v L

- J I l _

250

Odränerad skjuvhållfasttiet T^^ (kPa) O 50 100 " 150

1 1 [ 1 1 I I 1 1 1 1 1

(xl (xl

(xl (xl

(xl

X

(xl

X X X X

M (X) (xl (X)

X (xl (xl (xl

(xl (X) (xl (xl

(xl (xl (xl

(xl (xl

((xll

G:\Geoteknik\Proiekt\Pågående Geo\1481 Manstorp Linj;hem\Resu!tat\Beräkningar\CPTVBH6.cpw 2014-12-01

(27)

2014-12-01

C P T - sondering

Projekt

Manstorp Linghem 1481

Plats L i n g h e m L i n k ö p i n g s k o m m u n Borrhål 6

Datum 20141119

Förbormingsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

1,00 m 1,00 m 7,8? m 1,00 m my 57,50 m

Förborrat material ,mu Le vx

Geometri Normal Vätska i filter Olja Operatör Mikae! Lennarfson Utrustning ENVI Memocone

[xl Portryck registrerat vid sondering Kalibreringsdata

Spets Datum Areafaktor a Ai'eafaktor b

51404 Inre friktion O, 0,0 kPa 20140303 Inre friktion Of 0.0 !<Pa 0.700 Cross talk Cj 0,000 0,006 Cross talk C j 0,000 Skalfaktorer

Portryck Område Faktor

Friktion Område Faktor

Spetstryck Område Faktor

I I Använd skalfaktorer vid beräkning

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Före 100.00 0,00 0,00

Efter 100,00 0,00 0,00

Diff 0.00 0.00 0.00

Korrigering Portiyck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Bedömd sonderingsklass K l a s s

Portrycksobservationer Skiktgränser KJassificering Djup (ni) Portryck (kPa)

1,00 0,00

Djup (m) Densitet

Frän Till (ton/m') Flytgräns Jordart

0,00 0.40 1,60 mu Le vx

0.40 1,30 1,65 v Let

1,30 2,20 v Le

2,20 3,30 0,76 v Le

3,30 3,70 0,67 v Le (si)

4,50 4,90 168 0.66 v Le (si)

Anmärkning

Tekniska verken Driftum A B

Box 1035 Linköping

References

Related documents

målgrupper), ibland lägre (för andra verksamheter eller målgrupper).Variationen syns också mellan kommunerna: Vissa kommuner visar högre engagemang än andra som framgår av

13 Förespråkare för redovisning av humankapital anser dock att det finns ett flertal anledningar till att inkludera denna information i företagets externa rapporter.. Bland annat

Att företagen kan tänkas ha olika antal aktieägare skulle kunna vara en anledning till att redovisningen av miljöindikatorer skiljer sig mellan industrierna, men i

Att företagen inte granska alla sina leverantörer årligen leder till att företaget inte kan visa på exakta siffror, vilket gör att företagens intressenter inte får en helt

It can be concluded from the results of this study, that consumer attitudes are in general more negative towards companies using incongruent sexist advertising, compared to congruent

(Även HR8A ingår här men den behandlas i avsnittet ”tilläggsindikatorer”, se 5.1.6.) Dessa tre indikatorer innehåller bland annat information om vilka policies och

Kulturnämnden bifaller motionen och ställer sig positiv till att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning för de lokaler inom nämndens ansvarsområde som är

Inkomstindex för år 2022 har höjts något sedan föregående prognos och utgifterna väntas öka med 12,1 miljarder kronor under året.. Utgifterna väntas öka konstant varje år

• Byggnadstekniskt brandskydd - lägst brandteknisk klass EI 30 och fönster i lägst klass EW30 för fasader och tak vända mot trafikled för farligt gods. • Ej oskyddad

Alla skulle ha ett folkbibliotek men i övrigt skulle de ha olika inriktning och de kulturhus som slutligen valdes var Sjöängen i Askersund, Gummifabriken i Värnamo, Karls Krona

Handlingarna bifogas kallelsen till nämndens ledamöter

Det är dessutom av stor vikt att bestämma vad som ska beräknas och kvantifieras, vilket i denna studie beslutades att studera förekomsten av specifika begrepp för att observera

Vid manövrering av lastfrånskiljare av typen ELA12 har ljusbåge uppstått på grund av att

Since forming a relationship needs both time and resource demanding, it can be believed that successful entrepreneurship is based on the entrepreneur’s existing network so that

Regeringsrätten skriver i beslutet &#34;Detta innebär dock inte att frågan om koncessionshavarnas beredvillighet att ta emot skötesrenar inte kan beaktas i ärenden

Inom utredningsområdet finns även större sammanhängande områden med organisk jord, som torv och gyttja, ofta runt sjöarna på låglänta områden till exempel vid

Granskningssynpunkter har också föranlett ytterligare förtydligande i planbeskrivning samt bilaga 1, Skyddsåtgärder som fastställs och som inte redovisas på plankarta, vilka

Granskningssynpunkter har också föranlett ytterligare förtydligande i planbeskrivning samt bilaga 1, Skyddsåtgärder som fastställs och som inte redovisas på plankarta, vilka

Skyddsåtgärder som fastställs och som inte redovisas på plankarta FASTSTÄLLELSEHANDLING

Följaktligen är konsoliderad statsskuld i svensk redovisning inte liktydigt med det mått som framkommer om man mäter Statens bruttoskuld, definierat som statens bidrag till

Det är av stor betydelse att företag redovisar sina kundfordringar så tydligt som möjligt för att ge den korrekta bilden av posten för att kunna skapa möjligheter för jämförelse

Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och kurvan för mantelfriktion speglas till vänster. I vissa fall redovisas även kurvor för de

®ÃÃĘÂwÅÃ®Ç ÈŽÉlÊÌË7Ê¢È=ÄoÍb˜ÎìÈíË Ã*Ñ ÒÙӑÔáÖ ÒOÛ ØÜÞÝÓ... L˜ÇĘˮÅÃAÈ=Ä7Í Ã*Ñ ÒÙӑÔáÖ