Energikällor 15 hp. Energikällor 15 hp. Kursutvärdering (1/3) Kursutvärdering (2/3) Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle:

Full text

(1)

Energikällor 15 hp

Energikällor 15 hp

• Syftet med kursen är att ni ska få en bredd inom energiteknik

• Avstamp från ”Uthållig energiteknik”

Kursutvärdering (1/3)

• Bra med bred kurs

• Bra med deltentor

• Problem med kurshemsida

• Varierande tempo

• Föråldrad statistik på solkraftsdelen

• Mer beskrivande fakta och mindre härledning av formler önskas på solkraft

Kursutvärdering (2/3)

• Viktigt med paus under föreläsningar

• Tight vecka vid solkraftstentan

• Problem med uppladdning av seminarierapporten

• Vattenkraft som moment i kursen önskas, biobränsledelen kan minskas

Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle:

• Försök utjämna tempot (seminarie)

• Lös inlämning av seminarieuppgiften på ett annat sätt (moodle)

• Uppdatera även civilingenjörernas hemsida (om det krånglar meddela mig)

Kursens upplägg

• Intro + Bränslen

• Vindkraft

• Solenergi

• Kärnenergi

• Seminarieuppgift (parallellt med större delen av kursen)

(2)

Examination

• Fyra deltentamina (13/4, 27/4, 21/5, 5/6), minst 50% på alla delarna för godkänt.

• Seminarieuppgift som redovisas skriftligt (12/5) och muntligt (15-16/5).

• 1:a Omtentamen på alla delar blir 2012- 08-30, kl 9-15 i skrivsal 5.

• 2:a Omtentamen blir 2013-01-xx,

Intro + Bränslen

• Energibalans

• Styrmedel

• Biodrivmedel

• Fossila bränslen

• Biobränslen - Perstorp

• Skogsbränslen

• Studiebesök (4/4)

• Deltentamen 13/4 (20%)

• Utdelat material

• Web, anteckningar

Vindenergi

• Lars Bäckström

• ”Vindkraft i teori och praktik”

• Deltentamen 27/4 (25%)

Solenergi

• Åke Fransson

• Kompendium

• Deltentamen 21/5 (25%)

Kärnenergi

• Mohsen Solmeimani-Mohseni

• Har jobbat inom kärnkraft

• Författare till bok som vi ska använda

• Deltentamen 5/6 (25%)

Seminarieuppgiften

• Intro imorgon

• Grupper om två studenter

• 3/4 ska ni ha önskat områden

• Rapport & Powerpoint 11/5

• Muntlig redovisning 15-16/5

• Deltentamen 1/6 (5%)

(3)

Registrering

• Ni som inte gjort det än..

• Logga in på studentportalen för självregistrering – Helst i idag!!

• Saknas termodynamik, eller anmälan gå till Catharina Åhgren

Kurshemsidan…

Energikällor

Vad är det?

Energikällor

• En energikälla är en naturtillgång eller ett naturfenomen som kan omvandlas till nyttiga energibärare (el, värme, drivmedel) som vi använder i olika processer.

(inomhusklimat, industri, transporter)

• Vi delar ofta in energikällorna i fossila och förnybara energikällor.

Fossila energikällor

• Exempel på fossila energikällor är

naturgas, råolja och stenkol. Dessa finns i begränsade, men mycket stora, lager och nybildas mycket långsamt.

• En annan energikälla som inte nybildas är uran som är råvaran för kärnbränsle.

Förnybara energikällor

• De flesta flödande energikällorna återbildas hela tiden genom solens inverkan på jorden och naturen. De kallas därför för förnybara.

• Sol-, vatten-, vind- och vågenergi är flödande energikällor som är solbaserade.

• Biomassa räknas också som en

(4)

Övriga flödande energikällor

• Geotermiska energikällor som har sitt ursprung i jordens inre.

• Tidvattenenergi beror på jordens rotation.

Mellanting

• Torv är en organisk jordart som bildas i fuktig och syrefattig miljö genom

nedbrytning av döda växt- och djurdelar under inverkan av mikroorganismer och kemiska föreningar.

• Torv återbildas relativt långsamt och är därför ett mellanting mellan förnybara och fossila bränslen.

Sveriges energibalans

Energiläget 2011 kap 3

Energibalans (sid 52)

Energitillförsel

(5)

Energianvändning Andel förnybar energianvändning

Energianvändning, kap 4

• Bostäder och service 40% (19%)

• Industri 36% (13 %)

• Transporter 23% (1%)

El Bostäder & Service Övr Bostäder & service El Industri

Övr Industri El Transporter Övr Transporter

Bostäder och service

(normalårskorrigerad)

Elanvändning bostäder & service Industrins användning

(6)

Branschuppdelat Elanvändning per bransch

Transportsektorn Förnybara drivmedel

Energiläget i världen

Energiläget 2011 kap 7

Global tillförsel av energi

(7)

Elproduktion i världen Elproduktion per invånare

Global tillförsel förnybar energi Stora regionala skillnader

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :