Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige

28  Download (0)

Full text

(1)

Forskning om ekologiskt lantbruk i Sverige

- under de senaste 15 åren

Nasjonal økologisk kongress 8-9 januari 2013, Trondheim

- Veier til et bærekraftig samfunn Maria Wivstad

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), maria.wivstad@slu.se

(2)

* Centrumet EPOK

* Ekologisk produktion i Sverige

* Forskning om ekologisk

produktion och ekologisk mat under 15 år

* Ny svensk forskningsagenda 2013

(3)

EPOK

*Kommunikation och kunskapsförmedling

*Samordning av

forskning och utbildning

EPOKs medarbetare – en tvärvetenskaplig grupp med informatörer och forskare från olika discipliner

(4)

Besök vår hemsidan för mer information: www.slu.se/epok

Prenumerera på

nyhetsbrevet info-EPOK

(5)

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009**

Hektar

Ersättningsberättigande areal Certifierad areal*

2010:

14 % 11 %

Ekologisk jordbruksareal i Sverige under 2000-talet

(6)

Hög omläggningstakt de senaste åren:

Idag finns 48 000 ekokor, 13 % av korna

Ekologisk äggproduktion är omfattande:

Idag finns 740 000 ekologiska värphöns, 13 % av hönsen

(7)

Öronmärkt statlig finansiering av

forskning om

ekologiskt lantbruk sedan 1997

*2011-2013 ca 30 miljoner per år

*2014 - ca 20 miljoner per år, varav 12 miljoner

satsas på svenskt deltagande i EU-

programmet CORE Organic

Finansiärer

• Formas, CORE Organic

• SLU Ekoforsk

• Jordbruksverket

• Stiftelsen

lantbruksforskning

(8)

Varför öronmärkt finansiering?

- bidrar till miljö- och samhällsnytta

Ekologiskt lantbruk ses som en

spjutspets och ett innovationssystem som bidrar till ökad hållbarhet i hela lantbruket

Formas, 2006. Evaluation of research on organic production in Sweden. Evaluation report 2006, Stockholm.

(9)

Webinformation: www.slu.se/epok, www.slu.se/ekoforsk, Organic e-prints

Projektbroschyrer, EPOK:

(10)

Den ekologiska forskningens inriktning

• Produktionsnära forskning dominerar – växtodling, djurhållning, trädgård

• Föregångare vad gäller samverkan med näringen, deltagardriven forskning

• Stora tvärvetenskapliga projekt inom djurhållning – produktionsresultat och foder, djurvälfärd,

miljöpåverkan, arbetsmiljö, ekonomi

(11)

Den ekologiska forskningens inriktning

• Miljöpåverkan ingår i många projekt

• Fler projekt på senare år har mer samhällsfokus än sektorsfokus

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Systemanalys av miljöpåverkan

• Förnybar energi

• Livsmedelskvalitet

• Få projekt om konsumtion och marknad

(12)

Produktionsnära forskning – temaområden

• Odlingssystem och växtskydd

• Produktionssystem med husdjur

• Växtnäring och kretslopp

(13)

Odlingssystem och växtskydd

Jordbruk och trädgård

• Sortförsök i ekologisk produktion – spannmål, trindsäd, potatis

• Utvärdering av gamla spannmålssorter

• Proteingrödor – ärt, åkerböna, samodling, ogräsbekämpning, förebygga

svampangrepp, fodervärde

Projektexempel

-Åkerböna – stabila

skördar i sortblandningar -Ärtrotröta – sanering med brassica-mellangröda

(14)

Odlingssystem och växtskydd

Stort fokus på ogräs

• Bekämpning av rotogräs – kvickrot, tistel, hästhov

• Ogräskontroll i grönsaker – odlingsteknik, mekanisk bek.

(15)

Odlingssystem och växtskydd

• Biologisk bekämpning – gynna naturliga fiender på åkern och i landskapet (bladlöss, rapsbaggar)

• Biologisk och termisk betning av spannmål

• Förvilla klöverspetsviveln med doftfällor

• Biologiska bekämpningsmetoder av insekter i äpple

• Antagonistiska svampar mot fusarium

Biologiska metoder – svamp och insekter

Bild: V Ninkovic, SLU

(16)

Mer om biologisk bekämpning…

• Allelobios – kommunikation mellan olika kornsorter, sortblandningar kan minska angrepp av bladlöss

• Diversitet av naturliga fiender – biologisk kontroll på ekologiska gårdar

Bilder: M Jonsson, SLU

(17)

Produktionssystem med husdjur

- Lokalt foder

- Utevistelse och bete

(18)

• Mjölk på grovfoder och spannmål

• Kärringtand i vallen

• Ärt och åkerböna till mjölkkor

Mjölkkor - lokalt foder och betesdrift

(19)

Fotot: M Alarik

Inhemskt proteinfoder till gris

Bild: M Höök Presto

(20)

Inhemskt proteinfoder till höns

(21)

Bild: Eva Heldmer, Svenska djurhälsovården

Utökad forskning kring djurhälsa i ekologiska besättningar

• Kontroll av parasiter i ekologisk nötkötts- uppfödning

• Ekologiska grisar och ledskador

• Varför drabbas

ekologiska höns av rödsjuka?

(22)

Växtnäring och kretslopp

• Var bör ekologisk odling hämta sin växtnäring – resurs- och miljöpåverkan

• Gödsling med restprodukter

• Effektiv användning av rötrest

(23)

Växtnäring och kretslopp

Gröngödsling

• N2-fixering

• N-effekt i odlingssystemet

• Nedbrukningstidpunkter och kväveförluster

(24)

• Tillgänglighet och frigörelse av N och P från organisk

gödsel/organiska material

• Teknik för hantering och spridning av stallgödsel av olika kvalitet

Delin et al., 2010. Rapport 6, Inst för mark och miljö, SLU.

Växtnäring och kretslopp

(25)

Forskningsagenda för

ekologiskt lantbruk 2013

(26)

Agendan lyfter fram fem områden

• Hög produktion med bevarad hållbarhet

• Innovativa produktionssystem med många funktioner

• Täta kretslopp och förnybara resurser

• Hållbara företag och utveckling av marknaden

• Hälsosam mat med mervärden

Finns för nedladdning på EPOKs hemsida i slutet av januari

(27)

NJF seminarium 21-23 Augusti 2013 i Danmark

’Organic farming systems as a driver for change’

I n t e r n a t ion a l Con fe r e n ce

Or ga n ic fa r m in g sy st e m s a s a dr ive r for ch a n ge

CALL FOR PAPERS 1 5 Fe br ua r y 20 1 3

w w w .n j f.n u

2 1 – 2 3 August 2 0 1 3 Denm ark. N JF se m in a r 4 6 1 .

Organized in collaboration with I CROFS – I nt ernational Ce n t r e fo r Re se a r ch in Or ga n ic Fo od Syst e m s a n d EPOK – Ce nt re fo r Orga nic Fo od a nd Fa rm ing a t Sw e dish Un ive r sit y of Agr icu lt u r a l Scie n ce s.

Photos: iStockphoto & Lars Ola v Brandsæter

(28)

Tack för att ni lyssnade!

Prenumerera på info-EPOK på hemsidan: www.slu.se/epok

Kontakt: maria.wivstad@slu.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :