SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Kjell Dahlberg (m)

Erik Persson (s) tjänstegör för Lars-Åke Norlander (s), ej § 507 Egon Carlsson (sjvp)

Åke Rosenqvist (fp)

Ersättare: Bo Håkansson (m) Cecilia Edman (öp)

Jan-Erik Olsson (s), ej § 507 Siv Bildtsén (mp), ej § 507

Övriga deltagare Bengt Celander, stadsarkitekt Ulf Torstensson, bygglovsgranskare

Utses att justera Kjell Dahlberg

Justeringens

plats och tid Stadsarkitektkontorets expedition torsdagen den 16 november 2006, kl. 15.00.

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 471- 511

Ordförande

Ulf Torstensson

Justerande

Eric Tenland

Kjell Dahlberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-11-08

Datum för

anslags uppsättande 2006-11-17 Datum för

anslags nedtagande 2006-12-11

Förvaringsplats

för protokollet Stadsarkitektkontoret

Underskrift

Mai-Lith Larsson

(2)

Fastställelse av dagordning

Föredragningslistan godkännes efter följande justeringar:

Utgår

Ärende 7. Detaljplan för Simrishamn, Sumaros 1, Simrishamns kommun, Skåne län.

Ärende 13. Skrivelse från Jan och Gert Nilsson angående fastigheten Ravlunda 11:14.

Tillkommer

§ 510 Detaljplan för Viks fiskeläge 1:1, Simrishamns kommun, Skåne län.

§ 511 Kompetensbehov inför 2007.

___

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl. Simrishamns kom- mun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten redovisar pågående planarbete. Informationen föranleder inget be- slut.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitekten redovisar förslag till revidering av detaljplan.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2005-10-17, § 442.

Förslag till bebyggelse inom Lasarettet 1, daterat 2005-12-01.

Byggnadsnämndens beslut 2005-12-12. § 482.

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23. § 8.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-01, § 52.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 101.

Byggnadsnämndens beslut 2006-04-24, § 136.

Detaljplan för Lasarettet 1 m.fl. daterat 2006-05-22.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 199.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 248.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 305.

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 359.

Byggnadsnämndens beslut 2006-10-16, § 410.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(4)

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3, Simrishamns kommun, Skåne län överlämnas till kommunfullmäktige för antagande med komplettering av utlåtande.

Byggnadsnämndens tidigare beslut 2006-10-16, § 412 upphäves.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3 daterat 2006-03-09, rev. 2006-06-09 har upp- rättats av Åsa Samuelsson, SWECO FFNS Arkitekter AB. Detaljplanen har varit utställd under tiden 3 juli – 31 augusti 2006.

Stadsarkitektkontoret har upprättat utlåtande daterat 2006-09-25 kompletterad 2006-10-26.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2004-04-26, § 133.

Planprogram för del av Nöteboda 5:3 och Grevlunda 13:18 daterat 2004-06-21.

Byggnadsnämndens beslut 2004-06-21, § 225.

Byggnadsnämndens beslut 2004-10-18, § 365.

Samrådsredogörelse daterat 2004-11-09.

Byggnadsnämndens beslut 2004-11-15, § 401.

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3 daterat 2006-03-09.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 103.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 204.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 250.

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 361.

Byggnadsnämndens beslut 2006-10-16, § 412.

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Gyllebo 1:358 och 1:339, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Gyllebo 1:358 och 1:339, Simrishamns kommun, Skåne län god- kännes för samråd.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Gyllebo 1:358 och 1:339 daterat 2006-11-07 har upprättats av Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Thomas Bengtsson, Sydsvenska Hus anno 2000 KB daterat 2006- 08-23.

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 367.

___

Beslutet expedieras till:

Thomas Bengtsson

Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB

(6)

Detaljplan för del av Rörum 72:19 och 85:1, Simrishamns kom- mun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Rörum 72:19 och Rörum 85:1, Simrishamns kommun, Skåne län antages.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Rörum 72:19 och Rörum 85:1, Simrishamns kommun, Skåne län, daterat 2006-06-21 har varit utställd för samråd under tiden 2005-01-24 – 2005- 03-07.

Detaljplan har reviderats 2006-06-21.

Stadsarkitekten har upprättat särskilt utlåtande daterat 2006-10-26. . Beslutsunderlag

Detaljplan för Rörum 72:19 och Rörum 85:1, Simrishamns kommun, Skåne län, daterat 2006-06-21.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 206.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunens anslagstavla Länsstyrelsen

Britt-Marie Nordström

Carina och Hans-Erik Andersson Kjell och Gulli Henricsson

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrät- ten.

Överklagandet skall ha kommit in till byggnadsnämnden inom 3 veckor räknat från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla (2006-11-17).

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsrätten för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(8)

Detaljplan för Rörum 63:1 och 72:8, Simrishamns kommun, Skå- ne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten redovisar förslag till planavtal. Informationen föranleder inget beslut.

Ärendebeskrivning

Förslag till planavtal föreligger.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Göran och Gunnar Sandberg daterat 2006-04-06.

Byggnadsnämndens beslut 2006-04-24, § 147.

Förslag till planavtal.

___

Beslutet expedieras till:

Göran och Gunnar Sandberg

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med om- nejd, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd, Simrishamns kommun, Skåne län omarbetas varvid samrådsredogörelsen utgör underlag.

Ärendebeskrivning

Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd, Simrishamns kommun, Skåne län har varit utställd för samråd under tiden 2004-06-09 till 2004-10-06.

Samrådsredogörelse har upprättats daterad 2006-08-09.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2003-06-16, § 230.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2004-03-03, § 101.

Byggnadsnämndens beslut 2004-05-24, § 166.

Byggnadsnämndens beslut 2004-08-23, § 283.

Kommunstyrelsens beslut 2006-02-15, § 42.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 311.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret SWECO FFNS Arkitekter

(10)

Skrivelse från Stiftelsen P Aug Jönsson Studiebidrag för anhöri- ga, Birgitta Eriksson angående planmedgivande för Sandby 64:1 och 64:44

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar ej medge planläggning av områdena i fråga eftersom sådan planläggning inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i 2 kap 1 och 3 §§ Plan- och bygglagen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intres- sen överväger det allmänna intresset.

Ärendebeskrivning

Områdena i fråga är antingen planlagda som allmän plats, ”park eller plantering”

eller ingår i förslag till naturreservat enligt fördjupad översiktsplan för Kyhl- Mälarhusen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Skrivelse från Stiftelsen P Aug Jönsson Studiebidrag daterat 2006- 09-06.

Stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse daterat 2006-10-30.

___

Beslutet expedieras till:

Skrivelse från Stiftelsen P Aug Jönsson Studiebidrag Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrät- ten.

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skrivelse från Mona och Sten Olsson angående planmedgivande för fastigheten Viks fiskeläge 47:1

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för Viks fiskeläge 47:1 medges.

Planavtal skall upprättas.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Mona och Sten Olsson daterat 2006-10-05.

___

Beslutet expedieras till:

Mona och Sten Olsson

(12)

Skrivelse från Jured, Juridik & Redovisningsbyrån angående medgivande till detaljplanläggning på fastigheterna Gislöv 17:6 och 17:224

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för Gislöv 17:6 och 17:224 medges. Planområdet be- gränsas i norr av Nytorpsvägen, i väster av väg 1500, i söder av Gislövsvägen och i öster av befintlig bebyggelse.

Planen prövar bl.a. möjligheten till antal bostäder.

Planavtal skall upprättas.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från JURED, Juridik & Redovisningsbyrån daterat 2006-10-11.

___

Beslutet expedieras till:

Jured, Juridik & Redovisningsbyrån, Ingemar Anderberg

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skrivelse från Henrik Holmsten angående planmedgivande för fastigheten Hoby 15:20

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för Hoby 15:20 medges.

Planavtal skall upprättas.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Henrik Holmsten daterat 2006-10-02.

___

Beslutet expedieras till:

Henrik Holmsten

(14)

Skrivelse från Ulla Grünberger angående ändring av detaljplan för fastigheten Brantevik 22:25

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar ej medge planläggning av området i fråga eftersom sådan planläggning inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i 2 kap 1 och 3 §§ Plan- och bygglagen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intres- sen överväger det allmänna intresset.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Ulla Grünberger daterat 2006-10-23.

___

Beslutet expedieras till:

Ulla Grünberger Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrät- ten.

Överklagandet skall ha kommit in till byggnadsnämnden inom 3 veckor räknat från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla (2006-11-17).

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsrätten för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skrivelse från Greta Lindh angående ändring av detaljplan för Simrishamn 3:171

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för Simrishamn 3:171 medges.

Planavtal skall upprättas.

Planarbetet bekostas av markägare.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Greta Lindh, daterat 2006-10-20.

___

Beslutet expedieras till:

Greta Lindh

(16)

Ändring för detaljplan för kv. Uttern, Vesslan och Björnen i Sim- rishamn

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för kv. Uttern, Vesslan och Björnen i Simrishamn med- ges.

Planavtal skall upprättas.

Planarbetet bekostas av markägaren.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut 2006-09-13, § 235.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen Simrishamns Bostäder AB

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lantmäterimyndighetens remiss angående avstyckning från Viks fiskeläge 16:10

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen fastighetsreglering tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Lantmäteriets remiss föreligger.

Beslutsunderlag

Fördjupad översiktsplan för Vik i Simrishamns kommun, antagen 2004-05-24.

Fastighetsbildningslag 3 kap. 1-3 §§.

___

Beslutet expedieras till:

Lantmäterimyndigheten

(18)

Hoby 3:14, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kommer inte att medföra någon bety- dande olägenhet för omgivningen.

Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat enbo- stadshus.

Förhandsbeskedet gäller t.o.m. 2008-11-08.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är av riksintresse för tu- rism och rörligt friluftsliv. Likaså omfattas fastigheten delvis av Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen, mil- jö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets tjänsteyttrande daterat 2006-10-24.

Plan- och bygglagen 8 kap. 34 §.

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Glimminge 36:1, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden anser att nybyggnad av fritidshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.

Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bo- stadshus.

Förhandsbeskedet gäller t.o.m. 2008-11-08.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är av riksintresse för na- turvård. Likaså omfattas fastigheten av Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen, E.on och Kristina Svensson.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets tjänsteyttrande daterat 2006-10-26.

Plan- och bygglagen 8 kap. 34 §.

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

Beslutet expedieras till:

Mikael Karlsson Kristina Svensson

forts.

(20)

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Grevlunda 7:8, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till sökanden för omarbetning.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets tjänsteyttrande daterat 2006-10-26.

___

Beslutet expedieras till:

Claus Reedtz Sparrevohn

(22)

Hjälmaröd 4:15, ändrad användning till Bed & Breakfast

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, Paul Simonsson och Eva Fredriksson, Gustav Andersson, Tommy Gustafsson, Brita Lindbladh, Anders och Eva-Pia Isberg och Bengt Månsson.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-26 kommenterat lämnade synpunkter och redovisar att tre parkeringsplatser för verksamheten kan anordnas inom fastigheten.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Avgift

Bygglov 35 x 7 x 12 = 2.940:- Bygganmälan 35 x 7 x 6 = 1.470:-

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tommy Gustafsson Brita Lindbladh

Anders och Eva-Pia Isberg Bengt Månsson.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(24)

Hoby 23:14, mur

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Mur uppfördes för mer än 10 år sedan, varför ingripande och påföljd inte är aktu- ellt om bygglov kan beviljas i efterhand.

Ärendet remitteras till markägaren för ansökan om bygglov.

Ärendebeskrivning

En mur har uppförts på fastigheten utan bygglov.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 397.

Skrivelse från Bo Persson daterat 2006-10-22.

Plan- och bygglagen 10 kap 1 §.

___

Beslutet expedieras till:

Bo Persson

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gislöv 3:4, scen med läktare

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till sökanden för komplettering.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-10-16, § 444.

Plan- och bygglagen 8 kap. 20 §.

___

Beslutet expedieras till:

Team Bergström AB

(26)

Simrishamn, Hyveln 1 och del av Hyveln 2, nybyggnad av han- delshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Bygglov beviljas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Avgift

Bygglov 35 x 26 x 15 = 13.650:- Bygganmälan 35 x 26 x 10 = 9.100:- ___

Beslutet expedieras till:

SP Development, Kai Edelved

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gröstorp 4:21, ändring till sjukgymnastik – mottagning och barn- verksamhet

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Bygglov upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och färdigställs inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tek- niska förvaltningen och Vägverket.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 12 §.

Avgift

Bygglov 35 x 6 x 12 = 2.520:- ___

Beslutet expedieras till:

Clema HB/Claes Javerud

(28)

Kvarnby 15:299, nybyggnad av enbostadshus och förråd

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 § - mindre avvi- kelse från detaljplan – medges.

Bygglov beviljas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan avseende byggnadshöjd och takmaterial.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Avgift

Bygglov 35 x 8 x 17 = 4.760:- Bygganmälan 35 x 8 x 10 = 2.800:- ___

Beslutet expedieras till:

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sandby 22:48, tillbyggnad av fritidshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslaget avviker från bestämmelser i detaljplanen.

Ärendet återremitteras till sökanden för omarbetning enligt gällande detaljplan.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan avseende största sam- manlagda byggnadsarea och avstånd till gräns.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt- rande har kommit från Birgitta Pettersson, Kerstin, Barbro och Per Möhring.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

___

Beslutet expedieras till:

Björn Ekdahl

(30)

Länsrättens kallelse angående Simrishamn, Skansen 5

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekt Bengt Celander får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen fredagen den 10 november 2006 kl. 09.30.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 39.

___

Beslutet expedieras till:

Bengt Celander

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsrättens kallelse angående Hoby 35:1

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekt Bengt Celander får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen fredagen den 10 november 2006 kl. 10.00.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 340.

___

Beslutet expedieras till:

Bengt Celander

(32)

Länsrättens dom angående Maglehems Ora 1:1

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Tidigare beslut om avslag vidhålles med hänvisning till de motiv som redovisas i stadsarkitektens tidigare tjänsteyttrande. Byggnadsnämnden yrkar att Länsrättens beslut upphävs. Ärendet kompletteras och redovisas till byggnadsnämndens sam- manträde den 28 november 2006.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens beslut om avslag har överklagats till Länsstyrelsen som upp- hävt byggnadsnämndens beslut och visat ärendet åter för ny behandling. Länssty- relsens beslut har överklagats till Länsrätten, som avslår överklagandet.

Byggnadsnämnden har beslutat att överklaga Länsrättens beslut.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2005-06-13, § 274 (avslag).

Länsstyrelsens beslut 2005-11-02 (upphäves).

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 41.

Stadsarkitektens tjänsteyttrande daterat 2006-01-23.

Länsrättens beslut daterat 2006-10-04.

___

Beslutet expedieras till:

Kammarrätten

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen, Brantevik 13:18

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inga nya omständigheter har framkommit.

Tidigare beslut om avslag vidhålles.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från sökande Ingvar Friman daterat 2006-10-02.

Byggnadsnämndens beslut om avslag på ansökan om bygglov för takfönster har upphävts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut har överklagats av byggnads- nämnden.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 33.

Länsstyrelsens beslut 2006-06-15.

Stadsarkitektens överklagande daterat 2006-06-26.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 344.

___

Beslutet expedieras till:

Länsrätten

(34)

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen, Borrby 50:11

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nya omständigheter framkommer i klagandens skrivelse. Byggnadsnämnden har behandlat beslut om bygglov såsom frivillig ansökan.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens beslut om bygglov har överklagats. Länsstyrelsen har därefter i sitt beslut avslagit överklagandet.

Sökanden hävdar att lusthuset är en komplementbyggnad mindre än 10 m2 och därför inte kräver bygglov.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2001-04-23, § 168.

Länsstyrelsens beslut 2003-01-20.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 290.

Skrivelse från advokat Torsten Magnusson 2006-09-26.

___

Beslutet expedieras till:

Länsrätten

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsens remiss angående ansökan om bygglov för fastighe- ten Simrishamn, Lejonet 6

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om Länsstyrelsens remiss. Informationen föranleder inget beslut. Ärendet tas upp till behandling vid byggnadsnämndens sammanträde den 28 november 2006.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens avslag för bygglov avseende ändring till lägenheter och ut- hyrningsrum.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-04-24, § 168.

___

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret

(36)

Gyllebo 1:364, bristande underhåll av (byggnad) och tomtplats

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastighetsägaren skall tillse att tomten hålls i vårdat skick.

Ärendebeskrivning

Anmälningar har lämnats till stadsarkitektkontoret med anledning av att tomtplat- sen inte hålls i vårdat skick.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets skrivelse daterat 2006-04-17.

Stadsarkitektkontorets skrivelse daterat 2006-09-12.

Plan- och bygglagen 3 kap. 17 §.

___

Beslutet expedieras till:

Gunnar Sätterström

(37)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Informationsärende

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Informationen föranleder inget beslut.

- Regler angående kopiering.

- Regeringsbeslut, överklagande i fråga om detaljplan för Tommarp 149:1 m.fl.

Tommarp, Simrishamns kommun.

___

(38)

Avskrivning av planärenden

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar att avskriva följande planärende.

- Detaljplan för Mellby 80:4, Simrishamns kommun, Skåne län.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(39)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegationsärenden

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föredrages och lägges till handlingarna följande beslut fattade med stöd av dele- gation.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektens §§ 2405 – 2426.

___

(40)

Månadsrapport

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektkontorets ekonomiska redovisning om det aktuella läget för bygg- nadsnämndens och stadsarkitektkontorets intäkter och kostnader godkännes.

Uppsatta mål för översiktsplanearbetet kan inte nås.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret

(41)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Budget 2007

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslag till internbudget godkännes.

Anders Åkerberg (s), Rolf Hansson (s), Erik Persson (s), Siv Bildtsén (mp) och Jan-Erik Olsson (s) var inte närvarande vid ärendets behandling.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret

(42)

Kurser

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bo Håkansson (m) anmäles att deltaga i Boverkets konferenser i Malmö den 21- 22/11 2006 ”Planering på goda grunder” och Siv Bildtsén (mp) anmäld den 22/11 2006.

Fyra stycken deltagare skall anmälas till Länsstyrelsens seminarium i Malmö den 18 januari 2007 ”Metoder och förhållningssätt i detaljplaneprocessen”.

Eric Tenland (öp) och Bengt Celander anmäles att deltaga på ÖRIB 21/11.

___

(43)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Meddelande

Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelande.

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-09-27, angående avskrivning av ärende- anhållan om förvärv av del av Baskemölla 87:1

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-10-04, angående KLIMP- ansökan 2006.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-10-04, angående ombyggnad av Kiviks hamnområde.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2006-09-13, angående anställning av stadsarki- tekt.

5. Kommunstyrelsens protokoll 2006-08-16, angående handläggningstider.

6. Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-25, angående delårsrapport januari - juli 2006 med prognos för helår 2006.

7. Kammarrättens protokoll 2006-10-20, Hoby 17:12.

8. Länsrättens dom 2006-10-04, Gladsax 113:1.

9. Länsrättens beslut 2006-10-23, Mellby 26.9.

10. Länsrättens beslut 2006-10-23, Gislöv 17:198.

11. Länsrättens beslut 2006-10-25, Gislöv 10:3.

12. Länsstyrelsens beslut 2006-10-02, tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Viks Fiskeläge 1:29, Rörums socken, Simrishamns kommun.

13. Länsstyrelsens beslut 2006-10-02, tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Gladsax 6:84, Gladsax socken, Simrishamns kommun.

14. Länsstyrelsens beslut 2006-10-05, tillstånd inom område med förordnande om landskapsbildsskydd, berörande fastigheten Baskemölla 80:1 i Simrishamns kommun.

15. Länsstyrelsens beslut 2006-10-06, tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Äsperöd 1:30, Södra Mellby socken, Simrishamns kommun.

(44)

inom begränsade områden i Ystad kommun.

17. Länsstyrelsens beslut 2006-10-10, tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar inom fastigheten Kvarnby 153:11, Östra Hoby socken, Simrishamns kommun.

18. Länsstyrelsens beslut 2006-10-13, tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Skillinge 35:2, Östra Hoby socken, Simrishamns kommun.

19. Länsstyrelsens samråd 2006-10-16, samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken beträffande bortförsel av natursten från fastigheten Rörum 5:21 i Simrishamns kommun.

20. Länsstyrelsens beslut 2006-10-17, överklagande av byggnadsnämndens beslut, Mellby 12:17.

21. Länsstyrelsens beslut 2006-10-17, överklagande av byggnadsnämndens beslut, Kvarnby 15:131.

___

(45)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Viks fiskeläge 1:1, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planförslaget återremitteras till stadsarkitektkontoret, omarbetas enligt samrådsre- dogörelsen.

Ärendebeskrivning

Omarbetat förslag till detaljplan för del av Viks fiskeläge 1:1 föreligger.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2004-06-21, § 230.

Byggnadsnämndens beslut 2005-09-12, § 390.

Samrådsredogörelse daterat 2006-06-19.

___

Beslutet expedieras till:

Söderberg & Ask arkitektkontoret/Björn Ask Stadsarkitektkontoret

(46)

Kompetensbehov inför 2007

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Att vidarebefordra upprättad skrivelse till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens presidium skrivelse daterat 2006-11-08.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :