Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl Hlödur Bjarnasson (KD) tjänstgörande, ers vakant (SD) Annamaria Eriksson (S)

Full text

(1)

Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl. 09.00-10.15

Beslutande Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Christina Pettersson (C) Birgitta Lind Axelsson (V)

Ersättare Lennart Olsson (S)

Hlödur Bjarnasson (KD) tjänstgörande, ers vakant (SD) Annamaria Eriksson (S)

Övriga deltagande Madde Gustavsson, förvaltningschef

Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd Marie Ekbladh, verksamhetschef individ och familj Raija Spjuth, verksamhetschef vård och omsorg Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera John Omoomian Ersättare Per Carlström

Justeringens Socialförvaltningen den 26 september år 2016 plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 144-160 Jessica Brogren

Ordförande ………...

Susanne Karlsson

Justerare ...….

John Omoomian

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-15

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2016- - anslags nedtagande 2016- -

(2)

§ 144 Åtgärdsplan gällande budget år 2016

§ 145 Hushållsnära tjänster

§ 146 Svar gällande motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) om att införa ett tvåårigt försök 6- timmars arbetsdag med bibehållen lön på något eller några äldreboenden i kommunens vård och omsorg

§ 147 Delegationsordning – förslag på förändring

§ 148 Kompletterande beslutsrätt – förslag till förändring

§ 149 Sammanställning av inkomna synpunkter till socialnämnden första halvåret år 2016

§ 150 Information om förbättringspris år 2016

§ 151 Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

§ 152 Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

§ 153 Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

§ 154 Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

§ 155 Samordning av gemensamma resurser – socialförvaltningen och barn- och utbildningnämnden

§ 156 Familjecentral i Fellingsbro

§ 157 Delegationsbeslut

§ 158 Meddelanden

§ 159 Anmälningsärenden

§ 160 Övriga frågor _____________

(3)

SN § 144 Dnr 2016/150

Åtgärdsplan gällande budget år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta åtgärdsplanen för att få förvaltningens budget i balans för år 2016, samt att nämnden följer upp åtgärdsplanen kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningschef Madde Gustavsson presenterar förslag på åtgärder för nämnden vid beredande nämnd år 2016, utifrån redovisad

budgetuppföljning med en prognos på minus 12 200 tkr.

Förvaltningen la vid beredande nämnd i augusti fram en rad åtgärder för att reducera underskottet och på så sätt få en budget i balans.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och verksamheternas kostnader följs upp månadsvis.

_________

Delges: Förvaltningschef Verksamhetschefer Ekonom

(4)

Hushållsnära tjänster

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen. Förvaltningen lämnar rapport i november år 2016.

Ärendet

Två lagstiftningar reglerar upphandling av välfärdstjänster;

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV). Vissa kommuner tillämpar en eller båda lagarna för externa utförare.

För att gå vidare med införandet av hushållsnära tjänster måste bland annat prissättning, ersättningssystemets utformning och krav på producenterna utredas noggrant. Även kvalitetsuppföljning och administration kring ersättning kommer att krävas.

För att gå vidare med införandet av hushållsnära tjänster måste prissättning, ersättningssystemets utformning, krav på producenterna, kundunderlag samt hur underlag utformas utredas noggrant.

Idag finns inte några uttalade kvalitetskrav på kommunens egenregi, vilket behövs innan sådana krav kan ställas till externa utförare. Även efter införandet kommer kommunen att behöva kontrollera utförarna för att säkerställa att de beslut som är fattade följs.

Förvaltningen behöver också hitta modeller för ersättning till de externa utförarna. Detta skulle uppskattningsvis fordra en tjänst löpande.

Socialförvaltningens utvecklingsstrateger har i utredningen gått igenom statistik, genomfört omvärldsbevakning, tagit del av litteratur om valfrihetssystem, samt inhämtat information från personer inom administrationen angående införande av valfrihetssystem.

_________

Delges:

(5)

SN § 146 Dnr 2016/84

Svar gällande motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) om att införa ett tvåårigt försök 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på något eller några äldreboenden i kommunens vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Överlämna förvaltningens svar på motionen som socialnämndens svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den 2 februari år 2016 lämnade Agneta Nilsdotter (MP) och Marika Haraldsson (MP) in en motion om att införa 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen på försök. Kommunstyrelsens kansli remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande med svar senast den 10 oktober år 2016.

Sedan tidigare finns politiskt beslut att verksamheten vård och omsorg ska arbeta med att erbjuda högre sysselsättning samt reducera delade turer för omvårdnadspersonal. Detta är ett arbete som pågått i cirka två år. I dagsläget arbetar verksamheten med en översyn av hemtjänstens scheman där samtlig omvårdnadspersonal som vill erbjuds höjd sysselsättning samt reducering av delade turer. Stimulansmedel från socialstyrelsen finansierar detta projekt.

En ekonomisk uträkning har gjorts på två enheter inom vård och omsorg, ett två årigt projekt med 6-timmars arbetsdag där samtlig omvårdnadspersonal har en grundanställning på 100 % tjänst men arbetar 6-timmars arbetsdag, beräknas att kosta 10 mnkr per år.

Större enhet

Tillsätta tjänster så att bemanningen blir 0,68 i täthet vilket är ett beslut som tidigare tagits för bemanning inom kommunens särskilda boenden.

7,0 mnkr

Mindre enhet

Tillsätta tjänster så att bemanningen blir 0,68 i täthet vilket är ett beslut som tidigare tagits för bemanning inom kommunens särskilda boenden.

3,0 mnkr

Inom vård och omsorg finns inte ekonomiska förutsättningar för att

(6)

Delegationsordning – förslag på förändring

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta den föreslagna ändringen i socialnämndens delegationsordning gällande Beslut att barnavårdsutredning rörande

- Misshandel ska avslutas utan insats

- Sexuellt utnyttjande ska avslutas utan insats

Ärendet

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver kontinuerligt uppdateras och redigeras.

I tidigare antagen delegationsordning står att utredning avseende sexuella utnyttjande som avslutas utan insats, avslutas av

socialnämndens arbetsutskott.

I alla ärenden som rör barn som utsatts för våld eller övergrepp samråder verksamheten i enlighet med riktlinjer, i Barnahus konstellationen. Utifrån detta föreligger inget skäl att en utredning avseende detta, avslutas av socialnämndens arbetsutskott.

Beslut att avsluta utredning kan i enlighet med delegationen om att avsluta utredning avseende misshandel ligga på enhetschef i samråd med verksamhetschef.

Utredning avseende barn ska ta som längst fyra månader. Det är rimligt att enhetschef har delegation på att avsluta utredning avseende sexuella utnyttjande, i samråd med verksamhetschef. Avdelningen följer

riktlinjer och samråder med Barnahus i denna typ av ärenden.

_________

Delges: Verksamhetschef individ och familj Verksamhetschef vård och omsorg Enhetschef individ och familj Förvaltningschef

(7)

SN § 148 Dnr 2016/63

Kompletterande beslutsrätt – förslag till förändring

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Anta den föreslagna ändringen i kompletterande beslutanderätt enligt delegation.

Ärendet

Vissa beslut kan enbart delegeras till namngivna personer i nämnden eller namngivna tjänstemän. Då personalbyte har skett inom

avdelningen för individ och familj, bör delegationen gällande denna rätt ändras enligt förslag.

Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall en i lag direkt angiven beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt.

För beslut om polishandräckning enligt 43 § 2 p. LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) finns möjlighet för nämnden att förordna annan ledamot/tjänsteman att besluta. Nämnden har i beslut daterat 2015-01-08 beslutat om detta, och har reviderat SN § 87/2015, SN § 3/2016, SN § 106/2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår vid beredande nämnd i augusti år 2016 om förändring enligt nedan:

Tidigare enhetschef Else Marie Saker som avslutat sin tjänst vid Lindesbergs kommun inte längre har kompletterande beslutsrätt enligt tidigare beslut.

Samt att Ingrid Öhrling och Maria Arnesson enhetschefer vid avdelningen för individ och familj får kompletterande beslutsrätt gällande Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 43 § 2 p LVU.

_________

Delges: Verksamhetschef individ och familj Enhetschefer inom individ och familj

(8)

Sammanställning av inkomna synpunkter till socialnämnden första halvåret år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Lägga sammanställningen till handlingarna. Samt överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter är det viktigt att ta tillvara beröm, förslag, klagomål och synpunkter som kommer från invånare och medarbetare. Det är också ett sätt att följa upp verksamheten.

På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna beröm, förslag, klagomål och synpunkter på valfri kommunal verksamhet.

Synpunkterna förs sedan ut till berörd verksamhet/funktion. För socialnämndens verksamhet finns även en blankett för beröm, förslag, klagomål och synpunkter. Alla beröm, förslag, klagomål och

synpunkter ska diarieföras och hanteras inom respektive verksamhet enligt de rutiner som finns. Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där även åtgärden anges ska sammanställas en gång per halvår och redovisas till kommunstyrelsen.

En genomgång av diarieförda synpunkter och svar visar att det för Socialnämndens verksamhet inkom ett beröm, två förslag, sex klagomål och två synpunkter under perioden januari-juli 2016. Ett av klagomålen drogs tillbaka då det visade sig att orsaken till klagomålet hade andra orsaker. Genomgången visar att samtliga synpunkter fram till slutet av maj är besvarade, därefter saknas ännu notering om svar.

Genomgången visar inte om och i så fall vilka åtgärder de berörda verksamheterna har vidtagit. Det går därför inte att dra några slutsatser kring om de inkomna synpunkterna lett till förbättringar i

verksamheten. Detta är ett förbättringsområde i förvaltningens kvalitetsarbete.

_________

Delges:

(9)

SN § 150 Dnr

Information om förbättringspris år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Förvaltningschef Madde Gustavsson informerade vid beredande nämnd i augusti om att förvaltningen ska gå ut med information om

förbättringspris år 2016 till verksamheterna, sista ansökningsdag är 30 september år 2016.

_________

Delges:

(10)

Information från verksamheten – avdelning för funktionsstöd

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för avdelningen för funktionsstöd Jessica Öhlund informerade vid beredande nämnd i augusti år 2016 om följande:

Nytt LSS boende

Förslag på placering för nytt LSS boende i centrala Lindesberg finns.

Nu väntar det fortsatta arbetet på att bullerutredning ska genomföras.

Myndighetsenhet

Förvaltningen har rekryterat enhetschef Madeleine Wallin till ny myndighetsenhet inom förvaltningen. Enheten består av bistånds-, LSS- och avgiftshandläggare, assistenter och anhörigstrateg

Två tjänster avseende LSS/SoL handläggare med inriktning mot förvaltningens nya myndighetsenhet är ute för rekrytering.

Vikarier

Under sommaren år 2016 har det varit hög korttidssjukfrånvaro och svårt att tillsätta vikarier. På grund av detta har det skett att personal har fått brutit semesterperiod och gått in för att arbeta.

_________

Delges:

(11)

SN § 152 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för individ och familj

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef för individ och familj Marie Ekblad informerade vid nämndens beredande sammanträde i augusti år 2016 om följande:

Arbetsmiljöanmälan

Kommunal har lämnat in en begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen, HVB-hem för ensamkommande barn/ungdomar, daterad 20 juni år 2016, verksamheten har arbetat med att besvara Kommunal. Samverkan med Kommunal har skett under augusti månad, då det fortfarande är oroligt kring personalstrukturen.

_________

Delges:

(12)

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen och ställer sig bakom det yttrande som sänts in till Regeringskansliet, gällande nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ärendet

Vid beredande nämnd i augusti år 2016 informerade Anette Persson från ekonomienheten om det yttrande som sänts in gällande förslag till nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommade barn och unga.

I Arbetsmarknadsdepartementets promemoria presenteras förslag på nya schabloner och ersättningsnivåer som föreslås träda i kraft 1 januari år 2017.

Lindesbergs kommun var inte remissinstans gällande förslag på nytt ersättningssystem men har valt att besvara den remiss som beskriver ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (hid 2016.698)

_________

Delges:

(13)

SN § 154 Dnr

Information från verksamheten – avdelning för vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Raija Spjuth informerade nämnden vid beredande sammanträde i augusti år 2016 om följande:

Betalningsansvar för färdigbehandlade patienter

Inget betalningsansvar för färdigbehandlade patienter utfallit under sommaren, samarbetet med lasarettet har fungerat bra.

Sommarvikarier

Verksamheterna har fungerat bra men det har varit en tuff sommar gällande tillsättning av vikarier. Detta har lett till att ordinarie personal har fått kvalificerad arbetstid och att semesterperioder blivit brutna.

Kö till boende

Köerna till boende har minskat.

Hemtjänst

Vid beredande nämnd i september kommer information om hemtjänst vid södra kommundelen att ges i form av ” Projekt högre

sysselsättningsgrad/delade turer”.

_________

Delges:

(14)

Samordning av gemensamma resurser –

socialförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån presenterat förslag.

Ärendet

Vid sitt sammanträde den 2 november 2015 beslutade det gemensamma arbetsutskottet att ta fram en genomlysning/utvärdering av

förvaltningarnas gemensamma samverkansformer samt att ta fram förslag till en eventuell nystart av dessa samverkansformer. Syftet med utredningen har formulerats enligt följande:

- Ta fram direktiv till resurstilldelnings- och uppföljningsmodeller.

- Ta fram förslag till samverkansmodeller mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Målet för utredningen är att formalisera ett strukturerat arbetssätt mellan förvaltningarna. Detta ska kännetecknas av:

- En tydlig organsation och ett tydligt uppdrag.

- Metoder för att följa upp effekter och resultat.

- Finansiering med ett långsiktigt perspektiv.

I skrivelse från båda förvaltningarnas utvecklingsstrateger Björn Österby barn- och utbildningsförvaltningen och Lena Uvhagen socialförvaltningen presenteras förslag på fortsatt samarbete mellan nämnderna, nedan i korthet:

– Den centrala elevhälsan innefattar skolteamet och delar av A28, utöver dagens elevhälsoteam. Skolteamet fortsätter att vara en angelägenhet för båda förvaltningarna.

– En gemensam styrgrupp tillsätts med uppdrag att möjliggöra samverkan och samarbete i verksamheten genom att tydliggöra målgrupper, formulera mål, tydliggöra ansvarsfördelning och ställa krav på uppföljning.

– IFO-skola-dagarna omvandlas till BUF-SOC-dagar, där förutom avdelningen för individ och familj även avdelningen för

funktionsstöd ingår från socialförvaltningen.

– A28 struktureras även framöver som en kommungemensam särskild undervisningsgrupp belägen i Lindesbergs centralort.

Verksamheten sköts inom ramen för barn- och

utbildningsförvaltningen som måste skapa tydliga rutiner för hur

(15)

– Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen

bestämmer gemensamt hur kontaktvägarna mellan A28:as personal och respektive socialtjänsthandläggare ska byggas upp. Det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan personalen på A28 och socialförvaltningen även om det är skolan som formellt står för verksamheten.

- Barn- och utbildningsförvaltningen gör en noggrann inventering av behovet av antalet platser på A28 samt möjligheterna att i

möjligaste mån bygga flexibla lösningar på den nybyggda Stadsskogsskolan.

- Potten omfördelas till A28 och skolteamet. Omfördelningen möjliggör rekrytering av en kurator eller socialpedagog inom ramen för A28:s verksamhet, samt att skolteamets verksamhet kan arbeta mer förebyggande och effektivt fungera som ett stöd till elever i behov av särskilt stöd.

- Barn- och utbildningsförvaltningen ser över sina rutiner för ansökningar, bedömningar och tilldelning av tilläggsbelopp för att tillgodose behoven hos alla elever med rätt till särskilt stöd.

_________

Delges: Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschefer BUF, SOC

(16)

Familjecentral i Fellingsbro

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Tacka för informationen och ger i uppdrag till förvaltningen att, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden har medel till att starta upp samarbetet, fortsätta arbetet med att starta upp familjecentral i Fellingsbro.

Ärendet

Familjecentralen är en viktig del då det gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vid gemensamt arbetsutskott mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i maj år 2015 beslutades att respektive nämnd ska lyfta ärendet.

Förvaltningarnas förslag är att

1. I första hand inrätta familjecentraler i Fellingsbro, Frövi och Guldsmedshyttan under år 2016.

2. I andra hand föreslås en prioritering med en familjecentral i Fellingsbro under år 2016.

Socialnämnden beslutade den 13 augusti år 2015 (SN § 156/2015)att vara positiv till förvaltningens förslag 2, när det finns ekonomiska förutsättningar.

Vid gemensamt arbetsutskott den 1 september år 2016 föreslås att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutar att öppna familjecentral i Fellingsbro samt att ansöka hos kommunstyrelsen om finansiering.

Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden vid

beredande nämnd i augusti att socialförvaltningen ställer sig positiva till uppstart av familjecentral i Fellingsbro och att socialförvaltningen kan starta upp verksamheten inom befintlig budget.

_________

Delges:

(17)

SN § 157 Dnr 2016/129

Delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade beslut.

Ärendet

Delegationsbeslut* redovisas för socialnämnden vid beredande nämnd i augusti år 2016, omfattande nedanstående typer av beslut:

- Avgivit körkortsyttrande - Avgivit yttrande utländskt barn

- Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS - Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

- Avslår enligt 4 kap 1,3 §§ SoL del av ansökan

- Avslår framställan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1, 3 §§ SoL - Avtal

- Begravningskostnad 4 SoL

- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt LVU 9

- Beslut om vård enligt 3 § LVU

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, boendestöd - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, dagverksamhet - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, dagverksamhet SoL - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, hemtjänst

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, korttidsplats avlastning

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, korttidsplats i avvaktan på SÄBO - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, korttidsplats utredningstid

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, ledsagning

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, särskilt boende (SÄBO) - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, särskilt boende demens - Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, trygghetslarm

- Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, växelvård - Bistånd som avser boende enligt 4:1 SoL - Boende ban/unga enligt 9 § 8 LSS - Boende vuxna 9 § 9 LSS

- Boendestöd IFO

- Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS - Faderskap fastställt genom dom

- Faderskap fastställt genom MF-protokoll gemensam vårdnad

(18)

- Försörjningsstöd 4:1 återbetalning 9:1 - Försörjningsstöd 4:1 återbetalning 9:2 - Hem för vård och boende extern placering - HVB/institutionsvård enligt 4:1 § SoL

- Individuellt behovsprövade öppna insatser enligt 4:1 SoL - Inkommen överklagan

- Inled utredning SoL, skapa nytt ärende - Inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL - Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS

- Kontaktperson/-familj enligt 4 kap 1 § SoL - Korttidsvistelse utanför hemmet enligt 9 § 6 LSS - Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

- LVM-utredning

- Omedelbart omhändertagande § 13 LVM

- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU med hänvisning till § 3

- Omedelbart omhändertagande upphör enligt § 18 b LVM - Omprövning bifall

- Personlig assistans enligt 51 § SFB

- Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, tf utökning - Personligt stöd enligt 4 kap 1 § SoL

- Personligt stöd enligt 4 kap 1 § SoL - Placeringskostnad familjehem - Polishandräckning

- Redogörelse samarbetssamtal 6:18 FB - Rättsgenetisk undersökning

- Samarabetssamtal 6:18 FB

- Uppföljning enligt 11 kap 4 b § SoL efter avslutad placering - Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU - Upphörande av vård enligt 21 § LVU

- Upplysning 6:20 FB

- Utbetalning ensamkommande barn - Utredning 7 § LVM

- Utredning avslutas

- Utredning enligt 11 kap 1 § SoL - Utredning enligt LSS

- Vård enligt 3 § LVU - Vård enligt 4 § LVM - Vård enligt 4 kap 1 § SoL - Vård enligt 4 kap 1 § SoL - Vård enligt 4 kap 1 § SoL - Yttrande

- Yttrande återkallat

(19)

- Övriga biståndsinsatser, kontaktperson - Övriga kostnader vuxna asyl

- Övriga kostnader vuxna institutionsplacerade

*Hid 2016.694, 2016.746, 2016.702, 2016.694, 2016.534 __________

Delges:

(20)

Meddelanden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redovisade handlingar.

Ärendet

Nämnden delgav nedanstående handlingar vid beredande nämnd i augusti år 2016:

1. Avgift för trygghetslarm, KF § 111, Kommunfullmäktige 2. Avgift för trygghetslarm, KS § 112, Kommunstyrelsen

3. Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden, KF § 84, Kommunfullmäktige

4. Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 år 2015, KF 79, Kommunfullmäktige

5. Förlängning av jämställdhetsplan, KS § 109, Kommunstyrelsen 6. HSLF-FS 2015:29 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i

föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter, ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen 7. HSLF-FS 2015:30 Socialstyrelsens föreskrifter om

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd, ISSN 2002- 1054, Socialstyrelsen

8. HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens föreskrifter om

läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, ISSN 2002- 1054, Socialstyrelsen

9. HSLF-FS 2016:19 Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler. ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

10. HSLF-FS 2016:2 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen 11. HSLF-FS 2016:20 Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i

föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m., ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

12. HSLF-FS 2016:21 Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om

användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

13. HSLF-FS 2016:22 Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga. ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

14. HSLF-FS 2016:23 Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet. ISSN 2002-

(21)

arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

16. HSLF-FS 2016:3 Socialstyrelsens föreskrifter om

Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga, ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen 17. HSLF-FS 2016:6 Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering,

ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

18. HSLF-FS 2016:7 Socialstyrelsens föreskrifter om

Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister, ISSN 2002- 1054, Socialstyrelsen

19. HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera.

Förteckning över den 1 januari 2016 gällande författningar som Socialstyrelsen beslutat, ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen 20. HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso-

och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera. Register över författningar som kungjorts i författningssamlingen under år 2015. ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

21. Mål och budget 2017-2019, KF § 99, Kommunfullmäktige 22. Mål och budget 2017-2019, KS § 101, Kommunstyrelsen 23. Månadsuppföljning april, KS § 99, Kommunstyrelsen 24. Månadsuppföljning maj, KS § 128, Kommunstyrelsen

25. Ombudgetering av socialnämndens anslag, extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande, KF § 116

26. Protokoll samverkansmöte 2016- 05-12, Socialförvaltningen, Kommunal, SSR

27. Register över författningar med mera som Socialstyrelsen har utfärdat under år 2015, ISSN 2002-1054, Socialstyrelsen

28. Revidering av reglemente för socialnämnden, Kommunfullmäktige __________

Delges:

(22)

Anmälningsärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet

Nämnden delgavs nedanstående handlingar vid beredande nämnd i augusti år 2016:

1. Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 06-27 om omedelbart

omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, målnr 2841-16

2. Beslut om ej verkställt beslut enligt LSS, kontaktperson, dnr 8.8.1- 26774/2014-10

3. Beslut om ej verkställt beslut, LSS bostad för vuxna, dnr 8.8.1- 936/2015-9

4. Beslut om konstaterade brister i handläggningen av ett barnavårdsärende, dnr 8.2- 27337/2015 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

5. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU, målnr 2873- 16

6. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 06-20 om överklagat beslut i socialnämnden 2015-11-18 om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 5033-15

7. Dom i Förvaltningsrätten 2016- 07-01 om överklagat beslut i socialnämnden 2015-12-29 om bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 355-16

8. Dom i Örebro tingsrätt om särskilt förordnad vårdnadshavare, målnr T 670-16

9. Dom om särskild avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - bostad med särskild service, målnr 4943- 15 - bifall av IVO:s ansökan, Förvaltningsrätten i Karlstad

10. Information om avslutat ärende om HVB för ensamkommande barn, Torp 22:7 i Frövi, Nuvida i Bergslagen AB, dnr 8.5- 15845/2016-3, Inspektionen för vård och omsorg

11. Klagomål och frågor kring hantering av orosanmälan - svar från enhetschef Inger Österberg 2016-06-27

12. Klagomål och synpunkter på demensboendet Källgården

13. Klagomål på bemötande vid telefonsamtal till socialförvaltningen, försörjningsstöd

14. Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS om

kränkande behandling på gruppboende LSS, Inspektionen för vård

(23)

15. Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS om påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, uteblivna besök hos brukare, Linden, Inspektionen för vård och omsorg

16. Meddelande om uppgifter om misstänkt olaga hot på Frövi HVB - föreståndare meddelar att det inte upplevs som ett allvarligt menat hot Dnr 7.3-20439/2016-3, Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 7.3-20439/2016-3

17. Underrättelse och begäran om handlingar i ärende om anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården vid Källgårdens äldreboende, dnr 8.2-21563/2016-3

_____________

Delges:

(24)

Övriga frågor

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordförande Susanne Karlsson (C) och förvaltningschef Madde Gustavsson kommer att planera för en nämnddag, som en del i nämndens kvalitetsarbete.

__________

Delges:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :