KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

John Omoomian (S), vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Susanne Karlsson (C), ordförande Christina Pettersson (C)

Andreas Funk (SD)

Birgitta Lind Axelsson (V)

Joacim Hermansson (S) -

Lillemor Bodman (M) Christer Pihlblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

Val av justerare

Förslag: Sven-Erik Larsson Ersättare: John Omoomian Tid och plats för justeringen

Förslag: Måndagen den 30 maj år 2016, kommunkansliet 1. Hörselslinga inom särskilda boenden

2. Remiss Habiliteringsersättning – Motion av Joacim Hermansson (S)

3. Projekt Grön Arena

4. Socialnämndens ledningssystem

5. Vård och omsorgsplan samt Funktionsstödsplan

6. Mål och budget år 2017 Omedelb.

justering 3 7. Riktlinje Riskhantering avvikelse samt Lex Sarah

gällande SoL och LSS

TILLÄGGSHANDLINGAR

1

(2)

8. Riktlinje Sexuella ofredande samt hot och våld 9. Riktlinje Annan avvikelse

10. Lex Sarah - sammanställning juli-december 2015

11. Hot och våld - sammanställning 2015 Tilläggs

handl

65 rev 11 12. Utbildning - sammanställning 2015 Tilläggs

handl

73 rev 15 13. Information om HVB Vågen

14. Barnahus – årsberättelse 2015 15. Barnahus – verksamhetsplan 2016 16. Domar juli-december 2015

17. Socialnämndens arbetsutskott i juli år 2016

18. Budgetuppföljning Tilläggs

handl 19

19. Lönekostnader 25

20. Delegationsbeslut -

21. Meddelanden Tilläggs

handl 31

22. Anmälningsärenden Tilläggs

handl 31

23. Kurser och konferenser

24. Avgifter gällande trygghetslarm Tilläggs

handl Tilläggs handl

25 Serveringstider 26 Övriga frågor

*** SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

37 41

2

(3)

TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-04

Socialförvaltningen Lena Uvhagen 0581-812 12

Lena.uvhagen@lindesberg.se Socialnämnden

Mål och indikatorer för Socialnämnden 2017

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer för Socialnämnden 2017.

Ärendebeskrivning

Lindesbergs kommuns modell för mål- och resultatstyrning innebär att kommunfullmäktige antar en utvecklingsstrategi som nämnder och den kommunala bolagskoncernen arbetar efter under kommande treårsperiod.

Målen fördelas ut till nämnder och bolag som där bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndens mål till verksamhetsmål. Till verksamhetsmålen kopplas aktiviteter på

verksamhets- och enhetsnivå. Indikatorer kopplade till målen finns på olika nivåer. Indikatorerna syftar till att mäta måluppfyllelsen. Planen är att utvecklingsstrategin för 2017-2019 tillsammans med nämndernas mål fastställs av kommunfullmäktige i juni.

Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att:

• Bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d.v.s. volymen på verksamheten.

• Prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna.

• Arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar.

Målen ska belysa fyra perspektiv av verksamheten

• Produktion: volym och processer

• Kvalitet: kundupplevelse

• Ekonomi: budget och produktivitet

• Personal: kompetens och utveckling Ärendets beredning

Förvaltningens ledningsgrupp har, utifrån den föreslagna

utvecklingsstrategin för 2017-2019, arbetat fram förslag till mål och indikatorer för Socialnämnden för 2017. En utgångspunkt har varit en framtidsanalys där verksamheterna inom förvaltningen analyserat utvecklingen och kommande utmaningar inom respektive

verksamhetsområde.

6

3

(4)

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

De föreslagna nämndmålen är väl grundade i såväl den övergripande utvecklingsstrategin som de utmaningar som Socialnämndens

verksamheter står inför och bedöms vara centrala att arbeta med under 2017.

Madde Gustavsson Lena Uvhagen

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:

Förvaltningschef

Utvecklingsstrateger Socialförvaltningen Meddelas för kännedom:

Verksamhetschefer Socialförvaltningen Bilagor:

Inriktningsmål och förslag till nämndmål och indikatorer för Socialnämnden 2017

4

(5)

Inriktningsmål och förslag till nämndmål och indikatorer för Socialnämnden 2017

Läsanvisning:

• Gråmarkerade sektioner är inriktningsmål som antas av kommunfullmäktige.

Sektioner med svart text ska antas av Socialnämnden.

• Mål där indikatorer ej finns angivna riktar sig till andra nämnder än Socialnämnden.

• Målvärden för Socialnämndens indikatorer antas av Socialnämnden hösten 2016.

Socialnämndens mål Indikatorer Enskilda inom socialnämndens

verksamheter upplever bra kommunal service med kvalitet.

− Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom hemtjänst (%)

− Andel nöjda enskilda (andel som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) inom särskilt boende (%)

Socialnämndens verksamheter har personal med rätt kompetens för sitt arbete.

− Andel socialsekreterare med socionomexamen inom ekonomiskt bistånd (%)

− Andel stödassistenter/skötare inom Funktionsstöd (%)

− Andel personliga assistenter inom Funktionsstöd (%)

− Andel undersköterskor inom Funktionsstöd (%)

− Andel enskilda i särskilt boende och ordinärt boende som beviljats hemtjänst med annat

Hög kvalitet ska vara ledord i den kommunala verksamheten. Det innefattar att verksamheten ska bedrivas effektivt så att medborgarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Mål 1 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet.

Ansvariga för målet:

Samtliga nämnder och Linde

Stadshus AB

Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%)

91 92 94 96

Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

43 55 65 75

Andel av de som via telefon ställt en enkel fråga som uppfattar att de får ett gott bemötande (%)

98 99 99 100

Kommunens webbinformation till medborgarna (informationsindex, %)

77 80 85 90

NKL (Nöjd-Kund-Lindesberg), (andel i % som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) sammanvägt resultat från kundundersökningar från de största verksamheterna (grundskola, hemtjänst, särskilt boende).

83 85 87 90

5

(6)

modersmål än svenska som erbjuds kontaktperson som talar modersmålet (%)

− Sjuksköterskor med förskrivningsrätt (antal) Socialnämndens verksamheter

arbetar resursereffektivt för att uppnå kvalitet.

− Antal dygn för utskrivningsklara (antal)

− Antalet konsulentstödda familjehem (antal)

− Andel externa placeringar inom Funktionsstöd (%) Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende i kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Mål 2 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Ansvariga för målet: Samtliga nämnder och Linde Stadshus AB

Andel tillsvidareanställda med

heltidsanställning (%) (egen mätning)

64,5 65 65,5 66 Andel medarbetare med en

tillsvidareanställning (%)

82 84 86 90

Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5,5 5 5 5 Resultat i medarbetarenkätens fråga om

uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern)

3,8 4 4,2 4,5

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern)

4,0 4,2 4,4 4,5

Socialnämndens mål Indikatorer Socialnämndens verksamheter är

attraktiva arbetsgivare.

− Personalomsättning inom yrkesgruppen sjuksköterskor (%)

− Personalomsättning inom yrkesgruppen socialsekreterare (%)

Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och en god och jämlik hälsa.

Mål 3

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla.

Ansvarig för målet: KS

Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för

kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende mellan företagare, tjänstemän och politiker är betydelsefullt. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter är viktigt för företagens utveckling.

Mål 4

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag.

Ansvariga för målet: KS, BMB

6

(7)

Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är

viktig. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin.

Mål 5

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.

Ansvariga för målet: KS, Linde Stadshus AB

Delaktighet och inflytande är grundläggande för en god och jämlik hälsa. Att Lindesbergs kommun möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt.

Mål 6 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter.

Ansvariga för målet: Samtliga nämnder, Linde Stadshus AB

Nöjd-Inflytande-Index från SCB:s medborgarundersökning (index av 100)

36 (2014)

- 42 -

Antal medborgardialoger (antal ärenden i KS/KF där medborgardialog används. Def i Riktlinjer för

medborgardialog)

- 4 4 4

NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg), (andel i % som svarat något av de två högsta alternativen av en femgradig skala) sammanvägt resultat från

”kundundersökningar” från de största verksamheterna (grundskola,

hemtjänst, särskilt boende).

67 70 75 80

Socialnämndens mål Indikatorer Den enskilde upplever delaktighet

i socialnämndens verkamheter.

− Antal medborgardialoger (antal)

− Andel enskilda med aktuell genomförandeplan inom Vård och Omsorg (%)

− Andel enskilda med aktuell genomförandeplan inom Funktionsstöd (%)

− Andel enskilda med aktuell genomförandeplan inom Individ och Familj (%)

− Antal genomförda slingor delaktighetsmodellen inom Funktionsstöd (antal)

Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling genom att minska sin klimatpåverkan.

Mål 7 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling.

Ansvariga för målet: Samtliga nämnder, Linde

Andel ekologiska livsmedel (%) 30 32 34 35 Koldioxidutsläpp för kommunens

tjänsteresor.

439 426 415 400

Energianvändning i kommunens lokaler, inklusive verksamhetsel (kWh/m2)

175 (2014)

170 168 165

Resor med kollektivtrafik (kommunen geografiskt) (antal)

826 t 870 t 885 t 900 t

7

(8)

Stadshus AB

Socialnämndens mål Indikatorer Lindesbergs kommun har en hållbar

ekologisk utveckling.

Koldioxidutsläpp för hemtjänstens resor (värde)

Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter(barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Mål 8 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Barn och unga ges en bra och trygg start i livet.

Ansvariga för målet: SN, BUN

Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll (%)

16,8 (2013)

16 15,5 15 Upplevd trivsel och trygghet i skolan. 88 90 92 95

Socialnämndens mål Indikatorer Barn och unga ges en bra och trygg

start i livet.

− Medelvärde för utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år (antal)

− Andel barnutredningarna där barnets delaktighet är dokumenterad (%)

Behovet av boende för ensamkommande barn ska

tillgodoses i Lindesbergs kommun

− Andel externa HVB-placeringar (%)

− Andel dubbelbeläggningar på kommunens HVB- platser (%)

− Andel över 16 ålder med permanent

uppehållstillstånd som får möjlighet att få plats på stegvis boende (%)

En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv

samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och jämlik hälsa. Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs kommun från förskolorna till vuxenutbildningen och syftar till att rusta alla elever för fortsatta studier, arbete eller entreprenörskap.

Mål 9

Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning.

Ansvariga för målet: BUN, KS

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och

utvecklande samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten i samhället och är en viktig faktor för god och jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna.

Mål 10 Indikatorer Utfall

2015

2017 2018 2019

Medborgarna ges

Andel med eftergymnasial utbildning (%)

27,3 (2014)

28 29 30

8

(9)

förutsättningar för ett

hälsosamt liv och tryggt åldrande.

Ansvariga för målet: BMB, SN, KS

Upplevd tillgång till GC-vägar, möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till parker, grönområden och natur, trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter

(medborgarundersökning) (index av 100)

42 - 50 -

Trygghet i äldreomsorgen (%) 89 91 94 96

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet

inflyttningsdatum till särskilt boende (antal)

94 80 70 60

Socialnämndens mål Indikatorer Medborgarna ges förutsättningar för

ett hälsosamt liv och tryggt åldrande.

− En öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa och missbruk finns i Lindesbergs kommun (Ja/Nej)

Behovet av boendeformer inom Funktionsstöds verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun

− Väntetid i antal dagar (medelvärde)från

ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till LSS-boende (antal)

Behovet av boendeformer inom Vård och Omsorgs

verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs kommun

− Väntetid i antal dagar (medelvärde) från

ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende (antal)

9

(10)

10

(11)

11

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

12

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

19

(26)

20

(27)

21

(28)

22

(29)

23

(30)

24

(31)

25

(32)

26

(33)

27

(34)

28

(35)

29

(36)

30

(37)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2016.75 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

2016/2 SOC 2016-05-19 In

Klagomål på omvårdnad av enskild - svar från enhetschef Linda Bobäck om uppföljning med berörda 2016-02-05 och 2016-03-14, Klagomål på omvårdnad av enskild - svar från enhetschef Linda Bobäck om uppföljning med berörda 2016-02-05 och 2016-03-14

In 2016.102 SN

Inspektionen för vård och omsorg IVO underrättelse dnr 8.2-

23488/2015-19 2016-02-09 - Möjlighet att lämna synpunkter, IVO

Anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvård

2015/199 SOC 2016-05-19

Inspektionen för vård och omsorg IVO underrättelse dnr 8.2-

23488/2015-19 2016-02-09 - Möjlighet att lämna synpunkter

2016.103 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

2016/2 SOC 2016-05-19 In

Klagomål på hemtjänst hos enskild - svar från enhetschef Christina Pettersson 2016-02-26 om ändrade rutiner, Klagomål

gällande hemtjänst Raija Spjuth

In 2016.104 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom i Förvaltningsrätten 2016- 02-04, målnr 4784-15 Bistånd enligt SoL

In 2016.105 SN

Meddelande om klagomål från enskild på Vågen HVB, dnr 7.3- 5362/2016-3, Inspektionen för vård och omsorg

IVO - Inspektion vid Vågen HVB år 2016

2016/32 SOC 2016-05-19

Meddelande från IVO om klagomål från enskild på Vågen HVB, dnr 7.3-5362/2016-3

Marie Ekblad

In 2016.109 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 02-18 om personlig assistans, målnr 407-16

Jessica Öhlund

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 1 (6)

21,22

31

(38)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2016.117 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 02-17 om överklagat beslut i Socialnämnden 2015-10-28 om bistånd enligt socialtjänstlagen

Marie Ekblad

In 2016.122 SN

Meddelande om inspektion vid Vågen HVB den 3 mars 2016, dnr 8.4.2-6351/2016, Inspektionen för vård och omsorg

IVO - Inspektion vid Vågen HVB år 2016

2016/32 SOC 2016-05-19

Meddelande om inspektion vid Vågen HVB den 3 mars 2016, dnr 8.4.2-6351/2016

Marie Ekblad

In 2016.123 SN

Inbjudan till information om barnkonventionen som lag den 12- 13 april, Örebro Kommun m fl

2016-05-19

Inbjudan till information om barnkonventionen som lag den 12- 13 april

In 2016.133 SN

KF § 9 Fördelning av extra statsbidrag för ökat

flyktingmottagande, Kommunfullmäktige

Budget år 2016 VP 2017-2018 2015/211 SOC 2016-05-19

KF § 9 Fördelning av extra statsbidrag för ökat

flyktingmottagande

In 2016.134 SN

KF § 12 Avgifter för resor - fritidsaktiviteter enligt LSS, Kommunfullmäktige

Resor- fritidsaktiviteter enligt LSS - avgifter för resor

2015/151 SOC 2016-05-19

KF § 12 Avgifter för resor - fritidsaktiviteter enligt LSS

Jessica Öhlund

In 2016.135 SN

KF § 13 Ej verkställda beslut inom Socialförvaltningen tredje kvartalet år 2015,

Kommunfullmäktige

Ej verkställda beslut rapportering till IVO kvartal 3, 2015

2015/254 SOC 2016-05-19

KF§ 13 Ej verkställda beslut inom Socialförvaltningen tredje kvartalet år 2015

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 2 (6)

32

(39)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2016.148 SN

KF § 17 Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden, Mona Westerlund,

Kommunfullmäktige

2016-05-19

KF § 17 Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden, Mona Westerlund

In 2016.150 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom i Förvaltningsrätten 2016- 02-18, målnr 4597-15 om överklagat beslut i

Socialnämnden 2015-10-09 om ledsagarservice enligt LSS

Jessica Öhlund

In 2016.151 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 02-24 om omedebart

omhändertagande enligt LVU, målnr 665-16

In 2016.152 SN

Beslut i IVO 2016-02-23 om klagomål på att socialtjänsten inte hjälpt en enskild att kontakta landstinget, målnr 8.2-

16433/2015-6 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

IVO dnr 8.2-16433/2015-4

meddelande om tillsyn och begäran om yttrande angående handläggning av missbruksärende

2015/167 SOC 2016-05-19

Beslut i IVO 2016-02-23 om klagomål på att socialtjänsten inte hjälpt en enskild att kontakta landstinget, målnr 8.2- 16433/2015-6 -

In 2016.153 SN

Beslut i IVO 2016-02-23 om klagomål mot socialtjänsten på utformningen av bostadssociala hyreskontrakt, dnr 8.2-

21939/2015/5 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

Tillsyn över klagomål från enskild om handläggningen av hennes bostadssociala kontrakt

2015/194 SOC 2016-05-19

Beslut i IVO 2016-02-23 om klagomål mot socialtjänsten på utformningen av bostadssociala hyreskontrakt, dnr 8.2-

21939/2015/5

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 3 (6)

33

(40)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2016.181 SN

Beslut i IVO 2016-02-25 om tippskydd, dnr 8.1.1-7057/2016-3 - ärendet avslutas, Inspektionen för vård och omsorg

Lex Maria Tippskydd Grönboda 2016/37 SOC 2016-05-19

Beslut i IVO 2016-02-25 om tippskydd, dnr 8.1.1-7057/2016-3

Gunilla Hedblad

In 2016.182 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom i Förvaltningsrätten 2016- 02-23, målnr 148-16 och 149-16 om överklagat beslut i

Migrationsverket 2015-11-10 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl

In 2016.211 SN

Beslut om klagomål för brister i vården och behandlingen av en patient samt bristande

information till närstående i samband med att patienten akut försämrades i sitt hälsotillstånd, Källgårdens äldreboende Dnr 8.2- 23488/2015-23, Inspektionen för vård och omsorg

Anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvård

2015/199 SOC 2016-05-19

Beslut från IVO Dnr 8.2-

23488/2015-23 om klagomål för brister i vården och behandlingen av en patient samt bristande information till närstående

In 2016.283 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 03-29, målnr 1382-16 om omedelbart omhändertagande enligt LVM

Ut 2016.291 SN

Svar från enhetschef Åsa Klingsell på klagomål Duvan, Källgården, Socialförvaltningen

IVO klagomål om insatser för enskild vid Källgården, dnr 7.3- 7669/2016-2

2016/79 SOC 2016-05-19

Svar från enhetschef Åsa Klingsell på klagomål Duvan, Källgården

Raija Spjuth

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 4 (6)

34

(41)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2016.314 SN

*** Sekretess *** Beröm, förslag, klagomål och synpunkter år 2016

2016/2 SOC 2016-05-19 Klagomål på att patient inte fått

hjälp av Citygruppen,

nattpatrullen på Linden, med att ta sömntablett

Raija Spjuth

In 2016.315 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Högsta

förvaltningsdomstolen 2016-04- 08, målnr 5077-15, om överklagat beslut i Kammarrätten 2015-07- 22, målnr 2947-15 om

laglighetsprövning enligt kommunallagen -

prövningstillstånd

In 2016.325 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom i Förvaltningsrätten 2016- 04-06, målnr 5179 om överklagat beslut i Socialnämnden 2015-11- 05 om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Jessica Öhlund

In 2016.326 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Högsta

förvaltningsdomstolen om överklagat avgörande i

Kammarrätten 2016-03-01, målnr 5396-15 om bistånd enligt

socialtjänstlagen, målnr 1591-16

In 2016.336 SN

Beslut att avsluta ärendet om klagomål från god man om nämndens handläggning av flera ärenden rörande ensamkommande barn, dnr 8.2-38700/2015,

Inspektionen för vård och omsorg

Tillsyn av klagomål enlighet med 13 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ensamkommande barn och flyktingar, dnr 8.2-38700/2015-3

2015/316 SOC 2016-05-19

Beslut i IVO 2016-04-18 att avsluta ärendet om klagomål från god man om nämndens

handläggning av flera ärenden rörande ensamkommande barn, dnr 8.2-38700/2015

Marie Ekblad

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 5 (6)

35

(42)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2016-05-19 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2016.341 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom i Förvaltningsrätten 2016- 04-19 om överklagat beslut i Migrationsverket 2016-01-09, dnr 50584442 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl., målnr 887-16

In 2016.372 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Kammarrätten 2016-04- 21 om överklagat avgörande i Förvaltningsrätten 2016-03-02 i målnr 24-16 om ekonomiskt bistånd, målnr 1450-16

In 2016.384 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten 2015-06-04 i målnr 1243-15 och 1514-15 om bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 3318 - 3319-15

In 2016.387 SN

Dom om överklagat beslut i Migrationsverket 2014-12-19, dnr 733-2014-46413 om statlig ersättning för asylsökande m.fl., målnr 272-15, klagande

Lindesbergs kommun -

upphävande och återförvisande av målet till Migrationsverket, Förvaltningsrätten i Karlstad

2016-05-19

Dom om överklagat beslut i Migrationsverket 2014-12-19, dnr 733-2014-46413 om statlig ersättning för asylsökande m.fl., målnr 272-15

In 2016.404 SN

*** Sekretess *** 2016-05-19

Beslut i Förvaltningsrätten 2016- 04-27 om omedelbart

omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, målnr 1859- 16

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-05-10 13:37 Antal:32 HAMED

Sida 6 (6)

36

(43)

TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-24

Socialförvaltningen Malin Spiik 0581-812 90

malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnden

Avgift trygghetslarm

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att höja avgiften för trygghetslarm för den enskilde till 350 kronor/månad från och med 2016-08-01

Ärendebeskrivning

Vi står inför ett teknikskifte i samband med att det analoga telefonnätet kommer att släckas ner, i Lindesberg kommer detta att ske för knappt tusen abonnenter den sista november 2016. Det innebär det att vi måste hitta nya säkra tekniska lösningar för insatsen trygghetslarm, och som tidigare tagits beslut om i socialnämnden så kommer Lindesberg att införa digitala IP-larm via GSM.

Enligt 8 kap 2 § SoL får kommunen ta ut en skälig avgift för sociala tjänster enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

Avgiften (217 kronor) för trygghetslarm har varit densamma i många år.

Beräkning av förslag till ny avgift för trygghetslarm utgår ifrån de kostnader som uppstår vid installation av nytt larm. Avgiften grundar sig på en sammantagen beräkning av kostnaden för utrustning,

kommunikationen och larmmottagningen.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av utvecklingsstrateg samt IT-handläggare på socialförvaltningen.

Kostnaderna för trygghetslarm i länet har undersökts, baserat på den faktiska kostnaden men även på om respektive kommun infört digitala trygghetslarm eller inte.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Dagens avgift för trygghetslarm är baserat på kostnaden för ett analogt trygghetslarm.

Den nya tekniken med digitala larm är dyrare än den analoga, men att inte gå över till den digital är inte ett alternativ, då kopparnätet redan under hösten kommer att försvinna för vissa av våra kommuninvånare.

p 2016.194 Dnr 2016/65

24

37

(44)

Konsekvenser

Kostnaden för att övergå till digitala trygghetslarm kommer att öka med knappt 1 miljon kronor, verksamheten kan inte ta hela den kostnaden.

Madde Gustavsson Malin Spiik

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:

Jenny Fägerås, avgiftshandläggare Raija Spjuth, Verksamhetschef För kännedom:

Malin Spiik Utvecklingsstrateg Pehr Lekeborn, IT-handläggare Madde Gustavsson, Förvaltningschef Bilagor:

Kostnader för trygghetslarm i länet

38

(45)

39

(46)

Komplettering avseende avgift trygghetslarm

Då avtal tecknades med Tunstall i slutet på mars kommer här kompletterande uppgifter avseende kostnader för trygghetslarm.

Vid beräkning av trygghetslarm ingår flera delar, den kostnaden som markant skiljer sig åt är leasingkostnaden för utrustning:

ANALOGA DIGITALA

60:-/månad 198:-/månad

Som tidigare tillkommer även personalkostnad för installation, byte av utrustning, larmmottagning samt övrig administration kring trygghetslarmen.

Även personalkostnad för besök + restid, leasingkostnader för bilar och lokalkostnader tillkommer.

Den ökningen som förvaltningen föreslår är 133 kronor/månad, vilket innebär att den enskilde får betala 350 kronor/månad mot tidigare 217 kronor/månad.

Förvaltningens kostnader för leasing höjs med 138 kronor per månad och larm.

40

(47)

TJÄNSTESKRIVELSE 2015-04-07 Dnr 2016/64

Socialförvaltningen Johannes Glanz 0581-81581

Johannes.glanz@lindesberg.se

Förslag till beslut om förlängd serveringstid

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om att förlänga serveringstiderna i Lindesberg kommun till 02:00 under förutsättningarna att serveringsstället har en offentlig tillställning. En följd av detta är utökade avgifter (se nedan).

Ansökningskostnaden för serveringstillstånd samt tillsynsavgift för densamma föreslås bli:

- Ansökan om ändrad serveringstid till 02:00 (med redan befintligt tillstånd)

1 350 kr

- Utökad årlig tillsynsavgift (exkl. befintlig tillsynsavgift) 2 000 kr

Ärende

Förfrågningar från tillståndshavare har inkommit till Tillståndsmyndigheten med förfrågan om serveringstillstånd till kl. 02:00. Tidigare har polisen sagt nej då de inte haft möjlighet att helt täcka av krogarna och restaurangerna om de då hade serveringstillstånd till 02:00.

Idag meddelar polisen att den rådande situationen samt positiva

utvecklingen av våld i offentlig miljö inte hindrar serveringstider till 02:00 Därför finns det idag inga direkta hinder för att bevilja serveringstider till kl. 02:00 från Tillståndsmyndigheten.

Ärendets beredning

Tillståndsmyndigheten har haft dialog med polis och Bergslagens Miljo- och Byggförvaltning angående utökade serveringstider.

Polisen har inte längre något att erinra då deras skiftbyten inte påverkar samt att krogrelaterat våld är närmast obefintligt i Lindesberg i dagsläget.

De ser viss nytta av att folk samlas längre på krogen och inte i stadskärnan.

Bergslagens Miljo- och Byggförvaltning har inget att erinra då de inte har fått in några större klagomål angående krogarna. De få klagomål som finns registrerade hos BMB gäller endast uteserveringar. De betonar dock att serveringstider på uteserveringar inte bör sättas till kl. 02:00

25

41

(48)

Information om att serveringstid till 02:00 utreds har givits till

tillståndshavare brevledes via de informationsbrev undertecknad skickar ut 4-5 gånger per år. Där har det tydligt klargjorts att tillståndshavarna får inkomma med åsikter och att en ev. krögarträff ska hållas. Nu finns inte utrymme för en krögarträff för alla fyra kommuner som

Tillståndsmyndigheten har som ansvarsområde utan dialog har förts med dem som har åsikter.

Särskilda restriktioner

För att få serveringstid till 02:00 kommer restriktionen sättas att

serveringsstället ska ha ett s.k. danstillstånd. Ett danstillstånd innefattar att serveringsstället måste söka tillstånd för offentlig tillställning. Detta innebär att polisen sätter krav på ordningsvakter när det rör sig om offentlig

tillställning (dans) på serveringsstället.

Det blir då ett villkor i serveringsställets tillståndsbeslut att normaltider är mellan kl 11:00 – 01:00 men att de får ha serveringstid till 02:00 vid offentlig tillställning (dans). Det medför att när de ska ha förlängd

serveringstid träder ordningslagen in och kravet på, av polisen, förordnade ordningsvakter.

Kontroll på detta görs årligen när serveringsstället då måste uppdatera tillståndet av offentligt tillställning.

Konsekvenser

Särskild konkurrenssituation kan förekomma. Det har kommit åsikter från en krögare i området som är orolig för att mista kunder till andra

serveringsställen som har öppet till 02:00. Åsikten var att det ej är lönsamt att söka förlängd serveringstid och därmed missgynnas man.

Tillståndsmyndigheten har haft dialogen och förklarat att det är dyrare i avgifter och tillsyn att ha öppet längre.

För kännedom:

Marie Jonsson, BMB

Morgan Beijer, Polisen Lindesberg

Johannes Glanz Alkoholhandläggare

42

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :