Protokoll från Framtidsgruppens möte

Full text

(1)

Protokoll från Framtidsgruppens möte 2014-04-27

Deltagare:

Dag Skogfeldt Ida Svensson Ulf Johnson Björn Nordenstedt Sven-Olof Rönnskog

Rune Thyselius, frånvarande

Mötet hölls hos Sven-Olof på Lambarö Vid tangenterna: Sven-Olof 2014-04-27

Dagordning på mötet

1. Allmän genomgång av syftet med Framtidsgruppen och dess inriktning

2. Genomgång av de punkter som Dag tidigare skickat i ett mejl daterat 2014-04-21 3. Tillägg till ovanstående punkter som kom upp vid mötet

1. Allmän genomgång av syftet med Framtidsgruppen och dess inriktning

Framtidsgruppen arbetar på uppdrag av Lambarö fastighetsägarförenings styrelse med att fånga upp frågeställningar som kan ha betydelse för Lambarös framtida utveckling.

Exempel är kommunikationsfrågor, hur tar man sig från och till Lambarö, IT och telefrågor mm.

2. Genomgång av de punkter som Dag tidigare skickat i ett mejl 1 Varje fastighetsägare har att hålla snyggt efter vägarna

Frågan vilar på fastighetsägarföreningens styrelse men Dag och Ida kommer att göra en

"inventering" av vilka fastigheter som är i behov av en uppsnyggning av den del av tomten som vätter mot vägen. Observera att ansvaret vilar på varje enskild

fastighetsägare och att fastighetsägarföreningen endast kan vädja till de berörda att för den allmänna trivselns skull åtgärdar eventuella problem.

Åtgärd: Dag och Ida tar fram ett förslag till rekomendationer för fastighetsägarna på ön.

(2)

Sven-Olof vidarbefordrar förslaget till Styrelsen som beslutar om det behöver modifieras och läggs sedan ut på hemsidan.

2 Regler för eldning av trädgårdsavfall mm.

Stadens regler gäller för när man får elda och vad man får elda. Information om reglerna kommer att länkas in på Lambarös hemsida.

Dessutom kan en information hållas vid kommande årsmöte på Ångbåtsbryggan.

Om någon skulle elda på andra tider så är det lämpligt att stämma av med berörda grannar så inga olägenheter uppstår.

Åtgärd: Sven-Olof lägger upp informationen på hemsidan. Dag håller en kort information vid kommande årsmöte på Ångbåtsbryggan.

3 Bredband / Optisk fiber på ön.

Hans Rosén håller på att utreda frågan om en ev fiberanslutning och återkommer med vilka förutsättningar som gäller. Viktigt är också att utreda vilka kostnader det handlar om och om fiber är ett framtida alternativ till de trådlösa (4G) möjligheter som står till buds.

Åtgärd: Avvakta Hans rapport.

4. Vägunderhållsfrågan - anlita advokat.

Dag, Ida, Björn Nordenstedt och Björn Rydstedt har varit på besök på Trafikkontoret, Tekniska nämndhuset och träffat bl.a. Fredrik Alfredsson och en jurist från Staden för att diskutera vem som äger frågan om vägunderhåll. Tyvärr ledde inte mötet till att

situationen klarnade utan frågan hänger fortfarande i luften.

Dags fråga i mejlet rör egentligen om advokat ska anlitas för att komma vidare med frågan in förhandlingarna med Staden.

För att kunna komma vidare och om det ska vara meningsfullt att anlita advokat måste man klargöra några punkter:

a. Vad är syftet: Att få Staden att svara för vägunderhållet vad det gäller plogning och allmänt vägunderhåll.

b. Vem ska stå för advokatkostnaderna: Att driva en ev process mot Staden kan bli en kostsam historia om man förlorar. För att få en uppskattning av kostnaderna är

förslaget att en initial kontakt tas med en advokat för att få en preliminär bedömning av läget och de kostnader som en sån här åtgärd kan medföra.

c. Om fastighetsägarföreningen ev ska bekosta en sådan här åtgärd krävs en ordentlig

(3)

förankring bland föreningens medlemmar.

Åtgärd: Dag och Björn N kontaktar Uno Jacobsson (eller någon annan advokat) för en initial bedömning av läget. Det förutsätts att denna initiala kontakt är kostnadsfri.

Dag och Björn rapporterar till Sven-Olof som informerar styrelsen.

5. Parkbelysning efter vägarna och bättre belysning på Ångbåtsbryggan

Tanken är att vägarna på ön ska förses med någon form av belysning. De vägar som avses är de som plogas vintertid.

Ett antal frågor behöver klareras:

a. Ska vi ha belysning överhuvudtaget

b. Vem bekostar det hela. Staden eller Lambaröborna

Om Lambaröborna står för kostnaderna behöver ytterligare några frågor utredas:

c. Utformning av anläggningen, avstånd mellan belysningspunterna etc d. Kostnader för anläggningen

e. Hur ska installationen ske. Elsäkerhetskrav mm måste vara uppfyllda f. Projektet måste ha bred förankring hos fastighetsägarna

g. Hur ska kostnaderna fördelas, installation, materiel och drift.

Åtgärd: Ida och Dag gör en uppskattning av omfattning av arbete kostnader mm och återför informationen till Sven-Olof som vidarbefordrar uppgifterna till Styrelsen.

6. Brofrågan

"Brogruppen" bestående av Dag, Björn Nordenstedt, Björn Rydstedt och Ida kommer ev att lämna en motion till kommande årsmöte rörande brofrågan.

Dessutom kommer gruppen att återkomma med ett uppdaterat utredningsunderlag i frågan.

Åtgärd: "Brogruppens" deltagare enligt ovan återkommer med ett uppdaterat utredningsmaterial.

7. Lambarö kan eventuellt omvandlas till ett "fossilbränslefritt område"

"Brogruppens" deltagare har haft kontakt med företrädare från Miljöpartiet som även varit på studiebesök på ön. Tanken är att Lambarö skulle kunna tjänstgöra som ett testområde för att få ner CO2 utsläppen och andra föroreningar. Enligt uppgift ska det

(4)

då finnas möjlighet att ta del av EU-bidrag.

Björn och Dag har åtagit sig att ge närmare detaljer och också producera en konsekvensbeskrivning. Dessutom vill Björn och Dag också få tillfälle att berätta på kommande årsmöte om vad ett sådant här införande skulle innebära.

Åtgärd: Björn och Dag återkommer med information och konsekvensbeskrivning.

8. Är det osolidariskt att en del fastighetsägare fått anstånd med VA- anslutningsavgiften?

Detta är en fråga som endast berör den enskilde fastighetsägaren och Stockholm Vatten.

Åtgärd: Ingen

9. Sociala aspekter framför allt med avseende VA.

Frågan avser bristande färdigställande av installation av VA-anslutning, bristande avskiljande av byggarbetsplats, sanitär olägenhet och några ev sociala problem.

Delar av frågeställningen är redan hanterad av Styrelsen som haft skriftlig kontakt med berörd fastighetsägare.

Åtgärd: De fastighetsägare som är berörda av ovanstående problem, tex i form av faran av att små barn kan råka illa ut på en icke avskärmad byggarbetsplats kontaktar själva den syndande fastighetsägaren och ev överväger en anmälan till berörda myndigheter.

10. Parkeringsplatsen, regler, låsning mm Detta är Styrelsen ansvar.

Åtgärd: Sven-Olof tar upp frågan med Styrelsen ytterligare en omgång.

11. Båtplatser på fastlandssidan

Efter många turer fram och tillbaka mellan Trafikkontoret, Exploateringskontoret så har nu frågan landat på Idrottsförvaltningen som åtagit sig att komma fram med en ny placering av ponterna med ett utökat antal pontonplatser.

Åtgärd: Sven-Olof fortsätter sitt ihärdiga arbete med att få förvaltningarna att komma till ett resultat.

12. Brandförsvaret

Ulf har haft ett antal kontakter med Brandförsvaret, bland annat med den lokala chefen för Vällingby brandstation. Tanken är att han ska komma ut till Lambarö nu under våren för att själv bilda sig en uppfattning om situationen.

(5)

Åtgärd: Ulf driver på Brandförsvaret så att de kommer till resultat.

13. Hjärtstartare

Det har visat sig att det är mycket svårt att få bidrag från myndigheterna för en hjärtstartare. Ulf kommer därför att undersöka vad det kostar att köpa in en sådan.

Åtgärd: Ulf undersöker anskaffningskostnad för en hjärtstartare och meddelar Styrelsen detta.

14. Bidrag för transport av miljöfarligt avfall från Lambarö till fastlandet.

Björn tog upp frågan om det är möjligt att få ekonomiskt eller annat bidrag att transportera bort miljöfarligt avfall från ön.

Åtgärd: Björn undersöker möjligheter till att få bidrag.

15. Bildande av samfällighet för Lambarö

Detta är en komplicerad fråga som får anstå tills vidare.

Åtgärd: Avvakta

16. Påskynda skapandet av en ny detaljplan för Lambarö.

Komplicerad fråga som kräver ett stort mått av eftertanke och därför får avstå tills vidare.

Åtgärd: Avvakta.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :