Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Facken inom utbildning

Full text

(1)

Sveriges Lärare,

Sveriges Skolledare och Facken inom

utbildning

(2)

2 [71]

Innehåll

Beslutssatser ... 9

Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte föreslås besluta: ... 9

Lärarförbundets kongress föreslås besluta: ... 9

Sveriges Skolledarförbunds kongress föreslås besluta: ... 10

Proposition Stadgar för Facken inom utbildning ... 12

Proposition Stadgar för Sveriges Lärare ... 14

A. Ändamål och värderingsfrågor ... 14

§ 1 Ändamål ... 14

1.1 ... 14

1.2 ... 14

1.3 ... 14

1.4 ... 14

§ 2 Grundläggande värderingar ... 14

2.1 Det professionella ansvaret ... 14

2.2 Starkare tillsammans ... 14

2.3 Livslångt lärande ... 14

2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling ... 14

2.5 Demokrati ... 15

2.6 Partipolitisk obundenhet ... 15

§ 3 Organisationens grundläggande principer ... 15

B. Medlemskapet ... 15

§ 4 Rätt till medlemskap ... 15

4.1 Medlemsdefinitioner ... 15

§ 5 Medlems rättigheter ... 15

§ 6 Medlems åtagande/skyldigheter ... 16

§ 7 Avgifter ... 16

§ 8 Personuppgiftsansvarig ... 16

§ 9 Utträde ... 16

§ 10Uteslutning... 16

§ 11 Återinträde ... 16

C. Organisation ... 17

§ 12 Definition lokalföreningar och motsvarande ... 17

§ 13 Lokalföreningar ... 17

13.1 Organisation för medlemmar inom kommunal sektor ... 17

13.2Lokalföreningens styrelse ... 17

13.3Arbetsplats inom lokalförening ... 18

(3)

3 [71]

13.4Arbetsplatsombud inom lokalförening ... 18

13.5Lokala skolformsföreningar ... 18

13.6Andra föreningar ... 18

13.7Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag ... 18

13.8Nätverk i lokalföreningen ... 19

13.9Lokalföreningens årsmöte ... 19

13.10Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ... 20

13.11 Stadgar för lokalförening ... 20

§ 14 Regionalförening ... 20

§ 15 Riksorganisation och riksföreningar ... 20

15.1 Organisation för medlemmar inom privat sektor ... 20

15.2Organisation för medlemmar inom stat och andra sektorer ... 20

15.3Riksorganisations och riksförenings styrelse... 20

15.4Arbetsplats inom riksorganisation/riksförening ... 21

15.5Arbetsplatsombud inom riksorganisation/riksförening ... 21

15.6Nätverk i riksorganisation/riksförening ... 21

15.7Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte... 22

15.8Valberedningens uppdrag i riksorganisationen/riksföreningen ... 22

15.9Stadgar för riksorganisation/riksförening ... 22

§ 16 Distrikt och valkretsar ... 22

16.1 Valkretsar ... 22

16.2Valkretsmöte ... 22

16.3Valkretsvalberedningens uppdrag ... 23

16.4Distrikt ... 23

16.5Distriktsråd ... 23

16.6Lokalföreningarnas distriktsråd ... 23

16.7Statlig sektors distriktsråd ... 23

16.8Privat sektors distriktsråd ... 23

16.9Distriktsrådets uppdrag ... 23

§ 17 Sveriges Lärarstudenter ... 23

§ 18Kongress ...24

18.1Kongressdeltagare ...24

18.2Ärenden vid ordinarie kongress: ...24

18.3Handlingar till ordinarie kongress ... 25

18.4Motioner ... 25

18.5Röstning och val ... 25

18.6Extra kongress ... 25

§ 19 Skolformsföreningar på nationell nivå ... 25

19.1 Tre skolformsföreningar på nationell nivå... 25

(4)

4 [71]

19.2Representantskap ...26

19.3Nationella skolformsföreningens styrelse ...26

§ 20Förbundsråd ...26

§ 21 Förbundsstyrelse ...26

21.1 Förbundsstyrelsens sammansättning ...26

21.2Förbundsstyrelsens uppgifter ... 27

21.3Förbundsstyrelsens sammanträden ... 27

21.4Presidiet ... 27

21.5Samordningsorgan ... 27

§ 22Revisions- och verksamhetsutskott ... 27

§ 23Valberedning ... 28

§ 24Avtalsdelegationer ... 28

§ 25Nationella råd ... 28

§ 26Ämnesföreningar ...29

D. Formalia ...29

§ 27Beslut ...29

§ 28Närvarorätt ...29

§ 29Protokoll ... 30

§ 30Ekonomi och verksamhet ... 30

§ 31 Valbarhet ... 30

§ 32Etik förtroendevalda ... 30

§ 33Konfliktmedel ... 30

§ 34Stadgetvist ... 30

§ 35Stadgeändring ... 30

§ 36Upplösning och samgående ... 31

Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges Lärare ... 32

Principer ... 32

Nationell nivå ... 32

Beslutande församling – kongress ... 32

Förbundsråd ... 32

Nationella skolformsföreningar och representantskap ... 33

Presidium ... 33

Förbundsstyrelse ... 33

Arbetsutskott ... 33

Revisions- och verksamhetsutskott ... 33

Arvoderingsnämnd ... 33

Valberedning ... 33

Avtalsdelegation ... 33

(5)

5 [71]

Andra grupperingar ... 34

Regional nivå ... 34

Distriktsråd ... 34

Valkretsarnas valberedning ... 34

Distriktsmöte ... 35

Lokal nivå ... 35

Lokalförenings styrelse ... 35

Riksorganisation, riksföreningar och regionalföreningar ... 35

Arbetsplatsnivå ... 36

Studerande ... 36

Normalstadga ... 36

Valordning ... 37

Bilaga 1. Distrikt och valkretsar ... 38

Bilaga 2. Normalstadgan för lokalförening och motsvarande – avseende val ... 43

Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ... 43

Val av styrelseledamöter i lokalförening och motsvarande ... 43

Bilaga 3. Valförfarande avseende val i valkretsar ...44

Förbundsstyrelsens uppdrag gällande val i valkretsar ...44

Valberedningens uppdrag i valkretsen ...44

Val vid valkretsmöte ...44

Proposition Stadgar för Sveriges Skolledare ... 45

A. Ändamål och värderingsfrågor ... 45

§ 1 Ändamål ... 45

1.1 ... 45

1.2 ... 45

1.3 ... 45

1.4 ... 45

1.5 ... 45

§ 2 Grundläggande värderingar ... 45

2.1 Det professionella ansvaret ... 45

2.2 Starkare tillsammans ... 45

2.3 Livslångt lärande ... 45

2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling ...46

2.5 Demokrati ...46

2.6 Partipolitisk obundenhet ...46

§ 3 Organisationens grundläggande principer ...46

(6)

6 [71]

B. Medlemskapet ...46

§ 4 Rätt till medlemskap ...46

4.1 Medlemsdefinitioner ...46

§ 5 Medlems rättigheter ... 47

§ 6 Medlems åtagande/skyldigheter ... 47

§ 7 Avgifter ... 47

§ 8 Personuppgiftsansvarig ... 47

§ 9 Utträde ... 47

§ 10Uteslutning... 47

§ 11 Återinträde ... 47

C. Organisation ... 48

§ 12 Lokalföreningar ... 48

12.1 Organisation för medlemmar inom kommunens geografiska område ... 48

12.2Lokalföreningens styrelse ... 48

12.3Nätverk i lokalföreningen ... 48

12.4Lokalföreningens årsmöte ...49

12.5Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ...49

12.6Stadgar för lokalförening ...49

§ 13 Riksföreningar ...49

13.1 Riksföreningens styrelse ...49

13.2Nätverk i riksföreningen ... 50

13.3Riksföreningens årsmöte ... 50

13.4Valberedningens uppdrag i riksföreningen ... 50

13.5Stadgar för riksförening ... 51

§ 14 Distrikt tillika valkretsar ... 51

14.1 Valkretsmöte ... 51

14.2Val av kongressombud ... 51

§ 15 Kongress ... 51

15.1 Kongressdeltagare ... 51

15.2Ärenden vid ordinarie kongress: ... 51

15.3Handlingar till ordinarie kongress ... 52

15.4Motioner ... 52

15.5Röstning och val ... 52

15.6Extra kongress ... 52

§ 16 Förbundsråd ... 52

§ 17 Förbundsstyrelse ... 53

17.1 Förbundsstyrelsens sammansättning ... 53

17.2Förbundsstyrelsens uppgifter ... 53

(7)

7 [71]

17.3Förbundsstyrelsens sammanträden ... 53

17.4Presidiet ... 53

§ 18Revisorer ... 53

§ 19 Valberedning ... 54

D. Formalia ... 54

§ 20Beslut ... 54

§ 21 Närvarorätt ... 54

§ 22Protokoll ... 55

§ 23Ekonomi och verksamhet ... 55

§ 24Valbarhet ... 55

§ 25Etik förtroendevalda ... 55

§ 26Konfliktmedel ... 55

§ 27Stadgetvist ... 55

§ 28Stadgeändring ... 55

§ 29Upplösning och samgående ... 56

Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges Skolledare ... 57

Principer ... 57

Nationell nivå ... 57

Beslutande församling – kongress ... 57

Förbundsråd ...58

Presidium ...58

Förbundsstyrelse ...58

Stadgekommitté ...58

Valberedning ...58

Regional nivå ...58

Regionstyrelser ...58

Lokal nivå ...58

Medlemmar som inte är kommunalt anställda (Lärarförbundet Skolledare) ... 59

Proposition Ekonomi för Sveriges Lärare ... 60

Inledning ... 60

Ekonomiska principer för Sveriges Lärare ... 60

Medlemsavgift för Sveriges Lärare ... 61

Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Lärare ... 61

Vad går medlemsavgiften till?   ...62

Övergångsperiod   ...62

Proposition Ekonomi för Sveriges Skolledare ... 64

Inledning ...64

(8)

8 [71]

Ekonomiska principer för Sveriges Skolledare ...64

Medlemsavgift för Sveriges Skolledare ... 65

Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Skolledare ... 65

Vad går medlemsavgiften till?  ...66

Övergångsperiod   ...66

Proposition Politik ... 68

Politik för Facken inom utbildning ... 68

Sveriges lärare och Sveriges skolledare bygger Sverige som kunskapsnation ... 68

Politik för Sveriges Skolledare ...69

Politik för Sveriges Lärare ... 70

*Svart text i detta dokument innebär att Sveriges Skolledarförbunds kongress har att hantera texten under den demokratiska processen. Grå text berör enbart Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

(9)

9 [71]

Beslutssatser

1

Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte föreslås besluta:

2 1. att Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet etablerar ett nybildat förbund 3 under namnet Sveriges Lärare. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 4

fattas av Lärarförbundets kongress under 2022. 5

2. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse 6 innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges Lärare och därvid 7 anta de stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges lärare. Beslutet gäller under 8 förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets kongress under 2022. 9 3. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse och 10

Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande 11 möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de stadgar som framgår 12 av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under förutsättning att 13 Sveriges Lärare bildas samt att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets och Sveriges 14

Skolledarförbunds kongresser under 2022. 15

4. att överföra förbundets hela verksamhet inklusive samtliga tillgångar och samtliga skulder 16 per den 31 december 2022 till Sveriges Lärare. För det fall skulderna inte går att överföra 17 ska de lösas. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges Lärare bildas och att 18 motsvarande beslut fattas i motsvarande delar av Lärarförbundets kongress och Sveriges 19

Skolledarförbunds kongresser under 2022. 20

5. att anta övergångsregler i enlighet med förslaget i bilaga Övergångsregler och säkrad 21

kompetens för Sveriges Lärare. 22

6. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Lärare. 23

7. att anta den politiska propositionen för Sveriges Lärare och för Facken inom utbildning. 24 8. att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att upplösa förbundets lokala organisationer. 25 Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1-4 ovan. 26 9. att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att upplösa LR stud. Upplösningen ska 27 godkännas av förbundsstyrelsen. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1- 28

4 ovan. 29

10. att upplösa Lärarnas Riksförbund. Beslutet träder i kraft senast vid den första ordinarie 30 kongressen för Sveriges Lärare. Eventuella kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt 31 punkten 4, ska vid avslutande överföras till Sveriges Lärare. Beslutet är villkorat av att 32

beslut fattas enligt punkterna 1-4 ovan. 33

Lärarförbundets kongress föreslås besluta:

34 1. att Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund etablerar ett nybildat förbund 35 under namnet Sveriges Lärare. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 36 fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte under 2022 samt att beslut fattas enligt 37

punkt 3 och 5. 38

2. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 39 förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges 40 Lärare och därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges lärare. Beslutet 41 gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarnas Riksförbunds 42 förbundsmöte under 2022 samt att beslut fattas enligt punkt 3 och 5. 43 3. att Lärarförbundet tillsammans med Sveriges Skolledarförbund etablerar ett nybildat 44 förbund under namnet Sveriges Skolledare. Beslutet gäller under förutsättning att 45

(10)

10 [71]

motsvarande beslut fattas av Sveriges Skolledarförbund under 2022 samt att beslut fattas 46

enligt punkt 1 och 5. 47

4. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Sveriges Skolledarförbunds 48 förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges 49 Skolledare och därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges Skolledare. 50 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Sveriges 51 Skolledarförbunds kongress under 2022 samt att beslut fattas enligt punkt 1 och 5. 52 5. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 53 förbundsstyrelse och Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 54 hålla konstituerande möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de 55 stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under 56 förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas samt att motsvarande beslut 57 fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Sveriges Skolledarförbunds kongress 58

under 2022. 59

6. att överföra förbundets hela verksamhet inklusive samtliga tillgångar och skulder per den 31 60 december 2022 till Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. För det fall skulderna inte går 61 att överföra ska de lösas. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges 62 Skolledare bildas och att motsvarande beslut fattas i motsvarande delar av Lärarnas 63 Riksförbunds förbundsmöte och Sveriges Skolledarförbunds kongress under 2022. 64 7. att anta övergångsregler i enlighet med förslag i bilagorna Övergångsregler och säkrad 65 kompetens för Sveriges Lärare samt Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges 66

Skolledare. 67

8. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Lärare. 68

9. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Skolledare. 69

10. att anta den politiska propositionen. 70

11. att förbundets lokala organisationer, så som lokalavdelningar, riksavdelningar, 71 samrådsavdelningar och riksorganisation, ska upplösas samt att uppdra åt förbunds- 72 styrelsen att verka för detta. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1–6. 73 12. att upplösa Lärarförbundet. Beslutet träder i kraft senast vid den första ordinarie 74 kongressen för Sveriges Lärare. Eventuella kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt 75 punkten 6, ska vid avslutande överföras till Sveriges Lärare. Beslutet är villkorat av att 76

beslut fattas enligt punkterna 1-6 ovan. 77

Sveriges Skolledarförbunds kongress föreslås besluta:

78 1. att Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarförbundet etablerar ett nybildat 79 förbund under namnet Sveriges Skolledare. Beslutet gäller under förutsättning att 80

motsvarande beslut fattas av Lärarförbundet under 2022. 81

2. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse 82 innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges Skolledare och 83 därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges Skolledare. Beslutet gäller 84 under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets kongress under 2022 85

samt att beslut fattas enligt punkt 1 och 3. 86

3. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 87 förbundsstyrelse och Lärarförbundets förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla 88 konstituerande möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de 89 stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under 90 förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas samt att motsvarande beslut 91 fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Lärarförbundets kongress under 2022. 92

(11)

11 [71]

4. att överföra förbundets verksamhet inklusive medlemmar och intäkter per den 31 december 93 2022 till Sveriges Skolledare. I avvaktan på upplösning av förbundet ska det tecknas ett 94 dubbelanslutningsavtal mellan Sveriges Skolledare och Sveriges Skolledarförbund som 95 reglerar förbundens gemensamma tillgångar och skulder. Beslutet gäller under 96 förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas och att motsvarande beslut 97 fattas i motsvarande delar av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Lärarförbundets 98

kongress under 2022. 99

5. att anta övergångsregler i enlighet med förslag i bilaga Övergångsregler och säkrad 100

kompetens för Sveriges Skolledare. 101

6. att upplösa Sveriges Skolledarförbund. Beslutet träder i kraft senast den 30 juni 2024. 102 Kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt punkten 4, ska vid avslutande överföras till 103 Sveriges Skolledare. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1-5 ovan. 104

7. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Skolledare. 105

8. att anta den politiska propositionen. 106

Beslutssatserna ovan kan komma att justeras med hänsyn till resultatet av en pågående extern 107 utredning. Syftet med revideringarna kommer i sådant fall syfta till att öka rättssäkerheten i 108

besluten. 109

(12)

12 [71]

Proposition Stadgar för Facken inom utbildning

110 Föreningen Facken inom utbildning är en federation som bildades av Sveriges Lärare och 111 Sveriges Skolledare den 1 januari 2023. Denna stadga godkändes den xx maj 2022 av 112 Lärarförbundets och Sveriges Skolledarförbunds kongresser och av Lärarnas Riksförbunds 113 förbundsmöte. Denna stadga antogs av årsmötet i Facken inom utbildning xx xx 2023. 114

§1 Ändamål 115

Syftet med föreningen är att utgöra en gemensam organisering för facklig och professionell 116

samverkan mellan de ingående förbunden. 117

Föreningens ändamål är att genom samarbete skapa förstärkt medlemsnytta och utgöra en stark 118

stödstruktur mellan ingående förbund. 119

§2 Medlemskap 120

Beslut om medlemskap fattas av föreningens årsmöte i enighet mellan de ingående förbunden. 121

§3 Utträde 122

Utträde ur föreningen av ingående förbund kräver två av förbundet fattade kongressbeslut varav 123 ett av besluten ska fattas vid en ordinarie kongress. Beslutet ska fattas med två tredjedelars 124 majoritet vid båda kongresserna och tiden mellan beslutande kongresser ska vara minst tolv 125

månader. 126

Vid utträde upphör medlemskapet vid utgången av året efter det år utträde begärdes. 127 Om ett av de ingående förbunden begär om utträde ska eventuella gemensamma tillgångar 128 kvarstå inom föreningen om inte de ingående förbunden beslutat om annat. 129

§4 Styrelse 130

Styrelse för föreningen utgörs av de ingående förbundens presidium. Det största av de ingående 131 förbunden i föreningen, utifrån antal yrkesverksamma medlemmar, utser ordförande och det 132

näst största förbundet utser vice ordförande. 133

Beslut i styrelsen som rör föreningens politik och verksamhetsinriktning fattas i enighet mellan 134

de ingående förbunden. 135

Beslut gällande en verksamhet eller investering fattas utifrån antalet yrkesverksamma 136 medlemmar. Det är dock möjligt för ingående förbund att avstå ekonomiska åtaganden i den 137

beslutade verksamheten eller investeringen. 138

Styrelsens uppgifter är att ansvara för att föreningen uppfyller ändamålet och de grundläggande 139

uppgifterna för föreningen. Styrelsen i föreningen ansvarar för: 140

• fastställa politiskt program för föreningen 141

• driva och förvalta den verksamhet som de ingående förbunden beslutat ska ingå i 142

föreningen 143

• årligen fatta beslut om verksamhetsplan och budget 144

• årligen fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för verksamhetschef 145 Den operativa ledningen av verksamheten i föreningen leds av en verksamhetschef. 146 Verksamhetschefen i föreningen utses av det största förbundet efter samråd med övriga 147

ingående förbund. 148

Verksamhetschefen sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och är direkt 149

underställd styrelsen i föreningen. 150

(13)

13 [71]

§5 Årsmöte 151

Föreningen genomför årsmöte senast 30 september. Kallelse skickas senast fjorton dagar innan 152 årsmötet. Årsmötet består av tolv förbundsstyrelserepresentanter per ingående förbund, som 153 har rösträtt på årsmötet. Årsmötet behandlar ansvarsfrihet och verksamhetsinriktning. 154

§6 Finansiering av verksamheten 155

Verksamheten finansieras via en fördelningsnyckel som fastställs av styrelsen. 156 Fördelningsnyckeln ska om inte annat beslutats av styrelsen i föreningen utgå från antalet 157 yrkesverksamma medlemmar i respektive förbund den 31 december året innan. 158 Om verksamhet inom föreningen bedrivs i aktiebolag ska verksamheten bedrivas på 159 kommersiella grunder och finansieras genom intäkter från de ingående förbunden eller genom 160

avtal med externa kunder. 161

§7 Revision 162

Föreningen anlitar revisionsbyrå och auktoriserad revisor. Den auktoriserade revisorn ska 163 årligen avge en revisionsberättelse om föreningens förvaltning och räkenskaper. 164 Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens 165

ledamöter. 166

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fattas årligen på årsmötet. 167 De förtroendevalda revisorerna i de ingående förbunden ska ha full insyn i räkenskaper och 168

samt ges tillgång till styrelsens protokoll. 169

§8 Revidering av stadga 170

Revidering av denna stadga kräver likalydande beslut vid de ingående förbundens kongresser 171 och beslut måste fattas med två tredjedelars majoritet. Stadgar antas av föreningens årsmöte. 172

§9 Upplösning 173

I det fall föreningen ska upplösas krävs det likalydande beslut vid de ingående förbundens 174 kongresser. Beslutet behöver fattas med två tredjedelars majoritet vid två kongresser varav en av 175 kongresserna ska vara ordinarie kongress och tiden mellan beslutande kongresser ska vara 176 minst 12 månader. Samtidigt med beslut om upplösning beslutas vad som ska ske med 177

befintliga tillgångar. 178

(14)

14 [71]

Proposition Stadgar för Sveriges Lärare

179

A. Ändamål och värderingsfrågor

180

§ 1 Ändamål 181

Sveriges Lärare är ett fack- och yrkesförbund för yrkesverksamma lärare, studie- och 182 yrkesvägledare, studerande som avser bli lärare eller studie-och yrkesvägledare, samt 183 pensionerade sådana, som driver frågor som är viktiga för dig som medlem och i din profession. 184 Förbundet har till uppgift att, utifrån organisationens grundläggande värderingar: 185

1.1 186

Tillvarata och driva yrkesverksamma medlemmars intressen rörande anställnings- och 187 lönevillkor och förhållandet i övrigt till våra arbetsgivare. Företräda yrkesverksamma 188 medlemmar i fackliga frågor och sluta bindande avtal för medlemmarna. 189

1.2 190

Arbeta för att arbetsmiljö och förutsättningar för yrkesaktiva medlemmar ska vara goda. 191

1.3 192

Verka för utbildningens bästa och ett ändamålsenligt utformat utbildningsväsende. 193

1.4 194

Arbeta för upprätthållandet av en yrkeskunnig och ansvarskännande yrkeskår samt för ett 195

yrkesetiskt förhållningssätt. 196

§ 2 Grundläggande värderingar 197

2.1 Det professionella ansvaret 198

Vi tar initiativ och agerar utifrån vår professionella utbildning och erfarenhet. Vårt 199 yrkeskunnande ger oss förutsättningar för en hög grad av autonomi i vår yrkesutövning. 200 Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt. 201

2.2 Starkare tillsammans 202

Vårt arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl i Sverige som i 203 världen. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar våra 204 villkor och ökar det professionella inflytandet. Vi stöder och samarbetar internationellt för varje 205 lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både 206

i Sverige och internationellt. 207

2.3 Livslångt lärande 208

Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever och studerande ska med hållbara 209 förutsättningar ha tillgång till utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. 210 Den ska bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och vara icke- 211

konfessionell. 212

2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling 213

Vi tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter och står bakom FN:s allmänna förklaring 214 om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Vi anser att ett mångkulturellt 215 samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets 216 utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Vi tar därför avstånd från alla former av 217

(15)

15 [71]

kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande 218

samhälle. 219

2.5 Demokrati 220

Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning för att bygga framtid och måste ständigt 221 försvaras och utvecklas. Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv 222 arbetsmarknadspart i den svenska partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget. 223 Vår verksamhet organiseras så att den gynnar en demokratisk process, och utgår från de 224 värderingar om demokrati, yttrande- och tryckfrihet som formulerats i svensk grundlag. Olika 225 åsikter förs fram och möts med respekt. Vi tar avstånd från handlingar och organisationer som 226

står i strid med våra demokratiska värderingar. 227

2.6 Partipolitisk obundenhet 228

Sveriges Lärare är partipolitiskt obundet och tar ställning oavsett politisk majoritet utifrån våra 229

värderingar och fastställda politik. 230

§ 3 Organisationens grundläggande principer 231

• Alla medlemmar ska ha inflytande i organisationen och möjligheterna att engagera sig i 232 förbundet ska vara många. En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i 233

organisationen. 234

• Organisationen ska byggas utifrån medlemmarna och vidare till den nationella nivån. 235

• Den fackliga organisationen ska vara stark där arbetsgivaren är stark. 236

• Alla medlemmars möjligheter till att driva sina frågor, sin särart, inom en specifik 237 skolform eller inom en intressesfär ska ha stor plats i organisationen. 238

• Vi bygger facklig styrka genom välutbildade, kompetenta och engagerade ombud. 239

B. Medlemskapet

240

§ 4 Rätt till medlemskap 241

För att beviljas medlemskap i Sveriges Lärare ska man: 242

• vara behörig och legitimerad för sitt uppdrag. Den som inte omfattas av legitimationskrav 243 ska vara behörig med adekvat akademisk utbildning eller ha den formella behörighet som 244

läraruppdraget kräver 245

• studera till något av de yrken som Sveriges Lärare ansluter 246

• vara behörig och legitimerad för uppdrag enligt ovan och ha gått i pension 247

• ha särskilda skäl som godkänns av förbundsstyrelsen 248

4.1 Medlemsdefinitioner 249

Medlem som betalar yrkesaktiv medlemsavgift benämns yrkesverksam. 250

Medlem som betalar studerandemedlemsavgift benämns studerandemedlem. 251 Medlem som betalar pensionärsmedlemsavgift benämns pensionärsmedlem. 252 Pensionärsmedlem tillhör den lokalförening eller motsvarande som den senast tillhörde som 253 yrkesverksam innan övergång till pensionärsmedlemskap. Pensionärsmedlem kan byta 254

lokalförening eller motsvarande om så önskas. 255

§ 5 Medlems rättigheter 256

Medlem har rätt att ta upp frågor på medlemsmöten, att motionera, att få information om 257

förbundets verksamhet. 258

(16)

16 [71]

Yrkesverksam medlem kan få fackligt stöd från förbundet rörande fråga som har uppkommit 259

efter tidpunkten för ansökan om medlemskap. 260

Yrkesverksam medlem får utan kostnad stöd och upplysningar i frågor som rör förhållanden i 261 anställning eller som i övrigt sammanhänger med dennes verksamhet som ligger inom 262 förbundets verksamhetsområde. Om medlemmen behöver biträde vid domstol eller i annan 263

angelägenhet krävs beslut av förbundsstyrelsen. 264

Yrkesverksam medlemmen har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på alla 265

nivåer i förbundet samt att få konfliktersättning. 266

§ 6 Medlems åtagande/skyldigheter 267

Medlemmen ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa stadgeenligt 268 fattade beslut, respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser och erlägga fastställda 269 medlemsavgifter. Medlemmen ska till förbundet lämna och uppdatera personuppgifter, 270 anställningsuppgifter samt andra uppgifter som krävs för att uppfylla stadgarna. 271

§ 7 Avgifter 272

Kongressen fastställer avgiftssystem. 273

Medlem ska betala fastställda avgifter. Förbundsstyrelsen kan helt eller delvis befria medlem 274

från avgifter. 275

Förbundsstyrelsen kan besluta om extra uttaxering. 276

§ 8 Personuppgiftsansvarig 277

Förbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all personuppgiftsbehandling av 278

medlemmarnas personuppgifter. 279

§ 9 Utträde 280

Om medlemmen vill lämna förbundet anmäls detta skriftligen till förbundsstyrelsen. Utträde 281 sker vid närmaste följande månadsskifte. Medlemmen ska betala sina avgifter till förbundet 282 fram till dess denne lämnar förbundet. Medlemmen förlorar alla rättigheter i förbundet, när 283

denne lämnar förbundet. 284

§ 10 Uteslutning 285

Om medlem inte betalar fastställda avgifter under tre på varandra följande månader utesluts 286 denne ur förbundet, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat. 287 Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem ur förbundet om denne grovt bryter mot förbundets 288 stadgar eller beslut, grovt skadar förbundet, genom sitt handlingssätt motverkar förbundets 289 intressen eller offentligt ger uttryck för att inte dela de i stadgarna angivna värderingarna. 290 Medlemmen och medlemmens lokalförening eller motsvarande får yttra sig skriftligt innan 291 förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning enligt ovan. Om medlem utesluts ur förbundet 292

förlorar medlemmen rättigheter i förbundet med omedelbar verkan. 293

§ 11 Återinträde 294

Förbundsstyrelsen beslutar om återinträde efter uteslutning och villkor för detta. 295

(17)

17 [71]

C. Organisation

296

§ 12 Definition lokalföreningar och motsvarande 297

Lokalföreningar, regionalföreningar, riksorganisationer och riksföreningar omfattas av 298

begreppet ”lokalföreningar och motsvarande” i denna stadga. 299

§ 13 Lokalföreningar 300

13.1 Organisation för medlemmar inom kommunal sektor 301 Medlemmar som har sin anställning inom kommunalt avtalsområde utgör tillsammans en 302 lokalförening i en kommun. Förändringar i lokalföreningens ansvarsområde och eller 303

upphörande fattas av förbundsstyrelsen. 304

13.2 Lokalföreningens styrelse 305

Lokalföreningens styrelse består av: 306

• ordförande 307

• ledamöter och eventuella suppleanter 308

Styrelsen väljs av lokalföreningens årsmöte som också beslutar om det totala antalet ledamöter 309

och suppleanter. 310

En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Förtroendevald revisor 311

och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 312

Representant från studerandeförening inom Sveriges Lärarstudenter som finns inom 313 lokalföreningens geografiska område adjungeras till lokalföreningens styrelse. 314

Det åligger lokalföreningens styrelse att: 315

• fånga upp och tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, 316

tillhandahålla medlemsservice och sprida information 317

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare 318

• organisera lokalföreningens arbete för att möta och påverka på de nivåer där 319

arbetsgivaren fattar beslut 320

• i snar anslutning till årsmöte som nyinrättat förening sammankalla alla berörda 321 arbetsplatsombud inom föreningen tillsammans med berörda förtroendevalda i 322

lokalföreningens styrelse. 323

• utöva, alternativt till skolformsföreningar och andra föreningar delegera, förbundets 324

förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar. 325

• årligen fatta beslut om lokalföreningens delegation 326

• fatta beslut om fördelning av facklig tid 327

• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 328

arbetsgivaren och till förbundets medlemsregister 329

• verka för att ombuden i lokalföreningen utbildas och att grundutbildning anordnas 330

• aktivt rekrytera nya medlemmar 331

• verkställa de beslut som årsmötet fattat 332

• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut. 333

• verka för att det finns ombud på alla arbetsplatser 334

• tillse att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 335

• kalla till och genomföra årsmöte i lokalföreningen 336

• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorernas 337

förfogande. 338

• ansvara för lokalföreningens ekonomi 339

(18)

18 [71]

• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 340

verksamhet 341

Lokalföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad av 342

förbundsstyrelsen. 343

13.3 Arbetsplats inom lokalförening 344

Alla medlemmar på en arbetsplats ska kallas till ett årligt medlemsmöte. Arbetsplatsombud 345 kallar till medlemsmöte. Om behov finns ansvarar lokalföreningens styrelse för att det på alla 346

arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 347

Det årliga medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud. Medlemsmötet 348

kan vid behov välja en valberedning. 349

Medlemmar på en arbetsplats benämns som Sveriges Lärare med tillägg av namnet på 350

arbetsplatsen. 351

13.4 Arbetsplatsombud inom lokalförening 352

Arbetsplatsombud har mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på 353 den egna arbetsplatsen och representera medlemmarna vid lokal samverkan på arbetsplatsen 354 enligt lag och/eller avtal. Arbetsplatsombud kan också på medlems initiativ bistå medlem i 355

samtal med arbetsgivaren. 356

Arbetsplatsombuden ingår i aktuell skolformsförening/annan förening om lokalföreningens 357

årsmöte har inrättat sådana. 358

13.5 Lokala skolformsföreningar 359

På årsmötet i lokalföreningen fattas det årligen beslut om vilka skolformsföreningar och 360 eventuella andra föreningar som skall finnas. Tre skolformsföreningar utgör grundstrukturen 361

för lokalföreningen. Dessa tre skolformsföreningar är: 362

• Sveriges Lärare i förskolan 363

• Sveriges Lärare i grundskolan 364

• Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 365

Årsmötet kan besluta att avvika från grundstrukturen. I de fall någon av skolformsföreningarna 366 satts vilande ska detta årligen prövas. Om det på årsmötet finns stöd från en majoritet av 367 närvarande medlemmar inom berörd skolform att skolformsföreningen ska finnas ska detta 368

beviljas. 369

13.6 Andra föreningar 370

Lokalföreningen kan inrätta andra föreningar om medlemmarna så önskar. Föreningar kan 371 skapas för särskilda verksamhetsformer inom skolväsendet. Föreningarnas uppdrag likställs 372 med de tre skolformsföreningarna. Förhandlingsmandat kan delegeras av lokalföreningen till 373

förening om det anses gynna medlemmarna. 374

Förslag från medlem om att inrätta en annan förening ska vara lokalföreningen tillhanda senast 375

den 1 februari. Beslut fattas på lokalföreningens årsmöte. 376

13.7 Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag 377 Har lokalföreningens årsmöte inrättat föreningar är utgångsläget att medlem ingår i den 378

förening i vilken verksamhet man primärt arbetar i. 379

Har lokalföreningens årsmöte inrättat en förening ingår alla arbetsplatsombud i det 380 verksamhetsområde som berörs. Lokalföreningens styrelse ska i snar anslutning till årsmöte 381 som nyinrättat förening sammankalla alla berörda arbetsplatsombud inom föreningen 382

(19)

19 [71]

tillsammans med berörda förtroendevalda i lokalföreningens styrelse. De sammankallade 383 formerar sig och beslutar om förslag till arbetsordning som underställs lokalföreningens 384

styrelse. 385

Lokalföreningens styrelse beslutar därefter om föreningens uppdrag, inom aktuellt 386

verksamhetsområde, gällande: 387

• mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivaren 388

• mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på skolor utan 389

ombud 390

• stöd och råd till medlemmar 391

I det fall det finns förening(ar) som inte fått delegation om förhandlingsmandat från 392 lokalföreningens styrelse, ska lokalföreningens styrelse tydliggöra var dessa medlemmars 393 företrädarskap ligger, vilket innebär att medlem i vissa fall kan tillhöra mer än en förening. 394 Professionsfrågorna inom verksamhetsområdet ska genomsyra föreningens arbete. Föreningen 395 ska inom sitt verksamhetsområde arbeta med att fånga upp och tillsammans med 396 medlemmarna internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor. 397 Föreningen ska inför lokalföreningens årsmöte utifrån sin representativa medlemsandel 398

nominera kandidater till lokalföreningens styrelse. 399

13.8 Nätverk i lokalföreningen 400

Lokalföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom lokalföreningen för specifika frågor och 401 medlemsgrupper. Nätverkens syfte är ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 402

13.9 Lokalföreningens årsmöte 403

Årsmötet ska: 404

• fastställa styrelsens storlek och eventuellt antal suppleanter 405

• välja ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förtroendevalda revisorer 406

och valberedning 407

• välja eventuella övriga förtroendeuppdrag 408

• välja valkretsombud 409

• besluta om budget och verksamhetsplan 410

• besluta om verksamhetsberättelse, årsbokslut och ansvarsfrihet 411 Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 412 dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 413 medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen. 414 Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till lokalföreningen 415 senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får 416 ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut om årsmötet med minst tre 417

fjärdedelars majoritet beslutar det. 418

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av lokalföreningens 419 styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av förtroendevalda 420

revisorer. 421

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 422 årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet. 423 Skolformsföreningen och andra föreningar har rätt att nominera kandidater till 424 lokalföreningens årsmöte. Detta skall göras senast fyra veckor innan årsmötet i lokalföreningen. 425

(20)

20 [71]

13.10 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen 426

Valberedningen ska förbereda val av lokalföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 427

valberedning. 428

Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i normalstadgan för lokalförening och 429

motsvarande. 430

13.11 Stadgar för lokalförening 431

Förbundsstyrelsen fastställer utifrån förbundsstadgan normalstadgan för lokalförening och 432 motsvarande som gäller alla lokalföreningar och motsvarande som inte har fattat beslut om 433 egna stadgar. Lokalföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som 434

därefter ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 435

§ 14 Regionalförening 436

Finns det flera arbetsplatser inom kommunalt avtalsområde i olika lokalföreningar som tillhör 437 samma arbetsgivare kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till 438 förbundsstyrelsen om bildandet av en regionalförening. Bildas en regionalförening kommer 439 medlemmarna formellt att lämna sina respektive lokalföreningar och organiseras i stället i den 440 nybildade regionalföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan regionalförenings 441

upphörande. 442

Regionalförening omfattas i denna stadga av alla formuleringar om lokalförening. 443

§ 15 Riksorganisation och riksföreningar 444

15.1 Organisation för medlemmar inom privat sektor 445 Medlemmar som har sin anställning inom privata avtalsområden utgör tillsammans 446 riksorganisationen för privat sektor. Denna riksorganisation har nationell omfattning. Finns det 447 flera arbetsplatser som tillhör samma arbetsgivare eller arbetsgivargruppering kan medlemmar 448 vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en 449 riksförening. Bildas en riksförening kommer medlemmarna formellt att lämna 450 riksorganisationen privat sektor och organiseras i stället i den nybildade riksföreningen. 451

Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan riksförenings upphörande. 452

15.2 Organisation för medlemmar inom stat och andra sektorer 453 Medlemmar som har sin anställning inom statligt avtalsområde eller inom motsvarande 454 verksamhetsområde utgör tillsammans riksorganisationen för stat och andra sektor. Denna 455 riksorganisation har nationell omfattning. Finns det flera arbetsplatser som tillhör samma 456 myndighet eller arbetsgivargruppering kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut 457 därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en riksförening. Bildas en riksförening 458 kommer medlemmarna formellt att lämna riksorganisationen för stat och andra sektorer och 459 organiseras i stället i den nybildade riksföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan 460

riksförenings upphörande. 461

15.3 Riksorganisations och riksförenings styrelse 462

Riksorganisationens/riksföreningens styrelse består av: 463

• Ordförande 464

• Ledamöter och eventuella suppleanter 465

Styrelsen väljs av riksorganisationens/riksföreningens årsmöte som också beslutar om det totala 466

antalet ledamöter och suppleanter. 467

(21)

21 [71]

En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Förtroendevald revisor 468

och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 469

Det åligger riksorganisationens/riksföreningens styrelse att: 470

• fånga upp och tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, 471

tillhandahålla medlemsservice och sprida information 472

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare 473

• organisera riksorganisationens/riksföreningens arbete för att möta och påverka på de 474

nivåer där arbetsgivaren fattar beslut 475

• om det är tillämpligt, utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar. 476

• årligen fatta beslut om riksorganisationens/riksföreningens delegation 477

• om det är tillämpligt fatta beslut om fördelning av facklig tid 478

• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 479

arbetsgivaren och till förbundets medlemsregister 480

• verka för att ombuden i riksorganisationen/riksföreningen utbildas och att 481

grundutbildning anordnas 482

• aktivt rekrytera nya medlemmar 483

• verkställa de beslut som årsmötet fattat 484

• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut. 485

• verka för att det finns ombud på alla arbetsplatser 486

• tillse att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 487

• kalla till och genomföra årsmöte i riksorganisationen/riksföreningen 488

• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorernas 489

förfogande. 490

• ansvara för riksorganisationens/riksföreningens ekonomi 491

• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 492

verksamhet 493

Riksorganisationens/riksföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad 494

av förbundsstyrelsen. 495

15.4 Arbetsplats inom riksorganisation/riksförening 496 Alla medlemmar på en arbetsplats ska kallas till ett årligt medlemsmöte. Arbetsplatsombud 497 kallar till medlemsmöte. Om behov finns ansvarar riksorganisationens/riksföreningens styrelse 498 för att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 499 Det årliga medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud. Medlemsmötet 500

kan vid behov välja en valberedning. 501

Medlemmar på en arbetsplats benämns som Sveriges Lärare med tillägg av namnet på 502

arbetsplatsen. 503

15.5 Arbetsplatsombud inom riksorganisation/riksförening 504 Arbetsplatsombud har mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på 505 den egna arbetsplatsen och representera medlemmarna vid lokal samverkan på arbetsplatsen 506 enligt lag och/eller avtal. Arbetsplatsombud kan också på medlemsinitiativ bistå medlem i 507

samtal med arbetsgivaren. 508

15.6 Nätverk i riksorganisation/riksförening 509

Riksorganisationens/riksföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom 510 riksorganisationen/riksföreningen för specifika frågor och medlemsgrupper. Nätverkens syfte är 511

ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 512

(22)

22 [71]

15.7 Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte 513

Årsmötet ska: 514

• fastställa styrelsen storlek och eventuellt antal suppleanter 515

• välja ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förtroendevalda revisorer 516

och valberedning 517

• välja eventuella övriga förtroendeuppdrag 518

• välja valkretsombud 519

• besluta om budget och verksamhetsplan 520

• besluta om verksamhetsberättelse, årsbokslut och ansvarsfrihet 521 Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 522 dagar före mötets genomförande Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 523 medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen. 524 Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till 525 riksorganisationen/riksföreningen senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i 526 styrelsens förslag till dagordning får ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut 527

om årsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar det. 528

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av 529 riksorganisationens/riksföreningens styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet 530

samt vid val av förtroendevalda revisorer. 531

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 532 årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet. 533 15.8 Valberedningens uppdrag i riksorganisationen/riksföreningen 534 Valberedningen ska förbereda val av riksorganisationens/riksföreningens årsmötesvalda 535

uppdrag, utom val av valberedning. 536

Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i normalstadgan för lokalförening och 537

motsvarande. 538

15.9 Stadgar för riksorganisation/riksförening 539

Förbundets stadgar gäller för riksorganisation/riksföreningen. Förbundsstyrelsen fastställer 540 utifrån förbundsstadgan normalstadgan för lokalförening och motsvarande som gäller alla 541 riksorganisationer/riksföreningar som inte har fattat beslut om egna stadgar. 542 Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som 543

därefter ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 544

§ 16 Distrikt och valkretsar 545

16.1 Valkretsar 546

Sveriges Lärare har 11 valkretsar. Utöver de 9 geografiskt indelade valkretsarna utgörs en av stat 547

och andra sektorer och en av privat sektor. 548

16.2 Valkretsmöte 549

Valkretsmöte genomförs år innan kongressår. 550

Valkretsmötet består av valkretsombud valda på årsmöten i lokalföreningar och motsvarande: 551

• Upp till 50 medlemmar har rätt till två valkretsombud 552

• 51-150 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 553

• 151-300 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 554

• 301-500 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 555

(23)

23 [71]

• 501-999 medlemmar har rätt till ytterligare ett valkretsombud 556

Därefter ytterligare ett valkretsombud per påbörjat 1000-tal medlemmar. 557 Valkretsmötet ska välja sina kongressombud inklusive suppleanter, sina avtalsdelegations- 558

ledamöter och en valberedning. 559

16.3 Valkretsvalberedningens uppdrag 560

Valberedningen ska utifrån fastställd mandatfördelning förbereda val av 561 kongressombud/suppleanter samt avtalsdelegationsledamöter som är representativt och 562 proportionerligt fördelat i relation till distriktets medlemsammansättning. Inom ramen för 563 uppdraget ska valberedningen även tillse att rätt kompetenser föreslås. 564 Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i valordning för val vid valkretsmöte som 565

fastställts av förbundsstyrelsen. 566

16.4 Distrikt 567

Sveriges Lärare har 20 distrikt som tillsammans bildar valkretsarna. Utöver de 18 geografiskt 568 indelade distrikten utgörs ett av stat och andra sektorer och ett av privat sektor. 569

16.5 Distriktsråd 570

I varje distrikt inrättas ett distriktsråd. 571

16.6 Lokalföreningarnas distriktsråd 572

Varje lokalförening har en plats i distriktsrådet. Olika representanter kan väljas till 573 distriktsrådet beroende på vilken fråga som ska hanteras. Distriktsrådet sammankallas under 574 perioden april-maj och utser inom sig en sammankallande för det kommande året. 575

16.7 Statlig sektors distriktsråd 576

Riksorganisationen och varje riksförening har en plats var i statlig sektors distriktsråd. Olika 577 representanter kan väljas till distriktsrådet beroende på vilken fråga som ska hanteras. 578 Distriktsrådet sammankallas under perioden april-maj och utser inom sig en sammankallande 579

för det kommande året. 580

16.8 Privat sektors distriktsråd 581

Riksorganisationen och varje riksförening har en plats var i privat sektors distriktsråd. Olika 582 representanter kan väljas till distriktsrådet beroende på vilken fråga som ska hanteras. 583 Distriktsrådet sammankallas under perioden april-maj och utser inom sig en sammankallande 584

för det kommande året. 585

16.9 Distriktsrådets uppdrag 586

Distriktsrådets arbete genomförs i samråd med förbundets kansli. Distriktsrådet har i uppdrag 587

att: 588

• samordna och genomföra facklig utbildning 589

• ansvara för verksamhetsuppföljning i förhållande till kongressens mål 590

• utgöra arena för erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevalda inom distriktet 591

• vart fjärde år anordna valkretsmöte utefter förbundsstyrelsens direktiv 592

• vid behov utgöra stöd för lokalföreningarna och motsvarande organisationers styrelser 593

vad gäller tillväxt av medlemmar och förtroendevalda 594

§ 17 Sveriges Lärarstudenter 595

Sveriges Lärarstudenter är en del av Sveriges Lärare och består av högskole- och 596 universitetsstuderande som studerar till de yrkesgrupper som Sveriges Lärare ansluter. 597

(24)

24 [71]

Studerandemedlemmar är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag valda av Sveriges 598 Lärarstudenter. Förtroendevald för Sveriges Lärarstudenter ska vara studerande såvida inte 599 annat regleras av stadgan. Övergår studerandemedlemskapet till yrkesverksamt medlemskap 600 kan förtroendeuppdraget fortsätta under mandatperioden för uppdraget. 601 Sveriges Lärarstudenter har en egen kongress som väljer en styrelse och formar sin egen 602 verksamhet. På lärosätena etableras studerandeföreningar som genomför lokal verksamhet. 603 Stadgar för Sveriges Lärarstudenter fastställs av Sveriges Lärares kongress. 604

§ 18 Kongress 605

Kongressen är högsta beslutande organ. Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid 606

och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 607

18.1 Kongressdeltagare 608

Kongressen består av 201 kongressombud. 609

• 187 kongressombud väljs i 11 valkretsar. För kongressombuden ska det väljas lika många 610

suppleanter. 611

• 3 kongressombud från de nationella råden för kulturskola, lärare i fritidshem och studie- 612 och yrkesvägledares som vardera väljer ett kongressombud. För kongressombuden ska 613

det väljas lika många suppleanter. 614

• 11 kongressombud valda av Sveriges Lärarstudenter. För ombuden ska det väljas lika 615

många suppleanter. 616

Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 617

Förbundets revisions- och verksamhetsutskott har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i frågan 618 om ansvarsprövning, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. 619 Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 620

ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. 621

Styrelsen för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening ges möjlighet att närvara 622 vid kongressen med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör stiftelsens verksamhet. 623 Kongressombuden väljs för fyra år. Mandatperioden löper från den 1 november år före ordinarie 624

kongress. 625

Fyllnadsval kan vid behov ske inom valkretsen inom mandatperioden efter beslut av 626

förbundsstyrelsen. 627

18.2 Ärenden vid ordinarie kongress: 628

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 629

• kongressens behöriga utlysande 630

• fastställande av röstlängd 631

• val av ordförande och sekreterare vid kongressen 632

• val av protokolljusterare 633

• förbundsstyrelsens-, revisorernas- och revisions- och verksamhetsutskottets berättelser 634

för kongressperioden 635

• ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 636

• godkännande av förvaltningsberättelser för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna 637

folkskollärarförening 638

• behandling av förbundsstyrelsens förslag, motioner samt övriga ärenden 639

• fastställande av verksamhetsinriktning 640

(25)

25 [71]

• fastställande av ekonomiska ramar och i samband därmed fastställa arvoden åt 641 kongressbeslutade uppdrag, samt fastställa medlemsavgiftssystem 642

• val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 643

• val av 12 ledamöter i förbundsstyrelsen 644

• val av två förtroendevalda revisorer samt två förtroendevalda revisorssuppleanter 645

• val av revisions- och verksamhetsutskott bestående av ordförande samt fyra ledamöter. I 646 utskottet ingår också de av kongressen förtroendevalda revisorerna, 647

• val av sju ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 648

• val av sex ledamöter i styrelsen Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening 649 Mandatperioden för kongressvalda uppdrag är fyra år och tillträde sker direkt efter avslutad 650

kongress. 651

18.3 Handlingar till ordinarie kongress 652

Kallelse till kongress sker minst två månader före kongressens öppnande. 653 Förbundsstyrelsens förslag, motioner med förbundsstyrelsens yttrande samt övriga 654 kongresshandlingar utsändes minst en månad innan kongressens öppnande. 655

18.4 Motioner 656

Medlem i Sveriges Lärare och Sveriges Lärarstudenter kan enskilt eller tillsammans med andra 657 motionera till kongressen liksom att motsvarande rätt att motionera tillfaller samtliga 658 grupperingar inom Sveriges Lärare. Motioner ska inkomma senast den 1 november år före 659

kongressåret. 660

18.5 Röstning och val 661

Kongressombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom 662

bundna mandat. 663

Vid val av förbundsstyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas. 664 Val hålls slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer 665

lotten. 666

18.6 Extra kongress 667

Om det finns särskilda skäl kan förbundsstyrelsen sammankalla till extra kongress. Extra 668 kongress ska även hållas då de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna, eller en 669 tredjedel av förbundets lokalföreningar och motsvarande, som totalt sett representerar en 670

tredjedel av förbundets medlemmar, så begär. 671

Extra kongress får enbart behandla de frågor som angivits i kallelsen. 672

§ 19 Skolformsföreningar på nationell nivå 673

19.1 Tre skolformsföreningar på nationell nivå 674

De nationella skolformsföreningarnas arbete omfattar alla medlemmar som arbetar inom någon 675 av skolformerna förskola, grundskola respektive gymnasieskola/vuxenutbildning. 676

De nationella skolformsföreningarna är: 677

• Sveriges Lärare i förskolan 678

• Sveriges Lärare i grundskolan 679

• Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 680

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :