Mats Notini (FP) Ingbritt Johansson (M)

Full text

(1)

Justering

Justerare Dan Olsson (KD)

Plats och tid Kommunkontoret 2011-09-19

Paragrafer 174-198

Underskrifter Sekreterare

Jenny Larsson Ordförande

Mikael Johansson Justerare

Dan Olsson Beslutande

Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Rita Gunnarsson (S)

Anders Johansson (S) Maj-Britt Tibo (S) Marie Bryske (C) Maria Ekberg (MP) Christina Bertilsson (M) Dan Olsson (KD) Mats Notini (FP)

Tjg ersättare Ingbritt Johansson (M)

Övr närvarande

Ej tjg ersättare Miriam Tolvanen (FP)

Övriga Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Ivarsson, ekonomichef Katarina Karlsson, miljöstrateg, § 175 Cecilia Hurtig, administrativ chef Jenny Larsson, kommunsekreterare

(2)

KS § 174

Avtackning av nämndsekreterare

Kommunstyrelsen avtackar nämndsekreterare Christina Lindell.

(3)

Slutrapport beträffande Uthållig kommun etapp II, programperiod 2008 - 2011

Energimyndigheten har gett ut en rapport om etapp två av programmet uthållig kommun, som Kils kommun deltog i.

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar miljöstrateg Katarina Karlsson om slutrapporten.

Beslutsunderlag

Energimyndighetens slutrapport om Uthållig kommun 2008-2011;

www.kil.se/Kommun-o-demokrati/Projekt/Uthallig-kommun/

Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av slutrapport Uthållig kommun 2011-09-06

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(4)

KS § 176 Dnr KS 10/409

Handlingsplan för stärkt krisledningsförmåga för Kils kommun samt krisledningsplan för Karlstadsregionen 2011-2014

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner göra en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna varje mandatperiod fastställa en handlingsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har i samråd med representanter för kommunen gjort en ny risk- och sårbarhetsanalys och utifrån denna upprättat ett förslag till

handlingsplan. Förbundet har också uppdaterad krisledningsplanen för Karlstadsregionen.

Beslutsunderlag

Följebrev från Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 2011-07-12 Direktionens protokoll 2011-07-07, § 3

Förslag till handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga 2011-2014 för Kils kommun Förslag till krisledningsplan 2011-2014 för Karlstadsregionen

Risk- och sårbarhetsanalys för Kils kommun

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-02 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 88

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Kommunfullmäktige tillstyrker handlingsplan för stärkt krishanteringsförmåga för Karlstadsregionen och Kils kommun 2011-2014.

2. Kommunfullmäktige tillstyrker krisledningsplan för Karlstadsregionen 2011-2014.

(5)

Hantering av gåvor, donationer och fondmedel i Kils kommun

Det finns i dag fonder och gåvomedel som Kils kommun administrerar och upprättar bokslut för, totalt är det ca 647 000 kronor. Många av fonderna är gamla och saknar ändamål och handlingsplan för hur utdelning ska ske. Kommunledningsförvaltningen fick ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari 2010 att ta fram ett förslag till handlingsplan och fortsatta handläggning och användning av medlen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från revisorerna 2010-01-18

Skrivelse från revisorernas biträden 2010-01-18

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-16 Arbetsutskottets protokoll 2010-02-22, § 24

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-07-05 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 89

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige beslutar:

• samtliga medel, 647 328 kronor, flyttas från bankböckerna till kommunens balansräkning

• kommunstyrelsen betalar ut resterande medel ur Maja och Harald Aronssons hembygdsfond till Frykeruds hembygdsförening

• övriga gåvomedel betalas ut och delas lika mellan Stora Kils och Boda hembygdsförening

• Samfond nr 1 och Bertil Nybergs musikstipendium flyttas till barn- och utbildningsnämnden

• Samfond nr 2, Samfond nr 3 och Nils-Olov Arvidssons donation till Sannerudshemmet flyttas till socialnämnden

• barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tar fram ett förslag till syfte för de fonder som saknar det och en plan för vem som kan söka och för hur mycket som ska betalas ut årligen.

(6)

KS § 178 Dnr KS 11/304

Utökning av kommunens checkkredit

I samband med att projekteringen startar för Sannerudsskolan åk 7-9 finns det beslutat sedan tidigare att 150 miljoner kronor är maximalt belopp för investeringen. I vanliga fall har vi tagit nya lån för att klara av nya investeringar. I detta fall är det en investering som kommer att starta upp nu i höst och kommer att pågå under en längre period, ca två-tre år innan det är klart. Ett förslag är då att utöka checkkrediten, och använda som en form för byggnadskreditiv vilket betyder att man lyfter pengarna när fakturorna kommer och lägger om i fasta lån efter hand. Detta är med syfte att hålla räntekostnaderna nere under

byggtiden. På styrgruppsmötet 6 juli 2011 föreslog förvaltningen denna form för finansiering.

Vi har idag en checkkredit på 40 miljoner kronor och förslaget är att utöka med 60 miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från styrgrupp 2011-07- 06 Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-09 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 90

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en utökad checkkredit med 60 miljoner kronor.

(7)

Omdisponering från socialnämnden till tekniska nämnden betr.

investeringsmedel för ombyggnation Klövervägens gruppboende

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2010 om 2011 års investeringsbudget.

Socialnämnden hade sökt om investeringsmedel till ombyggnation av Klövervägens gruppboende på 2 500 000 kronor. Investeringen blev beviljad och fick projektnummer 75000. Eftersom detta är en åtgärd som genomförs av tekniska förvaltningen, allt från anbudsförfrågan, utförande och i slutändan hyressättning, borde investeringspengarna ligga på tekniska förvaltningen.

Förslaget är att flytta hela investeringsbudgeten om 2 500 000 kronor och samtliga kostnader som har belastat projektet under 2011 till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

2011 års investeringsbudget, beslut kommunfullmäktige 2010-11-25 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-22

Tekniska nämndens protokoll 2011-08-25, § 81 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 91

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta upplupna kostnader för 2011 och hela budgeten för investeringsprojekt 75 000, ombyggnation Klövervägens gruppboende, från socialnämnden till tekniska nämnden.

(8)

KS § 180 Dnr KS 11/243

Remiss ang. betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

Den av regeringen tillsatta utjämningskommittén har gjort ett förslag till ett nytt kommunalt utjämningssystem: ”Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala

utjämningen”.

Kils kommun har fått förslaget för yttrande senast 15 september.

I förslaget sker de största ekonomiska förändringarna i kostnadsutjämningen och i

strukturbidragen. Överlag är det positiva ändringar för småkommuner. För Kils kommuns del innebär förslaget totalt en förbättring på 1 522 kronor per innevånare.

Beslutsunderlag

Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-12 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 92

Beslut

Kommunstyrelsen är positiv till Utjämningskommitténs remissförslag och vill lägga till följande punkter till förändringsförslag:

1. Kompensation för snabba befolkningsförändringar

Komplettering att det ökade stödet till storstädernas ”tillväxtkommuner” även borde kombineras med ett ökat stöd till kraftigt krympande kommuner.

2. Behov av ekonomisk buffert vid strukturomvandlingar

Behov av en ekonomisk buffert i utjämningssystemet som kan användas vid snabba strukturförändringar i medelstora kommuner, t. ex förlust av ett större företag och dess inverkan på infrastruktur, skola, vård osv.

Utdrag

Finansdepartementet

(9)

Yttrande betr. SmåKoms remissvar på Utjämningskommitténs slutrapport (SOU 2011:39)

Småkom har kommit med ett förslag till yttrande på Utjämningskommitténs slutrapport 2011:39 och lämnar möjlighet för samtliga medlemskommuner att komma med synpunkter senast 9 september.

SmåKom ställer sig positiva överlag till Utjämningskommitténs förslag.

Överlag är SmåKom positiva till Utjämningskommitténs förslag, de ser det nya förslaget som förbättring i systemet och de flesta mindre kommuner kommer att gynnas av förslaget.

De har även några egna förslag till förändringar, uppföljning och utvärdering samt områden för djupare analys och eventuella förändringar.

Beslutsunderlag

SmåKoms PM från styrelsen till medlemskommunerna Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-22 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 93

Beslut

Kommunstyrelsen är positiv till SmåKoms remissvar beträffande Utjämningskommitténs slutrapport SOU 2011:39.

Utdrag SmåKom

(10)

KS § 182 Dnr KS 11/283

Revisorernas övergripande granskning år 2011; bekräftelse av föreslagen tid för möte med kommunstyrelsen

Revisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och i kommunstyrelsen.

Huvudinriktningen kommer att vara nämndernas och kommunstyrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen.

Revisorerna har lämnat förslag till datum för sammanträffande med respektive nämnd och kommunstyrelsen.

För kommunstyrelsens del föreslås den 6 december, klockan 15.00.

Revisorerna önskar en bekräftelse på att den föreslagna tiden passar.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunrevisionen/KPMG 2011-06-21 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 94

Beslut

Kommunstyrelsen meddelar kommunrevisionen och KPMG att den 6 december 2011, klockan 15.00, passar för möte mellan kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Utdrag

Kommunrevisionen KPMG

(11)

Ansökan om bidrag till verksamheten i Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland (CMRiV) 2012

Den ideella föreningen Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland, CMRiV, söker ett bidrag på 10 000 kronor till verksamheten år 2012. Föreningen startade 2005 och arbetar mot diskriminering, intolerans och andra former av kränkande behandling. CMRiV bestod vid slutet av verksamhetsåret 2010 av 18 medlemmar, bland annat nio kommuner, dock inte Kils kommun. CMRiV driver bland annat Antidiskrimineringsbyrån i Värmland, som ger rådgivning till dem som upplever att de blivit diskriminerade i samhället.

Arbetsutskottet hänsköt ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag 2011-07-01

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-02 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 95

Yrkanden

Mats Notini (FP) yrkar att kommunstyrelsen beviljar föreningen Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland, CMRiV ett bidrag på 10 000 kronor till verksamheten för år 2012.

Christina Bertilsson (M), Ingbritt Johansson (M), Dan Olsson (KD) och Maria Ekberg (MP) yrkar bifall till Mats Notinis yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 15:50- 15:55 Yrkanden

Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till Mats Notinis yrkande samt att

kommunen ansöker om medlemskap i föreningen. Ordföranden yrkar vidare att finansiering av bidraget ska ske via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

Georg Forsberg (C) yrkar bifall till Mikael Johanssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mats Notinis yrkande med sina egna tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen har bifallit dessa.

(12)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland, CMRiV ett bidrag på 10 000 kronor till verksamheten för år 2012.

2. Finansiering av bidraget ska ske via kommunstyrelsens verksamhetskonto.

3. Kommunen ansöker om medlemskap i föreningen Utdrag

Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen

(13)

Revidering av bolagsordningar för samtliga bolag; ang. antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma

Bolagsverket har begärt kompletteringar när det gäller bolagens bolagsordningar. Det handlar om att antalet aktier ska anges och att det ska preciseras hur kallelsen till

bolagsstämman ska ske. Kommunledningsförvaltningen föreslår att lydelsen ändras så att antalet aktier framgår samt att det preciseras att kallelsen ska skickas per post eller per e- post.

Beslutsunderlag

Nu gällande bolagsordningar

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-26, § 75

Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kilsbostäder AB:s bolagsordning Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-17

Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Energi AB 2011-08-23 Begäran från Bolagsverket om komplettering avseende Kils Avfallshantering AB 2011-08-23

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 96

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, § 8, ändras till följande lydelse:

” Antalet ska vara lägst 10 000 aktier och högst 30 000 aktier.”

2. Bolagsordningen för Hantverkshuset i Kil AB, § 8, ändras till följande lydelse:

”Antalet ska vara lägst 1 020 aktier och högst 4 080 aktier.”

3. Bolagsordningen för Kilsbostäder AB, § 8, ändras till följande lydelse:

”Antalet ska vara lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.”

4. Bolagsordningen för Kilvision AB, § 8, ändras till följande lydelse:

”Antalet ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.”

5. Paragrafen om kallelse till bolagsstämma ändras i samtliga bolagsordningar till följande lydelse:

(14)

KS § 185 Dnr KS 11/268

Avstyckning från fastigheten Sannerud 1:327, fd Scan

Lantmäteriet har tagit fram förslag till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327. Syftet med avstyckningen är att kunna sälja fastigheterna.

Beslutsunderlag

Beskrivning avstyckning Lantmäteriet akt 1715-11/1b Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-22 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29, § 97

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avstyckning av fastigheten Sannerud 1:327.

Utdrag

Kommunledningsförvaltningen, kommunjurist

(15)

Eventuell planläggning inom fgh Sannerud 2:168 för uppförande av flerbostadshus

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att förvärva del av fastigheten Sannerud 2:168 i syfte att uppföra ett flerbostadshus. Efter beslut har planarbete påbörjats och en förstudie avseende buller har genomförts. Bullerutredningen visar att gränsvärden för buller vid bostadshus överskrids. Av den anledningen avråder miljö- och

byggnadsförvaltningen en fortsatt planprocess, då de anser att kommunen kommer att få svårigheter att få en plan godkänd av länsstyrelsen.

Arbetsutskottet hänsköt ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden protokoll 2007-11-22 § 103 Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-04 § 297

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2007-12-04 § 203 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-11 Arbetsutskottets protokoll 2010-08-11

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-31 Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-12 § 197

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-17 Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 174

Yttrande från miljö och byggnadsförvaltningen angående buller 2011-08-17 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-22

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29 § 98 Yrkanden

Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar följande;

1. Planprocessen avbryts avseende del av Sannerud 2:168 och att köpet återgår till tidigare ägare

2. Planläggning ska ske för ett område norr om Kils mekaniska verkstad, på Sannerud 2:1 3. Försäljning ska ske av Sannerud 1:221 för 90 kronor/kvm till Kilsbostäder AB i syfte att Kilsbostäder uppför flerbostadshus i enlighet med socialnämndens kravspecifikation Christina Bertilsson (M) yrkar att planläggning inom Sannerud 2:168 fortsätter.

Ingbritt Johansson (M) och Dan Olsson (KD) yrkar bifall till Christina Bertilssons yrkande.

Propositionsordning

(16)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;

1. Planprocessen avbryts avseende del av Sannerud 2:168 och att köpet återgår till tidigare ägare

2. Planläggning ska ske för ett område norr om Kils mekaniska verkstad, på Sannerud 2:1 3. Försäljning ska ske av Sannerud 1:221 för 90 kronor/kvm till Kilsbostäder AB i syfte att Kilsbostäder uppför flerbostadshus i enlighet med socialnämndens kravspecifikation Reservation

Christina Bertilsson (M) och Ingbritt Johansson (M) reserverar sig mot beslutet.

(17)

Försäljning av tomtmark inom fgh Vikstad 3:1; försäljningspris

Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti att Kils kommun ska sälja ett område av fastigheten Vikstad 3:1 (1 500 m2) till Anders och Sonja Dölerud enligt önskemål.

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att ta upp frågan om pris beträffande marken vid nästa sammanträde.

En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av 175 000 kronor +/- 25 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-09, § 157

Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering 2011-08-20 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29 § 99

Yrkande

Georg Forsberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Beslut

Kommunstyrelsen säljer den aktuella tomten, del av fastigheten Vikstad 3:1, till Anders och Sonja Dölerud för ett pris av 175 000 kronor.

Utdrag

Anders och Sonja Dölerud

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen Kommunledningsförvaltningen, kommunjurist

(18)

KS § 188 Dnr KS 09/229

Försäljning av fastigheten Halsmo 1:42

Fastigheten Halsmo 1:42 är en obebyggd tomt om ca 2 400 m2 utmed Sjöleden vid Fryksta.

En marknadsvärdering har gjorts av mäklare, som anser att tomten har ett marknadsvärde av 650 000 kronor

+/- 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Haglunds Fastighetsbyrå AB:s marknadsvärdering 2011-08-20 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29 § 100

Yrkande

Mats Notini (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden Mikael Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att fastigheten ska säljas på den öppna marknaden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.

Beslut

Kommunstyrelsen låter sälja fastigheten Halsmo 1:42 på den öppna marknaden.

Utdrag

Kommunledningsförvaltningen, kommunchef

(19)

Översiktsplan för Sunne kommun

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell

översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker sig den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunstyrelsen beslutade under samrådet, den 12 april 2011, § 95, att

Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun.

Ett förslag till översiktsplan har nu färdigställts och är utställt till och med den 18 september.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

Följebrev om utställningen 2011-07-12

Utställningshandlingar finns på www.sunne.se/op

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-18 Arbetsutskottets protokoll 2011-08-29 § 101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun inte har några synpunkter på förslaget till översiktsplan för Sunne kommun.

Utdrag

Sunne kommun

(20)

KS § 190 Dnr KS 11/301(3)

Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, remiss

Länsstyrelsen har under år 2010 och 2011 gjort ett förslag till kulturmiljöstrategi för Värmlands län. Genom förslaget vill Länsstyrelsen visa hur historiemedvetande och kulturarvsarbete kan användas i det hållbara samhällsbygget. Strategins övergripande mål är att samla de krafter som kan och vill medverka i arbetet med att utveckla länets

kulturmiljövärden till ett föredömligt hållbart, levande och tillgängligt kulturarv. Nästa steg i arbetet är att omsätta strategin i ett handlingsinriktat regionalt handlingsprogram för kulturmiljövården.

Kils kommun har fått förslaget på remiss och eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 24 september. Förvaltningen har tagit fram ett yttrande över remissen.

Beslutsunderlag

Remissupplaga av Kulturmiljöstrategi Värmland 2011, 2011-08-01 Följebrev till remissen, inkommet 2011-08-05

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-06 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till kulturmiljöstrategi för Värmland:

”Kils kommun ser positivt på att Länsstyrelsen utarbetar en Kulturmiljöstrategi för

Värmland. Det är viktigt att öka värmlänningarnas insikt om kulturarvets betydelse. Det är även viktigt att påminnas om att staten, regionerna och kommunerna har ett delat ansvar för kulturlivet och kulturarvsarbetet.

Vi håller med om att kunskapen om de nationella miljömålen behöver bli bättre och få ökat regionalt genomslag. Det är bra om strategin bidrar till att ny kunskap och kompetens byggs upp och att samarbeten inleds med andra samhällsområden.

Det är bra att vi i Värmland enas om fyra övergripande långsiktiga mål, som en grund för arbetet med ett handlingsprogram och det är av största vikt för förverkligande att strategin

(21)

Ansökan om statlig medfinansiering av gång- och cykelpassage på Viksta

Enligt länsplanen för Regional transportinfrastruktur för Värmland 2010-2021 finns det dels en årlig pott för medfinansiering av cykelåtgärder, dels en pott för miljö- och

trafiksäkerhetsåtgärder. Ett prioriterat område är åtgärder/objekt med stor potential för ökad cykling. Beslut om medfinansiering tas för ett år i taget men Trafikverket vill gärna ha ansökningar för hela perioden 2012-2014 för att kunna planera.

Ansökan ska skickas till Trafikverket senast den 30 september 2011.

Ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Brev från Trafikverket 2011-05-03 Yrkande

Georg Forsberg (C) yrkar att kommunen ansöker om statlig medfinansiering 2014 till gång- och cykelpassage på Viksta 2014 samt att kommunstyrelsen delegerar till

kommunstyrelsens ordförande att skicka in ansökan.

Anders Johansson (S) och Mats Notini (FP) yrkar bifall till Georg Forsbergs förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ansöker om statlig medfinansiering 2014 till gång- och cykelpassage på Viksta 2014.

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att skicka in ansökan.

Utdrag Trafikverket

(22)

KS § 192 Dnr KS 11/326(1)

Omdisponering av medel för nytt tak på reningsverket och Kils vattenverk

Väderläget efter att taket på reningsverket stulits har gjort att risken för ytterligare vattenskador med ökade kostnader har uppstått. Situationen med ökad stöldrisk av tak på vattenverket är förvärrad. Tekniska förvaltningen förordar att nämnden agerar snabbare än det som beslutades vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2011.

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011

– med 217 000 kr från projektnummer 60043 Anslutning gamla avlopp – med 120 000 kr från projektnummer 60015 Vattenverket Nilsby och – med 50 000 kr från projektnummer 60052 Reservvattentäkt,

till projektnummer 60063 Nytt tak Kils vattenverk.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll 2011-08-25, § 93 Tekniska nämndens beslut 2011-09-05

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt tekniska nämndens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Kommunfullmäktige godkänner omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011

– med 217 000 kr från projektnummer 60043 Anslutning gamla avlopp – med 120 000 kr från projektnummer 60015 Vattenverket Nilsby och – med 50 000 kr från projektnummer 60052 Reservvattentäkt,

till projektnummer 60063 Nytt tak Kils vattenverk.

(23)

Information om regional bostadsmarknadsanalys för Värmland 2011

Kommunerna har enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) att ”planera

bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”.

I syfte att ”bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen” tillställer Boverket varje år kommunerna en enkät om bostadsmarknaden (BME). Enkäten innehåller kommunernas bedömningar av olika frågor och ger därmed en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet och i de olika länen. I Värmland har samtliga kommuner besvarat enkäten.

Enkäten genomförs i samarbete med Länsstyrelserna som samlar in svaren från

kommunerna och går igenom dessa. Länsstyrelsen har också enligt sitt regleringsbrev för 2011 att ”göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i länet”. Denna rapport är Länsstyrelsens rapportering av detta uppdrag.

Beslutsunderlag

Regional Bostadsmarknadsanalys 2011

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(24)

KS § 194 Dnr KS 11/5(19)

Anmälan av delegeringsbeslut

Anmälan av delegeringsbeslut enligt förteckning daterad 2011-09-06 Beslutsunderlag

Förteckning över delegeringsbeslut 2011-09-06

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

(25)

Meddelanden

Följande skrivelser, protokoll m.m. har kommit till kommunstyrelsen:

1. Protokoll från styrelsemöte 2011-08-16 i Kilvision AB

2. Protokoll från styrelsemöte 2011-08-19 i Hantverkshuset i Kil AB

3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-08-23, § 95 om samråd om detaljplan för Fagerås gamla skola m. fl.

4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-08-23, § 96 om samråd om ändring av detaljplan för Mons Backe

5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-08-23, § 97 om samrådsredogörelse för Gamla Mon

6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-08-23, § 99 om detaljplan för Östra Stenåsen (mötesspår)

7. Tekniska nämndens beslut 2011-08-25, § 81 om antagande av anbud för om- och tillbyggnad av gruppbostad på Klövervägen

8. Kommunfullmäktige i Karlstads beslut 2011-08-25 om motion om att inrätta en lokal fond för utveckling

9. Svar på skrivelse om utomhusmiljön i Fagerås tätort 2011-08-25

10 Cirkulär 11:34 från Sveriges Kommuner och Landsting ”Budgetförutsättningar för åren 2011-2015 (ej utskickat)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(26)

KS § 196 Dnr KS 11/8(49)

Kurs- och konferensinbjudningar

Följande konferensinbjudningar har kommit till kommunstyrelsen:

1. Tryggare kan ingen vara. Nationell trygghetskonferens i Luleå 25-26 oktober 2011 2. Politikerdagarna (SKL) i Göteborg 15-16 november 2011 (Kvalitetsmässan) 3. SmåKoms Höstkonferens i Stockholm 17-18 november 2011

4. Nordisk Barnkulturfestival i Sunne 18-20 november 2011 5. Regionala seminarier om mänskliga rättigheter (SKL)

6. Styrning av och samverkan mellan professionella grupper, höstkonferens i Karlstad 3-4 november

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar;

Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) ska delta vid SmåKoms Höstkonferens den 17-18 november.

Mikael Johansson (S) och Marie Bryske (C) ska delta vid politikerdagarna den 15-16 november.

(27)

Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Ordföranden Mikael Johansson (S) informerar om vänortsträffen i Trysil 19-21 augusti 2011.

Rita Gunnarsson (S) informerar om presidiedagen ”utveckla fullmäktige”.

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(28)

KS § 198 Dnr

Omdisponering av investeringsmedel 2011 för nytt passersystem i kommunhuset

I 2014 års investering är det beslutat om 250 000 kronor till byte av passersystem i kommunhuset, individ- och familjeomsorgen och IT-enheten. Nu visar det sig att blixten har slagit ner i passersystemet och det är ur drift. Passersystemet är gammalt och det vill vara mycket kostsamt att reparera systemet. Ett fungerande passersystem är viktigt för säkerheten och kommunens inventarier.

Eftersom det visar sig bli ett överskott i 2011 års investeringsbudget på bland annat projekt 4008, Översiktsplan Nedre Fryken, föreslår förvaltningen att använda 200 000 kr till byte av passersystem och ta bort projektet i 2014 års investeringsplan.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens skrivelse 2011-03-18

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-13

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beviljar 200 000 kronor till byte av passersystem i Kommunhuset, individ- och familjeomsorgen och IT-enhetens lokaler.

2. Finansiering sker genom omdisponering från projekt 40008 Översiktsplan Nedre Fryken.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :