BAMBUSER. Försäljningsbesvikelse, VD avgår USA-satsning skrotas Nedreviderade omsättningsantaganden KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

0,87

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

13,3 1 mån (%) -18,3

Nettoskuld (MSEK) -27,1 3 mån (%) -68,8

Enterprise Value (MSEK) -13,9 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 78,3 YTD (%) -58,0

Antal aktier f. utsp. (m) 15,2 52-V Högst 7,2

Antal aktier e. utsp. (m) 18,2 52-V Lägst 0,8

Free Float (%) 71,7 Kortnamn BUSER

2015/16 2016/17 2018E 2019E

Försäljning (MSEK) 5,8 8,4 5,5 7,2

EBITDA (MSEK) -1,0 -18,1 -12,9 -10,1

EBIT (MSEK) -3,7 -22,6 -14,7 -11,2

EBT (MSEK) -3,7 -22,7 -14,7 -11,2

EPS (just. SEK) -1,74 -0,81 -0,61

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) -14,5 45,2 -34,6 30,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -36,9 -145,3 -210,0 -122,3

2016/17 2018E 2019E

P/E (x) neg. neg. neg.

P/BV (x) 1,4 1,3 13,8

EV/S (x) 0,3 -2,0 -1,5

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Ligerism AB 14,6% 0,146 14,6%

Almi Invest Stockholm AB 13,7% 0,1373 13,7%

Hans-Fredrik Eriksson 7,9% 0 7,9%

APTN Ltd. 6,7% 0 6,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Ingrid Bojner 1H-rapport

VD Maryam Ghahremani

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-08-15 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.

Försäljningsbesvikelse, VD avgår. Bambuser rapporterade en nettoomsättning om 2,5 MSEK (2,4) vilket innebär att intäkterna bara ökat med 0,1 MSEK y/y och ner från 3,5 MSEK januari-juni. Vår prognos uppgick till 4,5 MSEK där vi räknat med att avtalen bolaget slöt under hösten skulle bidra i högre utsträckning. Då alla avtal innehåller ett rörligt tillägg baserat på användning tyder det på att det varit ett relativ lågt utnyttjande. Bambuser för diskussioner med cirka 200 nya potentiella kunder men tyvärr har försäljningscyklerna varit längre än vad bolaget räknade med.

Som en konsekvens av att försäljningen inte tagit fart har VD Hans Eriksson valt att avgå för att få in nytt ledarskap med nya idéer. Hans tillfälliga efterträdare blir Maryam Ghahremani, tidigare country manager på podcastbolaget Acast.

USA-satsning skrotas. Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-0,5), vårt estimat var -8,1 MSEK. Avvikelsen förklaras dels av den lägre försäljningen, en lägre bruttomarginal samt något högre personalkostnader än väntat.

Vidare har även ledningen beslutat att skala ner satsningen mot den amerikanska marknaden som kommer få till följd att de tre säljare som anställts där lämnar bolaget. Det ledde också till en nedskrivning om -10,9 MSEK för uppskjutna skattefordringar. Framgent kommer försäljningen ske genom 1-2 säljare med rörlig ersättning och fokus skifta mer mot Europa. Maryam har främst meriter inom marknadsföring, försäljning och paketering av produkter, vilket kommer bli fokusområden när hon börjar på Bambuser den 12 mars. I dagsläget finns ingen angiven tidsplan för när en permanent VD kan vara på plats.

Nedreviderade omsättningsantaganden. Till följd av nedskärningen i USA och bolagets problem att omsätta försäljningsdiskussioner till avtal sänker vi våra förväntningar på framtida intäkter rejält. För 2018 blir nedjusteringen 49 procent, dock räknar vi även med att bolaget kommer jobba för att få ner sin kostnadskostym under året. Ett första steg i det är givetvis nedskärningen i USA. Kassan uppgick till 27,1 MSEK och därav ser vi inget ytterligare kapitalbehov i närtid.

• Försäljningsbesvikelse, VD avgår

• USA-satsning skrotas

• Nedreviderade omsättningsantaganden

BAMBUSER KURS (SEK):

NASDAQ OMX First North Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

2017-05-05 2017-08-02 2017-10-25 2018-01-22

BUSER OMXSPI (ombaserad)

(2)

18 mån

H1 H2 H1 H2 H3 1H18E 2H18E 2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E

Nettomsättning 2,6 3,2 2,4 3,5 2,5 2,5 3,0 6,8 5,8 8,4 5,5 7,2 10,0

Aktiveringar 1,7 2,1 2,2 1,0 0,0 0,0 0,5 3,4 3,8 3,2 0,5 1,0 2,0

Övriga intäkter 0,1 0,4 2,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 3,9 1,0 1,0 1,0

KSV 0,0 0,0 0,0 -0,6 -1,5 -1,2 -1,6 0,0 0,0 -2,2 -2,8 -3,2 -3,9

Bruttoresultat 4,4 5,7 7,3 4,6 1,5 1,8 2,4 11,0 10,1 13,4 4,2 5,9 9,1

Övriga kostnader -5,1 -6,0 -7,4 -11,6 -12,5 -9,0 -8,1 -10,6 -11,1 -31,5 -17,1 -16,0 -17,0

EBITDA -0,7 -0,3 -0,1 -7,0 -11,0 -7,2 -5,7 0,3 -1,0 -18,1 -12,9 -10,1 -7,9

Avskrivningar -1,3 -1,5 -0,3 -2,8 -1,5 -1,0 -0,8 -2,0 -2,7 -4,5 -1,8 -1,1 -1,1

EBIT -2,0 -1,8 -0,4 -9,7 -12,5 -8,2 -6,5 -1,7 -3,7 -22,6 -14,7 -11,2 -9,0

Finansnetto 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

EBT -2,0 -1,8 -0,5 -9,8 -12,6 -8,2 -6,5 -1,7 -3,7 -22,7 -14,7 -11,2 -9,0

Skatt 0,3 0,5 0,3 2,0 -10,9 0,0 0,0 0,3 0,8 -9,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -1,6 -1,3 -0,2 -7,8 -23,5 -8,2 -6,5 -1,3 -2,9 -31,7 -14,7 -11,2 -9,0

EPS f. utsp. (SEK) -0,52 -1,55 -0,54 -0,43 -2,09 -0,97 -0,74 -0,59

EPS e. utsp. (SEK) -0,43 -1,29 -0,45 -0,36 -1,74 -0,81 -0,61 -0,49

Omsättningstillväxt H/H 26,3% -24,3% 41,6% -27,3% -0,9% 20,0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -4,4% 7,2% 3,0% -27,9% 19,0% -14,5% 45,2% -34,6% 30,0% 40,0%

Bruttomarginal 88% 49% 60% 60% 100% 100% 86% 60% 65% 70%

EBITDA marginal -16% -5% -1% -132% -369% -240% -143% 3% -10% -116% -184% -110% -61%

EBIT marginal -44% -31% -5% -185% -418% -273% -163% -15% -37% -145% -210% -122% -69%

* Bambuser går från brutet räkenskapsår till kalenderår i samband med årsredovisningen för 16/17 som innehåller 18 mån.

MSEK 2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E SEK 2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 0,3 -2,9 -18,2 -12,9 -10,1 -7,9 EPS -1,74 -0,81 -0,61 -0,49

Förändring rörelsekapital -0,5 2,3 2,5 -2,5 -0,3 0,1 Just. EPS -1,74 -0,81 -0,61 -0,49

Kassaflöde löpande verksamheten -0,2 -0,6 -15,7 -15,4 -10,3 -7,8 BVPS 1,48 0,68 0,06 0,12

Kassaflöde investeringar -3,4 -3,8 -3,3 -0,5 -1,0 -2,0 CEPS -0,86 -0,84 -0,57 -0,43

Fritt kassaflöde -3,6 -4,4 -19,0 -15,9 -11,3 -9,8 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 3,5 3,9 44,6 0,0 0,0 10,0 ROE -9% -21% -117% -119% -972% -418%

Nettokassaflöde -0,1 -0,5 25,6 -15,9 -11,3 0,2 Just. ROE -9% -21% -117% -119% -972% -418%

Soliditet 88% 77% 78% 69% 16% 23%

AKTIESTRUKTUR 2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E

6,0 7,1 5,9 4,6 4,4 5,3 Antal A-aktier (m) -

2,0 1,5 27,1 11,2 -0,1 0,0 Antal B-aktier (m) 15,2

17,6 18,3 34,6 17,9 7,1 9,3 Totalt antal aktier (m) 15,2

15,6 14,1 27,0 12,3 1,2 2,2 www.bambuser.com

-2,0 -1,5 -27,1 -11,2 0,1 0,0 -1,9 -4,0 -7,5 -3,5 -3,2 -3,3

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

4,5 2,5 10,8 5,5 15,1 7,2

EBIT -8,1 -12,5 -14,9 -14,7 -12,4 -11,2

-0,52 -1,55 -0,96 -0,97 -0,81 -0,74

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-44%

2018E Förändring

-49%

3H 16/17A Nettoomsättning

Skillnad Nettoskuld

MSEK

Immateriella tillgångar

Rörelsekapital (Netto) MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Västmannagatan 41 113 25 Stockholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

15/16 16/17*

AQERI HOLDING

RESULTATRÄKNING

Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital

nmf nmf Just. EPS (SEK)

Estimat

nmf nmf

2019E

Förändring -53%

nmf nmf

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, H/H (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

-25 -20 -15 -10 -5 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

-450%

-400%

-350%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

H1 H2 H1 H2 H3 H1E H2E

15/16 16/17 2018

Omsättning EBIT-marginal

-7,0X -6,0X -5,0X -4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X 3,0X

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

2014/15 2015/16 2016/17 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

H1 H2 H3 H1E H2E

16/17 2018

(4)

Erbjuder två produkter: IRIS Flow och IRIS Dev

IRIS Platform

Inom IRIS-plattformen erbjuder Bambuser två lösningar, IRIS Flow och IRIS Dev.

Produkterna avser båda två att på ett enkelt sätt hjälpa kunden att skapa, hantera och sedan publicera live-videoinnehåll på valfri plattform. Innehållet kan publiceras simultant i flertalet kanaler, exempelvis kan Aftonbladet sända livevideo via både egna kanaler och på Facebook parallellt.

Enligt ledningen har Bambusers plattform ett antal utmärkande egenskaper som gör att produkten sticker ut relativt konkurrerande lösningar:

• Bambuser erbjuder en färdig end-to-end lösning och hanterar all transcoding. Ingen intern kunskap behövs hos företagen.

• Ingen ytterligare hårdvara behövs.

• Låg latens för att erbjuda en meningsfull interaktion.

• Allt innehåll kan sparas och spelas upp igen.

Därtill ger IRIS användaren ett antal fördelar gentemot de gratislösningar som flertalet sociala medier tillhandahåller. Detta då nyhetsbolag och varumärken, nedan kallade innehållsskapare, som använder dessa gratislösningar riskerar att gå miste om betydande värden – på grund av följande:

• Det finns ofta oklarheter kring ägande- och distributionsrätt mellan innehållsskapare och plattform.

• Innehållsskapare som nyttjar de sociala medie-plattformarna driver massor av värdefull trafik till dessa, istället för till innehållsskapare egna.

• Innehållsskaparen bidrar med intressant och engagerande innehåll som bygger varumärke åt de sociala medie-plattformarna och inte till de egna kanalerna.

• Trafiken drivs till en annan plattform vilket innebär att innehållsskaparen går måste viktiga användardata.

BAMBUSER

Streaming av livevideo

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.

En klar fördel med IRIS Platform är tydligt ägande

och distributionsrätt

(5)

BAMBUSER

IRIS Flow

IRIS Flow är en fristående applikation som finns tillgänglig för både Android och iOS.

Produkten är avsedd för alla typer av företag som har behov av att rapportera från

”fältet”. Vanliga användare är nyhetsbolag men produkten är även användbar för service- och säkerhetsbolag där personal via livevideo kan komma i kontakt med en central enhet för att säkerställa ett tillvägagångssätt eller be om rådgivning.

IRIS Dev

Produkten, som lanserades i december 2016, riktar sig mot apputvecklare som på ett snabbt och enkelt sätt vill integrera funktionalitet för inhämtning och/eller utsändning av live-video i sina applikationer. Bland IRIS Devs primära målgrupper finner vi sociala nätverk, nicheintressen, dating, ungdomsidrott och influencer-nätverk. Produkten användas i vissa fall även av typiska ”Flow-kunder”. Exempelvis nyttjar Aftonbladet IRIS Dev i sin app, där konsumenter kan skapa och titta på livevideo.

Livevideo allt viktigare

Livevideo tar en allt större plats i de sociala medierna och marknadsundersökningar från Facebook visar att livevideo leder till ett längre tittande relativt traditionell video.

Därtill är interaktionsgraden betydligt högre för livevideo. Sammantaget indikerar detta att livevideo har en bättre förmåga att fånga och behålla tittarens intresse, vilket ger goda förutsättningar för nå ut med kommersiella budskap. Enligt en marknadsundersökning från Cisco förväntas konsumtionen av livevideo, mätt som dataförbrukning, ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 108 procent mellan åren 2016 – 2021.

Namnkunniga kunder

I kundlistan finner vi flertalet större mediehus, både nordiska och internationella.

Bolagets största kund är idag Associated Press (AP), där över tusen journalister använder IRIS. Vid sidan av AP används Bambusers produkter även av exempelvis Aftonbladet, NRK, mtv3 och Deutsche Welle. Därtill har bolaget ett samarbete med Bkstg, en plattform som används av artister så som exempelvis Justin Bieber och Ariana Grande.

IRIS Dev: Ger envändaren möjlighet att redigera sin

livevideo

På kundlistan finns AP, Aftonbladet & NRK IRIS Flow: En applikation

för att sända livevideo

(6)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Stefan Knutsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

DISCLAIMER

2018-03-08 19:36:23

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :