HMS NETWORKS. På frammarsch i Asien Lägre OPEX gav starkt resultat Uppreviderade estimat KURS (SEK): 141,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

6 588 1 mån (%) 18,0

Nettoskuld (MSEK) 335 3 mån (%) 8,3

Enterprise Value (MSEK) 6 923 12 mån (%) 61,8

Soliditet (%) 53 YTD (%) 14,2

Antal aktier f. utsp. (m) 46,5 52-V Högst 149,0

Antal aktier e. utsp. (m) 46,5 52-V Lägst 91,6

Free Float (%) 60,3 Kortnamn HMS

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 952 1 183 1 352 1 494

EBITDA (MSEK) 188 259 314 356

EBITA* (MSEK) 154 195 280 321

EBIT (MSEK) 149 212 263 304

EPS (just. SEK) 2,15 3,06 3,91 4,73

DPS (SEK) 1,00 1,50 2,00 2,50

Omsättningstillväxt (%) 35,7 24,3 14,2 10,6

EPS tillväxt (%) 44,7 42,2 27,7 21,2

EBIT-marginal (%) 15,7 17,9 19,5 20,3

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 35,3 40,6 36,3 29,9

ND/EBITDA (x) 1,8 1,2 0,8 0,3

EV/S (x) 4,1 5,1 5,1 4,5

EV/EBITA* (x) 25,3 31,3 24,4 20,9

EV/EBIT (x) 26,0 28,7 26,0 22,0

Direktavkastning (%) 1,6 2,4 1,4 1,8

*EBITA exklusive investeringar i immateriella tillgångar KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Investment AB Latour 25,9% 0,2586 25,9%

Staffan Dahlström bolag 13,8% 0,1382 13,8%

Swedbank Robur fonder 9,3% 0,101 9,3%

SEB Fonder 8,5% 0 8,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. C. Brogren Karlberg 2Q-rapport 2018-07-19

VD Staffan Dahlström 3Q-rapport 2018-10-24

CFO Joakim Nideborn

• På frammarsch i Asien

• Lägre OPEX gav starkt resultat

• Uppreviderade estimat

NASDAQ OMX Mid Cap Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

HMS levererar kommunikationsteknologi för industriell automation.

Produktutbudet består av nätverkskort och produkter för ihopkoppling av olika nätverk samt produkter inom Remote Management. Produkterna marknadsförs under varumärkena Anybus, Ixxat, eWON samt Intesis.

Analytiker: Fredrik Nilsson

fredrik.nilsson@remium.com, 08 454 32 78

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

På frammarsch i Asien. Försäljningen uppgick under det första kvartalet till 320 MSEK (279), vilket var i linje med vår prognos om 318 MSEK. Den för estimatrevideringarna viktiga orderingången, överraskade dock positivt och blev 5% högre än beräknat. Siffran innehöll visserligen en större order om 20 MSEK avseende IXXAT på den japanska marknaden. Exklusive denna större order var orderingången i linje med förväntan. Ledningen talar fortsatt om långa ledtider för elektronikkomponenter – vilket väntas bestå in i 2019 – och bolaget har därav stärkt sitt lager. Under fjolåret påverkades orderingången i enskilda kvartal positivt av komponentsbristen då vissa kunder gjorde extrabeställningar, det ser ledningen dock inget av i år. Asien utvecklades fortsatt starkt och under kvartalet har bolaget öppnat ett kontor i Singapore. En bra utgångspunkt för att stärka positionen på små men snabbväxande marknader i regionen, så som Indonesien och Malaysia. Nordamerika hade en svagare utveckling, vilket vi även såg i Q4 2017. Ledningen såg dock en viss ljusning i regionen under slutet av kvartalet.

I Europa var efterfrågan fortsatt hög och tillväxten var något bättre än prognos.

Lägre OPEX gav starkt resultat. EBIT blev 63,0 MSEK (57,4), motsvarande en EBIT-marginal om 19,7% (20,6) och således i linje med bolagets målsättning om 20%. Vår prognos var 56,2 MSEK respektive 17,7%. Avvikelsen förklarades dels av en något högre bruttomarginal än väntat, till följd av en gynnsam produktmix. Därtill var försäljningskostnaderna lägre än vad vi räknade med, där merparten av avvikelsen härrör från att vi underskattat att aktiviteten var högre än vanligt under fjolårets Q4.

Uppreviderade estimat. Vi höjer våra omsättningsestimat något, dels på grund av valuta men även till följd av den starka orderingången. Våra bruttomarginalantaganden rör vi ej, då den typen av fluktuation vi såg under kvartalet tillhör det normala. OPEX justeras ned då vi sänker våra prognoser för försäljningskostnaderna. Sammantaget landar vi i en upprevidering av resultatestimaten, framförallt avseende innevarande år men även för nästkommande.

BOLAGSBESKRIVNING

70 80 90 100 110 120 130 140 150

2017-04-20 2017-07-19 2017-10-11 2018-01-08 2018-04-04

HMS OMXSPI

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 279 299 305 301 320 341 349 341 702 952 1 183 1 352 1 494 1 650

Bruttoresultat 170 185 186 182 198 208 213 208 430 581 722 827 912 1 006

Bruttomarginal 61,0% 61,8% 60,9% 60,3% 61,9% 61,0% 61,0% 61,0% 61,2% 61,0% 61,0% 61,2% 61,0% 61,0%

Rörelsekostnader -112 -125 -121 -151 -135 -139 -135 -154 -321 -432 -509 -564 -608 -647

EBITDA 68 71 77 43 75 81 91 67 143 188 259 314 356 410

Avskrivningar mat. -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -8 -10 -11 -15 -17 -17

EBITA* 61 67 73 37 67 73 82 58 107 154 195 280 321 373

Avskrivningar immat. -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -26 -29 -30 -35 -35 -33

EBIT 57 59 65 31 63 69 78 54 109 149 212 263 304 360

Finansnetto -1 -4 -6 -6 -11 -3 -3 -3 -14 -10 -17 -20 -10 -8

EBT 56 56 58 25 52 65 75 51 95 140 195 244 294 352

Skatt -16 -16 -16 -5 -14 -16 -19 -13 -27 -39 -52 -62 -73 -88

Nettoresultat 40 40 42 20 38 49 56 38 67 100 143 182 220 264

EPS f. utsp. (SEK) 0,9 0,9 0,9 0,4 0,8 1,1 1,2 0,8 1,5 2,1 3,1 3,9 4,7 5,7

EPS e. utsp. (SEK) 0,9 0,9 0,9 0,4 0,8 1,1 1,2 0,8 1,5 2,1 3,1 3,9 4,7 5,7

Omsättningstillväxt Q/Q 5,0% 7,2% 2,1% -1,1% 6,2% 6,5% 2,5% -2,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 38,6% 28,7% 20,1% 13,6% 14,9% 14,1% 14,6% 13,2% 19,1% 35,7% 24,3% 14,2% 10,6% 10,4%

Förvärvad tillväxt Y/Y 17,9% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Just. EBITDA marginal 24,5% 23,8% 25,1% 14,3% 23,4% 23,9% 26,0% 19,5% 20,3% 19,8% 21,9% 23,2% 23,9% 24,9%

Just. EBIT marginal 20,6% 19,9% 21,2% 10,2% 19,7% 20,1% 22,3% 15,7% 15,5% 15,7% 17,9% 19,5% 20,3% 21,8%

Just. EBT marginal 20,1% 18,7% 19,2% 8,3% 16,3% 19,2% 21,5% 14,9% 13,5% 14,7% 16,5% 18,0% 19,7% 21,3%

*EBITA exklusive investeringar i immateriella tillgångar

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 97 150 201 252 273 314 EPS 1,49 2,15 3,06 3,91 4,73 5,67

Förändring rörelsekapital -7 6 6 -41 15 14 Just. EPS 1,49 2,15 3,06 3,91 4,73 5,67

Kassaflöde löpande verksamheten 90 155 207 365 287 329 BVPS 10,1 13,6 15,4 18,7 20,9 23,6

Kassaflöde investeringar -25 -308 -6 -42 -36 -36 CEPS 1,99 3,33 4,44 7,85 6,18 7,06

Fritt kassaflöde 65 -153 201 168 251 292 DPS 0,63 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten -63 231 -210 -163 -196 -220 ROE 11% 13% 17% 23% 24% 25%

Nettokassaflöde 2 78 -8 5 55 73 Just. ROE 11% 13% 17% 23% 24% 25%

Soliditet 55% 45% 50% 57% 61% 65%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

640 1 030 1 021 1 035 1 018 1 005 Antal A-aktier (m) -

20 99 91 99 154 227 Antal B-aktier (m) 46,5

830 1 402 1 438 1 526 1 592 1 680 Totalt antal aktier (m) 46,5 +46(0)35 17 29 00

455 636 721 870 974 1 098 www.hms.se

138 335 300 247 112 -41

-66 -102 -51 18-8 35 -11

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

318 320 1 319 1 352 1 482 1 494

EBIT 56,2 63,0 241 263 296 304

0,9 0,8 3,7 3,9 4,6 4,7

3%

3%

Just. EPS (SEK)

12% 9%

6%

-9%

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

1Q 2018A

1%

Skillnad

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

Förändring 2%

Estimat

2019E Förändring

1%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Box 4126

300 04 Halmstad Likvida medel

Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, R12 (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m & OMSÄTTNING PER REGION

BRUTTOMARGINAL (R12m) OMSÄTTNING PER REGION Q

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Försäljning R12 EBIT-Marginal R12M 0

50 100 150 200 250 300 350 400

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Omsättning EBIT

59,5%

60,0%

60,5%

61,0%

61,5%

62,0%

62,5%

63,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

-1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3QE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tillväxt

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2014 2015 2016 2017 2018

EMEA Americas Asia

(4)

Tillväxt 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 1,4% 6,6% 10,6% 8,7% 16,7% 18,3% 20,1% 15,1% 14,2% 10,0% 7,6% 8,3%

16,4% 24,9% 28,4% 33,1% 17,9% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,2% 0,0% 2,2% 9,7% 4,0% 1,7% 0,0% -1,5% 0,7% 4,2% 7,0% 4,9%

AKTIVERINGAR OCH AVSKRIVINGAR Källa: Statista

TILLVÄXTKÄLLOR

Organisk Förvärv Valuta

ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING MARKNAD

0 2000 4000 6000 8000 10000

2006 2011 2016 2021

Efterfrågan på industrirobotar (MUSD)

USA Västeuropa Sydkorea Japan Kina

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

2015A 2016A 2017A 2018E

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

0 50 100 150 200 250 300 350

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018

Orderingång (T-1) Omsätting (T) Ratio

(5)

Industriell kommunikation

Anybus (cirka 60% av försäljningen)

I den industriella världen finns det många olika typer av nätverk beroende på geografisk marknad och bransch. Man kan likna dem vid språk som används i olika delar av världen. Anybusprodukter används för att koppla upp industriella enheter till dessa olika nätverk. Produkterna delas in i integrerade nätverkskort (Anybus Embedded) som designas in i kundens produkt och fristående enheter (Anybus Gateways) som fungerar som en översättare mellan maskiner och nätverk. Från 2016 finns även HMS trådlösa produkter som en egen underkategori: Anybus Wireless. Fabriksautomation är den viktigaste marknaden för Anybus men produkterna används även inom områden som byggnader, fordon, processanläggningar och infrastruktur.

Anybus embedded säljs via direktförsäljning till tillverkare av automationsprodukter.

Vid en så kallad ”design-win” bestämmer sig kunden för att använda Anybus och monterar därefter in en Anybusmodul vid varje ny produkt som görs. Anybus gateways och wirelessprodukter säljs både via direktförsäljning och distributörer.

Avseende Anybus embedded är konkurrenten ofta kunden själv som kan välja att utveckla nätverkslösningar internt, vilket svarar för merparten av den globala volymen av integrerade nätverkskort. Företag som Hilscher, Prosoft, Moxa och Molex konkurrerar med HMS i olika delsegment inom gateways.

HMS Networks är en global leverantör av produkter inom området kommunikationsteknologi. Bolagets huvudkompetens ligger i att få olika typer av industriella apparater och maskiner att kommunicera med varandra. Precis som världen i övrigt talar dessa enheter ofta olika språk och det HMS utvecklar och säljer är produkter och system som tolkar och kopplar samman dessa trots olika så kallade nätverksstandarder. Utöver detta utvecklar HMS produkter och mjukvara för fjärrövervakning och fjärrstyrning. HMS säljer över 90 procent av sina produkter utanför Sverige och finns representerade i ett femtiotal länder med egna säljkontor på de tio viktigaste marknaderna där Tyskland, Japan och USA är de allra mest framträdande.

Får industriella apparater och

maskiner att kommunicera med

varandra

”Design-win”

innebär att kunden monterar in en Anybusmodul vid varje ny produkt som

görs

(6)

Löser kommunikations- problem i maskiner

HMS NETWORKS

eWON (cirka 20% av försäljningen)

eWON Remote Solutions tillhandahåller Industrial Internet of Things(IIoT)-lösingar.

Genom att ansluta en eWON-produkt till en industriell maskin, blir maskinen uppkopplad till internet vilket ger användarna tillgång till maskinens data när som helst, var som helst. eWON Remote Solutions blev en del av HMS erbjudande efter förvärvet av det belgiska företaget eWON S.A. i februari 2016. Erbjudandet innefattar nu även Netbiter Remote Management som utvecklas av HMS i Halmstad. All industriell utrustning kan fjärrstyras och fjärrövervakas med eWON-lösningar. PLC:er är det vanligaste att koppla upp men det finns även användare inom reservkraftsgeneratorer, UPS:er, vindkraftverk, solpaneler, telekombasstationer, tankar, vattenbassänger etc.

eWON-produkter säljs huvudsakligen genom ett nätverk av distributörer.

Det finns flera leverantörer av fjärr- och övervakningslösningar, men de flesta är specialiserade på en viss bransch eller marknadssegment. Under det nya eWON- paraplyet, är HMS ett av de ledande företagen inom fjärråtkomst och hantering av industriell utrustning.

IXXAT (cirka 15% av försäljningen)

IXXAT - som förvärvades av HMS 2013 - är ett varumärke på automationsmarknaden, framförallt för lösningar inom CAN (Controller Area Network), säkerhet och bilindustri. HMS IXXAT-erbjudande består av många olika standardprodukter som löser vanliga kommunikationsproblem i maskiner. Men HMS IXXAT-team fokuserar också på kundanpassade lösningar för företag som behöver skräddarsydda kommunikationslösningar. Industriell automation och fordonsindustrin är viktiga marknader för HMS IXXATprodukter. IXXAT-lösningar används även inom exempelvis medicinsk automation, energiproduktion, tunga fordon, infrastruktur etc.

IXXAT-produkter säljs både direkt och via distributörer. Många IXXAT-produkter har en liknande design-win-baserad affärsmodell som Anybus Embedded. En central del av IXXAT-varumärket är tjänster och kundanpassade produkter.

CAN är en mogen teknologi och andra företag erbjuder liknande produkter. HMS breda produktportfölj och tekniska kompetens sticker dock ut från mängden. IXXAT Automotive Solutions, IXXAT-Safety och IXXATPC-kort har en unik kombination av hårdvara och mjukvara.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

Intesis (cirka 7% av försäljningen)

I juni 2016 förvärvade HMS det spanska bolaget Intesis Software SLU. Precis som HMS erbjuder Intesis kommunikationslösningar, men för fastigheter. Intesis huvudmarknad är Europa, men produkterna används i mer än 100 olika länder runtom i världen. Precis som HMS har Intesis en gedigen historia av innovation och att föra ut nya idéer och teknik på marknaden. Intesis grundades 2000 och har under de senaste åren vuxit kraftigt. Erbjudandet kan delas in i tre delar, IntesisBox: ett urval av kommunikationsgateways för fastighetsautomation, IntesisHome: en komplett IoT- lösning för att ansluta luftkonditioneringsutrustning till Internet, HouseinHand: en app för iOS eller Android där användarna kan styra hela sitt hem med sin smartphone.

Fjärr- och övervaknings-

lösningar

Lösningar för fastighetsautomation

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 245 345 384 382 501 589 702 952 1 183 1 352 1 494 1 650 26,2% 25,4%

EBIT 31 84 72 64 87 98 109 149 212 263 304 360 29,6% 27,2%

EPS 0,5 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 2,1 3,1 3,9 4,7 5,7 29,9% 21,6%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 31,0 19,5 19,6 24,4 24,6 26,7 41,2 35,3 40,6 36,3 29,9 25,0 39,0 33,7

17,0 12,8 12,8 16,6 16,7 14,9 20,4 20,6 23,5 21,8 18,8 16,0 21,5 19,2

21,5 14,2 14,6 19,5 20,2 19,2 26,8 26,0 28,7 26,0 22,0 18,2 27,2 24,2

2,7 3,5 2,8 3,2 3,5 3,2 4,2 4,1 5,1 5,1 4,5 4,0 4,5 4,0

P/FCF (x) 27,1 21,7 118,8 32,7 neg. 29,8 42,9 neg. 28,8 39,1 26,3 22,5 35,8 33,8

P/BV (x) 2,7 4,2 3,5 3,7 4,1 4,0 6,1 5,6 8,0 7,6 6,8 6,0 6,6 5,6

ROA (%) 5,7% 15,7% 13,4% 8,3% 7,9% 5,6% 5,9% 6,9% 9,4% 12,3% 14,1% 16,1% 7,4% 7,1%

ROE (%) 7,9% 21,1% 16,9% 13,6% 15,1% 11,9% 11,4% 13,3% 16,8% 22,8% 23,9% 25,5% 13,9% 13,7%

9,9% 26,9% 22,3% 19,1% 18,4% 15,9% 17,5% 17,7% 19,5% 22,6% 24,8% 28,5% 18,2% 17,8%

ROC (%) 11,6% 30,9% 25,5% 20,9% 19,3% 16,3% 18,1% 19,1% 21,3% 24,6% 27,6% 33,6% 19,5% 18,8%

3,7% 4,6% 0,8% 3,1% -15,8% 3,4% 2,3% -5,3% 7,0% 2,6% 3,8% 4,4% 1,3% -1,7%

1,7% 1,9% 2,4% 2,0% 1,6% 1,7% 1,0% 1,6% 2,4% 1,4% 1,8% 2,1% 1,7% 1,7%

42,9 44,6 44,6 45,3 45,3 45,3 45,3 46,7 46,7 46,5 46,5 46,5

640 1 205 1 057 1 271 1 545 1 687 2 774 3 549 5 790 6 588 6 588 6 588 671 1 189 1 055 1 240 1 754 1 874 2 912 3 883 6 090 6 835 6 700 6 547

P/E (x) EV/EBIT (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 27,8 *Medel = 20,3

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0

10 20 30 40

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20 25 30

EV/EBIT (x) Medel

(8)

Report completed: 2018-04-25 15:46:47

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Fredrik Nilsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :