DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 137 1 mån (%) -5,0

Nettoskuld (MSEK) 124 3 mån (%) 3,0

Enterprise Value (MSEK) 1 262 12 mån (%) -20,5

Soliditet (%) 47,0 YTD (%) -8,1

Antal aktier f. utsp. (m) 23,4 52-V Högst 63,3

Antal aktier e. utsp. (m) 23,4 52-V Lägst 44,9

Free Float (%) 88,0 Kortnamn DORO

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 1 838 1 959 1 987 2 148

Just. EBITDA (MSEK) 139 121 176 215

EBIT (MSEK) 95,2 47,7 117 152

EBT (MSEK) 84,4 39,4 116 147

EPS (just. SEK) 3,70 2,33 3,77 4,82

DPS (SEK) 0,00 1,00 1,00 2,00

Omsättningstillväxt (%) 44,0 6,6 1,4 8,1

EPS tillväxt (%) 0,6 -52,2 61,6 27,8

EBIT-marginal (%) 5,2 2,4 5,9 7,1

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 22,3 36,7 12,9 10,1

P/BV (x) 3,0 2,2 1,9 1,7

EV/S (x) 0,9 0,6 0,6 0,5

EV/Just. EBITDA (x) 11,3 10,4 6,8 5,1

EV/EBIT (x) 16,5 26,5 10,2 7,2

Direktavkastning (%) 0,0 2,1 2,1 4,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Accendo Capital 12,0% 0,1204 12,0%

Rite Ventures 8,1% 0 8,1%

Humle Fomder 3,5% 0 3,5%

Origo Fonder 3,4% 0 3,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Johan Andsjö 2018-02-15

VD Robert Puskaric 2018-04-27

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

Doro är marknadsledare inom telekommunikation för seniorer.

Bolaget fokuserar på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor.

BOLAGSBESKRIVNING

RÖSTER

1Q-rapport Marknadsvärde (MSEK)

• Svag telefonförsäljning – Care starkt

• EBIT under prognos

• Vi tror fortsatt på förbättring

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic

Svag telefonförsäljning – Care starkt. Försäljningen uppgick i det tredje kvartalet till 465 MSEK (473) motsvarande en tillväxt om -2% y/y. Telefonsidan minskade försäljningen med 6,1% respektive 3,0% för Feature- samt Smartphones och var liksom totalomsättningen svagare än väntat. Vår försäljningsprognos på gruppnivå var 489 MSEK. USA & Kanada fortsatte att visa en svag utveckling och försäljningen föll med 40% y/y trots relativt lätta jämförelsetal. Ledningens bedömning är att nedgången avstannat i och med Q3. Doro avser att lansera en 4G- featurephone i USA & Kanada under H2 2018 och vår bedömning är att utveckling i regionen kommer att vara svag tills dess. Övergången till 4G drivs främst av operatörerna i syfte att öka försäljningen av tilläggstjänster samt möjliggöra nedstängning av 2G/3G-nät. Doro Care utvecklades dock starkare än väntat trots tidigare indikationer på prispress och ökade försäljningen med 30%

y/y. Vår prognos var 19%.

EBIT under prognos. EBIT blev 22,6 MSEK (13,9), mot väntade 35,0 MSEK. Bruttomarginalen blev 37,9% (39,3), under vår prognos om 38,9%. Enligt ledningen förklaras försvagningen till övervägande del av omvärdering av terminskontrakt USD/EUR. Den underliggande förändringen med svagare USD/EUR bör, när eventuella valutasäkringar löpt ut, vara positiv för bruttomarginalen. I övrigt var kostnadskontrollen, liksom vi väntat oss, god i likhet med tidigare kvartal under 2017. Enligt ledningen har dock valutafluktuationer minskat kostnadsbasen y/y.

Vi tror fortsatt på förbättring. Vi må har varit för positiva inför Q3-rapporten men bedömer ändock förutsättningarna för en relativt stark Q4 som goda. Kostnadskontrollen, orderboken – som är upp 6% y/y – och valutor som åtminstone underliggande går bolagets väg talar för en positiv resultatutveckling i det säsongsmässigt starka Q4.

För kommande år räknar vi fortsatt med ökande tillväxt och avvaktar större justeringar till efter bolagets kapitalmarknadsdag i november där en strategisk och finansiell uppdatering sannolikt väntar.

4Q-rapport 42

47 52 57 62 67 72

2016-10-21 2017-01-17 2017-04-11 2017-07-12 2017-10-04

DORO OMXSPI (ombaserad)

(2)

RESULTATRÄKNING

MSEK 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 413 474 473 599 452 446 465 624 1 276 1 838 1 959 1 987 2 148 2 272

Rörelsekostnader -391 -453 -440 -554 -421 -412 -427 -554 -1 154 -1 699 -1 756 -1 815 -1 933 -2 034

Just. EBITDA 22 26 37 66 31 36 39 70 123 166 121 176 215 238

Engångsposter 0,0 -4,9 -4,3 -21,0 0,0 -2,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -30,2 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -13,0 -16,8 -19,0 -24,9 -14,0 -14,7 -15,4 -15,5 -42,9 -44,0 -73,7 -59,6 -63,0 -68,0

EBIT 9,3 4,2 13,9 20,3 17,3 19,1 22,6 54,1 79,7 95,2 47,7 117 152 170

Finansnetto -1,3 -2,9 -0,1 -4,0 0,4 0,2 -0,1 -1,5 -0,4 -10,8 -8,3 -1,0 -5,7 -4,8

EBT 8,0 1,3 13,8 16,3 17,7 19,3 22,5 52,6 79,3 84,4 39,4 116 147 165

Skatt -2,2 -0,1 -1,2 -4,9 -4,7 -4,0 -5,7 -11,6 -21,1 -20,6 -8,4 -26,0 -32,3 -36,4

Nettoresultat 5,8 1,2 12,6 11,4 13,0 15,3 16,8 41,1 58,2 63,8 31,0 90 114 129

EPS f. utsp. (SEK) 0,25 0,05 0,54 0,49 0,56 0,65 0,66 1,73 2,76 2,77 1,33 3,77 4,82 5,43

EPS e. utsp. (SEK) 0,25 0,05 0,54 0,49 0,56 0,65 0,66 1,73 2,76 2,77 1,33 3,77 4,82 5,43

Omsättningstillväxt Q/Q -77,5% 14,6% -0,1% 26,7% -24,5% -1,4% 4,3% 34,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 21,4% 11,8% 6,0% -4,2% 9,5% -5,8% -1,7% 4,1% 11,7% 44,0% 6,6% 1,4% 8,1% 5,8%

Bruttomarginal 34,4% 36,4% 39,3% 42,1% 38,4% 39,1% 37,9% 39,8% 41,2% 37,5% 38,4% 38,9% 39,2% 39,2%

EBITDA marginal 5,4% 5,5% 7,9% 11,0% 6,9% 8,1% 8,4% 11,2% 9,6% 7,6% 6,2% 8,9% 10,0% 10,5%

EBIT marginal 2,3% 0,9% 2,9% 3,4% 3,8% 4,3% 4,9% 8,7% 6,2% 5,2% 2,4% 5,9% 7,1% 7,5%

EBT marginal 1,9% 0,3% 2,9% 2,7% 3,9% 4,3% 4,8% 8,4% 6,2% 4,6% 2,0% 5,8% 6,8% 7,3%

Orderingång 470 459 548 572 425 442 561 549

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 83 118 86 139 177 197 EPS 2,74 2,78 1,33 3,77 4,82 5,43

Förändring rörelsekapital -58 -33 -25 2 11 -8 Just. EPS 2,74 3,70 2,33 3,77 4,82 5,43

Kassaflöde löpande verksamheten 24 86 62 141 188 189 BVPS 15,8 21,0 22,2 25,2 29,0 32,5

Kassaflöde investeringar -51 -304 -96 -71 -75 -80 CEPS 1,15 3,74 2,64 5,93 7,92 7,94

Fritt kassaflöde -27 -218 -35 70 113 109 DPS 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,50

Kassaflöde fin. verksamheten -17 184 52 -38 -38 -62 ROE 17% 13% 6% 16% 19% 20%

Nettokassaflöde -44 -34 18 31 75 47 Just. ROE 17% 18% 10% 15% 18% 18%

Soliditet 39% 40% 40% 45% 47% 50%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

222 482 496 507 519 531 Antal A-aktier (m) -

78 44 61 93 167 215 Antal B-aktier (m) 23,4

853 1 199 1 288 1 339 1 452 1 555 Totalt antal aktier (m) 23,4

335 482 520 598 689 771 +46(0)46 280 50 00

-37 151 140 62 -27 -90 www.doro.se

76 151 163 153 143 151 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

489 465 2 009 1 987 2 193 2 148

EBIT 35,0 22,6 133 117 170 152

EPS (SEK) 1,10 0,66 4,32 3,77 5,46 4,82

Eget kapital Nettoskuld

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Skillnad

-12%

-13%

-40%

3Q 2017A Rörelsekapital (Netto)

Omsättning -5%

-35%

Estimat

-1%

-12%

-2%

MSEK

Totala anläggningstillgångar Likvida medel

Totala tillgångar KASSAFLÖDE

BALANSRÄKNING

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BOLAGSKONTAKT

2017E 2018E

Förändring Förändring

-10%

Doro AB (publ) Magistratsvägen 10 226 43 Lund

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 500 1000 1500 2000 2500

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2013 2014 2015 2016 2017

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(4)

Källa: Statista

Källa: SCB

Källa: Socialstyrelsen, Doro, Remium

SMARTPHONE-PENETRATION I SVERIGE 2016

Nya generationer äldre kan antas ha en större erfarenhet av smarta telefoner. Å andra sidan var det i Sverige 2016 fortsatt cirka 30% av de i åldern 56-65 som inte använde smartphone. Sannolikt ligger Sverige långt fram när det gäller smarta telefoner och således bör andelen vara högre än 30% utomlands. I nuläget står Smartphones för cirka 20% av Doros telefonförsäljning. Bruttomarginalerna är lägre relativt Feature-Phones men i gengäld är genomsnittsintäkten högre.

ANDEL ÄLDRE I SVERIGE

TRYGGHETSLARM I SVERIGE & NORGE

Migration till digitala larm Fortsatt hög andel äldre utan Smartphone

En allt större andel av befolkningen i den industrialiserade världen tillhör gruppen 65+. I Sverige är det under kommande år framförallt gruppen 80+ som ökar i andel. Således kan Doros addresserbara marknad väntas fortsätta öka trots att den nya generationen äldre, som nämnts ovan, har en högre smartphone- penetration än tidigare. Utöver telefoner medför fler äldre att efterfrågan ökar på de tjänster Doro tillhandahåller inom Doro Care.

Gruppen 80+ ökar mest

Sedan 2014 har svenska kommuner successivt digitaliserat sina trygghetslarm. De digitala larmen är pålitligare och framtidssäkra. I januari 2017 var cirka 70% av larmen i Sverige digitala och enligt socialstyrelsen har kvarvarande kommuner i de allra flesta fall påbörjat arbetet med att digitalisera. Således talar mycket för att migrationen kommer att hålla högt tempo under 2017 och 2018. Norge har inte kommit lika långt i migrationen, vilken väntas vara genomförd om 3-5 år.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

12-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76 och äldre Android iPhone

0%

5%

10%

15%

20%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

65-80 80+

160 000

16 000 71 000

64 000 0

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Sverige Norge

Digitala Analoga

(5)

BOLAGSBESKRIVNING

Mobiltelefoner och tjänster för äldre

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen.

Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.

Hjälper äldre människor

Doro är ett svenskt bolag som hjälper människor som möter åldrandets utmaningar att leva ett enklare och säkrare vardagsliv med färre begränsningar. Detta görs genom att utveckla, marknadsföra och sälja telekomprodukter särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Världens befolkning över 65 år är idag över 500 miljoner och fortsätter att öka. Det är en relativt ny och växande marknadsnisch som Doro själv etablerat och är ledande inom.

Doros produkter delas in i två sortiment Consumer och Care: Consumer utgörs av mobiltelefoner och andra produkter anpassade för personer med nedsatt syn, hörsel, motorik, rörlighet och/eller minne. Care utgörs av TeleCare- och Mobile Healthlösningar som är speciellt anpassade för seniorer. De lättanvända produkterna är resultatet av omfattande forskning och förståelse för slutanvändarna, såväl som samarbete med experter inom olika områden.

Produktutvecklingen sker dessutom genom nära relation till slutanvändaren och ett målmedvetet kundfokus. Exempel på detta är utvecklingen av kamerafunktionen som efterfrågats av användarna och utvecklingen av 3G/4G-mobiltelefoner efterfrågade av operatörerna samt smartphones. Service och tjänster kompletterar Doros utbud redan idag. Ett exempel är den inbyggda larmknappen som återfinns i mobiltelefonerna.

Ett område med naturlig koppling till Doros erbjudande och mission är Mobile Health, mHealth, som utvecklas i rask takt. I samarbete med partners inom det medicintekniska området utvecklar Doro hälsotjänster särskilt anpassade för en senior målgrupp.

Via Doros mobiltelefoner kan användaren övervaka kroniska besvär respektive att den ordinerade medicineringen följs på ett enkelt och lättillgängligt sätt som ökar tryggheten för såväl användaren som användarens anhöriga.

En affärsmodell med stor flexibilitet

Affärsmodellen bygger på att Doro utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, medan vissa funktioner, som exempelvis produktionen, outsourcas. Doro arbetar med stabila och kunniga partners genom hela processen, vilket förenklar arbetet i alla led.

Affärsmodellen erbjuder stor flexibilitet, vilket är en fördel när verksamheten skalas upp, och som också minskar risken i verksamheten.

Försäljningen sker i över 30 länder på fem kontinenter genom återförsäljare, såsom elektronikkedjor, varuhus och teleoperatörer som till exempel Orange och Vodafone. Bolaget fortsätter att utöka sin geografiska närvaro genom att utöka antalet partners och återförsäljare och har idag en stark kundportfölj.

Anpassade och lättanvända produkter och tjänster

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :